bg-en1.txt

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
191552
Filename:
bg-en1.txt
Updated:
2013-01-06 22:43:19
Tags:
bg en1
Folders:

Description:
bg-en1
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. рося,ръмя, пръскамII.n ситен дъжд
  • DRIZZLE['drizl]
  • Freezing drizzle is expected to move into the region this afternoon.
 2. строг 2. неприветлив, отблъскващ, мрачен, зловещ, страшен
  • GRIM[grim]
  • The soldiers had a grim task looking for bodies in the wrecked houses. зловещ
  • The boss looks a bit grim this morning. свиреп
 3. злобен 2. раздразнителен, заядлив
  SPLEENFUL['spli:nful,-ni]
 4. 1. зловещ, злокобен
  • SINISTER['sinist?]
  • His disappearance is extremely sinister. зловещ
 5. влага,2. изпарения, рудничен газ, въгледвуокис 3. униние,
  угнетеностto cast/strike a DAMP over/into обезсърчавам, обезкуражавам,
  угнетявам II. a влажен, мъгливIII. 1. овлажнявам, намокрям2. задушавам (с
  газ
  • DAMP [daemp]
  • This towel is still damp. влажен
  • The walls were brown with (the) damp. влага
 6. загнивам, окапвам
  to DAMP off
 7. смърт, кончинаII. v умирам
  DECEASE[di'si:s]
 8. избавяне, освобождение
  DELIVERANCE(d-lvr-ns, -lvrns)
 9. плача, ридая
  WEEP[wi:p]
 10. 1. ужасен, страшен, страхотен2. вдъхващ страхопочитание, разг. ужасен, отвратителенpenny
  DREADFUL['dredful]
 11. гледам, поглеждам, виждам, съзирам2. imp виж! гледай! погледни! eто
  BEHOLD[bi'hould]
 12. (за) ради мене,
  for my SAKE
 13. нещастен, злочест, окаян, мизерен
  WRETCHED['ret?id]
 14. натрупвам (се), струпвам (се)
  HUDDLE['hadl]
 15. пищя, крещя, изпищявам, изкрещявам
  SHRIEK[?ri:k]
 16. тракам, дрънча, тропам, хлопам, трополя
  CLATTER['klaeta]
 17. бала, денк
  BALE[beil]
 18. товар, бреме, тежест (и прен.)
  BURDEN['b?:d?n]
 19. падам шумно, строполявам се
  to CLATTER down
 20. долен, низък, подъл, безчестен
  VILE[vail]
 21. бързам, движа се/действувам бързо
  HASTEN['heisn]


 22. CREEK[kri:k]


 23. DRIZZLE['drizl]
 24. тясно заливче
  DRIZZLE['drizl]
 25. момък, младеж, момче
  LAD[l?d]
 26. съответно, надлежно, както подхожда/подобава
  DULY['dju:li]
 27. мома
  MAID[meid]
 28. скитнически
  ROVING['rouvi?]
 29. напуквам (се), нацепвам (се)
  CHAP[tfaep]
 30. фантазия, въображение,луксозен, пъстър
  FANCY['f?nsi]
 31. ръчкам/сръчквам някого в ребрата
  poke/dig someone in the RIBs
 32. скривам, скътвам, прибирам на сигурно място
  STASH[stesh]
 33. книж. бягам, избягвам, побягвам
  FLEE[fli:]
 34. ребро
  RIB[rib]
 35. мрачен, тъмен, неприветлив
  DISMAL['dizm?l]
 36. мрак
  GLOOM[glu:m]
 37. скръб, печал
  SORROW['s?rou]
 38. паст (и прен.)
  MAW[mo:]
 39. надсмивам се (на), подигравам се (на) (at)
  FLOUT[flaut]
 40. царуване
  REIGN[rein]
 41. дебна, търся плячка
  PROWL[praul]

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview