Fordringsrätt

The flashcards below were created by user Bosk1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Accessorisk
  Något som är beroende av något annat till exempel är ett borgensåtagande beroende av huvudfordran. Borgensåtagandet följer huvudfordran på så sätt att minskar huvudfordran minskas även borgensåtagandet. 
 2. Ackord
  En ekonomisk överenskommelse mellan en gäldenär och en eller flera borgenärer som innebär att borgenären går med på att gäldenären endast betalar en del av sin skuld, resten skrivs av. Vanligt i företagsrekonstruktioner. 
 3. Ackordscentralen
  Hjälper företag som hamnar i ekonomiska svårigheter. Genomför företagsrekonstruktioner och konkurser.
 4. Aktieägartillskott
  När ett aktiebolag behöver med kapital kan aktieägarna satsa mer av sina egna pengar till bolaget. Man kan göra ett förbehåll om att ägarna ska få tillbaka pengarna när bolaget går bättre.
 5. Allmän förmånsrätt
  Rätten för fordringsägare med vissa fordringar i en konkurs att få betalt före oprioriterade fordringsägare. 
 6. Allmänna villkor
  De regler och förutsättningar som gäller för avtalet.
 7. Amortering
  Avbetalning på lån
 8. Avbetalningsköp
  Ett köp av en vara där man delar upp betalningen under en avtalad period
 9. Avhysning
  Vräkning
 10. Avkastning (räntabilitet)
  Ränta eller vinst på satsat kapital
 11. Avtalsvillkor (allmänna villkor)
  De förutsättningar som gäller för avtalet där parternas rättigheter och skyldigheter framgår
 12. Bankgaranti
  En utfästelse från en bank att betalning enligt avtalet kommer ske
 13. Bankkort
  Ett kort kopplat till innehavarens konto
 14. Begränsad borgen
  Ett borgensåtagande som är avgränsad till ett visst belopp, eller tid
 15. Beneficium
  De föremål som inte kronofogden får mäta ut hos någon. Exempelvis möbler eller en TV
 16. Besittning
  Att någon har en sak hos sig och har kontroll över den
 17. Betalkort
  Ett kort som används vid inköp. På fakturan summeras inköpen från exempelvis en månad.
 18. Betalningsanmärkning
  En notering i en kreditupplysning om att en person eller ett företag inte betalar sina skulder och borgenären skickat in ärendet till kronofogden. Detta registreras hos kreditupplysningsföretagen vilket kan leda till svårigheter att få lån eller hyra en bil eller video.
 19. Betalningsföreläggande
  En ansökan till kronofogden där borgenären vill få fastställt att han har rätt att kräva ut sin skuld så att han sedan kan driva in den genom kronofogden.
 20. Betalningsinställelse
  När risken för konkurs är överhängande kan under en kort tid löpande betalningar till leverantörer "stanna av" så att gäldenären får tid att utreda vilka möjligheter det finns att lösa sin situation. 
 21. Betalningsvillkor
  Anger vilka förutsättningar som gäller för en betalning. Tid, plats och var betalningen ska ske.
 22. Bevakningsförfarande
  Om konkursboet har pengar så att det kan delas ut även till oprioriterade fordringsägare begär förvaltaren att detta tillvägagångssätt ska ske.
 23. Borgen
  En ganska vanlig säkerhet för lån som innebär att någon lovar att betala om inte gäldenären gör det.
 24. Borgensman
  Någon som tar på sig ansvaret att betala för någon annans räkning.
 25. Borgensåtagande
  Ett löfte att betala någon annars skuld
 26. Borgenär
  Den som lånar ut pengar
 27. Borgenärsskydd
  Skydd mot säljarens borgenärer genom kunngörande och registrering hos kronofogden om vem som är den rättmätige ägaren.
 28. Bouppteckning
  I konkurs upprättar konkursförvaltaren en förteckning som utvisar tillgångar/skulder.
 29. Cash is King
  Ett engelskt uttryck som man ibland svänger sig med. Det innebär att det är viktigt att ha pengar, kontanter tillgängliga i kassan och inte låsta som andra tillgångar.
 30. Cash Management
  Ett engelskt begrepp för hur ett företag bäst ska hantera sina betalningsflöden, pengar in och pengar ut. Exempelvis att själv ha korta betalningsvillkor för kunder och långa med leverantörerna. Hur innestående pengar bäst förvaltas, få betalt i tid.
 31. Cession
  Boergenärsbyte
 32. Checkräkningskredit
  En möjlighet att löpande låna pengar vid tillfälligt behov från ett konto i banken, utan att vid varje gång ansöka om lån. 
 33. Condictio indebiti
  Reglerna för återbetalning pga en misstagsbetalning
 34. Cut off-klausul
  Avtalat bort rätten till något
 35. Datainspektionen
  En myndighet som ger olika tillstånd till inkassobolag och kreditupplysningsföretag och ser till att dessa bolag sköter sig. Myndigheten ser även till att PUL (personuppgiftslagen) följs för att skydda den personliga integriteten.
 36. Delge/delgivning
  Att överlämna information i en handling eller muntligt som kan vara ett föreläggande eller beslut från en domstol eller annan myndighet.
 37. Denuntation
  Meddelande till en gäldenär om att fordran har överlåtits/sålts till någon annan person och att gäldenären ska betala sin skuld till denna person istället.
 38. Distpositiv
  Lagar som kan avtalas bort och där parternas avtal får bestämma reglerna för parterna i första hand. 
 39. Dold kredittid
  Tiden som går mellan leveransen och faktureringen.
 40. Dröjsmålsränta
  Ränta som tillkommer vid en försenad betalning. Om inget annat avtalats gäller räntelagen och då blir denna åtta procentenheter över referensräntan.
 41. Dödande av förkommen handling
  Ett beslut av kronofogden för att ersätta ett borttappat löpande skuldebrev med ett nytt som innebär att det gamla om det återfinns är ogiltigt.
 42. Edgångssammanträde
  När en företrädare för en juridisk person (ett bolag) försäkrar inför domstol att han till konkursförvaltaren uppgivit vad han vet om bolagets skulder/tillgångar.
 43. Enkel borgen
  En säkerhet för en borgenär som innebär att en borgensman får utkrävas först efter att gäldenären krävts och inte kunnat betala. 
 44. Enkla skuldebrev
  Skriftligt dokument där det framgår att en gäldenär lovar att betala ett visst belopp till en viss namngiven person.
 45. Exekutionstitel
  Ett beslut på ett papper från en domstol eller kronofogden som krävs för att få hjälp av kronofogden med verkställighet. Exempelvis en dom från tingsrätten eller ett utslag från kronofogden.
 46. Faktura
  En skriftlig begäran om att få betalt för det som parterna (säljare-köpare) tidigare kommit överens om. Ett annat ord för räkning.
 47. Fakturabelåning
  När räkningarna tas som säkerhet för ett lån. 
 48. Fakturafinansiering/Factorin
  Att sälja eller belåna räkningarna för att få in pengar fortare till sitt företag.
 49. Fakturaköp
  Ett factoringbolag köper en fordran i form av en faktura.
 50. Fast egendom
  Mark och sådant som kan finnas på marken, exempelvis byggnad och dess inredning. Reglerna finns i JB 2 kap (jordabalken)
 51. Fastighet
  Ett uppdelat markområde som inte nödvändigtvis har ett hus.
 52. Finansinspektionen
  En myndighet som ska se till att finansmarknaden och de aktörer som finns där sköter sig.
 53. Fordran
  En rättighet att få betalt eller annan överenskommen prestation. Motsats till skuld.
 54. Fordringsstockar
  En mängd skuldebrev/fakturor (från kunder) som kan bli föremål för försäljning mellan olika aktörer. 
 55. Förbehållsbelopp
  Det belopp kronofogden inte får mäta ut hos en person. Normalbelopp + hyra och individuella kostnader (resa till arbetet, mediciner mm).
 56. Företagshypotek
  En typ av säkerhet som består av ett visst värde på företagsegendomen. Bolagsverket utfärdar ett företagsinteckningsbrev som överlämnas till långivaren. Långivaren har förmånsrätt om företaget skulle gå i konkurs. 
 57. Företagsinteckning
  Kallas den registrering av företagshypotek som sker hos Bolagsverket, att användas som säkerhet för lån.
 58. Företagsinteckningsbrev
  Bevis på säkerhet i företag som utfärdas av Bolagsverket.
 59. Företagsrekonstruktion
  Ett företag som är i ekonomisk knipa kan genom återskapande få borgenären att gå med på att endast få betalt för en del av sina fordringar (ackord) och även hjälp att omorganisera företaget.
 60. Företagskonstruktör
  Den som blir utsedd av tingsrätten att ta hand om en rekonstruktion. Ofta en advokat som är bra på att räkna och även kunna organisera ett företag. 
 61. Företrädare
  Ombud som representerar ett företag exempelvis styrelse, VD och bolagsmän.
 62. Förmånsrätt
  Är den rätt som vissa borgenärer har att få betalt före andra borgenärer. 
 63. Försträckning
  Ett lån där det som återlämnas inte är exakt detsamma som lånades, även om det är samma mängd: En kopp socker eller ett visst belopp pengar.
 64. Förvaltarberättelse
  Konkursförvaltaren rapporterar om bakgrunden till konkursen, den nuvarande ekonomiska situationen och om några fel påträffats om bokföring, återvinning mm. Ska finnas hos tingsrätten senast 6 mån efter konkursbeslut.
 65. Generell borgen
  Borgensmannen lovar att betala befintliga och framtida skulder för huvudgäldenären.
 66. God inkassosed
  Det sätt på vilket man ska bedriva inkassoverksamhet.
 67. God kreditgivningssed
  Att låntagaren måste vara tydlig i sin marknadsföring och tillvarata konsumentens intressen i samband med lån. Det är Konsumentverket som utfärdar riktlinjer. 
 68. God tro
  När man inte förstod eller borde ha förstått att det fanns en viss omständighet som är negativ vid avtalet.
 69. Gäldenär
  Låntagare.
 70. Handräckning
  När kronofogden går in med åtgärder för att gäldenären ska fullgöra annat än betalning (hämta tillbaka lånade saker, vräka någon)
 71. Hemulansvar
  Överlåtaren av ett skuldebrev ansvarar för skuldebrevets giltighet.
 72. Illikvid
  Tillfällig betalningssvårighet.
 73. Innehavarskuldebrev
  Den friaste typen av löpande skuldebrev. 
 74. Infogad egendom
  Ett föremål som fästs i ett annat föremål.
 75. Inkassofrist
  Den tid som gäldenären ska få på sig att betala efter det att inkassokravet skickats, 12 dagar enligt Datainspektionen.
 76. Inkassoåtgärd
  Skriftligt krav för att förmå gäldenären att betala. Jämfört med en påminnelse upplevs detta ingripande som ett större hot som exempelvis att ett lån kommer sägas upp eller att obetalt hyra kan leda till vräkning. 
 77. Insolvent
  Obestånd
 78. Insufficient
  När skulderna är större än tillgångarna. 
 79. Insättningsgaranti
  • Riksgälden (Statens finansförvaltning) garanterar att ett visst belopp är skyddat hos
  • kontohavaren om banken går i konkurs.
 80. Inteckning
  En registreringsåtgärd hos Lantmäteriet för att få ut ett pantbrev. 
 81. Intrångsundersökning
  Kronofogden kan efter ett domstolsbeslut genomföra denna åtgärd för att säkra bevisning mot någon som antas bryta mot upphovs- eller varumärkesintrång. 
 82. Juridisk person
  Olika typer av sammanslutningar (bolag eller ekonomiska föreningar) som kan ingå avtal, vara part i domstol och ha skulder och tillgångar. 
 83. Kassaflöde 
  Ett företags betalningsströmmar under en period (in och utbetalningar) 
 84. Konkurs
  En gäldenärs samtliga tillgångar tas omhand av en förvaltare som utses av tingsrätten. Denne säljer tillgångarna och fördelar pengarna till borgenärerna utifrån en ordning som är bestämd i lag. 
 85. Konkursbo
  Den egendom som tillhör den person eller företag som gått i konkurs och ska förvaltas av konkursförvaltaren. 
 86. Konkursbouppteckning
  En uppställning av gäldenärernas tillgångar och skulder på konkursdagen.
 87. Konkursfordringar
  De skulder ett konkursbo har gentemot sina borgenärer.
 88. Konkurskostnadsfordringar
  Exempelvis arvodet till konkursförvaltaren. Betalas ut först av alla. 
 89. Konvertibler
  När ex. en anställd lånar ut pengar till det som företag som han eller hon är anställd hos. Återbetalningen kan ske i andelar i företaget, aktier, till ett förutbestämt pris. 
 90. Kredit
  Lån.
 91. Kreditgivare
  Borgenärer som lånar ut pengar. Det kan vara en bank, rik släkting eller en hygglig kompis.  
 92. Kreditinstitut
  Banker och andra företag som har tillstånd från Finansinspektionen att bevilja lån.
 93. Kreditkort
  Ett kontokort där innehavaren inte behöver betala allt på en gång vilket leder till en räntekostnad. 
 94. Kreditköp
  När kunden köper något och avtalar om att få betala senare.
 95. Kreditmarknadsföretag
  Företag som beviljats tillstånd från Finansinspektionen att bedriva finansieringsverksamhet och som får ta emot inlåning från allmänheten vilket omfattas av inlåningsgarantin (inte detsamma som bank).
 96. Kredittagare
  Gäldenär, den som lånar pengar.
 97. Kreditupplysning
  En sammanställning av såväl ekonomisk information och fakta som vägledande information om en privatperson eller ett företag som hjälper långivaren att fatta ett klokt beslut vid kreditgivning. 
 98. Kreditvillkor
  De förutsättningar under vilka en låntagare får låna pengar.
 99. Kvarstad
  Rätten fråntar gäldenären egendom till dess rättsläget är utrett. Exempelvis mellan konkursansökan och konkursbeslutet.  
 100. Lantmäteriet
  En myndighet som har bra information om fastigheter i sitt fastighetsregister men även geografisk information i form av kartor. Myndigheten beslutar om fastighetsgränser och utfärdar pantbrev. 
 101. Leasing
  En form av hyra där man har möjlighet att köpa ut hyrobjekt efter det att hyrestiden gått ut. 
 102. Likvidation
  När ett företag "löses upp", det avvecklas och upphör. Kan vara genom frivillighet eller tvång (till exempel om aktiekapitalet förbrukats till hälften).
 103. Likviditet
  Ett nyckeltal som talar om hur pass väl någon har möjlighet att betala sina räkningar i tid. Nyckeltalet beräknas genom att man tar reda på hur mycket pengar och andra tillgångar som man snabbt kan omvandla till pengar som finns och delar det med skulderna som snart ska betalas. 
 104. Likviditetsanalys
  En undersökning som innebär att man får reda på ett företags framtida möjligheter att betala samt en kontroll av hur mycket pengar som kommer in och betalas ut. 
 105. Likviditetsbrist
  Brist på pengar.
 106. Likviditetssvacka
  En tillfällig brist på pengar.
 107. Lån
  Ett avtal som innebär att man kommer att lämna tillbaka något vid ett senare tillfälle. Exempelvis pengar som återbetalas enligt överenskommelse.
 108. Löpande skuldebrev
  Ett dokument som innebär att gäldenären kommer att betala sin skuld till innehavaren av dokumentet eller till den som innehavaren överlåtit det på (till order), ditskrivet på dokumentet.
 109. Lös egendom
  Allt som inte är fast egendom. Fast egendom är kopplat till fastigheter (mark, byggnader)
 110. Massafordringar
  De kostnader som uppkommer under konkursen ska betalas före konkursfordringarna.
 111. Nedsättning av pengar hos Länsstyrelsen
  För att undvika dröjsmålsränta när du inte vet vem du ska betala till kan du göra detta.
 112. Negotiabelt/negotiabilitet
  Möligheten för en godtroende förvärvare av ett löpande skuldebrev att få bättre rätt att göra skuldebrevet gällande jämfört med den borgenär som överlåtit skuldebrevet (vissa av gäldenärens invändningar kan inte riktas mot den nye borgenären)
 113. Negotiorum gestio
  En tjänst som utförs utan en direkt order. Exempelvis vid nödsituation. Någon betalas taxi till sjukhus och har då rätt att få igen för sitt utlägg. 
 114. Normalbelopp
  Den summa som en person ska kunna leva på under en månad (mat/kläder). Hyra och resor till arbetet räknas inte in.
 115. Obestånd
  När en gäldenär inte kan betala sina skulder när de förfaller och inte heller kommer kunna göra det i framtiden.
 116. Obligationsrättslig verkan
  Avtal får inte strida mot tvingande lagstiftning.
 117. Oktroj
  Ett tillstånd Finansinspektionen ger till företag som vill bedriva bankverksamhet.
 118. Olovligt förfogande
  Ett brott som innebär att man exempelvis sålt en vara som man köpt på avbetalning innan skulden är reglerad och säljaren har ett villkor om återtagandeförbehåll i avtalet. 
 119. Oprioriterade borgenärer
  Den gruppen får utdelning sist i en konkurs, enligt en lag som reglerar förmånsrättsordning. 
 120. Orderskuldebrev
  Ett löpande skuldebrev som är ställt till viss man eller order. Borgenärens underskrift är nödvändig för att överlåtelsen ska vara giltig.
 121. Otillåten kredittid
  Den tid som gått sedan en faktura borde ha betalats.
 122. Pant
  En typ av säkerhet i form av ett föremål eller ett dokument som lämnas in av gäldenären till borgenären vid lån.
 123. Pant i fast egendom
  När en fastighet (markområde med ex. en byggnad som tillbehör) används som säkerhet för ett lån.
 124. Pant i lös egendom
  När ett föremål, en bostadsrätt eller värdepapper används som säkerhet för ett lån (föremål som inte räknas som fast egendom).
 125. Pantbrev
  Ett bevis på att en fastighetsägare har intecknat ett belopp i sin fastighet för att använda detta som säkerhet för ett lån. Som bevis på registreringen skapar Lantmäteriet ett dokument (datafil eller fysiskt papper)
 126. Panthavare
  Den som tagit emot en pant som säkerhet för ett lån.
 127. Pantsättare
  Den som ger panten som säkerhet för ett lån = gäldenären
 128. Preskription
  Om det går för lån tid mellan att ett brott begås till en rättslig prövning eller att en borgenär inte kräves sin fordran kan ärendet inte längre tas upp i domstol eller hos kronofogden. Den vanliga tiden för detta är 10 år men här finns det ett flertal undantag.
 129. Preskriptionsavbrott
  När borgenären påminner om en skuld eller när gäldenären "erkänner" att det finns en skuld att det finns en skuld exempelvis genom att delbetala eller att skriva på ett kravbrev att man inte har några pengar. 
 130. Presumtionsregler
  Ett antagande. Inom konkurs finns det förenklade regler för att anta att en gäldenär är på obestånd.
 131. Proprieborgen
  Det vanligaste borgensåtagandet, då borgensmannen går i borgen "såsom för egen skuld". Borgenären kan därför välja att kräva vem som helst av borgensmannen och huvudgäldenären. 
 132. Referensränta
  Ränta som fastställs av Riksbanken halvårsvis och är en del av storleken på dröjsmålsränta.
 133. Regressrätt
  Rätten att återfå de pengar man betalt åt någon annan. Exempelvis har en borgensman som betalat åt huvudgäldenären rätt att återkräva pengarna.
 134. Rekonstruktör
  Tingsrätten utser en person som ska förhandla med borgenärerna för att få företaget på fötter igen. 
 135. Restvärde
  Det värde som investeringen eller leasingobjektet har efter leasingperiodens slut. 
 136. Resultat efter finansnetto
  Företagets totala vinst/förlust innan olika bokslutsdispositioner dragits av.
 137. Resultatanalys
  Utvärdering av ett företags vinst/förlust
 138. Retentionsrätt
  En rätt att innehålla annans lösa egendom som säkerhet för en fordran mot denne. Vanligt när det gäller konsumenttjänster.
 139. Revers
  Ett låneavtal som sker skriftligen, se även skuldebrev. 
 140. Riskkapitalbolag
  Speciella bolag som investerar pengar i vissa branscher mot att de erhåller en ägarandel.
 141. Ränta
  Den procentuella kostnad som en låntagare får betala för lånet.
 142. Separationsrätt
  Vid en konkurs kan det finnas egendom som någon annan än konkursboet har äganderätt till. Denna egendom undantas och lämnas tillbaka till ägaren.
 143. Skuld
  Lån, gäld.
 144. Skuldsanering
  En möjlighet för privatpersoner och numera även enskilda företagare med stora krediter och som aldrig kommer kunna återbetala allt. Kronofogden hjälper att få fordringsägarna att gå med på att endast få tillbaka en del av sina fordringar mot att gäldenären betalar på en 5 årig avbetalningsplan i förhållande till de ekonomiska möjligheter gäldenären har. Under samma period lever gäldenären på en minimistandard (förbehållsbelopp, existensminimum)
 145. Solidariskt betalningsansvar
  Om flera personer skrivit under för ett lån kan långivaren välja ut en av dem som han kräver tillbaka hela skulden av. Denne får i sin tur kräva de andra på pengar.
 146. Soldiditet
  En ekonomisk formel som ger besked om hur stor del av tillgångarna som är finansierade genom lån eller enga medel.
 147. Specialitetsprincipen
  En princip som innebär att för att en borgenär ska kunna göra sin rätt (via återtagandeförbehåll) gällande måste han kunna identifiera sin egendom.
 148. Statlig lönegaranti
  Pengar som betalas ut av staten till de arbetstagare som inte kunnat få något av sin arbetsgivare som gått i konkurs eller fått tillstånd till företagsrekonstruktion.
 149. Summarisk process
  Betalningskrav som skickas till kronofogden för att fastställas så att det sedan kan ske en utmätning via kronofogden. Snabb, enkel och billig till skillnad från processen i tingsrätten.
 150. Svarande
  I ett tvistemål är det denna person som käranden (motparten) stället krav emot.
 151. Säkerhet 
  Något som en långivare kräver som garanti för att lånet ska betalas tillbaka.
 152. Särskild förmånsrätt
  En borgenärs rätt, på grund av att han har en säkerhet (pant) för sin fordran, att få betalt före andra borgenärer vid en konkurs.
 153. Sökande
  Den som yrkar något i den summariska processen, borgenären.
 154. Tillsynsmyndigheten
  Myndighet som ska se till att konkursförvaltarna sköter sig, finns under kronofogden.
 155. Tillåten kredittid
  Den tid som köparen har på sig att betala enligt avtal eller säljarens godkännande.
 156. Tradera
  När man överlämnar något, används i pantsammanhang (och elektronisk marknadsplats på nätet).
 157. Transaktioner
  Överföring av pengar.
 158. Tvistligt
  Ett avtal där parterna inte är överens om vad som gäller.
 159. Täckningsprincipen
  En princip om att en fastighet inte får säljas under skyddsbeloppet vid en exekutiv auktion.
 160. Utdelningsförslag
  Konkursförvaltarens presentation över vilka som kommer i en konkurs och i vilken ordning.
 161. Utmätning
  Verkställighet via kronofogden som tar tillgångar av gäldenären.
 162. Utomobligatoriskt skadestånd.
  En skada som inte har något samband med ett avtalsbrott. Såsom skadegörelse.
 163. Utslag
  Beslut från kronofogden eller myndighet, som är nödvändigt för att begära verkställighet hos kronofogden.
 164. Verkställighet
  När kronofogden genomför det som står på en dom eller ett utslag (mäter ut pengar, vräker en person)
 165. Återtagandeförbehåll
  Den som sålt en vara avtalar till sig rätten att ta tillbaka varan om inte köparen betalar som överenskommet.
 166. Återvinning
  Möjlighet för konkursförvaltaren att återta tillgångar som utbetalas eller skänks bort före en konkurs.
 167. Överlåtelse
  När äganderätten av något går över till annan genom köp, byte eller gåva.
 168. Övertagandeprincipen
  Inteckningar på en fast egendom följer med till den nye ägaren.
Author:
Bosk1
ID:
193160
Card Set:
Fordringsrätt
Updated:
2013-01-22 19:18:35
Tags:
Fordringsrätt
Folders:

Description:
Inför prov vecka 6
Show Answers: