Chinese pinyin 15

The flashcards below were created by user lightedcaboose on FreezingBlue Flashcards.

 1. gōngyù
  • apartment
  • N
 2. yóuyǒngchí
  • swimming pool
  • N
 3. wǎngqiúchǎng
  • tennis court
  • N
 4. xǐyīfáng
  • laundry room
  • N
 5. kōngfáng
  • vacant room
  • N
 6. chúfáng
  • kitchen
  • N
 7. xǐzǎojiān
  • bathroom
  • N
 8. qiáng
  • wall 
  • N
 9. zhàn
  • station
  • N
 10. fùjìn
  • nearby
  • N
 11. lóu.xià
  • downstairs
  • N
 12. shēng.huó
  • life
  • N
 13. fángkè
  • tenant
  • N
 14. shuǐdiàn
  • utilities charge
  • N
 15. dìngjīn
  • down payment
  • N
 16. xiànjīn
  • cash
  • N
 17. zhīpiào
  • check
  • N
 18. xìnyòngkǎ
  • credit card
  • N
 19. xiāng.zi
  • suitcase
  • N
 20. shūjià
  • bookcase
  • N
 21. huàr
  • painting
  • N
 22. zhàopiàn
  • picture
  • N
 23. yìndà
  • Indiana University
  • N
 24. jìn
  • to enter
  • V
 25. bāo
  • to include, to wrap
  • V
  • to pay (a bill)
  • V
 26. fàng
  • to put
  • V
 27. guà
  • to hang up
  • V
 28. bǎi
  • to place, to spread out
  • V
 29. xiē
  • to rest
  • V
 30. zhěng.lǐ
  • to put in order, to tidy up
  • V
 31. zhī.dào
  • to know
  • V
 32. lèi.sǐ
  • very tired
  • RV
 33. chǎo
  • to be noisy
  • SV
 34. ānjìng
  • quiet
  • SV
  • executive/disposal construction marker
  • CV
 35. yídìng
  • certainly
  • Adv
 36. yìhuǐr
  • Adv/N 
  • a little while, a moment
 37. lìngwài
  • another, other, besides
  • Adv
 38. zhèyàng
  • this way, so, such
  • Adv
 39. páng.biānr
  • side
  • Loc
 40. zuǒ.biānr
  • left side
  • Loc
 41. yòu.biānr
  • right side
  • Loc
Author:
lightedcaboose
ID:
196016
Card Set:
Chinese pinyin 15
Updated:
2013-01-28 20:17:38
Tags:
Chinese pinyin 15
Folders:

Description:
Chinese pinyin 15
Show Answers: