Social Psychology Chapter 9

The flashcards below were created by user Denish on FreezingBlue Flashcards.

 1.  מחקר פעולה (action research)
  מחקר שבו משתדלים להשיג שתי מטרות משלימות: פיתוח טכניקות שימושיות לפתרון הבעיות לצד פיתוח תיאוריות משמעותיות על ההתנהגות החברתית (קורט לווין, 1946).
 2. שינוי ייחוסים לטיפול בבעיות רגשיות וחברתיות
  תיאוריות הייחוס הציעו כי האופן שבו אנשים מייחסים סיבה לאירוע שקרה להם משפיע על תגובתם הרגשית ועל התנהגותם בעתיד. נמצא כי אנשים נוטים להשתמש בדפוסי ייחוס קבועים ושהנטייה ליחס לאירועים שליליים סיבות פנימיות, בלתי נשלטות וגלובליות קשורה לנטייה דיכאונית. קשר זה העלה רעיון, שאפשר לשפר את רגשותיהם של אנשים ולגרום להם להתנהג באופן מועיל ואדפטיבי באמצעות שינוי דפוס הייחוס שבו הם משתמשים. הטיפול באמצעות שינוי ייחוסים בבעיות חברתיות ורגשיות, כמו חרדה חברתית ודיכאון, התגלה כיעיל בשיפור הרגשתו של המטופל, אולם לא התקבלה עד כה מסקנה ברורה לגבי דפוס הייחוס המועיל ביותר שרצוי להקנות למטופלים
 3.  אימון בייחוסים (attributional retraining)
  תוכניות אימון שנועדו לשנות דפוסי הייחוס בקרב תלמידים כושלים. בבסיסן תיאורית הייחוס במצבי הצלחה וכישלון של ויינר. תלמידים לומדים לייחס את כישלונם למאמץ לא מספיק במקום לחוסר יכולת. בעקבות האימון, ההתנסות בכישלון אינה גורמת לירידה במוטיבציה ובהשקעה, אלא דווקא להגברת המאמץ וההתמדה. מחקרים שבחנו תכניות אלו הסיקו כי יעילותן גבוהה
 4. קבוצות להתנסות ולצמיחה אישית (experiential and personal-growth groups)
  מקורה של תנועה זו בפסיכולוג חברתי קורט לווין שהציע את העיקרון הבא: קל יותר לשנות אנשים כאשר הם מצויים בקבוצה, מלשנות כל אחד מהם בנפרד. באמצעות שימוש בקבוצה קטנה אפשר להתגבר על התנגדות לשינוי שמקורה באמונותיו הקודמות של הפרט ע"י יצירת "תת-תרבות" שבה מקובלים סטנדרטים חדשים. אם מצליחים לשנות את הסטנדרטים המקובלים בקבוצה הקטנה, סטנדרטים אלה יפעילו את השפעתם על הפרט ויסייעו להשגת השינוי האישי ולשימורו. לכן, לפי הצעתו של לווין, יעילותה של הקבוצה הקטנה בהשגת שינוי תגבר ככל שתת-תרבות החדשה שהונהגה בה תהיה חזקה יותר, וככל שהקבוצה תהיה מבודדת יותר. על פי רעיונותיו אלה הקים לווין את קבוצת ההתנסות הראשונה, שנועדה למעשה לאמן מנהלים להתמודד באופן יעיל עם מתחים בקבוצה. הקבוצות הנוספות שהוקמו בעקבותיה כונו T-groups .
 5. קבוצות תמיכה ולעזרה עצמית (self-help groups/(support groups)
  קבוצות תמיכה או קבוצות לעזרה עצמית מוקמות בהתנדבות ע"י אנשים המתאחדים לקבוצה. על פי רוב אלה קבוצות קטנות, היכולות להיות מאוחדות תחת ארגון-גג או לפעול באופן עצמאי. כל חברי הקבוצה מתמודדים עם בעיה משותפת וחולקים חוויות דומות. החברים בקבוצה מסייעים זה לזה להתמודד עם הבעיה המשותפת לכולם, ובכך הם ממלאים הן את תפקיד העוזר והן את תפקיד הנעזר. יש לקבוצה דרגה מסוימת של מבנה וארגון, וייתכן שהחברים משלמים דמי הצטרפות או תורמים, אבל הם לא נעזרים באנשי מקצוע מבחוץ תמורת תשלום וכל הקבוצות מופעלות ע"י החברים ללא מימון חיצוני. יש לקבוצה מטרה משותפת - שיפור תפקודם הפסיכולוגי של המשתתפים, שיפור בריאותם וכדומה. החברים מעודדים את ההתנהגות הרצויה, והקבוצה מאמינה ביכולתם של החברים לחולל את השינוי הרצוי. לעיתים קיימת בקבוצות נורמה של פיקוח הדדי ואפילו של ענישה המופעלת נגד השבים לסורם. חיסרון - היווצרות תלות נצחית בקבוצה
 6. קבוצות טיפוליות (therapeutic groups)
  קבוצות להתנסות ולצמיחה אישית המונחות ע"י פסיכולוגים קליניים, נשענות על מסורת טיפולית קלינית ומתקיימות במטרה להעניק טיפול פסיכולוגי.למידה שיתופית
Author:
Denish
ID:
196671
Card Set:
Social Psychology Chapter 9
Updated:
2013-01-30 19:20:22
Tags:
Social Psychology Chapter
Folders:

Description:
Social Psychology Chapter 9
Show Answers: