Általános kémia- reakciók

Home > Preview

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.


 1. Mit nevezünk kémiai reakciónak?
  eredeti halmaz kötései felbomlanak, és új kémiai kötések kialakulásával új tulajdonságú anyagok keletkeznek
 2. Mi a kémiai reakció feltétele?
  • a reagáló anyagok részecskéi ütközzenek
  • a részecskék megfelelő energiával ütközzenek
 3. Mi az aktivált komplexum?
  az ütközéskor létrejövő, csak rövid ideig létező, magasabb energiaállapotban lévő részecskét
 4. Mi az aktiválási energia?
  az az energiatöbblet, amely ahhoz szükséges, hogy 1 mol aktivált komplexum keletkezzen
 5. Az aktivált komplexumban ...
  a létrejövő és a megszűnő kötések egyszerre vannak jelen.
 6. A kémiai egyenletek típusai:
  • sztöchiometriai
  • ionegyenlet
 7. Mi az ionegyenlet?
  a reakció lényegét emeli ki azzal, hogy csak a reakcióban részt vevő atomokat, ionokat, molekulákat tünteti fel
 8. Mivel foglalkozik a termokémia?
  a kémiai folyamatok energiaváltozásának mennyiségi leírásával
 9. Endoterm reakciók általános jellemzői:
  • a vizsgált rendszer energiatartalma nő
  • a környezetből energiát vesz fel
  • a reakcióhő előjele pozitív
 10. Exoterm reakciók általános jellemzői:
  • a rendszer energiatartalma csökken
  • a környezetnek energiát ad át a rendszer
  • a reakcióhő értéke negatív
 11. Reakcióhő fogalma:
  • az egyenletben feltüntetett minőségű, mennyiségű és állapotú anyagokra vonatkozó moláris energiaváltozás
  • mértékegysége kJ/mol
 12. A reakcióhő jele:
 13. Mi az entalpiaváltozás?
  • állandó nyomáson mért reakcióhő
  • belsőenergia-változás + a környezet ellenében végzett térfogati munka
 14. Hess tétele:
  a reakcióhő csak a kiindulási anyagok és a termékek energiatartalmától függ, független a köztes állapotok számától és minőségétől, amellyel a kiindulási állapotból a végtermékekig jutottunk
 15. Mi következik Hess tételéből?
  • egy megfordítható reakcióban az oda- és visszaalakulás reakcióhője ellentétes előjellel ugyanaz az érték
  • a reakcióhő értéke többféleképpen számítható, és mindegyik módon ugyanahhoz az eredményhez jutunk: kötési energiákból, képződéshőkből ill. körfolyamatokból
 16. Mi a képződéshő?
  annak a reakciónak a reakcióhője, amelyben egy vegyület 1 mólja standard körülmények között stabilis állapotú elemeiből keletkezik
 17. A képződéshők gyakran ... folyamatokhoz tartoznak.
  fiktív
 18. Hogy lehet kiszámolni a a reakcióhőt a képződéshőkből?
  a termékek együtthatókkal szorzott képződéshőinek összegéből kivonjuk a kiindulási anyagok együtthatókkal szorzott képződéshőinek az összegét
 19. Mit kell feltüntetni a termokémiai egyenletben?
  vegyjel, képlet mellett az anyagok halmazállapotát is
 20. Mivel foglalkozik a reakciókinetika?
  a reakciók sebességével
 21. Mit fejez ki a reakciósebesség?
  egységnyi térfogatban egységnyi idő alatt hány mol alakul át a kiindulási anyagok valamelyikéből, vagy hány mol keletkezik a termékek valamelyikéből  mértékegység:  
 22. A reakciósebesség arányos ...
  a különböző anyagok időegység alatt bekövetkező koncentrációváltozásával
 23. Mitől függ a reakciósebesség?
  • a reagáló anyagok minőségétől
  • a reagáló anyagok koncentrációjától
  • a hőmérséklettől
  • a katalizátortól
 24. Mi a reakciósebességi állandó?
  • egyszerűbb esetekben egyenesen arányos a kiindulási anyagok koncentrációjának megfelelő hatványon vett szorzatával
  • értéke minden reakcióra más és más
  • kísérletileg kell meghatározni
 25. A reakciósebességi állandó ... állandó.
  • adott reakcióra
  • adott katalizátor esetén
  • adott hőmérsékleten
 26. Hogy befolyásolja a hőmérséklet a reakciósebességet?
  a reakciósebesség mindig nő a hőmérséklet emelésével
 27. Hogy befolyásolják a katalizátorok a reakciósebességet?
  • a reakcióban részt vesznek
  • végül változatlan állapotban maradnak vissza
  • olyan reakcióutat nyitnak meg, amelynek az aktiválási energiája kisebb
  • a reakcióhőt nem befolyásolják
 28. Hogy nevezzük a kémiai folyamatokat lassító anyagokat? (példa)
  • inhibitorok
  • pl. a hidrogén-peroxid bomlását lassíthatjuk a kénsavval vagy foszforsavval
 29. Az egyirányú reakciókban ...
  a kiindulási anyagoknál stabilisabb anyagok keletkeznek.
 30. A megfordítható reakciókban ...
  a kémiai folyamat termékei is reagálnak egymással
 31. Megfordítható folyamat ...
  minden sav-bázis reakció
 32. Disszociáció =
  megfordítható bomlás
 33. Mikor alakul ki a kémiai egyensúly?
  • amikor egy megfordítható folyamat ellentétes irányú reakciói azonos sebességgel mennek végbe
  • mind a termékek, mind a kiindulási anyagok megtalálhatók a rendszerben, koncentrációjuk változatlan
 34. Mi az egyensúlyi állandó számértékileg?
  a két reakciósebességi állandó hányadosa
 35. Tömeghatás törvénye:
  egyensúlyban a termékek megfelelő hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzata, osztva a kiindulási anyagok megfelelő hatványon vett egyensúlyi koncentrációinak szorzatával, egy adott hőmérsékleten állandó érték (K)
 36. Mitől függ az egyensúlyi állandó?
  csak a külső körülményektől (p, T), független a koncentrációk értékeitől
 37. Mi a Le Châtelier-Braun-elv?
  egy dinamikus egyensúlyban lévő kémiai rendszer megzavarásakor annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a zavaró hatást csökkenteni igyekszik (=legkisebb kényszer elve)
 38. Mi történik, ha egy egyensúlyi rendszerben valamelyik összetevő koncentrációját kívülről bevitt anyaggal megnöveljük?
  • megváltozik az át- és visszaalakulás sebessége
  • annak a folyamatnak lesz nagyobb a sebessége, amely a hozzáadott anyag koncentrációját csökkenteni igyekszik
 39. Ha az egyensúlyi rendszerben valamelyik anyag koncentrációját megnöveljük, akkor a K értéke:
  • nem változik
  • a reakciósebességek értéke változik, de a belőlük képzett tört értéke változatlan marad
 40. Hogy befolyásolhatjuk az egyensúlyt a hőmérséklet változtatásával?
  ha a rendszer hőmérsékletét növeljük, az endoterm, ha csökkentjük, az exoterm irányba tolódik el az egyensúly
 41. Ha az egyensúlyi rendszer hőmérsékletét változtatjuk, a K ...
  értéke megváltozik
 42. A katalizátorok az egyensúlyt ...
  nem befolyásolják, mind az oda-, mind a visszaalakulást meggyorsítják az  lecsökkentésével
 43. Hogy változtatható az egyensúlyi állapot a nyomással?
  a sztöchiometriaiszám-változással járó reakciókban a nyomás növelése a térfogatcsökkenésnek, a nyomás csökkentése a térfogatnövekedésnek kedvez
 44. Protolitikus reakció fogalma:
  proton (hidrogénion) átadásával járó folyamat
 45. Hogy csoportosíthatjuk a kémiai reakciókat?
  • energiaváltozás szerint: exoterm - endoterm
  • fázisok száma szerint: homogén - heterogén (az anyagok azonos fázisban vannak-e?)
  • reakció sebessége szerint: (pillanatszerű - mérhető idő alatt végbemenő - végtelen lassú)
  • a reakcióban részt vevő anyagok száma szerint: egyesülés (addíció, polimerizáció) - bomlás (disszociáció, elimináció)
  • részecskeátmenet szerint: sav-bázis - redoxi
 46. Vizes oldatban lezajló reakciók csoportjai:
  • csapadékképződés
  • komplexképződés
  • gázfejlődés
 47. Mi az oldhatósági szorzat?
  • a vízben látszólag oldhatatlan csapadékok is kismértékben oldódnak  egyensúlyi állapot a csapadék és a fölötte lévő oldat között
  • az oldhatósági szorzat (L) az oldatban mérhető ionkoncentrációk szorzata, pl. 
  •  reakció esetén:
  • L értéke függ a hőmérséklettől
 48. Ha a csapadékot alkotó valamelyik ion komplexképzésre hajlamos, ...
  a csapadék feloldódik.
 49. Savak és bázisok meghatározása Arrhenius szerint:
  • savak: azok a vegyületek, amelyek az oldatok hidrogénion-koncentrációját növelik
  • bázisok: azok a vegyületek, amelyek az oldatok hidroxidion-koncentrációját növelik
 50. Savak és bázisok Brönsted szerint:
  • savak: protont adnak le
  • bázisok: protont vesznek fel
 51. Arrhenius és Brönsted sav-bázis fogalmának összehasonlítása:
  • a Brönsted-féle fogalom magában foglalja az arrheniusi savakt és bázisokat, de annál széleskörűbben értelmezhető:
  • ionok is rendelkezhetnek sav-bázis tulajdonsággal
  • nemcsak vizes oldatban értelmezhetők a sav-bázis reakciók
 52. A közhasználatban savnak nevezett vegyületek:
  a vízhez viszonyítva savak
 53. Amfoter anyag:
  • protonfelvételre- és leadásra is képes
  • ilyen a víz, hidrogéntartalmú összetett anionok, néhány szerves vegyület (imidazol, aminosavak)
 54. Erős sav:
  • híg vizes oldatban gyakorlatilag teljesen disszociálnak
  • protont adnak át a vízmolekulának
  • K értéke nagy
  • ilyen savak: 
 55. Gyenge sav:
  • híg vizes oldatban sem disszociálnak teljesen
  • a protonátadás a víznek egyensúlyi folyamat
  • a disszociációfok  a hígítással még híg oldatban is nagymértékben nő
  • ilyen savak: 
 56. Mivel adjuk meg a saverősséget?
  a savállandóval
 57. A savállandó egy HA összegképletű savra:
 58. Minél kisebb  értéke, ...
  annál gyengébb savról van szó.
 59. Erős bázisok:
  alkálifém-hidroxidok és kalcium-, stroncium-, bárium-hidroxid
 60. Gyenge bázisok:
  ammónia, aminok, rosszul disszociáló hidroxidok
 61. A sav- ill. bázisállandók értéke többértékű savak és bázisok esetében:
  a sav- ill. bázisállandók értéke egyre csökken
 62. Mi az autoprotolízis?
  Egy vegyület molekulái egymással sav-bázis reakcióba lépnek, a reakció egyensúlyra vezető folyamat
 63. Tiszta vízben és híg vizes oldatokban ...
  • az oxóniumionok és hidroxidionok egyensúlyi koncentrációinak szorzata állandó, ha a hőmérséklet állandó.
  •  
  • 25 °C-on: 
 64. Mi a pH?
  az oldat oxóniumion-koncentrációjának negatív, 10-es alapú logaritmusa  •   (25 °C-on)
 65. Mi a disszociációfok?
  • gyenge savban ill. bázisban az átalakulás mértéke
  • = c (disszociált) / c (bemérési)
 66. Savállandó és disszociációfok kapcsolata:
  • ha egy c koncentrációjú, egyértékű, gyenge sav oldatában  a disszociált molekulák koncentrációja, akkor:
 67. Mitől függ a disszociációfok?
  • hőmérséklettől
  • koncentrációtól
 68. Sav-bázis indikátorok:
  • lakmusz
  • metilnarancs
  • fenolftalein
  • univerzál
 69. A lakmusz színeváltozása:
  • savas kémhatás piros
  • semleges kémhatás ibolyaszínű
  • lúgos kémhatás kék
 70. Fenolftalein színeváltozása:
  • savas, semleges kémhatás színtelen
  • lúgos kémhatás lilásvörös
 71. Metilnarancs színeváltozása:
  • savas kémhatás: piros
  • semleges kémhatás: vöröshagymahéj-színű
  • lúgos kémhatás: sárga
 72. Mi a közömbösítés?
  savak és bázisok egymással való reakciója
 73. Mi történik a közömbösítés során?
  az oxóniumionok és a hidroxidionok reagálnak egymással
 74. Mi a semlegesítés?
  ha a közömbösítés semleges kémhatást eredményez
 75. Mikor kapunk pl. semleges oldatot?
  erős savak és bázisok sztöchiometrikus reakciója esetén
 76. Mi a hidrolízis?
  az a folyamat, amelyben a vízmolekula protont ad át a só anionjának, vagy protont vesz fel a só kationjától
 77. Milyen sók képesek hidrolízisre?
  amelyeknek legalább az egyik ionja gyenge bázis kationja vagy gyenge sav anionja.
 78. Miből lehet eldönteni a só vizes oldatának kémhatását?
  a sót képező sav és bázis disszociációs állandójából


  pl.  vizes oldata gyengén savas kémhatású, mert

   
 79. Következő kationok és anionok képeznek semleges kémhatású sókat:
  kationok: 

  anionok:  (hidratáció)
 80. Következő kationok és anionok képeznek savas kémhatású sókat:
  kationok: 

  anionok:  (hidratálódnak és vízzel reagálnak)
 81. Következő kationok és anionok képeznek lúgos kémhatású sókat:
  kationok: 

  anionok: 
 82. Milyen folyamatokat nevezünk redoxifolyamatoknak?
  amelyekben oxidációsszám-változás történik
 83. Mik a galvánelemek?
  kémiai energiának elektromos energiává való átalakítására alkalmas berendezés
 84. Miből áll a galvánelem?
  • 2 elektród
  • az elektródok elektrolitjai érintkeznek egymással sóhídon vagy diafragmán keresztül
 85. Mi lehet elektród?
  • fém és a fém ionjait tartalmazó oldat
  • hidrogénion-tartalmú oldat és a belemerülő indifferens fémen adszorbeált hidrogéngáz
  • általánosan: egy elem oxidált és redukált alakját tartalmazó rendszer, mely oldatot, és a vele érintkező, fémes vezetőben folytatódó fázist tartamaz
 86. A Daniell-elem jelölése:
 87. A galváncella működése:
  • a katódon redukció, anódon oxidáció történik
  • a galvánelemben a katód a +, az anód a - pólus
  • a két elektród közötti fémes vezetőben folyhat az áram
  • az áramkör zárását a két elektrolitoldat érintkezése biztosítja (diafragma)
 88. A diafragma/sóhíd szerepe:
  • megakadályozza az oldatok összekeveredését
  • az ionok diffúziója révén biztosítja a töltéskiegyenlítődést
 89. Elektromotoros erő:
  a két elektród közötti maximális feszültség, amit akkor mérhetünk, ha a galvánelemen keresztül nem folyik át áram
 90. Mi befolyásolja az elektromotoros erőt?
  a két elektródpotenciál
 91. Mi az elektródpotenciál?
  annak a galvánelemnek az elektromotoros ereje, melynek egyik elektródja a vizsgált, másik a standard hidrogénelektród
 92. Hogy számolhatjuk ki az elektromotoros erőt?
 93. Mitől függ az elektródpotenciál?
  • az anyagi minőségtől
  • az ionkoncentrációtól
  • a hőmérséklettől
  • gázelektródok esetén a nyomástól
 94. A kisebb standardpotenciálú fém ...
  képes redukálni a nagyobb standardpotenciálú fém oldatban lévő ionjait
 95. A potenciálok nem adnak számot ...
  • az aktiválásienergia-gátakról, melyek megakadályozhatják a folyamat tényleges végbemenetelét 
  • pl. a negatív standardpotenciálú ólom sem kénsavoldatban, sem sósavban nem oldható fel.
 96. 1 mol/dmhidrogénion-tartalmú savoldatban csak azok a fémek oldódnak fel, ...
  melyeknek standardpotenciálja negatív
 97. Tömény kénsav- vagy salétromsavoldatban ...
  a negatív standardpotenciálú fémek is kén-dioxid és nitrózus gázok képződése közben oldódnak (kivéve azok a fémek, melyek felületét a tömény, oxidáló hatású savak passzíválják, pl. a tiszta vas és az alumínium)
 98. Mely fémek fejlesztenek vízből hidrogént?
  Na, K, Ca, Mg, Al
 99. Mi az elektrolízis?
  elektromos áram hatására az elektrolitok oldata vagy olvadéka és az elektród határfelületén lejátszódó kémiai reakciót
 100. Mindkét elektródon az a változás megy végbe, ...
  ami kevesebb energiát igényel.
 101. Faraday I. törvénye:
  az elektrolízis során az elektródokon levált anyag tömege egyenesen arányos a cellán áthaladt töltésmennyiséggel

 102. Mi a k  és mi a mértékegysége? Hogyan számoljuk ki?
  elektrokémiai egyenérték     (1 mol z töltésű ion leválasztásához zF töltés szükséges)
 103. Faraday-állandó:
 104. Faraday II. törvénye:
  1 mol z töltésű ion semlegesítéséhez  96500z C töltés szükséges  (= az elektrolízishez szükséges töltés egyenesen arányos az elektrolizálandó anyag mennyiségével és töltésével)
 105. Faraday két törvényének egyesítése:
 106.  elektrolízise grafitkatód között:
  • katódon pezsgés, lúgos kémhatás

  • anódon pezsgés, savas kémhatás

  az eredeti oldat töménysége nő
 107.  elektrolízise grafitkatód között:
  • katódon szürke bevonat

  • anódon pezsgés

  eredeti oldat töménysége csökken
 108. NaCl elektrolízise grafitkatód között:
  • katódon pezsgés, lúgos kémhatás

  • anódon pezsgés

  eredeti oldat töménysége csökken
 109. NaCl elektrolízise higanykatód között:
  • katódon nem látható változás, a nátrium feloldódik a higanyban

  • anódon pezsgés

  eredeti oldat töménysége csökken
 110.  elektrolízise rézkatód között:
  • katódon rézkiválás

  • anód elfogy (ha réz)

  eredeti oldat töménysége nem változik

Card Set Information

Author:
der_murrkater
ID:
197232
Filename:
Általános kémia- reakciók
Updated:
2013-02-02 01:37:02
Tags:
Általános kémia reakciók
Folders:

Description:
Általános kémia- reakciók
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview