a-oe-a.txt

Card Set Information

Author:
niki
ID:
197792
Filename:
a-oe-a.txt
Updated:
2013-02-04 04:55:39
Tags:
dutch verbs
Folders:

Description:
Dutch irregular verbs (infinitive, past tense, present perfect) which follow the stem change pattern a to oe and then to a.
Show Answers:

 1. dragen
  droeg, gedragen (carry, wear)
 2. ervaren
  ervoer, ervaren (experience)
 3. graven
  groef, gegraven (dig)
 4. slaan
  sloeg, geslagen (hit, strike)
 5. varen
  voer, gevaren (float, sail)