irregular strong Dutch verbs.txt

The flashcards below were created by user niki on FreezingBlue Flashcards.

 1. bakken
  bakte, gebakken (bake)
 2. barsten
  barstte, gebarsten (burst)
 3. bezoeken
  bezocht, bezocht (visit)
 4. braden
  braadde, gebraden (fry, saute)
 5. brengen
  bracht, gebracht (bring)
 6. denken
  dacht, gedacht (think)
 7. doen
  deed, gedaan (do)
 8. gaan
  ging, gegaan (go)
 9. hebben
  had, gehad (have)
 10. heten
  heette, geheten (be called)
 11. houden
  hield, gehouden (hold)
 12. jagen
  joeg, gejaagd (hunt)
 13. komen
  kwam, gekomen (come)
 14. kopen
  kocht, gekocht (buy)
 15. lachten
  lachte, gelachen (laugh)
 16. laden
  laadde, geladen (load)
 17. lopen
  liep, gelopen (walk)
 18. malen
  maalde, gemalen (grind, ground)
 19. raden
  raadde, geraden (guess)
 20. roepen
  riep, geroepen (call)
 21. scheiden
  scheidde, gescheiden (separate)
 22. spannen
  spande, gespannen (stretch, tighten)
 23. staan
  stond, gestaan (stand)
 24. stoten
  stootte, gestoten (bump, knock)
 25. verraden
  verraadde, verraden (cheat, betray)
 26. vouwen
  vouwde, gevouwen (fold)
 27. vragen
  vroeg, gevraagd (ask)
 28. waaien
  woei/waaide, gewaaid (blow)
 29. wassen
  waste, gewassen (wash)
 30. weten
  wist, geweten (know)
 31. weven
  weefde, geweven (weave)
 32. worden
  werd, geworden (become)
 33. zeggen
  zei & zeiden, gezegd (say)
 34. zien
  zag, gezien (see)
 35. zijn
  was & waren, geweest (be)
 36. zoeken
  zocht, gezocht (look for)
 37. zouten
  zoutte, gezouten (salt, pickle)
Author:
niki
ID:
197805
Card Set:
irregular strong Dutch verbs.txt
Updated:
2013-02-04 10:04:48
Tags:
dutch verbs
Folders:

Description:
Dutch irregular verbs (infinitive, past tense, present perfect) which do not follow a predictable stem change pattern. Some verbs have a verb change in the past tense but not the present perfect, or vice versa. Some verbs follow the regular rules for the past tense verb. Other verbs do not follow any rules at all.
Show Answers: