Ch. 15

The flashcards below were created by user scs on FreezingBlue Flashcards.

 1. 前面
  前边
  • qiánmiàn
  • Qiánbian

  in front of

  N
 2. 参观
  Cānguān

  to visit

  V
 3. 欢迎
  Huānyíng

  to welcome

  V
 4. 里边
  里面
  • Lǐbian
  • Lǐmiàn

  inside

  N


 5. inside

  V
 6. 厨房
  Chúfáng

  kitchen

  N
 7. 公用
  公用的
  Gōngyòng

  share  Gōngyòng de

  comunnal, for public use

  Adj
 8. 旁边
  Pángbiān

  beside, nearby

  N
 9. Jìn

  to enter

  V
 10. 客厅
  Kètīng

  living room

  N
 11. Zǒu

  to walk

  V
 12. 对面
  Duìmiàn

  opposite

  N
 13. 餐厅
  Cāntīng

  dining room

  N
 14. 洗澡间
  • Xǐzǎo jiān
  • 23 1

  bathroom, restroom, washroom (in houses, w/ shower)

  N
 15. 卧室
  Wòshì

  bedroom

  N
 16. 房子
  Fángzi

  house

  N
 17. 中间
  Zhōngjiān

  middle

  N
 18. 桌子
  Zhuōzi

  table

  N
 19. 上边
  上面
  • Shàngbiān
  • Shàngmiàn

  on top of, above, over

  N
 20. 学习
  Xuéxí

  to study, to learn

  V
 21. 后边
  后面
  • Hòubiān
  • Hòumiàn

  behind, at the back

  N
 22. 公园
  Gōngyuán

  park

  N
 23. Zhēn

  really, truly 

  Adv
 24. 田进
  Tián Jìn

  name
 25. 梁园生
  Liáng Yuánshēng

  name
 26. 包志中
  Bāo Zhìzhōng

  name
 27. 左边
  Zuǒbiān

  on the left

  N
 28. Lóu

  floor

  N
 29. 右边
  Yòubiān

  on the right

  N
 30. 下边
  下面
  • Xiàbiān
  • Xiàmiàn

  below, under

  N
 31. Jiān

  (measure word for rooms)

  MW
 32. Mén

  door

  N
 33. 书桌
  Shūzhuō

  desk

  N
 34. 窗户
  Chuānghù

  window

  N
 35. 椅子
  Yǐzi

  chair

  N
 36. 衣橱
  yīchú

  wardrobe

  N
 37. Chuáng

  bed

  N
 38. 厕所
  Cèsuǒ

  bathroom, lavatory, toilet

  N
 39. 杂志
  Zázhì

  magazine

  N
 40. Luàn

  messy

  Adj
 41. 整齐
  Zhěngqí

  tidy, neat

  Adj
 42. 干净
  Gānjìng

  clean

  Adj
 43. Zàng

  dirty

  Adj

 44. Miàn / Surface

  Biān / Edge
 45. 有的

  有的书
  Yǒude

  "some (of the N.)"

  Adj.

  "some of the books"
 46. 客人
  Kèrén

  guest, customer

  N
 47. 外边
  外面
  • Wàibian
  • Wàimiàn

  outside

  N
 48. 外人
  Wàirén

  outsider

  N
 49. "A" 在 "B" 的 "direction"。
  "A" zài "B" de "direction".

  "A" is "direction" of "B".

  focuses on location
 50. "B" 的 "direction" 有"MW" "A"。
  "B" de "direction" yǒu "MW" "A".

  There is a "A" "direction" of "B".
 51. "B" 的 "direction" 是 "A"。
  "B" de "direction" shì "A".

  "direction" of "B" is "A".
 52. 所以
  Suǒyǐ

  therefore, so
 53. 高兴
  Gāoxìng

  happy
 54. 明亮
  Míngliàng

  bright
 55. 虽然。。。可是。。。
  Suīrán. . . Kěshì. . .

  Although. . .But. . .
 56. 锻炼
  Duànliàn

  to exercise

  V
 57. 打太极拳
  Dǎ tàijíquán

  to practice tai chi

  V.O.
 58. 有时候
  Yǒu shíhou

  sometimes
 59. 这儿有 "A" 吗?
  Zhèr yǒu ma?

  Is there a "A" here?
 60. "A" 在哪儿?
  "A" zài nǎr?

  Where is the "A"?
 61. 这儿是 "A" 吗?
  Zhèr shì "A" ma?

  Is this the "A"?
 62. 书房
  Shūfáng

  study (room)

  N
 63. 商店
  Shāngdiàn

  shop, store

  N
 64. 小猫
  Xiǎo māo

  kitten

  N
 65. 有缘千里来相会,无缘对面不相识。
  Yǒuyuán qiānlǐ lái xiāng huì, wúyuán duìmiàn bù xiāngshí.

  have-fate-thousand-kilometer-come-mutually-meet, no-fate-face to face-no-mutually-know.

  If destined to meet, even those separated by a great distance will meet each other. If not destined to meet, even those who are face to face will not know each other.
 66. 东边
  Dōngbiān

  east side
 67. 南边
  Nánbiān

  south side
 68. 西边
  Xībiān

  west side
 69. 北边
  Běibiān

  north side
 70. 东南边
  Dōngnánbiān

  southeast side
 71. 东北边
  Dōngběibiān

  northeast side
 72. 西南边
  Xīnánbiān

  southwest side
 73. 西北边
  Xīběibiān

  northwest side
Author:
scs
ID:
200857
Card Set:
Ch. 15
Updated:
2013-02-16 01:16:47
Tags:
mandarin
Folders:

Description:
Chinese Link
Show Answers: