NTB - Normal

Home > Preview

The flashcards below were created by user misterbinh on FreezingBlue Flashcards.


 1. proceed
  /proceed/

  tiếp diễn; đi đến
 2. require
  /rikwaiə/

  đòi hỏi, yêu cầu
 3. skim
  /skim/

  đọc lướt, đọc qua loa
 4. thorough
  /θʌrə/

  cẩn thận, kỹ lưỡng, tỉ mỉ

Card Set Information

Author:
misterbinh
ID:
202488
Filename:
NTB - Normal
Updated:
2013-02-22 07:23:24
Tags:
NTB
Folders:

Description:
Flashcard trong quá trình sử dụng phần mềm
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview