Respiració, circulació y excreció.txt

The flashcards below were created by user Elister on FreezingBlue Flashcards.

 1. L'aparell respiratori està format per?
  Les vies respiratories i els pulmons.
 2. Que són les vies respiratories?
  Són uns tubs que connecten els pulmons amb l'exterior
 3. Que són els pulmons?
  Són dos òrgans situats al tòrax i separats de l'abdomen pel diafragma.
 4. Quines són les vies respiratories?
  Fosses nasals, faringe, laringe, tràquea ,bronquis, bronquiols i alvèols..
 5. Fases de la respiració?
  Inspiració i expiració.
 6. Descriu la inspiració.
  El diafragma es contrau i els pulmons s'expandixen. L'aire entra a la boca o a les foses nasals. Continua per les vies respiratories fins als alvèols, on l'oxigen passa a la sang i de esta el diòxid de carboni passa als alvèols.
 7. Descriu la expiració.
  El diafragma es relaxa i els pulmons es reduïxen. L'aire que contenen, amb diòxid de carboni, s'expulsa a l'exterior pels vies respiratories.
 8. L'aparell circulatori està format per?
  Els vasos sanguinis i el cor.
 9. Que són els vasos sanguinis?
  Són conductes pels quals circula la sang.
 10. Que es el cor?
  És un òrgan musculós dividit en dues parts: la dreta i l'esquerra. Cada part es dividix en dues zones: l'aurícula i el ventricle que es comuniquen amb vàlvules.
 11. Quines són els vasos sanguinis?
  Les venes on la sang circula des dels òrgans fins al cor, les artèries on la sang circula des del cor fins als òrgans i els capil.lars que connecten les venes i les artèries.
 12. La sang és un líquit roig format per?
  El plasma i les cèl.lules sanguínies.
 13. Quines són les cèl.lules sanguínies?
  Els glòbuls rojos, els glòbuls blancs i les plaquetes.
 14. Funció del plasma.
  Transporta els nutrients i les substàncies de rebuig.
 15. Funció dels glòbuls rojos.
  Transporten l'oxigen i el diòxid de carboni.
 16. Funció dels glòbuls blancs.
  Ens protegixen de les infeccions.
 17. Funció de les plaquetes.
  Taponen les ferides.
 18. Les funcions de la sang són?
  Transportar els nutrients, l'oxigen i les substàncies de rebuig i defensar el nostre cos d'infeccions.
 19. La circulació sanguínia és?
  El recorregut que la sang realitza per l'aparell circulatori, impulsada pel cor.
 20. Descriu el batec cardíac.
  El cor es dilata i la sang passa a les aurículess i pels vàlvules als ventricles. El cor es contrau i la sang ix dels ventricles..
 21. El recorregut de la sang es realitza per dos circuits.
  El pulmonar i el general.
 22. Que és l'excreció?
  Consistix en l'eliminació de les substàncies de rebuig.
 23. L'aparell excretor está format per:
  Els renyons que filtran la sang i les vies urinàries pels quals l'orina ix a l'exterior..
 24. Les vies urinàries són:
  Els urèters, la bufeta urinària i l'uretra.
 25. Funció de les glàdules sudoríperes.
  Eliminar la suor.
Author:
Elister
ID:
202739
Card Set:
Respiració, circulació y excreció.txt
Updated:
2013-02-23 18:19:03
Tags:
respiració circulació excreció
Folders:

Description:
Respiració, circulació y excreció.
Show Answers: