Pūtaiao

Home > Preview

The flashcards below were created by user jtep890 on FreezingBlue Flashcards.


 1. Whakapākehatia ēnei:
  Ngā tautake me ngā kōrero o mua
  origins
 2. Whakapākehatia ēnei:
  Te whakamahinga o te pūtaiao
  Practical
 3. Whakapākehatia ēnei:
  Te reo matatini o te pūtaiao
  Literacy
 4. Whakapākehatia ēnei:
  Ngā momo tūhuratanga
  Investigations

Card Set Information

Author:
jtep890
ID:
205083
Filename:
Pūtaiao
Updated:
2013-03-05 08:19:48
Tags:
Ngā aho
Folders:

Description:
- Ngā tautake me ngā kōrero o mua - Te whakamahinga o te pūtaiao - Te reo matatini o te pūtaiao - Ngā momo tūhuratanga
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview