Magasabb rendű idegtevékenységek, a társas viselkedés alapjai, pszichés fejlődés, az idegren

The flashcards below were created by user der_murrkater on FreezingBlue Flashcards.

 1. Emberi magatartás elemei:
  öröklött és tanult elemek
 2. Az öröklött és tanult magatartásformák összehasonlítása:
  • Öröklött: 
  • az élőlény örökli őket, genetikailag meghatározottak (általában poligénes öröklődésűek)
  • zárt genetikai program, a tapasztalás, tanulás nem módosítja
  • a születés pillanatában adottak
  • az egyedi élet kezdetén is megmutatkozhatnak
  • a faj minden egyedénél azonos módon mennek végbe
  • létrejöttének feltétele a motiváció és a kulcsinger
  • a magatartási elem végrehajtását nem lehet megszakítani
  • a hosszú távon állandó környezethez alkalmazkodik ezzel az állat
  • új környezetben nem alakul ki új
  • a fejletlen állatoknál arányaiban több

  • Tanult:
  • nem öröklődik
  • egyéni vagy csoportos tapasztalatszerzés
  • nem jellemző a születés pillanatában
  • az egyedi élet kezdetén is megmutatkozhat
  • a faj egyes egyedeinél különböző módon megy végbe
  • szükséges lehet a rávezető inger, fontos a megerősítés
  • a magatartási elem végrehajtását meg lehet szakítani
  • a változó környezethez alkalmazkodik az állat
  • új környezetben újak alakulnak ki
  • a magasabb rendű állatoknál, embernél arányaiban több
 3. Emberi példák feltételes reflexre, belátásos és operáns tanulásra:
  • feltételes reflex: étel meglátásakor nyáltermelődés
  • operáns tanulás: ha magára hagyjuk a csecsemőt, sírni kezd, ha erre mosollyal, odafigyeléssel reagálnak a szülők, akkor gyakrabban fog hasonlóan viselkedni, hiszen számára az odafigyelés jutalomként hat
  • belátásos tanulás: iskolai tanulás
 4. A viselkedés szakaszai:
  • belső késztetés (motiváció, drive)
  • kulcsinger
  • viselkedés végrehajtása
  • motiváció megszűnése
 5. Az embernél az ingerekre adott választ befolyásolja:
  • érzelmi reakciók
  • érzelem: tartós, kevéssé intenzív gondolati állapot
  • indulat: hirtelen megnövekedett, a gondolatokat teljesen kitöltő, rövid hatású állapot
 6. Érzelmek összetevői:
  • pszichés és vegetatív összetevők
  • észlelés: az érzékelés okának tudatosulása
  • affektus: az érzelem tudatosult szubjektív megítélése
  • késztetés: a válaszadás igénye
  • bekövetkező vegetatív változások
 7. Az emberi viselkedés komplex alapjai:
  • evolúciós/genetikai alapok: a humán evolúció során őseink olyan problémákkal szembesültek, amelyek megoldására specifikus megoldási mechanizmusok, tanulási szabályok, algoritmusok alakultak ki
  • ökológiai alapok: alkalmazkodás a korlátozott környezeti erőforrásokhoz
  • kulturális alapok: kulturális evolúció a csoportokban, pl. eszközhasználat, tűzhasználat
  • a nyelvhasználat elsődleges szerepű
 8. A limbikus rendszer működési zavarai:
  • limbikus rendszer feladata, hogy az érzelmi-motivációs állapotok a környezettel összhangba kerüljenek
  • idegrendszer túlzott aktivációnövekedése: szorongás
  • beérkező ingerek pontatlan értékelése: frusztráció
  • szűrőfunkció nem megfelelő működése: szórakozottság
  •  
 9. Agyműködés optimális kialakításához szükséges ingerületátvivő anyagok:
  • noradrenalin: pozitív megerősítésben van szerepe
  • dopamin: összetett tudati tevékenységek, gondolkodás fenntartása 
 10. Tanulás fogalma:
  a viselkedés tapasztaláson alapuló megváltoztatásának képessége, melynek alkalmazkodási értéke van
 11. A tanulás mértékét befolyásoló tényezők:
  • érzelmek: motiváció, figyelem - koncentráció
  • újszerűség: a megközelítést a siker valószínűsége, a személy teljesítményigénye és a várható jutalom befolyásolja, az elkerülést a kudarc valószínűsége
  • játék, játékosság: versenyszellem, utánzás, megfigyelés, gyakorlás, szocializáció
  • kíváncsiság, unalom, fáradás
  • gátlások: előreható/visszaható
  • tanulási stílus: auditív-vizuális-mozgásos, társas-egyéni, impulzív-mechanikus
 12. Az emberi tanulás ...
  az agykéreghez kötött.
 13. Memória fogalma, típusai:
  • az információtárolás módja
  • echomemória, rövid távú, hosszú távú

  • echo memória: néhány másodperc 
  • rövidtávú memória: tudatos, szelektív, erősen korlátozott, következtetési-logikai műveletekben erős
  • adattárolási kapacitás: 5-9 elem, időtartama: néhány perc

  • hosszútávú memória:  pár perctől élethosszig tarthat, elméletileg korlátlan, gyors működésű, automatikus
  • asszociációk jellemzik, erőfeszítés-mentes
  • a DNS egyes génjei aktiválódnak Image Upload új fehérjék Image Upload új szinapszisok
  • a rendszeres ingerlés hatására az ingerületátvivő anyagok mennyisége megnő

  állandó memória: nincs felejtés, állandó, tartós (pl. személyes adatok, írás)

   a rövid- és hosszútávú memória az agy különböző területein tárolódik
 14. Emlékezés:
  • a tanulás során kialakuló, a múltbeli tapasztalatok rögzítésének a folyamata az idegrendszerben
  • három szakasz: az emléknyom kódolása, tárolása, előhívása
  • a beszéd, a tanulás és a gondolkodás alapját képezi
  • egyénenként eltérő a gyorsasága, tartóssága, terjedelme, pontossága
 15. Az emberi emlékezés sajátosságai:
  • a rögzítés könnyebb, ha a rögzítendő információnak az egyén számára jelentése van
  • a megtanult ismeret jobban visszaidézhető, ha az jól szervezett
  • könnyebb a tárolás és a visszaidézés, ha az emléknyom összefüggést mutat más tényezőkkel
  • az érzelmi hatások könnyíthetik a rögzítést
  • interferencia: a már megtanult anyagot az újabbak segíthetik vagy gátolhatják
  • retroaktív gátlás: a később tanult anyag gátolja a korábban tanult anyag konszolidációját
  • proaktív gátlás: a korábban tanultak kiszorítják az emlékezetből az újta
 16. Gondolkodás:
  • az emberi elme azon tevékenysége, amelynek során az észlelés, a tanulás és az emlékezet segítségével leképezett emléknyomokon, fogalmakon logikai, képzeleti, vagy egyéb mentális műveleteket végzünk
  • 3 formája: képi/képzeleti, nyelvi, mozgásos
 17. Képzelet:
  a gondolkodás azon formája, amelynek során képi, vagy más érzékleti formában idézünk fel jelen nem lévő tárgyakat, személyeket, eseményeket
 18. Intelligencia:
  • a tapasztalatokból való tanulás, az elvont fogalmakban való gondolkodás, a környezethez való hatékony alkalmazkodás, és a környezet hatékony kezelésének képessége
  • öröklött és környezeti tényezők befolyásolják
 19. Agyunk a legtöbb esetben a gondolkodás során ...
  • képeket jelenít meg
  • ezek leegyszerűsítettek, a valóság leglényegesebb részeit tartalmazó modellek
  • a külvilág modellezése az agykéreg működése során a sejtoszlopok serkentett-gátolt állapotváltozásaival alakul ki
  • modell: beérkező információk + agyban már korábban tárolt emléknyomok hatása
 20. Tudat: 
  • az emberi psziché működési állapota
  • magában foglalja az irányított figyelmet, az elvonatkoztatás képességét, a szavakba foglalás képességét, az önismeretet, értékítéletet, stb.
  • hosszú evolúciós fejlődés eredménye, melyben fontos szerepe volt a szocializációnak és a szerszámhasználatnak
 21. Beszéd:
  • az emberi kommunikáció egyik eszköze, mely hangképzési és hallás-élettani folyamatokkal valósul meg
  • jelei: a hangok
 22. A közvetlen emberi kommunikáció fontos típusai:
  beszéd, gesztus, mimika, tekintet, testmozdulatok, testtartás, hang, távolságtartás az interakcióban, megjelenés
 23. Nyelv:
  • a társas tevékenység során kialakult jelrendszer, amely az emberi kommunikáció alapja
  • jelei: szavak, mondatok
 24. Az agy kapcsolatai a beszéd során:
  • Hallott szó kimondása:
  • 1. hallóközpont, halántéklebeny
  • 2. beszédértő központ, halántéklebeny
  • 3. beszédmozgató központ: homloklebeny
  • 4. szomatikus mozgatóközpont

  • Olvasott szó kimondása:
  • 1. látóközpont: nyakszirti lebeny
  • 2. beszédértő központ, halántéklebeny
  • 3. beszédmozgató központ: homloklebeny
  • 4. szomatikus mozgatóközpont
 25. Az agyféltekék összehasonlítása:
  • Bal:
  • kategorikus félteke
  • analitikus működés
  • érvényesülés: lokális/fokális
  • azonosítás: hasonlóság/név alapján
  • végtagok mozgatása: az idő, ritmus, sorrend alapján
  • ingerek feldolgozása: egymás után
  • gondolkodás: racionális
  • beállítottság: kreatív, logikus

  • Bal:
  • reprezentációs félteke
  • szintetikus működés
  • érvényesülés: diffúz
  • azonosítás: különbségek, fizikai tulajdonságok alapján
  • végtagok mozgatása: a cselekvés egésze alapján
  • ingerek feldolgozása:egyszerre, párhuzamosan
  • gondolkodás: intuitív
  • beállítottság: érzelmi
 26. Az emberi csoport fogalma, jellemzői:
  • csoport: összetartozó személyekből kialakult együttes
  • tagjai között szimbolikus vagy gyakorlati értelemben vett kölcsönös függőség alakult ki, a csoport tagjainak bizonyos szükségletei individuálisan nem elégíthetők ki
  • egy csoporttag cselekedete, amelyet mások magatartása is irányít, minden más csoporttag viselkedését befolyásolja
  • a legkisebb csoport a pár
  • létszáma korlátozott, csak annyi lehet, amennyien személyesen jól ismerik egymást
  • a csoport önmagától formálódik ki, nem szervezik, kibontakozásának hajtóereje az együttes tevékenykedés

  • jellemzői:
  • közös eszmék: az ember elfogadja csoportja identitását
  • közös akciók: képes lesz a csoportjához tartozókkal közös akciók végzésére
  • hűség: hajlandó a csoport érdekében az egyéni és genetikai érdekeit alávetni
  • transzformáció: a csoportot alkotó emberekből egy új, magasan szervezett önálló csoportorganizmus alakulhat ki
 27. Csoportkohézió:
  • a csoporttagok közötti összetartó erő, amely növekszik, ha a tagok egymással szoros vagy élénk kapcsolatot tartanak
  • ennek hatására csökkennek a más csoportokkal vagy a külvilággal ápolt kapcsolatok
  • a csoportkohézió hatására az egyénben csoport-hovatartozási érzés alakul ki
 28. Csoportszelekció:
  • olyan szelekciós folyamat, amelynek egysége nem az egyed, hanem a csoport
  • minden olyan viselkedési forma fennmarad az evolúció során, amely kedvez az adott csoport fennmaradásának és szaporodásának
  • a populációk küzdenek egymással a túlélésért, azok a csoportok kerülik el a kihalást, amelyek tagjai feláldozzák potenciális szaporodásuk sikerét az egész csoport javára
 29. Rokonszelekció:
  • a segítésből származó haszon nagyobb, mint a viselkedés okozta költség
  • az átörökítendő gének fennmaradása biztosabb
  • azokban a csoportokban, amelyek tartósan együtt élnek, a rokonszelekció kedvez az egyedi felismerési mechanizmusok megjelenésének, mert lehetővé teszi, hogy a nagyobb csoporton belül a közvetlen rokonok valamilyen módon egymás segítségére legyenek
 30. Az ember értelmi fejlődésének szakaszai:
  • szenzomotoros szakasz: 0-2 év
  • mozgásba ágyazott a gondolkodás
  • az első évben a gyermek igyekszik mindent megragadni, de még nem tud különbséget tenni a dolog és a dolog tapasztalata között
  • használja az emlékezetét, felfedezi az ok-okozati összefüggéseket, és megtanul előidézni dolgokat
  • megtanul beszélni, kifejlődik a mondatalkotás képessége

  • műveletek előtti képalkotás szakasza: 2-7. év
  • konkrét dolgokat képes nem a cselekvésen keresztül, hanem a képzeletében elvégezni
  • intuitív és egocentrikus gondolkodás
  • mágikus világkép
  • szókincse jelentősen bővül, számolni képes
  • megkülönböztet méreteket és formákat, megtanulja az idő fogalmát

  • konkrét műveletek szakasza: 7-12. év
  • belsővé vált cselekvési sémák
  • számfogalom kialakulása
  • logikus gondolkodás kialakul
  • képes fejben olyan dolgok elvégzésére, amit eddig cselekvés útján végzett el

  • formális műveletek szakasza: 12. év felett
  • elvont műveleti gondolkodás, hipotézisalkotás, fejlett emlékezet
  • elvont rendszerekkel való logikus gondolkodás
  • a jövővel és ideológiai problémákkal foglalkozik
 31. Egészség:
  • WHO 1948-ban elfogadott definíciója:
  • nem pusztán a betegség hiánya, hanem fizikai, mentális, szociális jólét
  • az egészséggel kapcsolatos tevékenységek nemcsak a betegségek leküzdésére, hanem az egészségfejlesztésre, megelőzésre is irányulnak
 32. Funkcionális egészség:
  a társadalmi életben való részvétel képessége
 33. Adaptív egészség:
  a környezethez való alkalmazkodás képessége
 34. Az egészség tényezői:
  • genetikai és biológiai adottságok
  • egészség-magatartás, egészségkárosító tényezőkkel szembeni védekezőképesség
  • egészséges gyermekkor
  • képzettség
  • jövedelem, társadalmi helyzet

  + környezeti tényezők
 35. Jólét:
  fizikai, mentális, szociális

  • fizikai:
  • köznapi értelmezés szerinti egészség
  • egészségkárosító szerek kerülése, rendszeres mozgás, helyes táplálkozás, stb.

  • mentális:
  • lelki egészség - megfelelő érzelmi és társas kapcsolatok, pihenés, stb.

  • szociális:
  • megfelelő életkörülmények, munkahely, anyagi háttér, egészségügyi ellátás, stb.
 36. Rizikófaktorok:
  olyan tényezők, amelyek az egészség elvesztésének kockázatával járhatnak

  dohányzás, mozgáshiány, stressz, elhízás, magas koleszterinszint, vércukorszint, vérnyomás, stb.
 37. Stressz:
  • amikor az emberek fizikai vagy pszichikai jóllétüket veszélyeztető eseménnyel szembesülnek, ezek az események a sresszorok, az ezekre adott válaszok a stresszreakciók
  • fokozott adrenalintermelődés és szimpatikus hatás okozza

  • distressz (Selly János): megoldhatatlan szituációk
  • nem jut tér az élettani és pszichés válasznak, a szervezet fiziológiai és pszichés egyensúlya felborul
  • tünetei: állandó idegeskedés, türelmetlenség, ingerültség, immunsejtek számbeli és minőségbeli romlása, fogékonyság a betegségekre, gyakori felső légúti panaszok, hajhullás
  • stresszre adott leggyakoribb válasz: szorongás

  • jó stressz: eustressz
  • nélkülözhetetlen, kreativitásra sarkall, alkotó energiákat szabadít fel
  • segít felismerni a veszélyt, mozgósítani a szervezet védekezőrendszerét és helyesen dönteni
 38. Civilizációs ártalmak:
  az emberiség civilizációs fejlődésének előnyeit kísérő jelenségként jelentek meg

  • a fizikai aktivitás csökkenése, egyoldalúvá válása
  • stresszes életmód
  • túlfogyasztás
  • környezeti ártalmak, rákkeltő anyagok
  • helytelen táplálkozás
  • szenvedélybetegségek
 39. Civilizációs betegségek:
  civilizációs ártalmak következtében alakulnak ki elsősorban

  • keringési betegségek (érelmeszesedés, magas vérnyomás, infarktus)
  • daganatos megbetegedések
  • mozgásszervi betegségek
  • idegrendszeri és pszichés zavarok és betegségek
 40. A fájdalom szerepe és csillapítása:
  • a szervezet figyelmeztetése valamilyen kóros állapotra
  • a jelzés észlelése után törekedni kell a kiváltó okának megszüntetésére, majd csillapítására
  • a tartós, erős fájdalom stresszt okoz

  • csillapítás lehetőségei:
  • szintetikus gyógyszer
  • gyógynövények
  • elektroterápia
  • akupunktúra
  • masszázs
  • borogatás
  • pszichológiai módszerek (relaxáció, meditáció)
 41. A fájdalomcsillapítás veszélyei:
  • mellékhatások lehetnek: csontvelő-károsodás, vese- és májkárosodás, allergiás reakció
  • egyes gyulladáscsökkentő gyógyszerek: gyomor- és bélperforáció
  • jelentősen csökkenthetik a koncentrálóképességet, álmosság
  • a műtét utáni fájdalomcsillapítás során alkalmazott gyógyszerek a légzőközpontot gátolják
  • műtét előtti v. utáni gerincközeli fájdalomcsillapításnak is lehetnek szövődményei
 42. Agyrázkódás:
  • koponyát ért tompa erőhatásra, nincs maradandó károsodás
  • tünetek: rövid tudatzavar, fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, sápadtság, verejtékezés, a baleset körüli percekre vonatkozó emlékezetkiesés
 43. Agyvelőgyulladás:
  általában vírusfertőzés okozza
 44. Agyhártyagyulladás:
  • vírus, ill. baktérium okozza
  • magas láz, fejfájás, fokozott fényérzékenység
 45. Migrén:
  • rohamokban jelentkező heves fejfájás
  • néhány órától akár két napig tarthat
  • kísérheti émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, látótérkiesés
  • általában az agyi erek szűkülete, majd kitágulása okozza
 46. Epilepszia:
  • rohamokban fellépő idegrendszeri betegség, melyet tudatzavar kísérhet
  • a rohamok egyes idegsejtcsoportok kóros, nagy erejű ingerülethullámaiból keletkeznek
  • az izgalmi és gátló folyamatok egyensúlya felborul, izgalmi túlsúly keletkezik
  • nagy roham: eszméletvesztés, izmok megfeszülése/rángása v. teljes tónustalanság
  • kis rohamok: nincs teljes eszméletvesztés, összeesés
 47. Stroke:
  • =szélütés, agyvérzés
  • agyi erek megrepednek, vér kerül az agy szövetei közé, a károsodott agyterület működése kiesik
  • ellenoldali testfél zsibbadásához, bénuláshoz, beszédzavarhoz, a járás, látás, egyensúly, nyelés zavarához vezethet
  • kiváltó ok: magas vérnyomás, izgalmi v. testi megerőltetés
 48. Agyérgörcs:
  • erek simaizomzatának gyors, túlzott összehúzódása
  • hirtelen eszméletvesztés, bénulás
 49. Kóma:
  • az agykéreg -általában átmeneti- ingerelhetetlen állapota
  • évekig is eltarthat
 50. Alzheimer-kór:
  • fokozatos elbutulással, majd gyors biológiai leépüléssel jár
  • idős korban gyakori, a betegség élettartama 5-8 év
  • tünetei: emlékezetgyengeség, zavarok: tájékozódás, olvasás,
  • a betegség végén a személy teljes leépülése
  • kiváltó ok: az agykéreg sorvadása, az agysejtek elhalnak
 51. Parkinson-kór:
  • lassan előrehaladó, mozgászavarokkal járó, hosszú lefutású megbetegedés
  • az extrapiramidális pályarendszer megbetegedése
  • jellemzők: végtagremegés, arcizmok merevsége, beszédzavar, depresszió, gondolkodás lelassulása
  • a szellemi képességet nem csökkenti
  • oka: az extrapiramidális rendszer magvaiban kóros sejtpusztulás, csökken az ingerületátvivő anyagok termelődése
  • kiváltó oka többnyire ismeretlen
  • általában idősebb korban kezdődik
  • a betegség nem gyógyítható, gyógyszerekkel lassítható
 52. Pszichoszomatikus betegségek:
  • az elnevezés a test és a lélek kölcsönhatására utal
  • kialakulásában fontos szerepe van a környezetnek
  • sok betegség kiváltó oka lelki tényező is lehet, pl. gyomor- és nyombélfekélyek, daganatos megbetegedések, bőrbetegségek, allergia
  • a stresszhatások emelik a pulzusszámot, a vérnyomást és a vérben a koleszterin, triglicerid, vércukor szintjét, a szívre fokozott veszélyt jelentenek
 53. Anorexia:
  • kóros étvágytalanság
  • intenzív félelem a súlygyarapodástól
  • torz testkép
 54. Bulimia:
  • beteges falánkság
  • mély lelki válságban előforduló, kórosan fokozott étvágy
  • a betegek gondolatai szinte kizárólag az evésre összpontosulnak
  • a beteg gyakran hányással könnyít magán
 55. Neurózis:
  • állandó feszültségi állapot
  • ingerlékenység
  • fáradékonyság
  • álmatlanság
  • koncentrációzavar
  • a teljesítőképesség hiánya
 56. Depresszió:
  • súlyos hangulatzavar
  • beszűkül az érdeklődés
  • lassulnak a test működései
  • öngyilkossághoz is vezethet
 57. Paranoia:
  a beteg a valóságot darabokban érzékeli, üldözöttnek érezheti magát
 58. Skizofrénia:
  tudathasadásos személyiségzavar
 59. Szenvedélybetegségek:
  • kémiai szer fogyasztására vagy valamely magatartásra irányuló ellenállhatatlan késztetés
  • egészségkárosítók, használatuk függőséghez vezethet

  • dohányzás (aktív/passzív)
  • dohányfüstben: nikotin, szén-monoxid, káros égéstermékek
  • hatása: légúti daganatos megbetegedések, szívinfarktus, stroke

  • alkoholizmus:
  • rövid távú hatás: lerészegedés
  • hosszú távú hatás: idegrendszeri károsodás, a máj szöveteinek pusztulása, májcirrózis, gyomorfekély, gyomorrák, immunrendszeri problémák

  droghasználat
 60. Drog:
  • minden olyan anyag, amely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak működését, és használata függőséghez vezet
  • a központi idegrendszerre hat
  • nem minden drog kábító hatású
 61. Drogok csoportjai:
  • narkotikumok
  • izgatószerek

  • központi idegrendszerre gyakorolt hatás alapján:
  • stimulánsok: amfetaminszármazékok, ecstasy, kokain, nikotin, koffein
  • depresszánsok: nyugtatók, altatók, szorongásoldók, alkohol, opiátok - morfium, heroin, kodein, metadon
  • hallucinogének: a tudati működés, észlelés, gondolkozás folyamatainak megváltoztatása - LSD, cannabisszármazékok, szerves oldószerek

  legális-lágy (marihuána, hasis)-kemény drogok (kokain, amfetamin)
 62. A függőség jellemzői:
  a fogyasztó számára a szer által kiváltott hatás olyan fontossá válik, hogy leküzdhetetlen kényszert érez a szer bevitelére

  • fiziológiai függőség: a kémiai anyag intenzív kapcsolatba kerül a szervezettel, elvonás esetén elvonási tünetek, melyek akár halálhoz is vezethetnek
  • pszichés függőség: elvonáskor félelem- és veszteségérzés, depresszió, kétségbeesés, feszültség, hangulatingadozás
 63. Viselkedési függőségek:
  • a személy egy viselkedési mintázattól függ
  • pl. játékszenvedély, munkafüggőség, internetfüggőség, testedzés-függőség, pirománia, kleptománia, stb.
  • a kémiai és viselkedési függőség között sok a hasonlóság: a szenvedélybetegnek ugyanazt a viselkedéssort kell újra és újra elvégeznie
  • jellegzetességek: kényszeresség, a viselkedés feletti kontroll elvesztése
 64. A függőség megelőzésének lehetőségei:
  • megfelelő pszichés háttér
  • érzelmi biztonság
  • problémamegoldás kialakítása - megküzdés
  • felkészülés a droghelyzetek elutasítására
  • egészséges életmód kialakítása, tájékoztatás
 65. A drogra való rászokás okai:
  • unalom, kíváncsiság
  • felnőttektől, valóságtól való eltávolodás vágya
  • menekülés problémák elől
  • kortársak rábeszélése (szociális befolyásolás)
  • rideg, korlátozó, autoriter szülői magatartás
 66. A drogra való rászokás folyamata:
  kipróbálás, szokássá válás, rászokás, függőség
 67. Rövid idő alatt fizikai függőséget vált ki:
  kokain, crack, heroin, ópium
 68. Az etanol hatása:
  • a központi idegrendszerre narkotikumként hat
  • gátolja egyes agykérgi idegsejtek működését
  • növekszik a reakcióidő, mozgáskoordináció zavara, gyengülő kontaktus a környezettel, öntudatlanság
  • agytörzsi vegetatív központok bénulása miatt halál is bekövetkezhet
 69. Enkefalinok, endorfin:
  • agy által termelt peptidek, melyek hasonlítanak az ópiátok hatásához
  • fájdalmat csökkentő hatások így kialakulhatnak magában az agyban
  • kritikus helyzetek, felfokozott állapotok: egy ideig nem alakul ki fájdalomérzet
Author:
der_murrkater
ID:
205095
Card Set:
Magasabb rendű idegtevékenységek, a társas viselkedés alapjai, pszichés fejlődés, az idegren
Updated:
2013-03-05 16:01:20
Tags:
Magasabb rendű idegtevékenységek társas viselkedés alapjai pszichés fejlődés az idegrendszer egészségtana szenvedélybetegségek civilizációs ártalmak
Folders:

Description:
Magasabb rendű idegtevékenységek, a társas viselkedés alapjai, pszichés fejlődés, az idegrendszer egészségtana, szenvedélybetegségek, civilizációs ártalmak
Show Answers: