Biologitermer

The flashcards below were created by user takitchi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kräftdjur:
  Öppet blodomlopp, hjärta i ryggpartiet.
 2. Daggmaskar:
  Slutet blodomlopp, många ”pulserande kärl”. Transport framåt kroppen i ryggkärlet, bakåt i bukkärlet.
 3. Fiskar:
  Slutet, tvårummigt hjärta, en ”slinga”.
 4. Groddjur:
  Dubbel ”slinga”, men trerummigt hjärta, alltså blandning av syrerikt och syrefattigt blod.
 5. Kräldjur:
  Liknande groddjur, men ibland bättre separation av syrerikt och syrefattigt blod.
 6. Vita blodkroppar:
  Leukocyter
 7. Röda blodkroppar:
  Erytrocyter
 8. Blodplättar:
  Trombocyter
 9. Åderförfettning, åderförkalkning:
  Ateroskleros
 10. Första grupp av leukocyter?
  Den första gruppen, som består av monocyter och makrofager, är fagocyter som också är storätare. De äter alla patogener. Monocyter kan omvandlas till makrofager.
 11. Andra grupp av leukocyter?
  Den andra gruppen grannulocyter består av Neutrofila grannulocyter som kan förstöra bakterier genom att fagocytos, att svälja. Sedan används lysozymer för att bryta ner det som åts upp. I denna grupp ingår även Eosinofila grannulocyter som bekämpar parasitmaskar. Maskarna är för stora, och därför kan de inte slukas upp, utan de Eosinofila grannulocyter sprutar istället in ut lysozymer på inkräktarnas yta så att de bryts ner. Basofila grannulocyter ingår också i denna grupp, och de utsöndrar histamin som vidgar blodkärlen. De kan även utsöndra heparin, ett antikoagulerande ämne som minskar risken för att blodkroppar ska klumpa ihop sig och blockera blodkärlen.
 12. Tredje grupp av leukocyter?
  NK-cellerna är icke-specifika lymfocyter som cirkulerar i blodet.
 13. Fjärde grupp av leukocyter?
  Mastceller finns framför allt i lung- och tarmslemhinnor. De utsöndrar stora mängder histamin och heparin när de aktiveras. Det är framför allt mastcellernas histaminproduktion som vållar problem för dem som har astma, som då behöver ta antihistamin.
 14. Femtre grupp av leukocyter?
  Dendritiska celler finns i hudvävnad och slemhinnor. Dessa är ofta de första som kommer i kontakt med fienden. Förutom att omintetgöra fienden är deras uppgift att presentera fienden för den tredje nivåns T-hjälparceller. Dette sker främst i lymfknutorna.
 15. Vad gör cellen när den blir angripen av virus?
  Cellen kommer att skicka ut interferoner som varning till andra celler samt för att tillkalla makrofager och NK-celler samt det specifika försvaret, tredje nivån.
 16. Hur blir man immun?
  För det första så finns det flera olika sorters immunitet. Man kan bli immun på ett naturligt sätt, eller ett artificiellt sätt. Immuniteten kan sedan även vara passivt eller aktivt. Naturlig aktiv immunitet innebär att kroppen bildar antikroppar mot en specifik patogen. Vår första försvarslinje är inte särskilt svårt att komma igenom men om de gör det så kommer den andra försvarslinjen att agera. Makrofager samt dendritiska celler har som uppgift att omintetgöra patogenen. Men de sparar gärna en liten del av patogenen, t.ex. patogenens antigen, för att senare presentera det för B- och T-lymfocyterna, men framförallt T-hjälparcellen som är en av huvudsamordnarna i det specifika försvaret. Med hjälp av den nya informationen om patogenen så kommer specifika antikroppar samt T-mördarceller att bildas för att bekämpa patogenen. Detta är dock en seg process eftersom den tredje försvarslinjen består av skräddarsydda försvarsmekanismer. Naturlig passiv immunitet innebär färdiga antikroppar från t.ex. mammors bröstmjölk, detta är dock ett kortsiktig lösning som är nödvändig i de tidiga åldrarna av ett barn. Artificiell aktiv immunitet innebär t.ex. vaccin som består av försvagade patogener som tillåter vår kropp skapa antikroppar mot. Artificiell passiv immunitet innebär t.ex. serum som är ett konstgjort medel med färdiga antikroppar.
 17. Hur bildas en inflammation?
  När en inflammation är ju kroppens respons på en infektion. För att bekämpa en bakterieinfektion så kommer fagocyter samt mastcellerna utsända signalämnen som sedan resulterar i att kroppen sätter i gång alla sorters försvarsmekanismer för att bekämpa infektionen. T.ex. sker en värmeutveckling där infektionen har skett därför att värme hämmar bakterietillväxten. Sedan kommer histamin att utsöndras och därmed kommer blodkärlen att vidgas. Det negativa med histamin är ju att det sker ett blodtrycksfall samt en överproduktion av histamin innebär en allergiskreaktion, men å andra sidan är ju det positiva med histamin att fler vita blodkroppar kan nå till det infekterade området snabbare och effektivare därför att blodkärlen har utvidgats. Ett resultat av inflammationen är att det kan göra ganska ont i det infekterade området och det beror helt enkelt på att plasma från blodkärlen har läckts ut till vävnaderna och trycker på smärtreceptorerna.
 18. Vad ingår i normalfloran?
  E.coli bakterier i magtarmkanalen. Stafylokocker i huden, näsan samt ytter örat.
Author:
takitchi
ID:
207422
Card Set:
Biologitermer
Updated:
2013-03-16 16:06:01
Tags:
Biologi allmänt
Folders:

Description:
Biologi allmänt
Show Answers: