Konkurrensrätt

The flashcards below were created by user Bosk1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Avgiftsföreläggande
  Ett beslut från Konkurrensverket p.g.a att ett företag har snedfördrivit marknaden. Kan beslutas om ärendet inte är tvistligt.
 2. Bagatellartade avtal
  Små agtal som inte snedvrider konkurrensen på ett märkbart sätt betraktas inte som brott mot konkurrenslagen.
 3. Bruttoprissättning
  Bestämmelse av priset där tillverkare, importör eller grossist bestämmer vilket pris detaljisten ska ta av konsumenterna.
 4. Diskriminering
  Olika villkor tillämpas för likvärdiga transaktioner, varigenom vissa handelsparter får en nackdel.
 5. Dominerande ställning
  Ett företag med minst 50 procent marknadsandel. Kan vara så lågt som 30 procent om alla de andra företagen är små.
 6. Faktiska monopol
  En aktör har köpt upp alla andra på marknaden eller har patent/ensamrätt på tekniken på marknaden.
 7. Fri konkurrens
  När alla konkurrerar på lika villkor. Alla kunder sitter på all information och fattar rationella beslut. Inga handelshinder förekommer såsom tullar och restriktiva regler.
 8. Företagskoncentration
  Företagssammanslagningar, förvärv eller andra gemensamma ägarstrukturer.
 9. Geografisk marknad
  Den del av marknaden där man tar hänsyn till vilka transportmöjligheter som finns för att nå en liknande produkt.
 10. Gruppundantagslagar
  Tillåtna vertikala konkurrensbegränsningar finns inom FoU, tekniköverföring försäkring, motorfordon och taxi.
 11. Gryningsräd
  När Konkurrensverket efter tillstånd av Stockholms tingsrätt får genomföra en undersökning hos ett företag när det misstänks att företaget begått brott mot konkurrensreglerna. Sker oftast tidigt på morgonen.
 12. Horisontella konkurrensbegränsningar
  Inskränkning av företag i samma försäljning eller inköpsled, dvs avtal mellan två tillverkare eller två grossister eller två detaljister. En samverkan i syfte uppnå större lönsamhet på bekostnad av konsumenterna. Kartell är ett exempel på detta.
 13. Internationella handelskammaren, IRC
  En internationell organisation som bl. a. har regler för reklam och marknadskommunikation.
 14. Karteller
  Två eller flera företag som samarbetar för att driva upp priserna genom att dela upp marknaden sinsemellan.
 15. Konkurrensbegränsande avtal
  En överenskommelse om ex prissättning eller uppdelning av marknaden mellan företag.
 16. Konkurrenlagen
  Lag som förbjuder marknadens aktörer snedfördriva marknaden.
 17. Konkurrensrätt
  Den del av juridiken som ska upprätthålla en fungerande marknad. Konsumenterna ska inte behöva betala överpriser och de ska kunna ta del av ett varierat utbud av produkter.
 18. Konkurrensskadeavgift
  Böter på max 10 procent av företagets årliga försäljning p.g.a. att företaget brutit mot konkurrenslagen.
 19. Konkurreverket KKV
  En myndighet som granskar marknaden, utreder misstänkta olagliga begränsningar av marknaden samt för talan i MD.
 20. Konsumentverket KOV
  En myndighet för konsumentfrågor.
 21. Kopplingsförbehåll
  Om köparen vid ett köp av en vara tvingas köpa en annan vara för att få köpa den första. Om detta motiveras av tekniska eller kvalitetsmässiga skäl kan det vara tillåtet.
 22. Kvarstad
  När kronofogden efter ett domstolsbeslut kommer och tar hand om tillräckligt mycket tillgångar hos gäldenären som motsvarar en fordran borgenären har. Detta för att säkerställa att de inte försvinner under den tid som ärendet får sin prövning i domstol. Om det sedan blir en friande dom lämnas tillgångarna tillbaka.
 23. Legala monopol
  När det är lagstiftat om att inga konkurrenter får finnas på en viss marknad. Exempelvis Systembolaget.
 24. Legalundantag
  Om samarbetet leder till förbättring av produktion eller distribution, till att främja teknisk eller ekonomiskt framåtskridande.
 25. Marknadsbegränsning
  Produktion, teknisk utveckling eller investering som inskränks.
 26. Marknadsdomstolen MD
  Den specialdomstol som dömer som sista instans i flertalet marknadsrättsliga mål.
 27. Marknadsrätt
  Den del av juridiken som består av konkurrensrätt och marknadsföringsrätt.
 28. Missbruk av dominerande ställning
  När ett företag utnyttjar sin storhet på marknaden till att hämma konkurrensen exempelvis genom underprissättning av varor.
 29. Monopol
  Endast en aktör på marknaden som inte har några konkurrenter.
 30. Monopolställning
  Ett företag med en marknadsandel på 40-50 % har en sådan ställning.
 31. Naturliga monopol
  P.g.a. kostnaden blir det bara en aktör på marknaden. Exempelvis fjärrvärme, el- och telenät.
 32. Näringsförbud
  När man har blivit förbjuden att driva företag.
 33. Offentlig sektor
  Staden, landstingen och kommunerna, det som finansieras av skattemedel.
 34. Offentlig upphandling
  En anbudstävlan som myndigheterna måste genomföra för att välja ut det företag som ger mest för skattepengarna.
 35. Oligopol
  Ett fåtal aktörer på marknaden.
 36. Otillbörlig
  Oacceptabel.
 37. Perfekt konkurrens
  När det finns riktigt många aktörer på marknaden där det inte existerar några etableringshinder och kunderna har tillgång till fullständig information om produkterna samt köp- och leveransvillkor.
 38. Produktmarknaden
  Den marknad som innefattar de varor/tjänster som köparna anser vara utbytbara dvs sådana produkter som p.g.a. pris, funktion och egenskaper i övrigt kan tillfredsställa liknande behov.
 39. Påföljder
  Straff, konsekvens
 40. Romfördraget
  Utgör grunden för EU och innehåller bl.a. regler om konkurrens och handelsfrihet.
 41. Skadestånd
  Ersättning till den som lidit skada.
 42. Substituterbarheten
  Utbyrbarheten
 43. UNCTAD
  FN:s specialorgan för handels- och utvecklingsfrågor.
 44. Vertikala konkurrensbegränsningar
  Avtal som inskränker företag i olika led exempelvis mellan tillverkare och grossist. Kan inträffa om ett företag har en dominerande ställning på marknaden eller bestämmer över prissättningen i andra säljled.
 45. Vite
  En typ av böter som ett företag får betala om de inte följt ett beslut. Domstol får då utdöma detta.
 46. Överträdelse
  Brott, felsteg.
Author:
Bosk1
ID:
207640
Card Set:
Konkurrensrätt
Updated:
2013-03-16 16:04:20
Tags:
konkurrensrätt
Folders:

Description:
konurrensrätt
Show Answers: