Ma3

The flashcards below were created by user Krasnodar on FreezingBlue Flashcards.

 1. Polynom är en funktion av typen...:
  • anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 ... a2x2 + a1x2 + a0.
  • Koeffecienterna an till aär reella tal och n är ett naturligt tal.
 2. Formeln för primitiva funktioner
  Image Upload
 3. Primitiva funktioner till potens- och exponentialfunktioner: k
  Image Upload
 4. Primitiva funktioner till potens- och exponentialfunktioner: Image Upload
  Image Upload
 5. Växande funktion
  • En funktion som växer från vänster till höger.
  • a < b ⇒ f(a) ≤ f(b) då a och b väljs godtyckligt.
 6. Avtagande funktion
  • En funktion som avtar från vänster till höger.
  • a < b ⇒ f(a) ≥ f(b) då a och b väljs godtyckligt.
 7. Extrempunkt
  • Ett lokalt minimum eller maximum.
  • Ett polynom av grad n har högst (n-1) extrempunkter.
 8. Lokalt maximum
  Ett funktionsvärde som är större än eller lika med alla värden i den närmsta omgivningen.
 9. Lokalt minimum
  Ett funktionsvärde som är mindre än eller lika med alla värden i den närmsta omgivningen.
 10. Tangent
  En rät linje som har en punkt gemensam med en kurva och som har samma riktning som kurvan i den punkten.
 11. Terrasspunkt
  En punkt på en kurva med vågrät tangent och där kurvan antingen är enbart växande eller avtagande på båda sidor om punkten.
 12. Nollställe
  • De x-värden för vilka en graf skär x-axeln.
  • Ett polynom av grad n kan ha högst n nollställen.
 13. Faktorisering
  Att skriva om ett uttryck som en produkt av ett antal faktorer.
 14. Absolutbelopp
  Absolsutbeloppet av talet a definieras enligt l a l = a då a ≥ 0, -a då a < 0
 15. Rationellt uttryck
  Ett uttryck på formen Image Upload, där p(x) och q(x) är polynom och q(x) ≠ 0.
 16. Diskret funktion
  En funktion där det finns ett avstånd mellan varje värde i definitionsmängden.
 17. Kontinuerlig funktion
  En funktion som är sammanhängande i hela sin definitionsmängd.
 18. Gränsvärde
  Gränsvärdet av f(x) kan t.ex. skrivas Image Upload f(x) eller Image Upload f(x) och anger i dessa fall de värden som funktionen går mot då x går mot oändligheten eller mot a.
 19. Sekant
  En rät linje som skär en kurva i minst två punkter.
 20. Tangent
  En rät linje som har en punkt gemensam med en kurva och som har samma riktning som kurvan i den punkten.
 21. Ändringskvot
  Ett medelvärde på förändringshastigheten hos en funktion.
 22. Derivata
  Förändringshastigheten hos en funktion i en punkt.
 23. Derivata hos en rät linje
  Då f(x) = kx + m är f'(x) = k
 24. Derivatans definition
  Image Upload
 25. Deriveringsregel för potensfunktioner
  Då f(x) = axn, a a är ett reellt tal ≠ 0, är f'(x) = naxn-1
 26. Derivatan av en summafunktion
  Då h(x) = f(x) + g(x) är h'(x) = f'(x) + g'(x)
 27. Derviatan av polynomfunktioner
  Då f(x) = anxn + an-1xn-1 + ... a1x +a0 är f'(x) = anxn + an-1xn-1* (n-1)xn-2 + ... a1
 28. Beteckningar för derivata
  g'(x), Image UploadImage Upload, (f(x)), D(f(x))
 29. Tangentens exkatiov
  Tangenten till funktionen f(x) i punkten (a,f(a)) har ekvationen y - f(a) = f'(a)(x-a)
 30. Växande funktion (derivata)
  En funktion är växande i ett intervall om f'(x) ≥ 0 i intervallet.
 31. Avtagande funktion (derivata)
  En funktion är växande i ett intervall om f'(x) ≤ 0 i intervallet.
 32. Lokal extrempunkt
  Är antingen en maximipunkt eller minimipunkt.
 33. Lokal maximipunkt
  f har ett lokalt maximum i a om f(x) ≤ f'(a) för alla x i definitionsmängden nära a.
 34. Lokal minimipunkt
  f har ett lokalt maximum i a om f(x) ≥ f'(a) för alla x i definitionsmängden nära a.
 35. Terasspunkt (derivata)
  I en sådan är f'(x) = 0 och derivatan har teckenväxlingen - 0 - eller + 0 +.
 36. Global extrempunkt
  En funktion antar sitt största respektive minsta värde i de globala extrempunkterna. En global extrempunkt är också en lokal extrempunkt.
 37. Andraderivata
  Derivatan av förstaderivatan. Olika beteckningar är t.ex. y'', f''(x), och Image Upload
 38. Extrempunktsbestämning med andraderivata.
  • Förstaderivatans nollställe är t.ex. x = a.
  • f''(a) > 0 ⇒minimipunkt för x = a
  • f''(a)< 0 ⇒maximipunkt för x = a
  • f''(a) = 0 ⇒ingen slutsats kan dras om förekomst eller typ av extrempunkt.
 39. Konkavitet och konvexitet
  • Konkavitet: e.xv. -Image Upload
  • Konvexitet: e.xv. Image Upload
 40. Infelxionspunkt
  En punkt där en kurva ändras från konvex till konkav eller tvärtom. f''(x) = 0 i en inflexionspunkt.
 41. Naturlig logaritm (ln)
  Om ex = y är x = ln y, y > 0. För alla positiva tal y gäller y = eln y.
 42. Primitiv funktion
  En funktion F kallas för en primitiv funktion till f om F'(x) = f(x)
 43. Primitiv funktion:
  k
  kx + C
 44. Primitiv funktion:
  xn, n≠ -1
  Image Upload
 45. Primitiv funktion:
  ekx
  ekx/k + C, k ≠ 0
 46. Primitiv funktion:
  akx
  akx/k ln a + C, k ≠ 0
 47. Skillnad mellan obestämd och bestämd integral.
  • Den obestämda integralen Image Upload är en samling funktioner
  • Den bestämda integralen b Image Upload a Image Upload är ett reellt tal.
 48. Beräkning av bestämd integral
  Image Upload a f(x) dx = b[F(x)]a = F(b) - F(a) där F(x) är en primitiv funktion till f(x).
Author:
Krasnodar
ID:
208291
Card Set:
Ma3
Updated:
2013-03-20 19:41:13
Tags:
Ma3
Folders:

Description:
Ma3
Show Answers: