swedish verbs 01

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. använda, använder, använde, användt  
   use
 2. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat  
   work
 3. bada, badar, badade, badat  
   bathe
 4. behöva, behöver, behövte, behövt  
   need
 5. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat  
   worry/concern
 6. berätta, berättar, berättade, berättat  
   tell/narrate
 7. beröra, berör, berörde, berört  
   touch
 8. besluta, beslutar, beslutade, beslutat  
   decide/determine
 9. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt  
   decide/determine
 10. besöka, besöker, besökte, besökt  
   visit
 11. betala, betalar, betalade, betalat  
   pay
 12. betyda, betyder, betydde, betytt  
   mean/signify
 13. bli, blir, blev, blivit  
   become
 14. bo, bor, bodde, bott  
   live
 15. bära, bär, bär, bruit  
   carry/bear
 16. börja, börjar, började, börjat  
   start/begin
 17. dela, delar, delade, delat  
   divide/share
 18. det handlar om  
   it's about
 19. drömma, drömmer, drömde, drömt  
   dream
 20. duka, dukar, dukade, dukat  
   set the table
 21. dö, dör, dog, dött  
   die
 22. döda, dödar, dödade, dödat  
   kill
 23. döma, dömer, dömde, dömt  
   sentence
 24. fall, faller, föll, fallit  
   fall
 25. finna, finner, fann, funnit  
   find
 26. flyga, flyger, flög, flugit  
   fly
 27. fråga, frågar, frågade, frågat  
   ask
 28. fånga, fångar, fångade, fångat  
   catch/capture/fetch
 29. följa, följer, följde, följt  
   follow
 30. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit  
   suggest/propose
 31. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat  
   forget
 32. förklara, förklarar, förklared, förklart  
   explain
 33. förlora, förlorar, förlorade, förlorat  
   lose
 34. förstå, förstår, förstod, förstått  
   understand
 35. försöka, försöker, försökte, försökt  
   try/attempt
 36. ge, ger, gav, gett  
   get
 37. gifta, gifter, gifte, gift  
   marry
 38. gilla, gillar, gillede, gillat  
   like
 39. gå, går, gikk, gått  
   go
 40. göra, gor, gjorde, gjort  
   do/make
 41. har, har, hade, haft  
   have
 42. hata, hatar, hatade, hatat  
   hate
 43. hindra, hindra, hindrade, hindrat  
   prevent/avoid
 44. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt  
   help
 45. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats  
   hope
 46. höra, hör, hörde, hört  
   hear
 47. komma, kommer, komm, kommit  
   come
 48. kunna, kan, kunde, kunnat  
   can
 49. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat  
   fight/struggle
 50. köpa, köper, köpte, köpt  
   buy
 51. leva, lever, levde, left  
   live
 52. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat  
   listen
 53. lära, lär, lärde, lärt  
   learn
 54. läsa, läser, läste, läst  
   read
 55. låna, lånar, lånade, lånat  
   borrow
 56. markera, markerar  
   highlight
 57. mena, menar, menade, menat  
   mean/signify
 58. måste, måster, måstedde, måstett  
   must
 59. möta, möter,   
   encounter/meet
 60. resa, reser, reste, rest  
   travel
 61. ringa, ringer, ringde, ringt  
   call
 62. se, see, såg, sett  
   see/look
 63. simma, simmar, simmade, simmat  
   swim
 64. skicka, skickar, skickade, skickat  
   send
 65. skriva, skriver, skrev, skrivit  
   write
 66. sova, sover, sov, sovit  
   sleep
 67. spara, sparar, sparade, sparat  
   save/economize
 68. spela, spelar, spelade, spelat  
   play
 69. springa, springer, sprang, sprungit  
   run
 70. stänga, stänger, stängde, stängt  
   close
 71. stödja, stöder, stödde, stött  
   support/encourage
 72. svara, svarar, svarade, svarat  
   answer/reply
 73. säga, säger, sa, sagt  
   say
 74. sälja, säljer, sålde, såldt  
   sell
 75. ta, tar, tok, tatt  
   take
 76. tala, talar, talade, talat  
   speak
 77. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört  
   belong
 78. tro, tror, trodde, trodd  
   believe/think/trust
 79. träffa, träffar, träffade, träffat  
   hit/strike/meet
 80. tänka, tänker, tänkte, tänkt  
   think/imagine
 81. tömma, tömmer, tömde, tömt  
   empty
 82. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt  
   investigate
 83. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat  
   develop
 84. vakna, vaknar, vaknade, vaknat  
   wake up
 85. vara, är, var, varit  
   be
 86. varna, varnar, varnade, varnat  
   warn
 87. veta, vet, visste, vetat  
   know
 88. vilja, vill, ville, velat  
   want/will/want
 89. vinna, vinner, vann, vunnit  
   win
 90. visa, visar, visade, visat  
   show/display
 91. välja, väljer, valde, valt  
   choose/select
 92. ändra, ändrar, ändrade, ändrat  
   change/modify
 93. ärva, ärver, ärvde, ärvt  
   inherit
 94. äta, äter, åt, ätit  
   eat
 95. öppna, öppnar, öppnade, öppnat
  open
Author:
Anonymous
ID:
210061
Card Set:
swedish verbs 01
Updated:
2013-03-28 21:40:36
Tags:
swedish verbs 01
Folders:

Description:
swedish verbs 01
Show Answers: