swedish verbs 01

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. använda, använder, använde, användt  
  use
 2. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat  
  work
 3. bada, badar, badade, badat  
  bathe
 4. behöva, behöver, behövte, behövt  
  need
 5. bekymra, bekymrar, bekymrade, bekymrat  
  worry/concern
 6. berätta, berättar, berättade, berättat  
  tell/narrate
 7. beröra, berör, berörde, berört  
  touch
 8. besluta, beslutar, beslutade, beslutat  
  decide/determine
 9. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt  
  decide/determine
 10. besöka, besöker, besökte, besökt  
  visit
 11. betala, betalar, betalade, betalat  
  pay
 12. betyda, betyder, betydde, betytt  
  mean/signify
 13. bli, blir, blev, blivit  
  become
 14. bo, bor, bodde, bott  
  live
 15. bära, bär, bär, bruit  
  carry/bear
 16. börja, börjar, började, börjat  
  start/begin
 17. dela, delar, delade, delat  
  divide/share
 18. det handlar om  
  it's about
 19. dra, drar, drog, dragit 
  draw/drag
 20. drömma, drömmer, drömde, drömt  
  dream
 21. duka, dukar, dukade, dukat  
  set the table
 22. dö, dör, dog, dött  
  die
 23. döda, dödar, dödade, dödat  
  kill
 24. döma, dömer, dömde, dömt  
  sentence
 25. fall, faller, föll, fallit  
  fall
 26. finna, finner, fann, funnit  
  find
 27. flyga, flyger, flög, flugit  
  fly
 28. fråga, frågar, frågade, frågat  
  ask
 29. fånga, fångar, fångade, fångat  
  catch/capture/fetch
 30. följa, följer, följde, följt  
  follow
 31. föreslå, föreslår, föreslog, föreslagit  
  suggest/propose
 32. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat  
  forget
 33. förklara, förklarar, förklared, förklart  
  explain
 34. förlora, förlorar, förlorade, förlorat  
  lose
 35. förstå, förstår, förstod, förstått  
  understand
 36. försöka, försöker, försökte, försökt  
  try/attempt
 37. ge, ger, gav, gett  
  get
 38. gifta, gifter, gifte, gift  
  marry
 39. gilla, gillar, gillede, gillat  
  like
 40. gå, går, gikk, gått  
  go
 41. göra, gor, gjorde, gjort  
  do/make
 42. har, har, hade, haft  
  have
 43. hata, hatar, hatade, hatat  
  hate
 44. hindra, hindra, hindrade, hindrat  
  prevent/avoid
 45. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt  
  help
 46. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats  
  hope
 47. höra, hör, hörde, hört  
  hear
 48. komma, kommer, komm, kommit  
  come
 49. kunna, kan, kunde, kunnat  
  can
 50. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat  
  fight/struggle
 51. köpa, köper, köpte, köpt  
  buy
 52. leva, lever, levde, left  
  live
 53. lyssna, lysnnar, lyssnade, lyssnat  
  listen
 54. lära, lär, lärde, lärt  
  learn
 55. läsa, läser, läste, läst  
  read
 56. låna, lånar, lånade, lånat  
  borrow
 57. måla, målar, målade, målat 
  paint
 58. markera, markerar  
  highlight
 59. mena, menar, menade, menat  
  mean/signify
 60. måste, måster, måstedde, måstett  
  must
 61. möta, möter,   
  encounter/meet
 62. regna, regnar, regnade, regnat 
  rain
 63. resa, reser, reste, rest  
  travel
 64. ringa, ringer, ringde, ringt  
  call
 65. se, see, såg, sett  
  see/look
 66. simma, simmar, simmade, simmat  
  swim
 67. skicka, skickar, skickade, skickat  
  send
 68. skriva, skriver, skrev, skrivit  
  write
 69. snöa, snöar, snöade, snöat 
  snow
 70. sova, sover, sov, sovit  
  sleep
 71. spara, sparar, sparade, sparat  
  save/economize
 72. spela, spelar, spelade, spelat  
  play
 73. springa, springer, sprang, sprungit  
  run
 74. stjäla, stjäl, stal, stulit 
  steal
 75. stänga, stänger, stängde, stängt  
  close
 76. stödja, stöder, stödde, stött  
  support/encourage
 77. svara, svarar, svarade, svarat  
  answer/reply
 78. säga, säger, sa, sagt  
  say
 79. sälja, säljer, sålde, såldt  
  sell
 80. ta, tar, tok, tatt  
  take
 81. tala, talar, talade, talat  
  speak
 82. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört  
  belong
 83. tro, tror, trodde, trodd  
  believe/think/trust
 84. träffa, träffar, träffade, träffat  
  hit/strike/meet
 85. tänka, tänker, tänkte, tänkt  
  think/imagine
 86. tömma, tömmer, tömde, tömt  
  empty
 87. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt  
  investigate
 88. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat  
  develop
 89. vakna, vaknar, vaknade, vaknat  
  wake up
 90. vara, är, var, varit  
  be
 91. varna, varnar, varnade, varnat  
  warn
 92. veta, vet, visste, vetat  
  know
 93. vilja, vill, ville, velat  
  want/will/want
 94. vinna, vinner, vann, vunnit  
  win
 95. visa, visar, visade, visat  
  show/display
 96. välja, väljer, valde, valt  
  choose/select
 97. ändra, ändrar, ändrade, ändrat  
  change/modify
 98. ärva, ärver, ärvde, ärvt  
  inherit
 99. äta, äter, åt, ätit  
  eat
 100. öppna, öppnar, öppnade, öppnat  
  open
Author:
Anonymous
ID:
210125
Card Set:
swedish verbs 01
Updated:
2013-03-29 08:20:51
Tags:
swedish verbs 01
Folders:

Description:
swedish verbs 01
Show Answers: