Vokabeln_Plautdiesch_A02.txt

The flashcards below were created by user Ralle on FreezingBlue Flashcards.

 1. äa
  ɛa - adj. Variant: ar/ däa/ äah. Objektiewform von ‘see’/ Genitiewform von ‘see’ - her. Ekj jäw miene kjliene Sesta mea Tiet, wan äa daut halpt. I give my little sister more time, if she needs it. Äa Maun, äare Sesta un äa Kjint komen morjen. Her husband, her sister and her child come tomorrow. Category: 9.2.3. Pronouns.
 2. äaje
  ɛajə - pron. waut ar ooda an jehieet - hers, theirs. De Dochta äa Oafgoot es daut äaje. The daughter her inheritance is hers. Category: 9.2.3. Pronouns.
 3. Äajd
  ɛajd - n.f. Pl: Äajden. Jereetschoft toom daut Launt jlikj moaken von Kjlieta un kjliene Rigjes - harrow. Category: 6.2.2.2. Plow a field.
 4. äajden
  ɛajdən - v.w. met eene Äajd schaufen/ eene Äajd schlapen - harrow. Category: 6.2.2.2. Plow a field.
 5. Äajdakjs
  ɛajdaːcs - n.f. Pl: Äajdakjsen. een natet Tia met hoade Striepen dedwäa äwarem Rigjen - salamander/ lizard. Category: 1.6.1.3.2. Lizard, 1.6.1.4. Amphibian.
 6. Äajdakjsel
  ɛajdaːcsəl - n.m. Pl: Äajdakjsels. Seelemaunda/ Ieedseelemaunda/ Ranakje/ een kjlienet Tia em Jeschekj von eene Krokodiel - lizard/ salamander/ newt/ eft. Category: 1.6.1.3.2. Lizard, 1.6.1.4. Amphibian.
 7. Äajdjelenkj
  ɛajʝəlɛɲc - n.n. Pl: Äajdjelenkja. een Jelenkj von de Äajd - a section of a harrow.
 8. äajdwinjen
  ɛajdvɪɲən - v.s. daut kjrieslen von Stoff em Wint - swirl (like dust around a windy corner)/ eddy/ create a dust devil. Category: 1.3.1.3. River.
 9. Äakjel
  ɛacəl - n.n. een Aufschu/ een sea ommaklich ooda jäajenaun sennen/ een Jreiel - disgust/ loathing/ nausea/ abomination. See: Jreiel. Category: 3.4.2.1.3. Disgusted, 3.4.2.1.2. Hate, detest, 2.5.2.3. Stomach illness.
 10. äakjlen
  ɛaclən - v.w. waut Äten soo sea jäajenaun sennen, soo daut eenem kolkjat/ aufschuen - loathe/ detest/ abhor/ feel disgusted. See: aufschuen. Category: 3.4.2.1.2. Hate, detest.
 11. äakjelhauft
  ɛacɛlhɔuft - adj. äakjlich/ oppscheislich/ sea jäajenaun von een Jeschmak, Jeroch, Dot ooda waut eena sitt - loathsome/ distasteful/ repulsive/ nauseous/ abominable. See: äakjlich/ oppscheislich. Category: 3.4.2.1.3. Disgusted, 3.4.2.1.1. Dislike, 2.5.2.3. Stomach illness, 2.3.1.8.2. Ugly, 3.4.2.1.2. Hate, detest.
 12. äakjlich
  ɛacliç - adj. Variant: äakjelhauft. sea jäajenaun/ waut eenem kolkjrich moakt - loathing/ repulsive/ distasteful. Category: 3.4.2.1.2. Hate, detest, 3.4.2.1.3. Disgusted.
 13. Äakjlichkjeit
  ɛacliçcɛit - n.f. Aufschu/ daut jäajenaun sennen - abhorrence. See: Aufschu. Category: 3.4.2.1.2. Hate, detest, 3.4.2.1.3. Disgusted.
 14. Äara
  ɛaɾʌ - adj. waut Äa jehieet (Heeflichkjeitsform) - her (formal use)/ hers. Äa Oabeida kjemt met Äaren Maun, Äare Dochta un Äa Pieet. Her servant is coming with her husband, her daughter and her horse. De Frulied äa Leida (äare Leidasch), äare Kjäakjsche (äare Kjäakjsches) un äa Buak (äare Bieekja) komen morjen. The women their leader, their cook, and their book come tomorrow. Ekj jeef de Kjinja jieda een Stock un Marie haft äaren root jeforwen. I gave the children each a stick, and Marie has painted hers red. Category: 9.2.3. Pronouns.
 15. äara
  ɛaɾʌ - pron. waut ar ooda an jehieet - her, their. De Stool es äara, de Benkj es äare, un daut Schaup es äat. The chair is hers, the bench is hers and the dresser is hers. See: äa. Category: 9.2.3. Pronouns.
 16. Äarkliena
  ɛaɹklinʌ - n.m. Pl: Äarklienasch. een Jereetschoft, jeweenlich aun een Moota, toom dän Stoff ute Loft säwen - air cleaner.
 17. Äarkondischen
  ɛaɹkɔndɪʃən - n.m. eene Enrechtunk toom de Loft en eene Stow ooda Foatich kjeel moaken/ Loftkjeelunk - air conditioning.
 18. Äarplän
  ɛaɹpleːn - n.m. Pl: Äarpläns. een Loftschepp/ eene Maschien dee Flieejen kaun un Sachen ooda Menschen fieren - airplane. Category: 7.2.4.3. Fly.
 19. Äarport
  ɛaɹpɔɹt - n.f. Pl: Äarports. een Hoff wua Äarpläns loossflieejen un launden - airport. Category: 7.2.4.3. Fly.
 20. äatshaulwen
  ɛatshɔulvən - adv. wäajen ar ooda an/ wiels see daut haben mucht/ wiels ar ooda an daut halpt - for her part/ for their part. Aus Maria äa Maun krank wia, kjeem äa Brooda om äathaulwen eene Tiet halpen. When Mary's husband fell ill, her brother came for her sake for a time to help.
 21. äatsjlikjen
  ɛatsjlɪcən - adj. soo aus see/ meist äwareen met äa - her peers/ their peers/ of her or their kind/ like her/ the likes of her (them).
 22. ABC
  aːbese - n.n. Zekjreet/ Bekjhus/ Hieskje/ Auftrett - toilet. Category: 2.2.8. Defecate, feces, 6.5.2.7. Room.
 23. ach
  aːχ - exclam. Utdruck biem beduaren, nodenkjen, ooda bejaumren - oh.
 24. Acht
  aːχt - n.f. Respakjt/ Wieet - respect/ esteem/ attention. Category: 4.3.2. Admire someone, 3.1.2.3. Attention, 3.2.1.1. Think about, 9.6.3.3. Prompters of attention.
 25. acht
  aːχt - num. Pl: achten. Numma/ Kardinalzol: 8/ daut Numma tweschen säwen un näajen/ Ordnungszol: achta - eight. Category: 8.1.1.1. Cardinal numbers.
 26. achten
  aːχtən - v.w. Wieet talen/ no waut opppaussen daut eena weet waut passieet es - mind/ respect/ have regard for/ esteem. Category: 3.1. Soul, spirit, 3.2.1. Mind, 3.2.6. Remember, 4.3.2. Admire someone.
 27. Achtdoagesklock
  aːχtdɔagɛsklɔk - n.f. Pl: Achtdoagesklocken. eene Klock dee eemol de Wäakj oppjetrocken mott - eight-day clock.
 28. Achtdoagestiet
  aːχtdɔagɛstit - n.f. Pl: Achtdoagestieden. eene Tiet von acht Doag/ mea aus eene Wäakj - span of eight days.
 29. Achtel
  aːχtəl - n.n. Pl: -. een achtet Poat/ daut waut blift wan bie acht woat jedeelt - eighth part/ an eighth of a section of land/ a furlong/ an eighth of a mile. See: Achtelmiel. Category: 8.1.1.2. Ordinal numbers, 8.1.1.6. Fraction.
 30. Achtelmiel
  aːχtɛlmil - n.f. Pl: -. een Achtel von eene Miel - furlong/ an eighth of a mile. See: Achtel.
 31. Achtelnoot
  aːχtɛlnəʊt - n.f. Pl: Achtelnooten. eene Noot en Musikj dee een Achtel von dän Wieet von eene volle Noot haft (♪) - an eighth note/ a quaver (in music).
 32. achtieen
  aːχtiən - num. Numma/ Kardinalzol: 18/ Ordnungszol: 18./ achtieenda - eighteen.
 33. achtjäwen
  aːχtjeːvən - v.s. Respakjt jäwen/ no opppaussen/ opppaussen woo waut jeit - give respect. Category: 4.3.2. Admire someone, 4.2.2.3. Celebrate, 4.5.5. Honor.
 34. Achtnoote
  aːχtnəʊtə - n.f. Pl: Achtnooten. een Oktaw/ en Musikj eene Rieej von acht Nooten ooda Zifren - octave.
 35. achtungsvoll
  aːχtʊŋsfɔl - adj. met väl Acht/ met väl Respakjt - respectful. Category: 4.3.7. Polite, 4.5.5. Honor.
 36. achtungswieet
  aːχtʊŋsviət - adj. wieet no opp to paussen/ wieet Acht to jäwen - noteworthy.
 37. Achtunk
  aːχtʊŋk - n.f. Väasecht/ de Toostaunt von horchen un opppaussen - attention. Category: 3.1.2.3. Attention, 3.2.1.1. Think about, 9.6.3.3. Prompters of attention.
 38. Adel See main entry: Odel.
 39. Adelmaun See main entry: Odelmaun.
 40. Ädikj
  eːdɪc - n.m. Variant: Ätikj. een suaret Wota/ Suastoff daut von jäaren kjemt un daut toom Äten moaken un reinmoaken jebrukt woat - vinegar.
 41. Adobe
  aːdoːbə - n.n. eene Sort Ieed ooda Blott von dee Tieejlen jemoakt kjennen/ eene Tieejel von soon Blott - adobe/ brick/ clay. Category: 6.5.3. Building materials, 6.6.2.4. Working with clay, 1.2.2.1. Soil, dirt, 6.6.5.3. Sculpture.
 42. adoptieren
  aːdɔptirən - v.w. hannämen toom fläajen ooda hoolen, soo aus een Kjint - adopt. Category: 2.6.4.2.1. Rear a child, 4.1.9.6. Adopt.
 43. Adrass
  aːdɾaːs - n.f. Pl: Adrassen. de Informazion ooda Eenselheiten, dee eenem sajen wua eena wont ooda läft/ Postadrass - address. Category: 3.5.1.2.9. Be about, subject, 6.5.1.1. House.
 44. Adrassbuak
  aːdɾaːsbuək - n.n. Pl: Adrassbieekja. een Buak met Adrassen - address book/ directory.
 45. adrassieren
  aːdɾaːsirən - v.w. Variant: adressearen. de Adrass opp eenen Breef schriewen - address a letter. Category: 3.5.1.2.9. Be about, subject, 6.5.1.1. House.
 46. adressearen See main entry: adrassieren.
 47. Adwent
  aːdvɛnt - n.m. Pl: Adwenten. advent.1 • de Toostuant von opp waut räakjnen un aunkomen - advent.2 • de latste Wäakjen ver Wienachten/ de Tiet toom reedmoaken fa Wienachten - advent. Category: 7.2.3.3.1. Arrive.
 48. Adwerb
  aːdvɛɹb - n.n. Pl: Adwerben. een Omstauntswuat/ een Wuat daut een Tietwuat Bedinjungen jeft - adverb. Category: 9. Grammar, 3.5.3. Language, 3.5.3.1. Word.
 49. afens
  aːfɛns - adv. Variant: afents. knaup/ nich sea/ weinich - almost/ barely/ nearly/ marginally. See: meist/ soomea. Category: 8.1.5.6. Almost, 8.4.6.4.1. Soon, 8.4.6.4.2. Not yet, 9.4.4.7. Just, almost not.
 50. Afrika
  aːfrɪkʌ - n.f. een Kontinent siedlich von Europa/ daut Launt von wua de Näaja komen - Africa. Category: 9.7.2.6. Names of continents.
 51. Agj
  aːʝ - n.f. Pl: Agjen. eene Kaunt von Zeich, dee beseemt ooda aundasch foadich jemoakt es - selvage/ fringe/ edging/ edge. Category: 5.3.6. Parts of clothing, 8.6.6. Edge, 6.7.8. Parts of tools.
 52. äjanoatich See main entry: ieejenoatich.
 53. ajcht
  aːçt - adj. rein/ luta/ derch un derch äwareen - pure. Category: 1.2.2.3. Metal, 1.3.6. Water quality, 4.3.1. Good, moral, 7.5.3.1. Pure, unmixed, 8.3.3.3. Color.
 54. Ajent
  aːjɛnt - n.m. Pl: Ajenten. Variant: Äjent. eena dee daut Rajcht haft fa eenen aundren (Jeschaft ooda Rejierunk) to haundlen/ een Jeschekjta - agent. See: Jeschekjta. Category: 4.8.3.6.5. Spy.
 55. Äjipta
  eːjɪptʌ - n.m. Pl: -. een Mensch von Äjipten - Egyptian.
 56. Äjipten
  eːjɪptən - pn. een Launt em nuadoost von Afrika - Egypt.
 57. äjiptisch
  eːjɪptɪʃ - adj. soo aus en Äjipten/ von Äjipten - Egyptian.
 58. Aka
  aːkʌ - n.m. Pl: Akasch. eene Mot von Launt, 1/640 von eene Miel bie eene Miel/ 1.327,7 bie 10 Meeta/ 4.356 bie 10 Schoo - acre. Category: 8.2.5. Big area.
 59. akren
  aːkrən - v.w. foarmren/ Launt be'oabeiden - till/ work the land. Category: 8.4.6.1.4. Until.
 60. Akabua
  aːkaːbua - n.m. Pl: Akabuares. een Foarma/ eena dee doa akat - farmer. Category: 6.2.7. Farm worker, 6.6. Occupation.
 61. Akaflekj
  aːkaːflɛc - n.n. Pl: Akaflekja. een Stekj Launt toom akren/ eene Stap - acreage. Category: 8.2.5. Big area.
 62. Akajäajent
  aːkaːjɛajɛnt - n.f. Pl: Akajäajenden. eene Jäajent dee toom akren kaun jebrukt woaren/ eene Jäajent wua je'akat woat - arable land/ agricultural region.
 63. Akalaunt
  aːkaːlɔunt - n.n. Pl: Akalenda. Launt daut toom akren ooda foarmren to brucken es - arable land.
 64. Akamaun
  aːkaːmɔun - n.m. Pl: Akamana. Foarma - farmer. Category: 6.2.7. Farm worker, 6.6. Occupation.
 65. Akaschoawoakj
  aːkaːʃɔavɔac - n.n. Pl: Akaschoawoakjen. eene Oabeit fa de Kolonie dee een Ieejendeema schuldich es - compulsory labour/ socage.
 66. Akatiet
  aːkaːtit - n.f. Pl: Akatieden. Sodeltiet/ Tiet toom akren ooda seien - time for working the land.
 67. Akawirtschoft
  aːkaːvɪɹtʃɔft - n.f. Pl: Akawirtschoften. eene Foarmarie/ eene Wirtschoft wua väl je'akat woat - corporate farm. Category: 6.2.9. Farmland.
 68. Akj
  aːc - n.f. Pl: Akjen. eene Spetz wua twee Lienjes ooda Plauten toopkomen/ eene Kjriezlienje wua twee Wäaj toopkomen - corner/ angle/ nook. Category: 6.5.2.2. Roof, 6.5.4.1. Road, 8.3.1.4.2. Leaning, sloping, 8.3.1.5. Bend, 8.3.1.6.1. Concave.
 69. Akjaopklauma
  aːcaːɔpklɔumʌ - n.m. Pl: Akjopklaumasch. een akja aunfangs Klauma (
 70. Akjatooklauma n.m. Pl: -. een Tieekjen daut een Jedanken foadich es ( - ) - square bracket.
 71. akjawalsch
  aːcaːvaːlʃ - adj. nich en Ordnunk/ veschowen/ winjsch/ scheef - askew/ out of plumb. See: äwa'uat/ scheef/ winjsch. Category: 8.3.1.4.2. Leaning, sloping, 8.3.1.5. Bend.
 72. Akjbenkj
  aːcbɛɲc - n.f. Pl: Akjbenkjen. eene Benkj dee en twee Rechtungen jeit rom eene Akj - corner bench.
 73. Äkjenät See main entry: Ieekjenät.
 74. akjich
  aːciç - adj. met väl Akjen - angular. Category: 8.2.3.3. Thin person.
 75. Akjjia
  aːcjia - n.n. Pl: Akjjieesch. een Jia aum Enj von twee Walen soo daut dee sikj äware Akj driewen - corner gear.
 76. Akjpost
  aːcpɔst - n.m. Pl: Akjpast. een Post dee oppe Akj steit - corner post.
 77. Akjpuat
  aːcpuət - n.n. Pl: Akjpuaten. een Puat daut oppe Akj es - corner door or gate.
 78. Akjs
  aːcs - n.f. Pl: Akjsen. een schoapet Iesa aun eenen Stäl toom Holt spoolen ooda haken - axe/ hatchet/ tomahawk. Category: 4.8.3.7. Weapon, shoot, 6.6.3.1. Lumbering, 6.7.1. Cutting tool, 7.8.3. Cut, 5.2.1.2. Steps in food preparation.
 79. Akjschaup
  aːcʃɔup - n.n. Pl: Akjschaups. een Schaup daut en eene Akj nenn paust un oppe Schrozinj väaren op es ooda op to moaken es - corner cupboard.
 80. Akjshaulm
  aːcshɔulm - n.m. Pl: Akjshalma. een Akjs Stäl - axe handle.
 81. Akjsstäl
  aːcsteːl - n.m. Pl: Akjsstäls. een Akjshaulm/ een Stäl aun eene Akjs - axe handle.
 82. Akjsteen
  aːcstəɪn - n.m. Pl: Akjsteena. Gruntsteen/ de ieeschta Steen dee doa wiest wua jebut saul woaren/ een Steen dee oppe Akj licht - cornerstone/ keystone. Category: 6.5.3. Building materials.
 83. Akjstekj
  aːcstɛc - n.n. Pl: Akjstekja. een Stekj daut oppe Akj es - corner piece.
 84. Akjstenda
  aːcstɛndʌ - n.m. Pl: Akjstendasch. een Stenda dee oppe Akj steit - corner post.
 85. Akjstow
  aːcstoːv - n.f. Pl: Akjstowen. eene Stow enne hinjaschte Akj/ de Elren äare Schlopstow - corner room.
 86. Akjtooklauma
  aːctəʊklɔumʌ - n.m. Pl: Akjtooklaumasch. een akja Klauma aum Enj von Wieed en Klaumasch ( - ) - closing bracket ( -).
 87. Akozje
  aːkɔtsjə - n.f. Pl: -. Variant: Okoskje/ Akozjeboom. eene Sort Beem - acacia/ caragana tree. Category: 1.5.1. Tree.
 88. Akozjeboom See main entry: Akozje.
 89. Akozjeholt
  aːkɔtsjəhɔlt - n.n. Pl: Akozjehelta. daut Holt von een Akozje - wood from an acacia or caragana tree.
 90. Aksident
  aːksɪdɛnt - n.n. Pl: Aksidents. een Ojjlekj/ een Toofaul wua een Schoden nich jeit väatobieejen - accident/ mishap. Category: 2.5.3. Injure, 4.4.2. Trouble, 4.4.2.3. Accident.
 91. aktiew
  aːktiv - adj. bewäacht/ nich stell hoolen/ waut wieda stalen - active. Category: 2.4.1. Strong, 7. Physical actions, 9.1.2. Do.
 92. Alboagen
  aːlbɔagən - n.m. Pl: Alboages. een Jelenkj medden em Oarm tweschen Schulla un Haunt - elbow. Category: 2.1.3.1. Arm, 2.1.6. Bone, joint.
 93. älendich
  eːlɛndiç - adj. sea denn/ moaga/ soo aus vehungat - skinny/ seedy. Category: 8.2.3.3. Thin person, 4.3.1.1. Bad, immoral.
 94. Älent
  eːlɛnt - n.n. een Lieden/ eene groote Noot, soo aus Hungaschnoot, Krankheit, Oamoot - misery/ affliction/ wretchedness. Category: 2.5.6.1. Pain, 3.4.2.1. Sad, 4.4.2.6. Suffer, 2.5.2. Disease.
 95. alf
  aːlf - num. Variant: alw. Numma/ Kardinalzol: 11/ Ordnungszol: 11., alfta/ uk ‘alw’ jesajcht: Klock alw - eleven. Category: 8.1.1.1. Cardinal numbers.
 96. Alfabeet n.n. daut Aubeetsee/ eene Rieej von aule Latren dee jebrukt woaren toom schriewen - alphabet.
 97. Alfalfa
  aːlfaːlfʌ - n.n. eene Sort sea noarhauftet Lankfooda fa Vee - alfalfa. Category: 1.5.3. Grass, herb, vine, 6.2.1.5. Growing grass.
 98. alfta
  aːlftʌ - adj. Ordinalzol fa alf/ dee no dän tieenden - eleventh. Category: 8.1.1.2. Ordinal numbers.
 99. Alftel
  aːlftəl - n.n. Pl: -. een alftet Poat - eleventh part. Category: 8.1.1.2. Ordinal numbers.
 100. Alkohol
  aːlkoːhoːl - n.n. de Speetskje en Bea, Wien un Schnaups/ een flissendjet Kemmiko toom Baktierien dootmoaken - alcohol. Category: 5.2.3.7. Alcoholic beverage, 6.6.2.9. Working with chemicals.
 101. Alkoholika
  aːlkoːhoːlɪkʌ - n.m. Pl: -. eena dee aun alkoholische Jedrenkj jebungen es/ een sochtja Drinkja/ Supknust - alcoholic. Category: 5.2.3.7.2. Drunk.
 102. alkoholisch
  aːlkoːhoːlɪʃ - adj. met Alkohol/ soo aus Alkohol - alcoholic. Category: 5.2.3.7.2. Drunk.
 103. Alumienium
  aːlyminɪym - n.n. leichtet selwanet Mettol - aluminium. Category: 1.2.2.3. Metal.
 104. alw See main entry: alf.
 105. am
  aːm - pron. de Objektiewform von ‘hee’ - him. Category: 9.2.3. Pronouns.
 106. Ama
  aːmʌ - n.m. Pl: Amasch. Dim: Amakje. soo aus een leichtet Tonkje met een Bäajel, toom Wota, Malkj, Jeträajd usw. droagen - pail/ bucket. Category: 5.1. Household equipment, 6.6.7. Working with water, 6.7.7. Container.
 107. Amavoll
  aːmaːfɔl - n.m. Pl: -. de Mot dee en een Ama nenjeit - pailful.
 108. Amen
  aːmən - n.m. Pl: Amens. Variant: aumen. daut Schlusswuat to een Jebäd/ daut bediet: mucht daut soo woaren - amen/ final word of a prayer/ word of approval or admission.
 109. Amerika
  aːmərɪkʌ - pn. Nuad Amerika: een Kontinent nuaden von Sied Amerika, tweschen däm Atlantischen un Pazifischen Ozean, ooda uk tweschen Asien un Europa/ Sied Amerika: een Kontinent daut sieden von Nuad Amerika licht, tweschen Afrika un Australien - America.
 110. an
  aːn - pron. Objektiewform fa de Meazol von ‘hee’ - them. Category: 9.2.3. Pronouns.
 111. Anabaptist
  aːnaːbaːptɪst - n.m. Pl: Anabaptisten. Wadadeepa/ Mennonit/ Anabaptist bediet sikj oppem Gloowen deepen loten, eendoont auf eena aus Kjint jedeept es ooda nich - anabaptist.
 112. analisieren
  aːnaːlɪsirən - v.w. derchseenen toom daut vestonen/ lieren woo waut schauft/ testen waut doabennen es - analyze. Category: 2.3.1.3. Examine, 3.2.2.1. Study.
 113. Anarkjist
  aːnaːɹcɪst - n.m. Pl: Anarkjisten. eena dee kjeene Rejierunk haben well un met Jewault jäajen siene Rejierunk schauft - anarchist. Category: 4.5.4.6. Rebel against authority.
 114. änlen
  eːnlən - v.w. äwareen loten/ likjnen - resemble. Category: 8.3.5.2.2. Like, similar.
 115. Angel
  aːŋəl - n.f. Pl: Anglen. Jereetschoft toom anglen ooda feschen - fishing rod and line.
 116. anglen
  aːŋlən - v.w. fish.1 • met eene Angel waut jriepen ooda feschen - fish with a rod/ angle.2 • waut sieekjen to kjrieen oba nich jlikjtoo - work toward. Category: 1.6.1.5. Fish, 6.4.5.2. Fish with hooks, 6.4.6. Things done to animals, 8.3.1.4.2. Leaning, sloping, 8.3.1.5. Bend.
 117. Angelschnua
  aːŋɛlʃnua - n.f. Pl: Angelschnuaren. eene Lien biem feschen/ een Drot vom Fescha nom Feschhoaken - fishing line.
 118. Angornie
  aːŋɔɹni - n.f. Pl: Angornieen. waut eena schuldich es/ de Schult/ de Flicht - duty/ draft. Category: 9.4.3.2. Hortative, 1.1.3.1. Wind, 3.5.7.4. Publish.
 119. Angst
  aːŋst - n.f. Forcht/ grootet Beduaren/ Schis/ Schnett - fear/ deep concern/ anguish/ trepidation. Ekj hab Angst von een grooten Wint Storm. I'm afraid of a violent wind storm. Category: 2.5.6.1. Pain, 3.4.2.1. Sad, 3.4.2.4. Afraid.
 120. Anka
  aːŋkʌ - n.m. Pl: Ankasch. een schwoaret Jewicht, met een grooten Hoaken, toom von een Boot em Wota loten, om daut et nich wieda schwamt - anchor/ grapnel. Category: 7.5.2. Join, attach.
 121. ankren
  aːŋkrən - v.w. anchor.1 • een Anka utem Schepp loten toom daut hoolen von wiedagonen von Wint ooda Walen/ een Schepp em Howen faustmoaken - anchor.2 • sikj aun waut hoolen ooda faustmoaken - rely on/ trust. Category: 7.5.2. Join, attach, 1.5.3. Grass, herb, vine, 4.7.4. Court of law, 7.2.4.2. Travel by water, 4.3.5.3. Reliable, 8.1.7.3. Need, 3.2.5.1.1. Trust.
 122. Ankaplauz
  aːŋkaːplɔuts - n.m. Pl: Ankaplaza. eene Städ fa een Schepp toom Anka raufloten/ Howen/ Ankastäd - berth/ haven/ mooring/ wharf. See: Ankastäd. Category: 5.1.1.3. Bed, 4.4.4.4. Save from trouble, 6.7.5. Fastening tool, 7.2.4.2. Travel by water.
 123. Ankastäd
  aːŋkaːsteːd - n.f. Pl: Ankastäden. Ankaplauz/ Howen - berth/ wharf. See: Ankaplauz. Category: 5.1.1.3. Bed, 7.2.4.2. Travel by water.
 124. Ankawinj
  aːŋkaːvɪɲ - n.f. Jereetschoft toom daut Anka opphäwen/ de Roll opp dee de Strank ooda Kjäd nom Anka jeit opptorollen - anchor windlass.
 125. änlich
  eːnliç - adj. meist äwareen/ biejlikj soo aus waut aundret - resembling/ similar/ alike/ like. See: jlikj/ äwareen. Category: 8.3.5.2.2. Like, similar, 3.4.1.1. Like, love, 3.4.1.1.1. Enjoy doing something, 4.3.3. Love, 9.5.1.4. Way, manner, 9.6.3. Discourse markers.
 126. Änlichkjeit
  eːnliçcɛit - n.f. Pl: Änlichkjeiten. daut äwareen ooda meist äwareen sennen/ een Väabilt - similarity/ resemblance/ likeness/ semblance/ parallel. Category: 8.3.5.2.2. Like, similar, 7.2.4.8. Map, 8.3.1.2. Line, 8.4.5.2.2. At the same time.
 127. Antartika
  aːntaːɹtɪkʌ - n.n. een Kontinent biem Siedpol - Antarctica. Category: 9.7.2.6. Names of continents.
 128. Antiefries
  aːntifris - n.n. waut eena em Rädiäta nenjitt soo daut dee nich tweifrieren woat/ Antiefries mott miere Grod unja null gonen ea daut enfrist - antifreeze.
 129. Aparat
  aːpaːɾaːt - n.n. een foadjet Jereetschoft toom een jewesse Sach moaken - apparatus. Category: 6.7. Tool, 6.7.9. Machine.
 130. Apetiet
  aːpətit - n.m. een Velangen haben toom äten - appetite. Category: 5.2.2.5. Hungry, thirsty.
 131. apetietlich
  aːpətitliç - adj. Variant: opptietlich. soo daut et scheen schmakjt/ von Äten: schmock auntrakjent - appetizing. Category: 2.3.3. Taste.
 132. apoat See main entry: oppoat.
 133. Apostel
  aːpɔstəl - n.m. Pl: -. eena von de twalf Jinja dee met Jesus jinjen en de dree Joa aus hee unjarechten deed - apostle. Category: 4.9.7.2. Christianity.
 134. Apostelaumt
  aːpɔstəlɔumt - n.n. Pl: Apostelamta. daut Aumt von een Apostel - apostleship.
 135. Aposteljeschicht
  aːpɔstɛʎɛʃiçt - n.f. de Jeschicht von de Apostel/ een Buak en de Bibel, no de vea Evangelien un ver Paulus siene Breew em Nieen Tastament - epistle. Category: 3.5.7.7. Letter.
 136. Apostelzol
  aːpɔstɛltsoːl - n.f. Pl: Apostelzolen. de Apostel toop aus eene Grupp/ daut Numma von woo väl Apostel doa wieren - number of apostles.
 137. Aprell
  aːpræɬ - n.m. Pl: Aprells. de vieede Moonat em Joa/ de Moonat tweschen Moaz un Mei - April. Category: 8.4.1.4.1. Months of the year.
 138. ar See main entry: äa.
 139. Arabien
  aːɾaːbin - pn. een Launt wua de Araba wonen/ de Lenda tweschen Israel un Indien - Arabia.
 140. arabisch
  aːɾaːbɪʃ - adj. soo aus de Araba/ von Arabien - Arabic.
 141. Aranje
  aːɾaːɲə - n.f. Pl: Aranjes. spider.1 • eene Sort jeftje Spanden met twee roode Punkta aum Buck - spider.2 • een Sulkje/ een leichta Woagen met twee Räda - light, two-wheeled buggy. Category: 1.6.1.8. Spider.
 142. Ararat
  aːɾaːɾaːt - pn. een Boajch nuaden von Palestina un Israel/ de Boajch wua Noah sien Schepp sikj sad - Ararat.
 143. Arbus
  aːɹbys - n.f. Pl: Arbusen. Rebus/ Wotamelloon - watermelon. Category: 1.5.3. Grass, herb, vine.
 144. Arbusenzieropp
  aːɹbysɛntsiɾɔp - n.m. een Zopsel ooda Zieropp daut von riepe Arbusen aufjekoakt es - watermelon syrup.
 145. Arche
  aːɹχə - n.f. daut Schepp opp woont Noah en de Biblische Jeschicht veschoont blift - ark.
 146. Arent See main entry: Arnt.
 147. Armee
  aːɹməɪ - n.f. Pl: Armeeen. eene Maunschoft met Jewäaren met dee Kjrich je'eeft woat/ een Häa - army. See: Häa. Category: 4.2.1.7. Crowd, group, 4.8.3.6.1. Army.
 148. Armeejung
  aːɹməɪjʊŋ - n.m. Pl: Armeejunges. een Soldot/ een Jung dee to de Armee jehieet - soldier. Category: 4.8.3.6.4. Soldier, 6.6. Occupation.
 149. Armeeleida
  aːɹməɪlɛidʌ - n.m. Pl: Armeeleidasch. een Leida enne Armee/ Kommandaunt - commander. Category: 4.8.3.6.4. Soldier.
 150. Arnt
  aːɹnt - n.f. Pl: Arnten. Variant: Arent. daut goode waut eena von akren kjricht/ de Ennom vom Launt/ daut Jeträajd daut vom Launt enjenomen woat - crop/ harvest/ produce. Category: 1.5. Plant, 1.6.2.1. Parts of a bird, 6.2.1. Growing crops, 6.2.5. Harvest, 2.3.1.4. Show, let someone see, 6.8.2.1. Produce wealth, 9.1.1.2. Become, change state, 9.1.2.5. Make.
 151. arnten
  aːɹntən - v.w. eifsten/ de riepe Jeträajd enbrinjen/ draschen/ kombeinen - harvest. Category: 6.2.5. Harvest.
 152. Arnttiet
  aːɹntit - n.f. Pl: Arnttieden. eene Tiet wan de Arnt woat enjebrocht/ de Hoafst - harvest time. Category: 6.2.5. Harvest.
 153. Arschien
  aːɹʃin - n.n. eene Rusche Mot von Lenjd, 71.12 Zentimeeta ooda 28 Zoll - a Russian form of measure (71.12 cm).
 154. Artikjel
  aːɹtɪcəl - n.m. Pl: -. article.1 • eene Jeschicht ooda een Oppschriewen en eene Zeitunk - a written article such as in a journal.2 • een Jeschlajchtswuat - grammatical article.
 155. Asch
  aːʃ - n.f. Pl: Aschen. eene Sort Beem - ash tree.
 156. Äsel1
  eːsəl - n.m. Pl: Äsels. Variant: Esel. Burra/ een Tia daut eenje enne Städ een Pieet brucken toom rieden un Sachen fieren - donkey. Category: 1.6.1.1.3. Hoofed animals, 6.3.1. Domesticated animal, 6.3.1.7. Beast of burden.
 157. Äsel2
  eːsəl - n.n. Ausch - ashes. Category: 2.6.6.5. Bury.
 158. Äselbood
  eːsɛlbəʊd - n.f. Pl: Äselbooden. Auschkul/ eene Städ wua Ausch ooda Äsel jehoolen woat - ash pit. See: Auschkul/ Äselkul.
 159. Äselfalm
  eːsɛlfaːlm - n.n. Pl: Äselfalms. een junga Äsel - hinny/ colt. Category: 6.3.1.7. Beast of burden.
 160. Äseljeschrech
  eːsɛʎɛʃrɛç - n.n. een Jelud ooda Jeschrech von een Äsel - braying.
 161. Äseljoalinkj
  eːsɛʎɔalɪɲc - n.n. Pl: Äseljoalinja. een eenjoascha Äsel/ een Äsel, dee een Joa oolt es - donkey yearling.
 162. Äselkjiep
  eːsɛlcip - n.f. Pl: Äselkjiepen. Auschbehelta/ Ausch Doos - ash bucket.
 163. Äselkobbel
  eːsɛlkɔbəl - n.f. Pl: Äselkoblen. eene see Äsel - donkey mare.
 164. Äselkul
  eːsɛlkyl - n.f. Pl: Äselkulen. een Loch enne Ieed wua Ausch ooda Äsel jespikjat woat - ash pit. See: Äselbood.
 165. Äselmaunda
  eːsɛlmɔundʌ - n.m. Pl: Äselmaundasch. Äajdakjs/ een schlangoatjet Tia met 4 Been, eenje Sorten sent blooss een poa Zoll lank, eenje bat sass Schoo lank/ een Rana/ de lat toom Deel soo aus een sea kjliena Krokodiel - salamander/ lizard. Category: 1.6.1.4. Amphibian, 1.6.1.3.2. Lizard.
 166. Asien
  aːsin - n.n. een Kontinent, Oosten von Europa un wasten von Nuad Amerika/ daut Launtstekj wua Chiena, Indien un Jaupaun sent - Asia. Category: 9.7.2.6. Names of continents.
 167. Assado
  aːsaːdoː - n.m. Pl: Assados. eene Moltiet von jebrodnet Fleesch/ jebrodnet Fleesch - wood-fired barbeque.
 168. asten
  aːstən - v.w. Asta kjrieen/ Asta lenja moaken - branch out. Category: 1.5.6. Growth of plants.
 169. astich
  aːstiç - adj. met väl Asta - gnarled/ branchy. Category: 8.3.1.5. Bend.
 170. äten
  eːtən - v.s. Äten to sikj nämen - eat. Category: 2.1.1.4. Mouth, 5.2.2. Eat.
 171. ätboa
  eːtbɔa - adj. soo daut et to äten jeit/ daut es toom äten - edible/ esculent. Category: 1.5. Plant, 5.2.3. Types of food.
 172. Ateen
  aːtəɪn - pn. eene Staut en Griechenlaunt, de Hauptstaut - Athens.
 173. Ateena
  aːtəɪnʌ - n.f. Pl: -. eena dee von Ateen kjemt - Athenian.
 174. atelje
  aːtɛʎə - adj. eenje/ waut von dee/ nich aule - some/ several/ few. Category: 8.1.5.1. Some, 8.1.3.2. Few, little.
 175. Äten
  eːtən - n.n. Pl: -. Variant: Äte. eene Moltiet/ daut waut toom äten es/ Menschen Fooda - food/ nourishment/ nutrient. Category: 5.2. Food.
 176. Äteskausten
  eːtɛskɔustən - n.m. Pl: Äteskaustes. een Kausten toom Äten droagen - food hamper/ picnic basket.
 177. Äteskoma
  eːtɛskoːmʌ - n.f. Pl: Äteskomren. eene nate Stow toom Äten oppbewoaren/ Koma - larder/ pantry/ cupboard. Category: 5.2.1.3. Cooking utensil, 6.5.2.7. Room, 5.1.1.4. Cabinet.
 178. Ätesschaup
  eːtɛsχɔup - n.n. Pl: Ätesschaups. een Schaup ooda eene Malkjbenkj wua Äten oppbewoat woat/ Äteskoma - pantry/ food shelf/ cupboard. Category: 5.2.1.3. Cooking utensil, 6.5.2.7. Room, 5.1.1.4. Cabinet.
 179. Ätikj See main entry: Ädikj.
 180. Atlantischa Ozean
  aːtlaːntɪʃʌ oːtsean - n.ph. From: Eng. een Ozean tweschen Europa un Afrika em Oosten un Nuad un Sied Amerika em Wasten - Atlantic Ocean. Category: 9.7.2.8. Names of oceans and lakes.
 181. Ätläpel
  eːtleːpəl - n.m. Pl: Ätläpels. een Läpel toom Supp ooda Moos äten/ een Läpel dee bie 15 Ml. helt - tablespoon. Category: 8.2.5.1. Big container, volume.
 182. Atomm
  aːtɔm - n.m. Pl: Atomms. een sea kjlienet Stekj, von woone aule Sachen, Flissendjet un Loft jemoakt es/ daut Biet waut siene Krauft aufjeft en Atommbommen - atom. Category: 1.2.2.4. Mineral, 6.6.2.9. Working with chemicals.
 183. Atommbomm
  aːtɔmbɔm - n.f. Pl: Atommbommen. een Jewäa daut met sea groote Krauft uteneenblost ooda eksplodieet - atom bomb.
 184. Ätstow
  eːtstoːv - n.f. Pl: Ätstowen. eene Stow wua Moltieden jeweenlich jejäten woaren - dining room/ refectory. Category: 5.2.1.5. Serve food, 6.5.2.7. Room.
 185. Ätwoa
  eːtvɔa - n.n. Äten/ Sachen dee toom äten sent - groceries.
 186. Ätwoahendla
  eːtvɔahɛndlʌ - n.m. Pl: Ätwoahendlasch. eena dee Sachen toom äten vekjaft - grocer.
 187. Aubeetsee
  ɔubəɪtsəɪ - n.n. Alfabeet/ aule Latren enne Rieej met dee Wieed jeschräwen woaren - abc's/ alphabet. Category: 3.5.7.1. Write.
 188. audee
  ɔudəɪ - exclam. aufscheets Gruss/ daut Wuat staumt von een Fraunseesischet Aufscheets Wuat - goodbye/ farewell.
 189. auf
  ɔuf - prep. whether.1 • veleicht/ daut es mäajlich/ woarschienlich/ aus - whether.2 • wajch/ von/ oppoat - off. Category: 2.3.3. Taste, 8.2.6. Distance, 8.3.7.8. Decay.
 190. auf un too
  ɔuf ən təʊ - adv.ph. hanewada/ eenjemol - now and then/ on and off. Category: 8.4.6.6.2. Sometimes, 8.4.5.1.5. Regular.
 191. aufäajden
  ɔufɛajdən - v.w. veäajden/ met äajden de Stap glaut moaken - harrow after seeding.
 192. aufarnten
  ɔufaːɹntən - v.w. aufdraschen/ aufkombeinen/ de Arnt nenbrinjen - harvest/ reap. Category: 6.2.5. Harvest.
 193. aufasten
  ɔufaːstən - v.w. Asta aufmoaken/ utasten - debranch/ prune. Category: 5.2.3.1.2. Food from fruit, 6.2.1.4.1. Growing grapes, 6.2.1.4.2. Growing bananas, 6.2.1.6. Growing flowers, 6.2.1.7. Growing trees, 6.2.4.4. Trim plants.
 194. aufbarschten
  ɔufbaːɹʃtən - v.w. met barschten waut aufmoaken/ aufriewen - brush off.
 195. aufbeizen
  ɔufbɛitsən - v.w. met strenje Seep ooda Speetskje waut aufmoaken - remove through caustic action.
 196. aufbestalen
  ɔufbɛstaːlən - v.w. bestalen daut waut opphieren saul/ sajen daut saul opphieren - cancel an order/ countermand an order.
 197. aufbieten
  ɔufbitən - v.s. bite off.1 • waut bieten soo daut eena waut em Mul nenkjricht - bite off.2 • äwanämen/ sikj ve'auntwuatlich fa waut moaken - take on responsibility. Category: 5.2.2.1. Bite, chew.
 198. Aufbietsel
  ɔufbitsəl - n.n. daut waut eena aufjebäten haft/ de Mot von eemol aufbieten - a bite. Category: 2.1.1.5. Tooth, 2.5.3. Injure, 2.5.3.2. Poison, 5.2.2.1. Bite, chew.
 199. Aufbildunk
  ɔufbɪldʊŋk - n.f. Pl: Aufbildungen. een jemoldet Bilt, tB. een Plon ooda eene Launtkoat - illustration. Category: 6.6.5.1. Draw, paint.
 200. Aufbilt
  ɔufbɪlt - n.n. Pl: Aufbilda. eene Statu ooda een Bilt daut no wäm ooda waut likjent/ eene Statu ooda Bilt daut aunjebät woat - image/ copy/ likeness/ replica. Category: 2.3.1.8. Appearance, 3.2.1.2. Imagine, 4.3.1.4. Reputation, 8.3.5.4. Pattern, model, 8.3.5.5. Imitate, 8.3.5.2.2. Like, similar, 8.3.5.6. Copy.
 201. aufbinjen
  ɔufbɪɲən - v.s. tie off.1 • aufschnieren/ soo faust rom een Schlauch ooda eene Oda binjen daut nuscht mea derch kaun, soo aus aun een Been ooda Oarm - apply a tourniquet/ tie off/ cinch.2 • bie een Maun ooda eene Fru em Kjarpa een Schlauch vedoawen, soo daut dee nich mea Kjinja haben kaun - get a tubal ligation or vasectomy. Category: 2.2.5. Bleed, blood, 7.5.4. Tie, 2.6.3.3. Miscarriage.
 202. Aufbinjsel
  ɔufbɪɲsəl - n.n. Pl: Aufbinjsels. daut aufbinjen von een Schlauch/ daut met waut eene Oda aufjebungen woat - tourniquet. Category: 2.5.7. Treat disease.
 203. aufbliewen
  ɔufblivən - v.s. wajchbliewen/ nich dichtbie gonen - stay away.
 204. aufbräakjen
  ɔufbɾɛacən - v.s. break off.1 • waut bieejen ooda bräakjen soo daut et gauns frie es/ loossbräakjen - demolish/ break off.2 • wajchbräakjen/ von eene Grupp aufgonen - separate self from others. Wan du dän Stock too wiet bichst, dan woat dee aufbräakjen. If you bend the stick to far, it will break off. See: loossbräakjen. Category: 7.9.2. Tear down, 7.5.2.4. Remove, take apart.
 205. aufbrennen
  ɔufbrɛnən - v.w. dolbrennen/ met Fia waut gauns vedoawen ooda vebrennen - be razed by fire/ burn down. Category: 5.5.4. Burn, 7.9.3. Destroy.
 206. aufbrieejen
  ɔufbriəjən - v.w. scald.1 • aufschnuzen/ wäm beschnuzen/ domm lieren - insult/ scorn.2 • brieejen/ met heetet Wota waut looss ooda wieekj moaken - scald. Category: 2.5.3. Injure, 3.5.1.8.3. Mock, 4.3.2.1. Despise someone.
 207. aufbrinjen
  ɔufbrɪɲən - v.s. trigj tolen waut eena jeliet haft ooda schuldich es - repay. Category: 4.7.7.7. Atone, restitution, 4.8.2.5. Revenge, 6.8.5.4. Repay debt.
 208. aufbroklen
  ɔufbɾɔklən - v.w. en kjliene Stekja von waut loossbräakjen/ vekjreemlen - crumble away.
 209. aufbrucken
  ɔufbɾʊkən - v.w. waut brucken bat daut nich mea eenen gooden Wieet haft - wear away/ use up. Category: 7.9.1. Damage, 6.1.2.2.4. Use up.
 210. aufbrutschen
  ɔufbɾʊtʃən - v.w. nich eene goode Oabeit doonen/ de Oabeit too bosich un nich krakjt jenuach doonen/ aufkwoakjsen - do a sloppy job.
 211. aufdachen
  ɔufdaːχən - v.w. met eene Maschien eene Kopie moaken von een Papia ooda Buak - make a copy of a page or book.
 212. aufdakjen
  ɔufdaːcən - v.w. opdakjen/ eene Dakj von waut raufnämen, soo daut to seenen es - uncover/ remove a blanket. Category: 3.5.1.5.2. Disclose, 7.3.7.1. Uncover.
 213. Aufdank
  ɔufdaːŋk - n.f. Pl: Aufdanken. eene Räd opp een Bejrafniss/ een Bejrafniss - eulogy. Category: 2.6.6.3. Funeral, 3.5.1.7. Praise.
 214. aufdanken
  ɔufdaːŋkən - v.w. officiate at funeral.1 • de Räd opp een Bejrafniss jäwen/ begrowen - officiate at a funeral.2 • auflajen/ opphieren toop to oabeiden - be fired/ retire. Category: 2.6.4.5. Old person.
 215. aufdaumen
  ɔufdɔumən - v.s. met een Daum daut Wota, ooda aundret waut rant, aufschezlen - dam off.
 216. aufdaumpen
  ɔufdɔumpən - v.w. Lit: steam away met väl Krauft ooda Jeschrech loossfoaren ooda loossgonen, soo aus met de Krauft von een Daump Kjätel - speed away.
 217. Aufdeel
  ɔufdəɪl - n.m. Pl: -. een Deel/ Poat/ een jewesset Stekj von waut jratret - part/ portion/ department. Category: 4.2.5. Drama, 6.5.2. Parts of a building, 7.4.4. Distribute, 8.1.6.1. Part, 8.6. Parts of things, 3.5.3.1. Word, 5.2.1.5. Serve food, 8.1. Quantity, 8.2.8. Measure, 4.2.1.8. Organization, 4.6.3. Government organization, 4.6.3.1. Governing body, 6.9. Business organization.
 218. aufdeelen
  ɔufdəɪlən - v.w. endeelen/ aufjäwen/ en Deel moaken un de trafende daut jäwen, tB. een Oafgoot - apportion/ distribute an inheritance. See: deelen. Category: 7.4.4. Distribute, 7.8. Divide into pieces.
 219. Aufdeelunk
  ɔufdəɪlʊŋk - n.f. Pl: Aufdeelungen. Variant: Aufdeelinj. een Poat, daut waut aufjedeelt es/ een Deel - section/ part/ department/ part of an inheritance. Category: 6.5.1.3. Land, property, 8.1.6.1. Part, 8.6. Parts of things, 4.2.5. Drama, 6.5.2. Parts of a building, 7.4.4. Distribute, 4.2.1.8. Organization, 4.6.3. Government organization, 4.6.3.1. Governing body, 6.9. Business organization.
 220. aufdichten
  ɔufdiçtən - v.w. dicht moaken/ vepaken - insulate. Category: 4.4.4.5. Protect.
 221. aufdinjen
  ɔufdɪɲən - v.s. vesieekjen dän Priess läaja to kjrieen/ vesieekjen eene Jeschicht nata to moaken - bargain for a better price or deal. See: erauf dinjen.
 222. aufdoktren
  ɔufdɔktrən - v.w. aufdriewen/ medizienisch daut Läwen von en de Mutta rutdriewen - abort/ perform an abortion. Category: 2.6.3.3. Miscarriage.
 223. aufdonsten
  ɔufdɔnstən - v.w. Donst aufjäwen/ drieejen - evaporate. Category: 1.2.3. Solid, liquid, gas, 1.3.3.1. Dry.
 224. aufdreien
  ɔufdrɛiən - v.w. turn off.1 • dreien bat waut aufkjemt - remove by twisting.2 • toodreien/ eenen Kron too moaken - turn on/ switch on.3 • eene Sach runt moaken opp eene Dreibenkj - work with a lathe. Category: 6.7.9. Machine, 8.3.3.1.1. Light source.
 225. aufdrekjen
  ɔufdrɛcən - v.w. pull trigger.1 • met eene Drekjmaschien eene Kopie moaken/ aufdachen/ wan eena twee Sachen, eent opp daut aundre haft, un dan met waut schoapet opp daut drekjt, soo daut en daut unjaschte nenjedrekjt woat - print.2 • opp een Loch ooda een Schlauch nopp drekjen soo daut nuscht rutkjemt - pinch off.3 • eene Flint scheeten moaken/ met een Kamara een Bilt moaken - pull trigger/ press shutter. Category: 3.5.7.4. Publish, 6.4.1.1. Track an animal.
 226. Aufdrekja
  ɔufdrɛcʌ - n.m. Pl: Aufdrekjasch. aun eene Flint, daut waut däm Schoss moakt - trigger. Category: 4.8.3.7. Weapon, shoot.
 227. aufdrenjen
  ɔufdrɛɲən - v.w. tosied drenjen/ met drenjen, nich loten waut derchgonen - push or squeeze someone from his rightful place. Category: 2.6.3.4. Labor and birth pains, 3.3.3.5. Compel, 7.3.2.9. Push.
 228. Aufdrieechkodda
  ɔufdriəχkɔdʌ - n.n. Pl: Aufdrieechkodren. een Zeich ooda Haunduak toom Teetich aufdrieejen - kitchen towel.
 229. Aufdrieechshaunduak
  ɔufdriəχshɔunduək - n.n. Pl: Aufdrieechshaundieekja. een Zeich ooda Haunduak toom Teetich aufdrieejen - kitchen towel.
 230. aufdrieejen
  ɔufdriəjən - v.w. met een drieejet Kodda waut nautet weschen soo daut et drieech woat/ waut loten enne Loft drieejen ooda vedrieejen - wipe dry/ dry off.
 231. Aufdrief
  ɔufdrif - n.m. een Prozass von waut aufdriewen ooda aufdoktren/ de Prozass von een onjebuarnet aufschaufen - abortion. Category: 2.6.3.3. Miscarriage.
 232. aufdriewen
  ɔufdrivən - v.s. aufdoktren/ medizienisch ooda fiesisch, daut Läwen von en de Mutta rutdriewen, daut et nich een Kjint jeft - perform an abortion.
 233. aufdrinkjen
  ɔufdrɪɲcən - v.s. aufschlurpsen/ een beskje von een sea vollet Dinkj drinkjen - drink a little from a container that is too full.
 234. aufdroagen
  ɔufdɾɔagən - v.s. wear out.1 • Kjleeda droagen bat de vebrukt sent - wear out clothing.2 • wajchdroagen/ wieda droagen - carry away.
 235. aufenjsten
  ɔufɛɲstən - v.w. wajchenjsten - scare away.
 236. auferren
  ɔufɛɹrən - v.w. Fäla moaken/ dän gooden Wajch ooda ne goode Lia veloten un orrajcht doonen - err.
 237. auffäajen
  ɔufɛajən - v.w. fäajen/ aufmoaken met fäajen/ rein fäajen - sweep off.
 238. Auffaul
  ɔufɑɬ - n.m. Aufgank/ Mell/ Os/ Ort/ Drank/ Äwalei - garbage. Category: 6.1.2.2.2. Useless, 7.4.5.2. Throw away, 8.3.7.8.3. Garbage.
 239. auffaulen
  ɔufɔulən - v.s. fall off.1 • looss faulen/ wajch faulen - fall off, like leaves from a tree.2 • nich bie de goode Lia bliewen - leave approved teaching. Category: 7.2.2.5.1. Fall.
 240. auffieren
  ɔufirən - v.w. purge.1 • väl Stoolgank moaken/ met Auffiameddel de groote Doarm loten ladich moaken - purge.2 • een Stroom von Fiafunken moaken - shoot with sparks. Category: 7.4.5.2. Throw away.
 241. Auffiameddel
  ɔufiamɛdəl - n.n. Pl: -. Meddel daut eenem moakt Stoolgank haben - purative.
 242. auffielen
  ɔufilən - v.w. aufmoaken met fielen/ met eene Fiel waut aufmoaken - file off.
 243. auffoaren
  ɔufɔaɹən - v.s. drive off.1 • loossfoaren/ sikj met een Foatich oppem Wajch moaken - drive off/ depart.2 • wajchschieren/ aufschieren - wear away. Category: 4.8.2.4. Defend, 7.2.3.3. Leave.
 244. auffoadjen
  ɔufɔaʝən - v.w. aufschnuzen/ aufschobben/ wiesen daut eena nich met waut tofräd es - snub/ put down/ be flippant/ do a sloppy job/ do a hurry-up job. Category: 3.1.2.4. Ignore, 3.5.1.8. Criticize, 7.3.4.3. Put down.
 245. auffodren
  ɔufɔdrən - v.w. sikj waut jäwen loten derch velangen ooda prachren/ auftobren - ask of/ demand. Category: 3.3.3.4. Insist.
 246. auffoodren
  ɔufəʊdrən - v.w. gauns jäajen Owent noch eemol Vee Fooda jäwen - feed the stock for the last time in the evening.
 247. auffrieren
  ɔufrirən - v.s. Variant: auffrearen. vefrieren un doaderch auffaulen - freeze off.
 248. auffulen
  ɔufylən - v.w. vefulen un doaderch auffaulen - rot off.
 249. Aufgangsrua
  ɔufgaːŋsɾua - n.n. Pl: Aufgangsruaren. Pl: Aufgangsruasch. Aufleida/ een Rua ooda Piep toom Aufgank ooda Wota aufleiden - sewer pipe.
 250. Aufgank
  ɔufgaːŋk - n.m. Mell/ Ort/ Os/ Drank/ Auffaul - waste/ rubbish/ garbage/ refuse/ trash/ rejects/ excrement. Category: 2.2.8. Defecate, feces, 2.6.6.1. Kill, 6.1.2.2.6. Waste, 6.8.4.7. Spend, 8.3.7.8.3. Garbage, 6.1.2.2.2. Useless, 7.4.5.2. Throw away, 3.3.5.2. Reject.
 251. Aufgankfräta
  ɔufgaːŋkfɾeːtʌ - n.m. Pl: Aufgankfrätasch. Osfräta/ een Tia daut Aufgank un Os frat - scavenger. Category: 1.6.1. Types of animals.
 252. Aufgankwota
  ɔufgaːŋkvoːtʌ - n.n. Kjietawota/ Aufgank/ Drank/ Wota daut aufrant - swill/ drainage.
 253. aufgaundren
  ɔufgɔundrən - v.w. auflaupsen/ met schmeichlen, äwaräden ooda prachren sikj waut tooieejnen - rip off.
 254. Aufglauns
  ɔufglɔuns - n.m. Pl: -. een Schien von waut blanket/ een Bilt em Spieejel - reflection. Category: 2.3.1.7. Reflect, mirror, 3.2.1.1. Think about.
 255. aufgloowsch
  ɔufgləʊvʃ - adj. von eenen aundren ooda faulschen Gloowen - superstitious. Category: 3.2.5.1. Believe, 4.4.5. Chance.
 256. aufgnaubren
  ɔufgnɔubrən - v.w. aufkeiwen/ aun waut sea hoadet kjliene Schelwa aufbieten - chew off/ bite off/ gnaw off. Category: 5.2.2.1. Bite, chew.
 257. aufgnoagen
  ɔufgnɔagən - v.w. gnoagen bat waut aufkjemt/ opp waut hoadet bieten un Bieta doavon kjrieen - gnaw off.
 258. aufgnuppen See main entry: aufgnupsen.
 259. aufgnupsen
  ɔufgnʊpsən - v.w. eene Tank äwaschlonen, wan eene Hool nich helt soo aus een Taupen ooda een Knubbel - slip off from a knob.
 260. aufgonen
  ɔufgoːnən - v.s. commence.1 • loosskomen/ velieren - leave/ lose.2 • wajchgonen/ aunfangen to gonen - leave/ commence.3 • eene Grupp veloten - leave a group.4 • looss scheeten von eene Patroon ooda Reifel - go off (as a gun shooting). Category: 8.4.6.1.1. Beginning, 2.6.6.7. Inherit, 3.6.2. School, 4.1.7.1. End a relationship, 4.2.1.8.2. Leave an organization, 4.2.9. Holiday, 4.3.3.3. Abandon, 7.2.3.3. Leave, 7.2.4.5. Move to a new house, 7.4.5.1. Leave something.
 261. Aufgonst
  ɔufgɔnst - n.f. wäm waut nich jennen/ een Gloowen daut eena sull uk daut ooda soont haben aus een aundra haft/ een Oaja wiels eena nich soont haft aus aundre - envy/ jealousy/ grudge. Category: 3.4.2.1.8. Jealous, 3.4.2.3. Angry.
 262. Aufgotsdeenst
  ɔufgɔtsdəɪnst - n.m. Pl: Aufgotsdeensten. eene Zeremonie fa eenen Aufgott/ de Gloowen aun eenen Aufgott - idolatry. Category: 4.9.8.1. Idol.
 263. Aufgott
  ɔufgɔt - n.m. Pl: Aufjetta. eene Sach dee aunjebät woat, oba nich Gott es - idol/ image. Category: 4.9.8.1. Idol, 2.3.1.8. Appearance, 3.2.1.2. Imagine, 4.3.1.4. Reputation, 8.3.5.4. Pattern, model.
 264. aufgrosen
  ɔufgɾoːsən - v.w. Grauss plekjen ooda auf bieten un oppfräten, soo aus Vee - graze off.
 265. aufgrulen
  ɔufgɾylən - v.w. wajchgrulen/ wajchenjsten - frighten away.
 266. Aufgrunt
  ɔufgɾʊnt - n.m. Pl: Aufjrind. eene Kluft/ een sea deepet steilet Eewa wua ieejentlich nich rauf to gonen es - chasm/ abyss/ gulf/ deep canyon. See: Kluft. Category: 1.2.1.5. Underground, 8.2.6.5. Deep, shallow, 1.3.1.5. Island, shore.
 267. Aufguss
  ɔufgʊs - n.m. Drank/ daut waut aufjegoten woat - swill.
 268. aufhaken
  ɔufhaːkən - v.w. met eene Akjs ooda een Biel waut looss ooda auf moaken - hack off/ lop off.
 269. aufhalpen
  ɔufhaːlpən - v.s. frie woaren von Schult derch aufoabeiden - pay a debt by helping/ redress. Category: 4.7.7.7. Atone, restitution.
 270. aufhaultren
  ɔufhɔultrən - v.w. dän Haulta aufnämen - unhalter.
 271. aufhaupsen
  ɔufhɔupsən - v.w. uthaupsen/ haustich waut vom Läpel haupsen ooda em Mul nämen - put something in the mouth to taste (like taking a spoon into the mouth to taste its contents and then quickly withdrawing it as if it were hot). Category: 2.1.1.4. Mouth, 2.3.3. Taste.
 272. aufhäwlen
  ɔufheːvlən - v.w. met eenen Häwel waut kjlanda, denna ooda glauta moaken - plane off with a carpenter's plane.
 273. aufheiwen
  ɔufhɛivən - v.w. chop off.1 • heiwen/ Grauss schnieden met eene Sans ooda Maschien - mow/ cut grass.2 • met schlonen, soo aus met eene Wipp, Akjs ooda Biel waut aufmoaken - chop off. Category: 6.2.4.1. Cut grass, 6.2.1.5. Growing grass.
 274. aufhenjen
  ɔufhɛɲən - v.s. hang away.1 • raufhenjen soo daut et nuscht aunschieet - to hang away from.2 • eene Bedinjunk haben - to depend on something. Daut woat vom Wada aufhenjen auf wie morjen weeden kjennen. It will depend on the weather as to whether we will hoe tomorrow.
 275. aufhenjich
  ɔufhɛɲiç - adj. von waut aufhenjen/ met waut vebungen sennen, daut uk mott em Betracht jenomen - dependent upon.
 276. aufhoaden
  ɔufhɔadən - v.w. hoat woaren von Enstalunk/ waut schwoaret jewant woaren, tB: de Kold - harden off.
 277. aufhoaken
  ɔufhɔakən - v.w. vom Hoaken nämen/ loosshoaken - unhook/ unlatch. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 278. aufhoakjen
  ɔufhɔacən - v.w. wajch nämen met hoakjen/ met eene Hoakj waut wajchmoaken - rake off.
 279. Aufhoakjsel
  ɔufhɔacsəl - n.n. Pl: Aufhoakjsels. een Hoakjsel/ waut toopjehoakjt es - gleanings/ leftovers. Category: 5.2.1.4. Food storage, 8.1.7.4. Remain, remainder.
 280. aufhoatlen
  ɔufhɔatlən - v.w. hoatlich woaren von väl brucken ooda jewant woaren/ aufhoaden - harden/ toughen. Category: 1.2.3. Solid, liquid, gas, 8.3.6.2. Hard, firm.
 281. aufhocken
  ɔufhɔkən - v.w. aufschezlen/ een Rum oppoat saten ooda moaken/ oppoat saten - partition off/ sequester/ segregate/ confined to a designated area. Category: 7.5.1.2. Include.
 282. aufholen
  ɔufhoːlən - v.w. holen/ wäm ooda waut opp Enj von eene Reis trafen un wieda fieren - pick up someone from the station/ pick up an item someone has borrowed. Category: 1.1.3.1. Wind, 4.6.6.1.1. Arrest, 5.5.6. Fuel, 7.3.2.4. Lift, 7.3.4.2. Pick up, 7.4.2. Receive, 7.4.3. Get, 8.1.4.2. Increase.
 283. aufhoolen
  ɔufhəʊlən - v.s. hold off.1 • waut von waut wajch hoolen/ nich loten dichtbie komen - hold off/ hold at bay.2 • een Kjint opp eenen Topp hoolen - hold a child while it performs its natural functions, as part of toilet training. Category: 7.2.7.3. Wait.
 284. aufjäwen
  ɔufjeːvən - v.s. mail.1 • wiedajäwen/ aufschmetten - give off/ transmit dye.2 • enne Post lajen/ wajchschekjen - mail/ become involved with a debt/ repay a debt.3 • endeelen, tB: Oafgoot - distribute as inheritance.4 • Schult auftolen - repay. Category: 4.6.6. Government functions, 4.8.3.7. Weapon, shoot.
 285. aufjebrieecht
  ɔufjɛbriəχt - adj. väl goodjenuach sennen/ aufjehoat/ frajch/ driest - having a lot of nerve/ insensitive/ being very forward.
 286. aufjebrukt
  ɔufjɛbɾʊkt - adj. soo väl jebrukt, soo aus Kjleeda, daut et nich mea goot jenuach es - shabby/ threadbare. See: aufbrucken. Category: 5.3. Clothing, 3.5.1.1.8. Speak poorly.
 287. aufjedroacht
  ɔufjɛdɾɔaχt - adj. soo lang jedroacht, daut dee nich mea to brucken sent, soo aus Kjleeda/ velumpt/ derchjeschieet - worn out like clothing. Category: 2.4.4. Tired, 7.9. Break, wear out, 8.4.6.5.4. Old, not new.
 288. aufjeeten
  ɔufjəɪtən - v.s. een Poat von waut utjeeten ooda en een aundret Dinkj nenjeeten - pour some liquid from a container that may be too full.
 289. aufjefoadicht
  ɔufjəfɔadiçt - adj. foadich jemoakt/ soo jemoakt daut et nich mea schaufen kaun - finished off.
 290. aufjefollen
  ɔufjəfɔlən - adj. vom Boom jefollen/ vonne Lia ooda Jemeent aufjegonen - fallen off.
 291. aufjefult
  ɔufjəfʊlt - adj. soo vefult, daut et auffelt ooda vefelt/ vekomen/ vestokt - rotted off.
 292. aufjegonen
  ɔufjəɣoːnən - adj. von eene Grupp wajchjegonen - separated from group. Category: 9.6.1.6. Dissociation.
 293. aufjehakt
  ɔufjəhaːkt - adj. met eene Akjs ooda Hak aufjeschnäden/ aufjemoakt met eene Akjs ooda Hak - chopped off.
 294. aufjehoakt
  ɔufjəhɔakt - adj. loossjehoakt/ nich toopjehoakt - unhooked.
 295. aufjehokt
  ɔufjəhɔkt - adj. en een ooda mea Hocks jemoakt/ oppoat jesat met een Schetzel ooda eene Waunt - compartmentalized/ separated.
 296. aufjejlept
  ɔufjɛjlɛpt - adj. wajch jerutscht/ nich sien Hool jehoolen/ veschowen - slipped.
 297. aufjekloppat
  ɔufjɛklɔpaːt - adj. aufjekomen von klopren ooda fläajlen/ utjekloppat - beaten off.
 298. aufjeklunjt
  ɔufjɛklʊɲt - adj. aufjeschieet von opp waut klunjen/ aufjedroacht soo aus eene Schoo - trodden off.
 299. aufjekoakt
  ɔufjəkɔakt - adj. von koaken aufjekomen/ jekoakt - boiled off.
 300. aufjekopt
  ɔufjəkɔpt - adj. met dän Kopp aufjemoakt - beheaded.
 301. aufjeladat
  ɔufjəlaːdaːt - adj. met daut Lada wajchjetrant/ onen Lada - skinned.
 302. aufjeläft
  ɔufjəleːft - adj. kjrippieet/ utjeläft/ schwak un en proste Jesuntheit von een schwoaret ooda een langet Läwen - decrepit/ having the appearance of having lived a hard life. Category: 8.4.6.5.4. Old, not new.
 303. aufjelascht
  ɔufjəlaːʃt - adj. vewescht daut et nich to läsen es/ vewescht/ wajchjewescht/ met eene Lasch velascht - erased.
 304. aufjeläst
  ɔufjəleːst - adj. met de baste utjeläst un wajch jenomen/ met de baste jeplocken - picked off.
 305. aufjeleent
  ɔufjələɪnt - adj. von de Oabeit aufjesajcht/ soo daut eena nich mea siene Oabeit haft - fired. Category: 6.5.3. Building materials.
 306. aufjeleest
  ɔufjələɪst - adj. loosened off.1 • aufjetuscht, soo aus bie de Oabeit, daut eena nich too meed woat - freed up.2 • von Benja ooda Strenj loossjemoakt - loosened.
 307. aufjeleewat
  ɔufjələɪvaːt - adj. wieda jejäft/ waut wuahan jebrocht, soo aus eenem daut oppjebat wia - delivered.
 308. aufjeluat
  ɔufjəluət - adj. jenuach Tiet jenomen, bat waut reed wia/ lang nuach jeluat/ aufjewacht - waited for.
 309. aufjemassat
  ɔufjəmaːsaːt - adj. aufjeschnäden/ met Massa aufjemoakt - cut off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 310. aufjemäten
  ɔufjəmeːtən - adj. met eene jewesse Mot - measured off/ having been surveyed. See: aufmäten.
 311. aufjemoagat adj. moaga jeworden/ denna jeworden - become skinny/ lost weight.
 312. aufjemolt
  ɔufjəmɔlt - adj. met molen, een tweeden Bilt von waut moaken - sketched.
 313. aufjemuckat
  ɔufjəmʊkaːt - adj. denn jeworden von Krankheit ooda hungren/ onjesunt jeworden - thinned out.
 314. aufjenstich
  ɔufjɛnstiç - adj. met Aufgonst/ jieren waut haben wellen, waut däm aundren sient es - envious/ jealous. See: Aufgonst. Category: 3.4.2.1.8. Jealous.
 315. aufjenuzt
  ɔufjənʊtst - adj. utjeschieet/ veschieet/ vebrukt/ aufjebrukt/ jebrukt bat daut nich mea goot es toom lenja brucken - worn out. See: aufnutzen. Category: 2.4.4. Tired, 7.9. Break, wear out, 8.4.6.5.4. Old, not new, 5.3. Clothing, 3.5.1.1.8. Speak poorly.
 316. aufjeplocken
  ɔufjɛplɔkən - adj. met plekjen aufjemoakt ooda nenjebrocht/ aufjeräten - picked off.
 317. aufjerant
  ɔufjəɾaːnt - adj. met daut Wota aufjetrocken - run off. Category: 7.2.6.3. Escape.
 318. aufjeräten
  ɔufjəɾeːtən - adj. met rieten aufjemoakt/ aufjetrant/ wajchjeräten - torn off.
 319. aufjerubbelt
  ɔufjəɾʊbɛlt - adj. met rublen aufjemoakt/ aufjeschieet/ aufjebarscht - rubbed off.
 320. aufjeschäat
  ɔufjɛʃɛat - adj. met de Woll aufjeschnäden/ met de Hoa kort aufjeschnäden - sheered.
 321. aufjeschalt
  ɔufjɛʃaːlt - adj. onen Schal/ met de Schal aufjemoakt - peeled.
 322. aufjeschapt
  ɔufjɛʃaːpt - adj. met een wesset Poat met een Schapkje aufjenomen/ met daut bowaschte von waut Flissendjet wajchjenomen - dipped off.
 323. aufjeschauft
  ɔufjɛʃɔuft - adj. slain.1 • doot jemoakt - slain.2 • doafäa jeschauft/ met schaufen rechtich jeworden - earned by working.
 324. aufjescheddat
  ɔufjɛʃɛdaːt - adj. met schedren aufjemoakt/ aufjekomen von schlakren un tekjren - shaken off.
 325. aufjeschläpen
  ɔufjɛʃleːpən - adj. wajchjemoakt met schliepen/ kjlanda ooda schoap jemoakt met schliepen/ met een Schliepsteen aufjemoakt - ground away.
 326. aufjeschlowen
  ɔufjɛʃloːvən - adj. onen Schluw ooda Schluwen/ met de Schluwen aufjemoakt/ aufjetrocken/ utjepuscht - peeled off.
 327. aufjeschnäden
  ɔufjɛʃneːdən - adj. met schnieden aufjemoakt/ aufjemassat - cut off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 328. aufjeschräwen
  ɔufjɛʃɾeːvən - adj. nojeschräwen/ met schriewen jemoakt/ kopieet - copied.
 329. aufjesechat
  ɔufjəsɛçaːt - adj. soo besorcht daut et secha es/ en Sechaheit jebrocht - secured.
 330. aufjesondat
  ɔufjəzɔndaːt - adj. apoat jebrocht ooda jehoolen von aundret/ soo daut et nich met aundret toopkjemt - separated.
 331. aufjespezt
  ɔufjɛspɛtst - adj. spetz jemoakt ooda jeworden/ soo daut et denna un denna woat bat aune Spetz - sharpened/ pointed/ made sharp. Category: 2.1.1.3. Nose, 8.3.2.3.1. Pointed.
 332. aufjestat
  ɔufjɛstaːt - adj. aufjeschloagen/ jestukst daut waut aufkjemt/ loossjespellat - chipped off/ marred. Category: 8.3.7.8.2. Blemish.
 333. aufjestenjelt
  ɔufjɛstɛɲɛlt - adj. met de Stenjels aufjemoakt - stripped/ having stems removed. Category: 5.3.8. Naked.
 334. aufjetieekjent
  ɔufjətiəcɛnt - adj. soo daut et leicht to seenen es/ entwäda oppligjent ooda met eene aundre Kalia, soo daut et leicht to finjen es - prominent/ marked. Category: 2.3.1.5. Visible, 4.5.6.1. High status.
 335. aufjetient
  ɔufjətint - adj. met eenen Tun aufjejrenst/ apoat jemoakt met Tieninj - fenced off.
 336. aufjetolt
  ɔufjətɔlt - adj. foadich betolt/ gauns onen Schult - paid.
 337. aufjetrant
  ɔufjɛtɾaːnt - adj. met tranen aufjemoakt/ aufjeräten - torn off.
 338. aufjetrocken
  ɔufjɛtɾɔkən - adj. drawn back.1 • waut biem räakjnen, wajchjenomen woat - subtracted.2 • blauss - pale.3 • utjetrocken - naked. Category: 1.1.1.1. Moon, 2.1.4. Skin, 2.5.6. Symptom of disease, 8.3.3.3. Color, 8.3.3.3.6. Change color.
 339. aufjewäat
  ɔufjəvɛat - adj. soo daut dee eenem nich mea enjsten/ soo daut dee eenem nich mea aunjriepen kaun - repulsed/ defended.
 340. aufjewant
  ɔufjəvaːnt - adj. soo daut waut eenem jewant ooda tusich wia, nich mea soo bekaunt es - unaccustomed.
 341. aufjewarcht
  ɔufjəvaːɹχt - adj. soo daut dee nich odmen kaun/ aufjeschnieet - choked.
 342. aufjleppen
  ɔufjlɛpən - v.w. haustich Grunt velieren/ wajch faulen wiels sikj daut nich mea helt/ aufgnupsen/ wajchrutschen - slip off/ lose grip suddenly.
 343. aufjoagen
  ɔufjɔagən - v.s. bosich un stoakj wieda foaren - speed away/ chase off.
 344. aufjrensen
  ɔufjrɛnsən - v.w. eene Jrens saten/ eene Scheedunk moaken/ aufhocken - set a boundary.
 345. Aufjrensunk
  ɔufjrɛnsʊŋk - n.f. Pl: Aufjrensungen. eene Jrens/ de Toostaunt von eene Jrens saten - separation/ determining a boundary. Category: 2.6.1.4. Divorce, 7.5.1.1. Separate, scatter, 8.5.4.4. Interval, space.
 346. aufkauen See main entry: aufkeiwen.
 347. aufkeiwen
  ɔufkɛivən - v.w. Variant: aufkauen. aufbieten/ aufgnoagen/ aun waut keiwen bat daut aufkjemt - chew off.
 348. aufkjarten
  ɔufcaːɹtən - v.w. kjarta moaken/ waut wajchnämen om daut kjarta to moaken/ vekjarten/ vekjlandren - shorten/ abbreviate/ abridge. See: vekjarten/ vekjlandren. Category: 8.2.2.1. Short, not long, 8.2.2.3. Short, not tall, 3.5.3.1. Word, 8.1.4.3. Decrease.
 349. aufkjeelen
  ɔufcəɪlən - v.w. Hett velieren/ kolda woaren - cool off. Ekj wudd de Malkj aufjekjeelt haben I would have cooled the milk. Ekj wudd onen dän Rock aufjekjeelt sennen. I would have without the coat chilled. Category: 8.3.4.1. Cold.
 350. aufkjeepen
  ɔufcəɪpən - v.s. kjeepen/ waut von wäm kjeepen - purchase from someone.
 351. aufkjienen
  ɔufcinən - v.w. Kjiensels ooda Stenjels aufmoaken/ aufschlieten - remove sprouts from old potatoes.
 352. aufkjikjen
  ɔufcɪcən - v.w. aufseenen/ waut goot beseenen, soo daut eena daut uk kaun doonen ooda nomoaken/ nodoonen - copy after seeing.
 353. aufkjniepen
  ɔufcnipən - v.s. aufkjlamen/ toopkjniepen daut nuscht mea rutkjemt/ aufdrekjen - pinch off.
 354. aufkjniewlen
  ɔufcnivlən - v.w. aufschnieden/ aufmoaken ooda schnieden met een stompet Massa - hack off/ whittle off.
 355. aufkjnipsen
  ɔufcnɪpsən - v.w. snip off.1 • met de Finjasch waut aufbräakjen/ aufschnieden/ met een kjlienen Schnett waut aufmoaken - snip off/ take a picture.2 • aufdrekjen aun een Kamara, toom een Bilt moaken - take a picture. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart, 6.6.5.2. Photography.
 356. aufkjrieen
  ɔufcriən - v.s. looss kjrieen/ loossmoaken - separate from.
 357. aufkloppen
  ɔufklɔpən - v.w. looss schlonen/ aufschlonen/ met kloppen loossmoaken - beat so things fall off, as in hitting a rug. Category: 2.3.2.3. Types of sounds, 4.2.3. Music, 4.6.6.1. Police, 4.7.7. Punish, 4.8.3.1. Defeat, 6.6.2.3. Working with metal, 7.7.1. Hit.
 358. aufklopren
  ɔufklɔprən - v.w. looss klopren/ met leicht stuksen loossmoaken - tap at something until it falls off.
 359. aufklunjen
  ɔufklʊɲən - v.w. noppstaupen daut waut aufkjemt/ aufschieren aun de Schoo ooda Flua - wear off shoes/ dance. Category: 4.2.2.1. Ceremony, 4.2.4. Dance.
 360. aufknaksen
  ɔufknaːksən - v.w. aufbräakjen met een Knaks - snap off. Category: 6.6.5.2. Photography, 7.8.1. Break, 2.3.2.3. Types of sounds, 7.8.2. Crack.
 361. aufknaupen
  ɔufknɔupən - v.w. sea spoaren/ weinich brucken/ weinich jäwen ooda betolen - ration/ skimp. Category: 8.1. Quantity.
 362. aufkoaken
  ɔufkɔakən - v.w. boil down.1 • koaken soo daut Bieta ooda Jeschmak aufkomen - concoct.2 • koaken toom Wota aufdonsten - boil down/ evaporate. Category: 1.2.3. Solid, liquid, gas, 1.3.3.1. Dry.
 363. aufkomen
  ɔufkoːmən - v.s. get away from.1 • loosskomen/ loossloten/ de Foljen von jewesset loosswoaren - get away from.2 • aufstaumen - descend from.
 364. aufkoppen
  ɔufkɔpən - v.w. dän Kopp aufmoaken, soo aus Heena met een Biel aufkoppen - behead. Category: 2.6.6.1. Kill, 4.7.7.4. Execute.
 365. aufkrauzen
  ɔufkɾɔutsən - v.w. scratch off.1 • met krauzen waut aufkjrieen, tB. Foaw aufkrauzen - scratch off.2 • veloten/ wajchranen/ stoawen - leave/ kick the bucket (vulg.)/ die. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart, 2.6.6. Die.
 366. aufkussen
  ɔufkʊsən - v.w. bäta kussen/ bäta moaken met een Kuss - kiss a small child's hurt.
 367. aufkwoakjsen
  ɔufkvɔacsən - v.w. aufschwienen/ eene schlajchte Oabeit moaken/ aufbrutschen - do a poor, sloppy job.
 368. aufladren
  ɔuflaːdrən - v.w. daut Lada von een Tia nämen - skin. Category: 1.2.3.1. Liquid, 1.6.2. Parts of an animal, 2.1.4. Skin, 5.2.1.2.1. Remove shell, skin, 6.3.4. Butcher, slaughter, 6.6.4.3. Working with leather, 8.6.4.1. Outer part.
 369. auflajen
  ɔuflaːjən - v.s. lay off.1 • waut tosied lajen/ waut opphieren/ eenen Oabeida gonen loten - lay off/ discard.2 • loossfoaren/ wajchreisen - start a journey or trip. See: loossfoaren. Category: 6.9.2. Work for someone, 7.4.5.2. Throw away, 8.3.7.8.3. Garbage.
 370. Auflaja
  ɔuflaːjʌ - n.m. Pl: -. een Blaut ooda Stenjel met woont eena eene fresche Plaunt aunfangen kaun/ een Sän - plant cutting/ shoot/ slip of a plant. Category: 1.5.5. Parts of a plant, 2.6.6.1. Kill, 4.2.6.2.2. Basketball, 6.4.1. Hunt.
 371. aufläsen
  ɔufleːsən - v.s. pick off.1 • jewesse utläsen/ blooss de baste nämen - pick off.2 • eenem siene Jedanken ooda Enstalunk läsen von siene Jedonten - read (e.g. feelings).
 372. auflaschen
  ɔuflaːʃən - v.w. aufrublen/ waut jeschräwnet verublen soo daut et nich mea to läsen es/ Kjried von eene Tofel aufweschen/ met een Gumm daut auflaschen waut met eene Bliesteft jeschräwen es - erase/ obliterate. Category: 5.6.6. Wipe, erase.
 373. auflaupsen
  ɔuflɔupsən - v.w. Variant: auflupren. wäm orrajcht loten aum korten Enj to hoolen kjrieen/ met Lest waut von wäm kjrieen/ beschumlen - defraud another person/ elicit/ pry something from another person.
 374. aufläwen
  ɔufleːvən - v.w. utläwen/ schwak un vebrukt woaren aum Kjarpa/ kjrippieren - wear away a life in dissipation.
 375. aufleenen
  ɔufləɪnən - v.w. auflajen von eene Oabeit met Loon - dismiss/ discharge/ lay off. Category: 3.3.5.2. Reject, 7.2.8. Send someone, 1.3.2. Movement of water, 1.3.2.1. Flow, 2.2. Body functions, 2.5.7.4. Hospital, 7.2.6.4. Set free, 6.9.2. Work for someone.
 376. aufleesen
  ɔufləɪsən - v.w. eenem siene Städ ennämen soo daut dee sikj reiwen kaun - spell off.
 377. aufleewren
  ɔufləɪvrən - v.w. aufjäwen/ handroagen/ waut wua han droagen un daut doa loten - deliver. Category: 2.6.3. Birth, 2.6.3.5. Help to give birth, 4.4.4.4. Save from trouble, 7.2.6.4. Set free, 7.3.3. Take somewhere.
 378. aufleiden
  ɔuflɛidən - v.w. drain off.1 • Ranen moaken toom Wota moaken aufranen - drain off.2 • wäm von eenen Jedanken ooda eene Lia wajch stieren - distract/ lead away. Category: 7.3. Move something, 3.1.2.2. Notice, 3.4.2.1.6. Upset.
 379. auflekjen
  ɔuflɛcən - v.w. waut lekjen daut doa waut aufkjemt - lick off.
 380. auflenkjen
  ɔuflɛɲcən - v.w. von eene Iedee, Lia ooda Jedanken wajch leiden - divert/ deflect. Category: 6.6.7.3. Controlling water.
 381. Auflia
  ɔuflia - n.f. eene Lia von waut aufkjikjen/ waut eena lieet derch seenen un nodoonen - mimicking/ imitation/ lesson to be learned.
 382. auflieren
  ɔuflirən - v.w. Lia auf nämen/ waut lieren von de Oabeit delenjd seenen - take direction/ learn a lesson.
 383. auflieen
  ɔufliən - v.w. borjen/ eene Sach von wäm lieen - lend/ borrow from. See: borjen. Category: 6.8.5.1. Lend.
 384. auflocken
  ɔuflɔkən - v.w. met Lest auflenkjen ooda aufleiden - lure/ obtain by coaxing. Category: 2.6.2.2. Attract sexually, 3.4.1.4.4. Attract, 4.3.5.5. Deceive, 7.3.2.8. Pull.
 385. aufloden
  ɔufloːdən - v.s. von een Woagen ooda eene Fua waut raufnämen/ Sachen vom Woagen nämen - unload. Category: 7.4.5.2. Throw away.
 386. aufloten
  ɔufloːtən - v.s. allow to alight.1 • dän Priess läaja saten - reduce asking price.2 • wäm loten utem Foatich krupen - allow to alight.
 387. aufluaren
  ɔufluəɹən - v.w. bat waut jewesset wachten ooda luaren - await patiently/ abide the time.
 388. auflupren
  ɔuflʊprən - v.w. auflaupsen/ met schmeichlen waut von wäm kjrieen - defraud/ trick someone out of something. Category: 4.3.5.5. Deceive, 6.8.9.2. Cheat. See: auflaupsen.
 389. aufmäten
  ɔufmeːtən - v.s. waut bemäten/ seenen woo lank ooda groot waut es en Mot - measure/ survey. Category: 8.1. Quantity, 8.2. Big, 8.2.2. Long, 8.2.5.1. Big container, volume, 8.2.8. Measure, 9.1.2. Do, 2.3.1.1. Look.
 390. aufmesten
  ɔufmɛstən - v.w. Mest no Stap fieren/ dän Mesthupen wajchfieren - clean up the manure pile.
 391. aufmoagren
  ɔufmɔagrən - v.w. moagra woaren/ Wicht velieren soo aus een Mensch - grow thin.
 392. aufmoaken
  ɔufmɔakən - v.s. remove appendage.1 • loossmoaken/ aufschnieden moaken - remove an appendage.2 • waut opphieren/ waut soo moaken daut et opphieet/ eenen Kontrakt beräden - discontinue.3 • vemoaken/ en een Tastament vespräakjen - designate someone in a will.
 393. aufmolen
  ɔufmoːlən - v.w. een Bilt nomolen/ opp een dennet Papia molen waut doarunja to seenen es - copy a drawing.
 394. aufmukren
  ɔufmʊkrən - v.w. aufmoagren/ denna woaren/ Wicht velieren derch too weinich äten - become thin and emaciated.
 395. aufmurkjsen
  ɔufmʊɹcsən - v.w. onen Jefeel waut doot moaken - do away with/ kill. Category: 2.6.6.1. Kill, 6.3.4. Butcher, slaughter, 6.4.1. Hunt.
 396. aufnämen
  ɔufneːmən - v.s. take away.1 • Wicht velieren/ aufmoagren - take away/ diminish/ decrease/ decline/ waste away/ lose weight.2 • wajchnämen/ wieda nämen/ Hoot vom Kopp nämen - amputate/ relieve/ deliver a baby by other than natural means/ doff (a hat).3 • met een Kamara een Bilt moaken - snap a photo. Category: 7.3.3.1. Take something from somewhere, 8.1.2.3. Subtract numbers, 8.1.4.3. Decrease, 9.3.1.4. To a smaller degree, 3.3.2.2. Refuse to do something, 3.3.5.2. Reject, 2.5.2.1. Malnutrition, starvation, 8.2.3.3. Thin person, 8.2.9.2. Light in weight, 2.5.3.1. Amputate, 2.5.7. Treat disease.
 397. Aufnäma
  ɔufneːmʌ - n.m. Pl: Aufnämasch. eena dee Bilda nemt ooda aufnemt/ een Jereetschoft toom Bilda aufnämen/ een Kamara - camera/ photographer. Category: 6.6.5.2. Photography.
 398. aufnutzen
  ɔufnʊtsən - v.w. aufbrucken/ utnutzen/ vebrucken - utilize to the fullest/ wear out. Category: 7.9. Break, wear out.
 399. aufoabeiden
  ɔufɔabɛidən - v.w. work off debt.1 • fa wäm schaufen toom Schult betolen/ aufhalpen - work off a debt/ repay a debt by working for it.2 • Wicht velieren met oabeiden - lose weight by working.
 400. aufpaussen
  ɔufpɔusən - v.w. bat eene goode ooda rajchte Tiet wachten/ plonen waut to eene goode Tiet doonen - await the opportune time.
 401. aufplagen v.w. aufschalen/ eene Schicht looss ducken - peel away.
 402. aufplakjen
  ɔufplaːcən - v.w. utplakjen/ Kalia langsom velieren - fade (for cloth material). See: utplakjen. Category: 8.3.3.3.6. Change color.
 403. aufplekjen
  ɔufplɛcən - v.s. von eenen Boom Frucht nämen ooda plekjen - pick off (like fruit from a tree).
 404. aufplostren
  ɔufplɔstrən - v.w. en Flekja von eene Waunt ooda Bän auffaulen, soo aus Foaw ooda veschmäadet - peel off/ remove. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart, 7.3.2.7. Take something out of something, 7.3.3.1. Take something from somewhere.
 405. aufprachren
  ɔufpɾaːχrən - v.w. om Vezeiunk froagen/ wäm sajen daut eenem waut leet es/ om Entschuldjunk froagen - beg forgiveness/ apologize. See: entschuldjen. Category: 4.8.4.6. Repent, 4.8.4.8.1. Stop fighting.
 406. aufproowen
  ɔufpɾəʊvən - v.w. utproowen/ seenen auf waut jeit/ seenen woo väl daut kaun/ seenen woo väl schwoaret een Mensch nämen woat - test. Category: 3.2.2.3. Evaluate, test, 3.6.7. Test, 6.1.2.1. Try, attempt, 8.2.8. Measure.
 407. aufpusten
  ɔufpystən - v.w. wajchpusten/ wajchblosen/ aufmoaken met Wint - blow something off. Category: 1.1.3.1. Wind, 7.3.5. Turn something, 7.3.7.2. Wrap, 7.5.4. Tie, 8.3.1.5.2. Twist, wring.
 408. aufputzen
  ɔufpʊtsən - v.w. polish.1 • met schieren rein ooda blank moaken/ rein moaken - polish/ clean.2 • gauns rein wajchmoaken - remove thoroughly. Category: 5.4.7. Care for the fingernails, 7.7.5. Rub, 8.3.2.1. Smooth, 1.3.6. Water quality, 5.4.4. Care for the teeth, 5.6. Cleaning, 5.6.1. Clean, dirty, 5.6.4. Wash clothes.
 409. aufräajnen
  ɔufɾɛajnən - v.w. vom Räajen aufwauschen/ met Räajen rein wauschen - rain off (like the dust from a plant).
 410. aufräakjnen
  ɔufɾɛacnən - v.w. biem Räakjnen, een Numma von een aundret auftrakjen - subtract. Category: 8.1.2.3. Subtract numbers.
 411. aufräden
  ɔufɾeːdən - v.w. eenem äwaräden, daut hee waut nich doonen ooda jleewen saul - deter.
 412. aufrajchnen
  ɔufɾaːçnən - v.w. Rach eewen toom eenem trigj tolen ooda bestrofen - revenge. Category: 4.8.2.5. Revenge.
 413. aufrakren
  ɔufɾaːkrən - v.w. sikj enne Grunt brinjen met sea oabeiden - toil excessively.
 414. Aufran
  ɔufɾaːn - n.f. eene Ran toom Wota aufleiden - drain/ sluice. Category: 1.3.2. Movement of water, 1.3.3.1. Dry, 6.6.7. Working with water, 6.6.7.1. Plumber, 8.1.8.1. Empty, 6.6.2.1. Mining.
 415. aufranen
  ɔufɾaːnən - v.w. run off.1 • rauf un ut ranen, soo aus Wota ooda uk de Fada aun eene Klock - run off.2 • utranen von Tiet ooda eene Jeläajenheit - elapse, as time. Category: 7.2.6.3. Escape.
 416. aufrauspen
  ɔufɾɔuspən - v.w. met eene Rausp waut aufmoaken - rasp or file off.
 417. aufreisen
  ɔufrɛisən - v.w. loossfoaren/ wajchfoaren/ sikj opp eene Reis moaken - leave on a trip/ depart. Category: 7.2.3.3. Leave.
 418. aufriemen
  ɔufrimən - v.w. raufnämen un oppriemen, soo aus een Desch ooda uk eene Stap - clean off/ store. Category: 5.1.1.4. Cabinet, 6.8.1.4. Store wealth, 6.8.4.8. Store, marketplace.
 419. aufrieten
  ɔufritən - v.s. aufmoaken met rieten/ tweirieten/ een Enj moaken - tear off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 420. Aufrietskalenda
  ɔufritskaːlɛndʌ - n.m. Pl: Aufrietskalendasch. een Kalenda aun däm eena jieda Dach daut Blaut fa däm Dach aufritt, jeweenlich es daut een Blaut met waut scheene Jedanken un een Spruch fa dän Dach - tear-off calendar with a reading for each day.
 421. aufriewen
  ɔufrivən - v.s. riewen ooda schieren bat waut aufkjemt/ blank riewen/ auflaschen - rub off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 422. aufroden
  ɔufɾoːdən - v.w. tooräden waut nich to doonen/ Rot jäwen jäajen waut - dissuade/ discourage/ advise against. Category: 3.3.3.3. Persuade, 3.3.3.7. Warn, 3.4.2.1. Sad, 3.4.2.1.4. Disappointed.
 423. aufrollen
  ɔufɾɔlən - v.w. utrollen/ waut von eene Roll raufnämen/ Jäajendeel von opprollen - unroll. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 424. aufroopen
  ɔufɾəʊpən - v.w. roopen/ Kontakt moaken met roopen ooda wiesen - hail someone.
 425. aufropen
  ɔufɾoːpən - v.w. mete Henj daut bowaschte raufnämen/ aufschoawen - push off the excess with the hands.
 426. aufrublen
  ɔufɾʊblən - v.w. rublen ooda schieren soo daut verubbelde Stekja aufkomen/ aufriewen - rub off. See: aufriewen. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 427. aufsajen
  ɔufsaːjən - v.s. refuse.1 • sajen daut eena waut opphieet - refuse.2 • eenem met Wieed beschämen - insult. Category: 3.3.5.2. Reject, 8.3.7.8.3. Garbage.
 428. Aufsat
  ɔufsaːt - n.f. Pl: Aufsaten. eene Hak von eene Schoo/ daut Poat unja de Schoosol daut unja de Hak kjemt - heel of a shoe.
 429. aufsaten
  ɔufsaːtən - v.w. remove office.1 • wäm een läajret Aumt jäwen, ooda een Aumt wajchnämen - remove from office.2 • haustich veloten ooda wieda gonen - leave in a hurry.
 430. Aufsata
  ɔufsaːtʌ - n.m. Pl: Aufsatasch. Auflaja/ een Stekj von eene Plaunt met daut eena eene niee Plaunt aunfangen kaun - plant cutting.
 431. Aufsauz
  ɔufsɔuts - n.m. Pl: Aufsaz. landing.1 • eene Städ wua eena vone Trap rauf staupt - landing.2 • een Vedeenst biem Sachen haundlen - profit.3 • een Rum ver dän ieeschten Sauz en een Paragraf - indentation. Category: 6.5.2.8. Floor, story, 7.2.3.3.1. Arrive, 7.2.4.2. Travel by water.
 432. aufschäaren
  ɔufʃɛaɹən - v.w. Woll ooda Hoa kol aufschnieden/ auf kjlipren - shear. Category: 6.3.1.2. Sheep, 6.3.5. Wool production.
 433. aufschalen
  ɔufʃaːlən - v.w. eene Schal aufmoaken ooda aufschnieden/ de butaschte Schicht ooda Hut wajchmoaken - peel/ pare. Category: 1.5.5. Parts of a plant, 2.1.4. Skin, 2.5.2.2. Skin disease, 5.2.1.2.1. Remove shell, skin.
 434. aufschapen
  ɔufʃaːpən - v.w. met een Schapkje ooda Läpel daut bowaschte oppschapen - skim off/ ladle off.
 435. aufschaufen
  ɔufʃɔufən - v.w. eliminate.1 • een Tia dootmoaken/ opphieren met waut haben - eliminate/ kill/ do away with/ dispatch.2 • aufoabeiden/ met Oabeit betolen - pay in service. Category: 7.3.2.7. Take something out of something, 7.4.5.2. Throw away, 2.6.6.1. Kill, 6.3.4. Butcher, slaughter, 6.4.1. Hunt.
 436. aufschazen
  ɔufʃaːtsən - v.w. taksieren/ bestemmen woo goot ooda woo väl Wieet waut es - assess/ evaluate. See: schazen/ taksieren. Category: 3.2.2.3. Evaluate, test, 8.1.2. Count, 8.2.8. Measure, 8.3.7.9. Value.
 437. aufschedden
  ɔufʃɛdən - v.w. loten daut bowaschte raufrutschen/ aufropen - pour off a solid such as grain.
 438. aufschedren
  ɔufʃɛdrən - v.w. schedren ooda tekjren daut waut aufkjemt - shake off.
 439. aufscheeden
  ɔufʃəɪdən - v.w. Aufscheet nämen/ eenen Gruss jäwen verem wajchgonen - leave. Category: 2.6.6.7. Inherit, 3.6.2. School, 4.1.7.1. End a relationship, 4.2.1.8.2. Leave an organization, 4.2.9. Holiday, 4.3.3.3. Abandon, 7.2.3.3. Leave, 7.2.4.5. Move to a new house, 7.4.5.1. Leave something.
 440. Aufscheet
  ɔufʃəɪt - n.m. Pl: Aufscheed/ Aufscheets. een uteneen gonen/ waut jesajcht woat biem utenaunda gonen - farewell/ adieu/ parting.
 441. aufscheeten
  ɔufʃəɪtən - v.s. scheeten/ eenen Schoss met eene Flint nämen - shoot off/ fire. Category: 4.8.3.7. Weapon, shoot, 5.5. Fire, 8.3.4. Hot.
 442. aufscheetnämen
  ɔufʃəɪtneːmən - v.s. Aufscheet moaken/ dän Gruss jäwen toom uteneen gonen - take leave/ say goodbye. Category: 3.5.1.4.4. Say farewell.
 443. Aufscheetsgruss
  ɔufʃəɪtsgɾʊs - n.m. Pl: Aufscheetsjriss. een Jlekjwensch ooda Säajen biem utenaunda gonen - leave-taking.
 444. Aufscheetsmol
  ɔufʃəɪtsmoːl - n.n. Pl: Aufscheetstieden. eene Moltiet verem utenaunda gonen/ de latste Moltiet - farewell meal.
 445. Aufscheetsräd
  ɔufʃəɪtsɾeːd - n.f. Pl: Aufscheetsräden. eene Räd biem ooda verem utenaunda gonen - valedictory address/ valediction.
 446. aufschekjen
  ɔufʃɛcən - v.w. waut en de Post ooda met wäm wajch schekjen - mail/ dispatch/ send off. Category: 4.6.6. Government functions, 4.8.3.7. Weapon, shoot, 2.6.6.1. Kill.
 447. aufscherren
  ɔufʃɛɹrən - v.w. utspaunen/ Haulta aufnämen - unharness. Category: 7.2.6.4. Set free.
 448. aufschezlen
  ɔufʃɛtslən - v.w. aufhocken/ met een Schetzel ooda eene läaje Waunt waut aufjrensen - partition/ segregate/ sequester/ separate with a wall. Category: 7.5.1.2. Include.
 449. aufschieren
  ɔufʃirən - v.w. aufmoaken met schieren/ aufrublen - rub off/ shine/ polish. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart, 1.1.1. Sun, 8.3.3.4. Shiny, 5.4.7. Care for the fingernails, 7.7.5. Rub, 8.3.2.1. Smooth.
 450. aufschitzen
  ɔufʃɪtsən - v.w. too moaken/ too schitzen/ eene Schitz ver een Loch saten/ een Jelud ooda Prozass moaken opphieren - turn off. Category: 6.7.9. Machine.
 451. aufschläaren
  ɔufʃlɛaɹən - v.w. wieda gonen/ aufschlendren/ aufschlorren - saunter off/ shuffle off.
 452. aufschlapen
  ɔufʃlaːpən - v.w. wajch schlapen/ wieda schlapen/ wajch gonen un waut hinja sikj schlapen - drag away.
 453. aufschlendren
  ɔufʃlɛndrən - v.w. lauzhuarich wiedagonen/ aufschlorren - walk away dragging one's feet.
 454. aufschliepen
  ɔufʃlipən - v.s. waut wajch schliepen/ met een Schliepa waut wajch moaken ooda schoap moaken - hone down/ grind off.
 455. aufschliesren
  ɔufʃlisrən - v.w. biem dreien ooda wenjen waut velieren - shake a fluid off, as in water from one's hand.
 456. aufschlieten
  ɔufʃlitən - v.s. de Enja von Schooten aufmoaken, soo aus Oaften ooda jreene Schaublen - remove the pointed ends from green beans or peas.
 457. aufschlonen
  ɔufʃloːnən - v.s. met schlonen ooda een Stuks waut aufmoaken - decline. Category: 3.3.2.2. Refuse to do something, 3.3.5.2. Reject, 8.1.4.3. Decrease, 9.3.1.4. To a smaller degree.
 458. aufschlorren
  ɔufʃlɔɹrən - v.w. lauzhuarich wiedagonen/ aufschlendren - amble away.
 459. aufschlurpsen
  ɔufʃlʊɹpsən - v.w. schlurpsen/ daut bowaschte utem Kuffel enholen - slurp off.
 460. Aufschluss
  ɔufʃlʊs - n.m. Pl: Aufschlussen. Schluss/ een Opphieren/ een foadich moaken - closing. Category: 8.4.5.1.4. Last.
 461. aufschluten
  ɔufʃlytən - v.s. conclude.1 • een Enj moaken von een Toopkomen - conclude.2 • eene Sach aus beschloten aunnämen - conclude. Category: 3.2.1.1. Think about.
 462. aufschluwen
  ɔufʃlyvən - v.s. aufdakjen/ auftrakjen/ ut de Schluw nämen, tB. Oaften, Schaublen ooda Kjleeda - slip off (like a garment).
 463. aufschmaunten
  ɔufʃmɔuntən - v.w. dän Schmaunt aufschapen ooda loten aufranen - skim off the cream/ separate cream from milk.
 464. aufschmelten
  ɔufʃmɛltən - v.s. waut soo woam ooda heet moaken, daut waut jeschmolten aufkjemt - melt off.
 465. aufschmetten
  ɔufʃmɛtən - v.w. biem Kjleeda wauschen de Kalia von een Zeich no daut aundre doagen/ een bätje wäm waut nodoonen - run, as a colour.
 466. Aufschnett
  ɔufʃnɛt - n.m. Pl: Aufschnetten. een Poat von een Schriewen, soo aus een poa Varzh ute Bibel/ een Paragraf - paragraph/ excerpt/ selection/ reading/ segment/ piece that has been cut off. Category: 3.5.3.1. Word, 9. Grammar, 8.1.6.1. Part, 3.3.1.2. Choose, 8.2.8. Measure, 1.6.2.4. Parts of an insect.
 467. aufschnieren
  ɔufʃnirən - v.w. waut soo faust aufbinjen daut doa nuscht derch kaun - tie or bind off/ cinch. Category: 7.5.4. Tie.
 468. aufschnieden
  ɔufʃnidən - v.s. kjarta schnieden/ met een Massa ooda Schea aufmoaken - cut off/ shear off/ sever. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart, 2.5.3.1. Amputate.
 469. aufschnuzen
  ɔufʃnytsən - v.w. groff behaundlen/ bewiesen daut waut nich jeräakjent es/ billich feelen moaken - snub/ put someone in his place. Category: 3.1.2.4. Ignore.
 470. aufschobben
  ɔufʃɔbən - v.w. eenem sien Kjarpa jäajen waut rublen daut waut aufkjemt/ aufschnuzen/ sikj nich met wäm aufjäwen - shrug off/ shirk/ abrogate. Category: 3.1.2.4. Ignore, 4.3.3.2. Not care.
 471. aufschossich
  ɔufʃɔsiç - adj. boajauf/ rauf/ von huach bat läaja - sloping, as the incline of a roof. Category: 8.3.1.4.2. Leaning, sloping.
 472. aufschräden
  ɔufʃɾeːdən - v.w. wajch schräden/ bosich wajchgonen/ talen woo väl Schräd waut es/ met Schräd mäten - pace off. Category: 7.2.1.1. Walk, 8.2.2. Long.
 473. aufschrakjent
  ɔufʃɾaːcɛnt - adj. soo daut et wäm wajch enjst/ soo daut et Forcht en wäm drift - frightened away.
 474. Aufschreft
  ɔufʃrɛft - n.f. Pl: Aufschreften. daut waut aufjeschräwen es/ waut jeschräwnet - transcription/ transcript.
 475. aufschriewen
  ɔufʃrivən - v.s. dol schriewen soo aus daut opp eene aundre Städ es/ eene Kopie moaken met noschriewen - copy by hand/ transcribe.
 476. aufschropen
  ɔufʃɾoːpən - v.w. met eenen Schropa waut aufmoaken/ met eene hoade Kaunt waut aufkrauzen - scrape off/ abrade. See: schieren/ schmirjlen. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 477. aufschrozen
  ɔufʃɾoːtsən - v.w. schroz aufmoaken/ schroz ooda jlikjtoo no waut gonen - make slanted.
 478. Aufschrozunk
  ɔufʃɾoːtsʊŋk - n.f. Pl: Aufschrozungen. Variant: Aufschrozinj. daut waut schroz es ooda schroz aufjemoakt es - slant. Category: 8.3.1.4.2. Leaning, sloping.
 479. aufschruwen
  ɔufʃɾyvən - v.s. tooschruwen/ eenen Kron toodreien - turn off. Category: 6.7.9. Machine.
 480. Aufschu
  ɔufʃy - n.m. Pl: -. waut eenem jäajenaun es/ soont waut soo schlajcht es daut eena doa nich aun denkjen well ooda von räden well/ Äakjlichkjeit - aversion/ abhorrence/ trepidation. See: Äakjlichkjeit. Category: 3.4.2.1.1. Dislike, 3.4.2.1.2. Hate, detest, 3.4.2.1.3. Disgusted, 3.4.2.4. Afraid.
 481. aufschuen
  ɔufʃyən - v.w. sea jäajenaun sennen/ äakjlich finjen/ kolkjren - abhor. See: äakjlen. Category: 3.4.2.1.2. Hate, detest.
 482. aufschumen
  ɔufʃymən - v.w. Schum raufnämen - skim off the foam.
 483. aufschuwen
  ɔufʃyvən - v.s. push away.1 • wieda schuwen/ raufschuwen - push away/ spurn/ scorn.2 • oppschuwen/ loten lota woaren - postpone.3 • nich Ve'auntwuatunk nämen/ sikj entschuldjen - excuse self. Category: 7.3.2.9. Push, 4.3.2.1. Despise someone, 3.5.1.8.3. Mock, 8.4.5.3.5. Postpone.
 484. aufschwälen
  ɔufʃveːlən - v.w. dolbrennen/ dolschwälen/ schwälen - burn without a flame/ smoulder.
 485. aufschwienen
  ɔufʃvinən - v.w. prost eene Oabeit doonen, soo daut väle Sachen nich krakjt jeworden sent/ aufkwoakjsen - do a sloppy job/ slough off.
 486. Aufsecht
  ɔufsɛçt - n.f. Pl: Aufsechten. een Plon met een jewesset Ziel/ daut opp waut enne Tookunft jeräakjent es/ een Plon - purpose/ objective/ design/ intent/ intention. Category: 3.3.1.1. Purpose, goal, 3.3.1.4. Intend, 6.1.2.5. Plan, 9.1.3.1. Physical, non-physical, 6.5. Working with buildings, 6.6.1. Working with cloth, 6.6.5. Art, 8.3.1.8. Pattern, design, 9.1.2.3. Create, 9.1.2.4. Design.
 487. aufsechtich
  ɔufsɛçtiç - adj. Variant: aufsechtlich. met Aufsecht/ met Fliet/ jeplont/ väasechtich - deliberately/ intentionally/ purposely. Category: 3.3.1.5. Deliberately, 6.1.2.3.1. Careful, 3.3.1.4. Intend.
 488. aufsechtlich See main entry: aufsechtich.
 489. aufseenen
  ɔufsəɪnən - v.s. nodoonen waut eena jeseenen haft/ aufkjikjen/ met een Ziel waut doonen - imitate. Category: 8.3.5.5. Imitate.
 490. aufsenjen
  ɔufsɛɲən - v.w. aufschwälen/ langsom aufbrennen - singe off/ burn. Category: 2.1.4. Skin, 2.5.3. Injure, 2.5.6.1. Pain, 5.5.4. Burn, 8.3.4. Hot.
 491. aufsetten
  ɔufsɛtən - v.s. dismount.1 • von een Woagen ooda Foatich ute Sett krupen un aufstieen - dismount.2 • aufluaren, soo aus Tiet en eene Strof - abide/ wait for. Category: 7.2.7.2. Stay, remain, 7.2.7.3. Wait.
 492. aufsieen
  ɔufsiən - v.w. sieen/ met eene Sie Stekja un Flekja ut waut flissendjet rut nämen - pour liquid through a sieve.
 493. Aufsoag
  ɔufsɔaɣ - n.f. Pl: Aufsoagen. een aufsajen/ de Kjiep kjrieen - refusal. Category: 3.3.2.2. Refuse to do something, 3.3.5.2. Reject.
 494. aufsoagen
  ɔufsɔagən - v.w. gauns derch soagen/ kjarta moaken met eene Soag - saw off/ cut off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 495. aufsondren
  ɔufsɔndrən - v.w. uteneen spoolen von eene Grupp/ sikj von waut trigj trakjen/ wäm tosied saten/ aufspoaren - separate/ segregate/ seclude/ sequester/ isolate/ quarantine. See: aufspoaren. Category: 2.6.1.4. Divorce, 7.5.1.1. Separate, scatter, 7.5.1.2. Include, 4.1.6.2. Set self apart, 7.2.6.2. Prevent from moving.
 496. Aufsondrunk
  ɔufsɔndɾʊŋk - n.f. Pl: Aufsondrungen. eene Erfoarunk von waut aufsondren/ eene Spoolunk en eene Grupp/ een uteneen gonen - separation/ seclusion/ segregation/ isolation/ quarantine. Category: 2.6.1.4. Divorce, 7.5.1.1. Separate, scatter, 8.5.4.4. Interval, space, 4.1.9.9. Race, 4.1.6.3. Alone, 7.2.6.2. Prevent from moving.
 497. aufspeelen
  ɔufspəɪlən - v.w. rein moaken met leicht em Wota ducken ooda Wota loten äwaranen - rinse off.
 498. aufspetzen
  ɔufspɛtsən - v.w. spetz woaren/ spetz moaken - make pointed.
 499. aufspieejlen v.w. wadaspieejlen/ soo aus en een Spieejel to seenen sennen - reflect.
 500. Aufspieejlunk n.f. waut eena en een Spieejel sitt/ daut waut waut nomoakt - reflection.
 501. aufspoaren
  ɔufspɔaɹən - v.w. save.1 • dicht moaken/ vepaken/ aufschezlen/ Jrensen saten tweschen Sachen - save.2 • aufsondren/ aufschetzlen - separate/ set a divider. See: aufsondren. Category: 4.4.4.4. Save from trouble, 4.9.5.7. Salvation, 6.8.1.4. Store wealth, 7.4.5. Keep something.
 502. Aufspoarunk
  ɔufspɔaɾʊŋk - n.f. Pl: Aufspoarungen. Variant: Aufspoarinj. Aufjrensunk/ Vedichtunk - insulation. Category: 6.5.2.1. Wall.
 503. aufstäakjen
  ɔufstɛacən - v.s. met eene Forkj ooda Scheffel waut aufschnieden ooda looss moaken - cut off by using a sticking motion.
 504. Aufstäakja
  ɔufstɛacʌ - n.m. Pl: Aufstäakjasch. daut waut aufstakjt/ een Aust/ eene Siedbon - branch. Category: 1.3.1.3. River, 1.5.5. Parts of a plant, 3.2.3.2. Area of knowledge, 8.1.6.1. Part.
 505. aufstankren
  ɔufstaːŋkrən - v.w. met de Been soo väl bewäajen daut dee nich bedakjt bliewen - kick off the blankets.
 506. Aufstaum
  ɔufstɔum - n.m. Pl: Aufstaumen. Nokomen/ eena dee von jewesset aufstaumt - ancestry/ lineage. Category: 4.1.9.1.1. Grandfather, grandmother, 4.1.9.1. Related by birth.
 507. aufstaumen
  ɔufstɔumən - v.w. von eenen jewessen Staum ooda Lia komen - descend from/ originate from/ derive or be derived from.
 508. Aufstaumunk
  ɔufstɔumʊŋk - n.f. Pl: Aufstaumungen. de Jeschicht von wua eena ooda waut kjemt/ de Häakunft - ancestry. Category: 4.1.9.1.1. Grandfather, grandmother.
 509. aufsteeten
  ɔufstəɪtən - v.s. aufschlonen/ looss komen von steeten/ met wäm nuscht to doonen haben - repel/ disgust/ revolt. Category: 3.4.2.1.1. Dislike, 4.8.2.4. Defend, 7.3.2.9. Push, 3.4.2.1.3. Disgusted, 4.5.4.6. Rebel against authority.
 510. aufsteewen
  ɔufstəɪvən - v.s. dust off.1 • von Wint wajch joagen/ wajch steewen/ Stoff wajchmoaken - dust off.2 • en eene Stoffwolkj wajchfoaren - drive off in a cloud of dust.
 511. aufstemmen
  ɔufstɛmən - v.w. waut bestemmen met Stemmen talen/ eenen Entschluss foten met seenen wäa doafäa ooda doajäajen es - decide by ballot.
 512. aufstenjlen
  ɔufstɛɲlən - v.w. Stenjels aufmoaken - remove the stems.
 513. aufstieen
  ɔufstiən - v.s. Variant: raufstieen. von waut raufstaupen/ raufstieen - step down/ alight. Category: 1.6.4.1. Animal movement.
 514. aufstonen
  ɔufstoːnən - v.s. stand off.1 • tosied stonen/ nich gauns aun daut, von waut daut aufsteit - stand off.2 • loosswoaren/ gonen loten - remove. Category: 8.2.6.1. Far.
 515. aufstoaken
  ɔufstɔakən - v.w. met de Forkj, waut vom Schläden ooda Woagen saten/ aufloden - unload a load of hay or sheaves by fork.
 516. aufstoawen
  ɔufstɔavən - v.s. utstoawen/ weinja woaren wiels miere stoawen - die out/ die off. Category: 9.1.1.1. Exist.
 517. aufstreepen
  ɔufstrəɪpən - v.w. aus eene foadje Schal rauftrakjen/ uttrakjen - denude/ strip off/ flay. Category: 6.3.4. Butcher, slaughter.
 518. aufstrikjen
  ɔufstrɪcən - v.w. stroke off.1 • utstrikjen/ een Sträakj derch waut moaken/ nich mea en Betracht nämen - strike through/ set aside.2 • bowen jlikj strikjen/ met een Strikja waut utweschen - remove top part, as in making a level spoonful/ strike through. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 519. auftalen
  ɔuftaːlən - v.w. eent nom aundren talen/ seenen krakjt woo väl doa sent - count. Category: 8.1.2. Count.
 520. auftanken
  ɔuftaːŋkən - v.w. groff looss gonen/ lud veloten - walk away/ leave in a huff.
 521. aufteemen
  ɔuftəɪmən - v.w. dän Toom von een Pieet nämen - unbridle. Category: 7.2.6.4. Set free.
 522. auftieekjnen
  ɔuftiəcnən - v.w. Variant: auftieekjnen. leave mark.1 • een Tieekjen moaken - mark.2 • oppwiesen/ kloa jenuach sennen daut et to seenen es - leave a visible impression or mark.
 523. auftienen
  ɔuftinən - v.w. eenen Tun rom moaken/ aufjrensen - fence off.
 524. auftobren
  ɔuftɔbrən - v.w. aufgaundren/ wäm beräden daut dee eenem waut jäwen saul - swindle. Category: 4.3.5.5. Deceive, 6.8.9.2. Cheat.
 525. auftolen
  ɔuftoːlən - v.w. pay back.1 • Schult betolen/ eene Tolunk moaken/ de latste Tolunk moaken - pay back/ repay/ complete payments.2 • trigjtolen/ trigjstrofen - repay/ revenge. Category: 4.8.2.5. Revenge, 4.7.7.7. Atone, restitution, 6.8.5.4. Repay debt.
 526. aufträden
  ɔuftɾeːdən - v.w. leave office.1 • een Aumt oppjäwen - leave office.2 • raufstaupen soo aus von een Pult - step down, as from the stage. Category: 4.6.1. Ruler.
 527. auftrakjen
  ɔuftɾaːcən - v.s. subtract.1 • biem Räakjnen een Numma von een aundret nämen/ aufräakjnen - subtract.2 • uttrakjen/ Kjleeda aufnämen - remove clothes.3 • blauss woaren - blanch/ grow pale. Category: 8.1.2.3. Subtract numbers, 3.4.2.4. Afraid, 8.3.3.3.6. Change color.
 528. auftranen
  ɔuftɾaːnən - v.w. looss moaken derch tranen - separate from/ cut a seam.
 529. Auftranunk
  ɔuftɾaːnʊŋk - n.f. Pl: Auftranungen. Spoolunk/ Scheedunk/ een von enaunda gonen - severance.
 530. auftreesten
  ɔuftrəɪstən - v.w. Troost jäwen/ faulschen Troost jäwen/ beräden/ ruich moaken - console. Category: 4.4.4.2. Show sympathy, support.
 531. Auftrett
  ɔuftrɛt - n.f. Pl: Auftretts. outhouse.1 • Zekjreet/ Bekjhus/ Hieskje - outhouse/ urinal/ backhouse/ toilet.2 • raufgonen/ een Aumt aufjäwen - stepping down from an office. See: Bekjhus/ Hieskje/ Zekjreet. Category: 6.5.1. Building, 6.5.1.2. Types of houses, 2.2.7. Urinate, urine, 2.2.8. Defecate, feces, 6.5.2.7. Room.
 532. auftuschen
  ɔuftysχən - v.w. aufwakjslen/ eenem aundren siene Städ ennämen/ omzajcht eene Oabeit doonen - trade off.
 533. aufwäaren
  ɔufvɛaɹən - v.w. sikj jäajen eene Jefoa wäaren/ daut wajchhoolen waut jefäadlich ooda toom schoden es - fend off/ parry/ defend. Category: 4.8.2.4. Defend, 4.4.4.4. Save from trouble, 4.4.4.5. Protect, 4.7.5.4. Defend against accusation.
 534. aufwäajen
  ɔufvɛajən - v.s. de Wicht von waut mäten, soo aus met eene Wichtschol ooda een Bäsma - weigh. Category: 8.2.9. Weigh.
 535. aufwakjslen
  ɔufvaːcslən - v.w. auftuschen/ omwakjslen/ omzajcht waut doonen/ wäm loten reiwen - change off/ take turns/ alternate/ interchange/ diversify. See: omwakjslen. Category: 4.3.4.5. Share with, 8.4.5.1.6. Alternate, 6.5.4.1. Road.
 536. Aufwakjslunk
  ɔufvaːcslʊŋk - n.f. Pl: Aufwakjslungen. eene Ve'endrunk/ een Reiwen von waut eena jedonen haft - exchange. Category: 7.5.6. Substitute.
 537. aufwanen
  ɔufvaːnən - v.w. omlieren/ nich jewant moaken/ opphieren met waut eena jewant es - overcome a habit/ wean. Category: 2.6.4.1.1. Care for a baby.
 538. aufwarjen
  ɔufvaːɹjən - v.w. throttle.1 • met warjen doot moaken ooda en Jefoa saten/ faust romem Hauls drekjen/ stekjen - throttle/ strangle/ choke.2 • eenen Moota tooväl Oabeit jäwen, daut de opphieet to dreien - overstress a motor so it stops running. See: vestoppen/ stekjen. Category: 2.6.6.1. Kill.
 539. aufwauschen
  ɔufvɔuʃən - v.s. reinwauschen/ aufmoaken met wauschen - wash off.
 540. aufwekjlen
  ɔufvɛclən - v.w. aufrollen von eene Roll ooda een Kluen - uncoil/ unwind.
 541. aufweschen
  ɔufvɛʃən - v.w. veweschen/ wajchnämen ooda onkloa moaken met weschen/ reinmoaken met weschen - wipe off. Category: 7.5.2.4. Remove, take apart.
 542. aufwiesen
  ɔufvisən - v.s. show off.1 • to seenen oppmoakjsom sennen - be noticeable.2 • sikj waut meenen/ sikj puchen - show off/ be ostentatious. Category: 4.3.2.4. Show off.
 543. Auger
  ɔugəɹ - n.m. Pl: Augers. Jereetschoft toom Jeträajd scheflen ooda wieda saten - auger.
 544. August
  ɔuɣʊst - n.m. de achte Moonat em Joa/ de Moonat tweschen Juli un Septamba - August. Category: 8.4.1.4.1. Months of the year.
 545. Aujebott See main entry: Aunjebott.
 546. aul
  ɑɬ - adv. nu/ foadich/ jeworden/ wan de Tiet ooda Mot voll es - already/ by now/ by this time/ as far as/ yet. Hee wia hia aul eene Stund ver Klock tieen. He was already here an hour before 10 o'clock. Category: 8.4.5.2. Before, 8.4.6.3.1. Now, 9.6.1.5. But.
 547. aula
  ɔulʌ - adv. all.1 • jieda eena/ kjeena utjeloten - all/ everyone. Wan daut räajent kjennen de Schiela nich aula komen. When it rains, the pupils cannot all come.2 • ladich/ aules wajch - empty/ all gone. Hee haft de latste jenomen/ nu sent dee aula. He has taken the last, now they are all gone. Category: 8.1.5. All, 9.2.3.2. Indefinite pronouns.
 548. aule adj. jieda eena/ kjeena utjeloten/ 'aule' kaun uk aus een Fawuat jebrukt - all. De Wint haft aule Bläda wajch jepust/ doa sent nu kjeene jebläwen. The wind has blown all the leaves away, now none are left.
 549. aulabasta
  ɔulaːbaːstʌ - adj. baste von aule/ gauns scheenste/ nuscht es bäta - very best.
 550. Aulabausta
  ɔulaːbɔustʌ - n.m. eene witte Sort Steen, dee jewesset Licht derchschienen lat - alabaster. Category: 8.3.3.3.1. White.
 551. auladinjs
  ɔulaːdɪɲs - adv. emma/ emmahan/ en jieda Faul/ ombedinjt - really/ indeed/ of course/ be sure. See: freilich. Category: 9.3. Very, 9.4.4.1. Certainly, definitely, 9.4.6. Yes, 9.6.3.2. Markers of emphasis, 3.3.2.1. Agree to do something.
 552. aulahaunt
  ɔulaːhɔunt - adj. Variant: aulerhaunt. veschiednet/ bunt/ miere Sorten/ maunchatlei - various/ all sorts. See: maunchatlei. Category: 8.3.5.2.5. Various.
 553. aulahechsta
  ɔulaːhɛçstʌ - adj. hecha aus aule aundre/ gauns hechste/ nuscht es hecha - most high.
 554. aulaheilichsta
  ɔulaːhɛiliçstʌ - adj. gauns heilichste/ heilja aus aule aundre/ nuscht es heilja - most holy.
 555. aulajratsta
  ɔulaːjɾaːtstʌ - adj. gauns jratste/ jrata aus aule aundre/ nuscht es jrata - largest. Category: 8.2. Big.
 556. aulatoop
  ɔulaːtəʊp - adv. aus eent/ tojlikj - altogether. Category: 8.1.2.2. Add numbers, 8.1.5. All, 9.3.2. Completely.
 557. aulatrusta
  ɔulaːtɾʊstʌ - adj. gauns tru/ nuscht es dolla to vetruen - most faithful.
 558. aulawäajen
  ɔulaːvɛajən - adv. Variant: äwaraul/ opp jieda Städ/ aulawäajes. kjeene Städ es utjeloten - everywhere/ all over. See: äwaraul. Category: 8.1.5. All, 9.2.3.2. Indefinite pronouns, 8.2.6.1. Far.
 559. aulawäajes See main entry: aulawäajen.
 560. auldäachlich
  ɔuldɛaçliç - adj. jieda Dach/ soo to sajen jieda Dach - daily. Category: 8.4.1.2. Day, 8.4.5.1.5. Regular.
 561. auldoagsch
  ɔuldɔagʃ - adj. soo aus aum Auldach/ soo aus jeweenlich/ nich besonda schmock/ soo aus aule Doag buta Sindach - daily/ work-a-day. Category: 8.4.1.2. Day, 8.4.5.1.5. Regular.
 562. aulebeid
  ɔuləbɛid - adv. beid (betoont daut nich eena von de twee utblift) - both. Category: 8.1.1.1.2. Two, 8.1.5.3. Both.
 563. auledach
  ɔulədaːχ - adv. jieda Dach - everyday. Category: 8.1.5. All.
 564. auleen
  ɔuləɪn - adv. nich met eenem aundren toop/ eenseln - alone/ single/ unmarried/ without family or dependents. Category: 4.1.6.3. Alone, 4.4.2.5. Separate, alone, 8.1.5.7. Only, 2.6.1.3. Unmarried, 8.1.1.1.1. One.
 565. aulemaun
  ɔuləmɔun - pron. jieda eena/ aula/ kjeena utjeloten - everyone/ every Tom, Dick and Harry. Category: 8.1.5. All, 9.2.3.2. Indefinite pronouns.
 566. aulemol
  ɔuləmoːl - adv. onbedinjt/ jeedenfauls/ soowiesoo/ onen Froag/ selfstvestentlich - at any rate. See: jeedenfauls/ soowiesoo.
 567. aulenthaulwen
  ɔulɛnthɔulvən - adv. opp jieda Faul/ emma/ ombedinjt - in any event/ anyway. Category: 9.6.1.5. But.
 568. aulentiet
  ɔulɛntit - adv. emma/ to irjent eene Tiet - all the time/ always. Category: 8.4.6.6.4. All the time, 8.4.2.3. Forever, 8.4.6.6.5. Every time.
 569. aulerhaunt See main entry: aulahaunt.
 570. aules
  ɔuləs - n.n. aul daut/ aule Sachen/ nuscht utjeloten/ Jäajendeel von ‘nuscht’/ ‘aules’ es eenzolich - everything. See: aula. Category: 8.1.5. All, 9.2.3.2. Indefinite pronouns.
 571. aulestoop
  ɔulɛstəʊp - adv. aules toopjenomen/ em Gaunsen/ nich blooss een Poat - altogether. Category: 8.1.2.2. Add numbers, 8.1.5. All, 9.3.2. Completely.
 572. Aulfenbeen
  ɔulfɛnbəɪn - n.n. een Huarn von een Eelefaunt/ Materiol daut von een Huarn von een Eelefaunt kjemt - ivory. Category: 2.1.1.5. Tooth, 8.3.3.3.1. White.
 573. auljemeen
  ɔuʎəməɪn - adj. jeweenlich/ derchwajch - generally/ commonly/ together/ public. Category: 8.1.5.4. Most, almost all, 9.6.2.2.1. In general, 7.5.3. Mix, 8.4.5.2.2. At the same time, 9.5.2.1. Together.
 574. Auljemeenheit
  ɔuʎəməɪnhɛit - n.f. waut jemeen jehoolen woat/ derchwajch/ waut äwareen jehoolen woat - generality/ commonality.
 575. auljeweenlich
  ɔuʎəvəɪnliç - adj. jeweenlich/ derchschnetlich - very usually.
 576. auljewoa
  ɔuʎəvɔa - adv. onen aunjemalt/ jewoacht/ nich väasechtich - without warning. See: opp auljewoa. Category: 8.4.8.3. Sudden.
 577. aulkjen
  ɔulcən - v.w. joagen/ bosich sennen - speed/ run around wildly. Category: 7.2.1.2. Move quickly, 8.4.8. Speed.
 578. Aulmacht
  ɔulmaːχt - n.f. Pl: Aulmajchta. volle Jewault/ Macht to aules - omnipotence. Category: 4.9.4. Miracle, supernatural power.
 579. aulmajchtich
  ɔulmaːçtiç - adj. met onbejrenste Krauft ooda Macht - almighty/ omnipotent. Category: 4.9.4. Miracle, supernatural power.
 580. aulmälich
  ɔulmeːliç - adv. sacht/ schmeissich/ en sea kjliene Moten/ met väl Tiet - gradually. Category: 8.4.8.2. Slow, 9.3.3. Partly.
 581. Aulmaunsfrint
  ɔulmɔunsfrɪnt - n.m. Pl: Aulmaunsfrind. eena dee sea leicht Frind moakt - friend to everyone.
 582. Aulmoosen
  ɔulməʊsən - n.f. eene Gow fa de Oame un Behindade/ waut fa de Oame jejäft woat - alms/ gifts for the poor. Category: 6.8.3.4. Beg.
 583. Aulpenkjreita
  ɔulpɛɲcrɛitʌ - n.pl. eene Sort Medizien dee eena boolt wua kjeepen kaun - medicinal concoctions.
 584. Aulpenroos
  ɔulpɛnɾəʊs - n.f. Pl: Aulpenroosen. eene grootblädaje bennaschte Plaunt - rhododendron. Category: 1.5.3. Grass, herb, vine.
 585. aulsoo
  ɔulsəʊ - adv. wiels waut verhäa jesajcht ooda jeworden es/ doaderch/ doawäajen - so/ as a result/ therefore. See: doaderch. Category: 9.1.5. General adverbs, 9.2.5.3. Sentence conjunctions, 9.3. Very, 9.6.2.6. Result.
 586. Aultenheim
  ɔultɛnhɛim - n.n. Pl: Aultenheims. een Heim fa ellaschwake Menschen - old folks home. Category: 2.6.4.5. Old person.
 587. Aultoa
  ɔultɔa - n.m. Pl: Aultoaren. een oppjeklozta Desch, veleicht von Steen, opp däm Opfa jebrocht woat - altar. Category: 4.9.8. Religious things, 4.9.8.2. Place of worship.
 588. aultomol
  ɔultoːmoːl - adv. em gaunsen jenomen/ aules toop - altogether/ everyone. Category: 8.1.2.2. Add numbers, 8.1.5. All, 9.3.2. Completely, 9.2.3.2. Indefinite pronouns.
 589. aulwada
  ɔulvaːdʌ - adv. soo aus ea (wiest daut et schod es ooda nich met jeräakjent wia) - again! (emphatic).
 590. Aulweet
  ɔulvəɪt - n.m. Pl: Aulweeten. eena dee sikj utjeft aules to weeten/ eena dee soo rät aus wan hee om weet oba doch nich väl weet - omniscience.
 591. aulweetent
  ɔulvəɪtɛnt - adj. met volstendje Weisheit/ met kjeene Jrens von weeten - omniscient.
 592. aum
  ɔum - contr. aun däm - on the point of/ at the point of.
 593. Aumboaj
  ɔumbɔaj - n.m. Pl: -. een Eewa/ een Humpel - promontory/ rise. Category: 1.3.1.5. Island, shore, 1.1.1. Sun, 1.3.2.6. Tide, 2.5.6.2. Fever, 5.2.3.3.4. Leaven, 7.2.2.4. Move up, 8.1.4.2. Increase, 8.3.1.4.2. Leaning, sloping.
 594. Aumbolt
  ɔumbɔlt - n.m. Pl: Aumboltes. een schwoaret grootet Iesa daut aus een kjliena Desch jebrukt woat toom waut kloppen ooda utkloppen - anvil. Category: 6.6.2.3. Working with metal.
 595. Aume
  ɔumə - n.f. eene Fru dee eene aundre Fru äa Kjint Brostmalkj jeft - wet nurse.
 596. aumen See main entry: Amen.
 597. Aumpel
  ɔumpəl - n.f. Pl: Aumpels. Lichta opp eene Akj von Gaussen, dee väasajen, wäa daut rajcht haft toom foaren - street light/ traffic light. Category: 8.3.3.1.1. Light source.
 598. aumplen
  ɔumplən - v.w. sea bewäacht sennen onen daut et to vestonen es waut daut Ziel es - gesture wildly/ gesticulate/ flail the arms and legs. Category: 3.5.6.1. Gesture.
 599. Aumpelmaun
  ɔumpɛlmɔun - n.m. Pl: Aumpelmana. eene Popp dee met Benja von een Enjstje auf Bewäajungen jejäft woat - puppet at the end of a stick or string that dances/ marionette.
 600. Aumsel
  ɔumsəl - n.f. een Voagel met jälen Buck/ eene schwoate Sort Voagel - meadowlark/ blackbird. Category: 1.6.1.2. Bird.
 601. Aumt
  ɔumt - n.n. Pl: Amta. eene besondre Ve'auntwuatunk, soo aus een Eltesta ooda Präsident - office/ function/ administration/ ministry.
 602. Aumt auflajenn {} - resign. Category: 4.1.6.2. Set self apart, 6.1.2.4.3. Give up, 4.1.2.1. Working relationship, 4.6.1. Ruler, 4.6.1.2. Government official, 6.5.1. Building, 6.5.2.7. Room, 6.9. Business organization, 2.2. Body functions, 3.3.1.1. Purpose, goal, 9.1.2. Do, 6.9.1. Management, 4.6.3. Government organization, 4.6.3.1. Governing body, 4.9.7.1. Religious person.
 603. aumtlich
  ɔumtliç - adj. em Aumt/ met de Macht von een jewesset Aumt/ formell - official.
 604. aumtlich deenen Category: 4.2.6.2. Sports, 4.6. Government, 4.6.1.2. Government official, 4.6.6.5. Politics, 3.5.1.1.6. Speech style, 4.3.7. Polite.
 605. Aumtslied
  ɔumtslid - n.pl. Menschen dee jieda een Aumt haben, dee jieda eene Ve'auntwuatunk haben aus Leida - administrators.
 606. aun
  ɔun - prep. gauns dichtbie soo daut et aunschieet ooda faust es/ von Tiet: don/ von ellektrischet Jereetschoft: em Gank sennen/ em gonen/ aum schaufen - on/ switched on. Hee henjt dän Kalenda aun de Waunt. He hangs the calendar on the wall. Daut Jeschaft es aum Sindach too. That business is closed on Sunday. Category: 3.5.1.2.9. Be about, subject, 9.2.4. Prepositions, postpositions.
 607. Auna
  ɔunʌ - pn. een Mejales ooda Fruesnomen - Anna.
 608. aunbäden
  ɔunbeːdən - v.w. bäden to wäm/ ieren/ eenen Gloowen en wäm haben - worship/ pray/ adore/ deify/ supplicate. Category: 4.3.2. Admire someone, 4.3.3. Love, 4.5.5. Honor, 4.9.5.3. Worship, 7.1.5. Bow, 4.9.5.2. Pray, 3.4.1.1. Like, love.
 609. Aunbäda
  ɔunbeːdʌ - n.m. Pl: -. eena dee bäden deit/ eena dee wäm aunbäden deit - worshipper.
 610. aunbädent
  ɔunbeːdɛnt - adj. em Jebäd/ soo aus em Jebäd - worshipped.
 611. aunbaken
  ɔunbaːkən - v.w. met Liem ooda waut liemjet twee Sachen moaken aunenaunda bliewen/ faust aun waut woaren wiels daut too heet jeworden es ooda too bakrich es - paste on/ stick on/ affix glue.
 612. aunbalen
  ɔunbaːlən - v.w. een Jelud von eenen Hunt moaken/ aufenjsten - bark at.
 613. aunbeeden
  ɔunbəɪdən - v.s. väaschlonen ooda sikj malden, fa waut eena wellich es to doonen - offer. Category: 3.3.2.4. Willing, 3.3.5. Offer, 6.8.3.1. Give, donate.
 614. aunbelangen
  ɔunbəlaːŋən - v.w. to waut jewesset jehieren/ vebungen met waut sennen - pertain to/ concern/ relate to. Category: 3.2.1.1. Think about, 3.4.2.4.1. Worried, 3.5.1.2.9. Be about, subject, 4.1. Relationships.
 615. Aunbelangsform
  ɔunbəlaːŋsfɔɹm - n.f. Pl: Aunbelangsformen. Genitiewform/ dise Form von een Hauptwuat wiest daut däm waut jehieet - genitive case.
 616. aunbelkjen
  ɔunbɛlcən - v.w. lud to wäm räden ooda schrieen/ aunbloaren - yell at. Category: 3.5.1.4.1. Call, 4.8.4.1. Rebuke.
 617. aunbieten
  ɔunbitən - v.s. enbieten/ daut ieeschte mol aufbieten - take the first bite/ nibble. Category: 5.2.2.4. Manner of eating.
 618. aunbinjen
  ɔunbɪɲən - v.s. faust moaken met een Strank ooda Baunt/ toopbinjen - tether/ tie/ moor/ fasten by tying. Category: 7.5.4. Tie, 4.2.6.2. Sports, 5.3.1. Men's clothing, 1.2.1.1. Mountain, 1.2.1.6. Forest, grassland, desert, 7.5.2. Join, attach.
 619. aunbloaren
  ɔunblɔaɹən - v.w. aunbelkjen/ ommaklich lud aunräden - blare or roar at.
 620. Aunboajch
  ɔunbɔaç - n.m. Pl: Aunboaj. eene hechre Städ/ een Eewa - small hill.
 621. aunboaschen
  ɔunbɔaʃən - v.w. boasch aunräden/ ve'achten/ aunbloaren/ schellen/ aunflieejen - accost verbally. See: aunflieejen/ aunfaulen. Category: 4.7.5.3. Accuse, confront.
 622. aunbräakjen
  ɔunbɾɛacən - v.s. break open.1 • aunfangen to brucken/ waut von een nieet Pak brucken - start using from a new container.2 • eene Doos ooda een Pak opmoaken/ dän ieeschten Bruch moaken - break open. Category: 7.8.1. Break.
 623. aunbrellen
  ɔunbrɛlən - v.w. too lud aunräden/ aunbelkjen - roar at.
 624. aunbrennen
  ɔunbrɛnən - v.w. burn to pan.1 • vedorwen woaren von too väl Hett/ aunbaken von too väl Hett/ wan eenem sien Plon nich goot utkjemt, dan es am daut aunjebrent - burn to the pan.2 • Ojjlekj haben/ eenen Plon haben schrozgonen - be disappointed/ fail in a plan.
 625. Aunbu
  ɔunby - n.m. Pl: -. een Poat daut aun een Jebied aunjebut woat - building addition.
 626. aunbuen
  ɔunbyən - v.w. waut jebudet jrata moaken met mea doa naunbuen - add a new building.
 627. aunbuaren
  ɔunbuəɹən - v.w. eene Foarm ooda Wirtschoft aunfangen/ oppbuaren - start or add to a new farm.
 628. aunda
  ɔundʌ - adj. aundra - another. Category: 8.1.4. More, 8.3.5.2.4. Other.
 629. Aundacht
  ɔundaːχt - n.f. Pl: Aundachten. eene Kjoakj/ een Toopkomen toom jeistliche Sachen bedenkjen - devotion/ prayers/ church service. Category: 4.3.5.2. Faithful, 4.9.5.1. Devout, 4.9.5.3. Worship, 4.9.5.5. Offering, sacrifice, 4.9.5.4. Religious ceremony.
 630. aundajchtich
  ɔundaːçtiç - adj. oppmoakjsom/ soo aus en eene Aundacht ooda Kjoakj/ met Iea - attentive. See: oppmoakjsom. Category: 3.1.2.3. Attention.
 631. aundamol See main entry: aundatmol.
 632. aundasch
  ɔundaːʃ - adv. nich soo aus aundre, jeweenlich ooda ea/ butajeweenlich - differently. Category: 7.5.1.3. Special, 8.3.5.2.3. Different, 8.3.5.2.4. Other.
 633. aundathaulw
  ɔundaːthɔulv - num. eent un een haulwet - one and a half.
 634. aundatmol
  ɔundaːtmoːl - adv. Variant: aundremol. to eene aundre Tiet/ noch emol oba nich dit mol - another time. See: nochmol. Category: 8.4.6.6.1. Again.
 635. aundatwäajen
  ɔundaːtvɛajən - adv. Variant: aundawäajes/ aundatswäaje/ aundatwäajes. nich hia oba opp eene aundre Städ - elsewhere/ somewhere else. Category: 8.5.3.1. Absent, 8.5.5. Spatial relations.
 636. Aundeel
  ɔundəɪl - n.n. Pl: -. een Poat von waut - share/ portion/ part. Category: 4.3.4.5. Share with, 5.2.1.5. Serve food, 6.8.3. Share wealth, 7.4.4. Distribute, 3.5.3.1. Word, 8.1. Quantity, 8.1.6.1. Part, 8.2.8. Measure, 8.6. Parts of things, 4.2.5. Drama, 6.5.2. Parts of a building.
 637. Aundeelsvejlikj
  ɔundəɪlsfə'jlɪc - n.m. Pl: Aundeelsvejlikjen. een Aundeel/ daut waut eenem toojedeelt woat - ration. Category: 8.1. Quantity.
 638. aundeenen
  ɔundəɪnən - v.w. väasajen/ waut velangen - give an order or direction/ command. Category: 4.5.3.2. Command, 4.7.1. Laws.
 639. Aundenkjplauz
  ɔundɛɲcplɔuts - n.m. Pl: Aundenkjplaza. eene Städ ooda een Plauz dee enjerecht es toom aun waut besondret to denkjen - memorial place.
 640. Aundenkjsteen
  ɔundɛɲcstəɪn - n.m. Pl: Aundenkjsteena. Variant: Aunjedenkjsteen. een Steen, veleicht met nenjehakte Schreft, dee eenem aun waut besondret denkjen halpt - memorial stone.
 641. Aundenkjzadel
  ɔundɛɲctsaːdəl - n.m. Pl: Aundenkjzadels. een Zadel dän eena brukt toom waut em denkj hoolen - memento.
 642. aundieden
  ɔundidən - v.w. wuaropp han wiesen/ no eenen Jedanken leiden onen daut kloa to sajen - indicate. Category: 2.3.1.4. Show, let someone see, 3.5.6.2. Point at, 3.5.8.4. Show, indicate.
 643. aundiedent
  ɔundidɛnt - adj. hanwiesent/ waut dieden - suggestive.
 644. Aundiedunk
  ɔundidʊŋk - n.f. Pl: Aundiedungen. eene Hanwiesunk/ daut met waut eenem opp waut besondret hanwiest - indication. Category: 3.5.8.4. Show, indicate.
 645. aundoonen
  ɔundəʊnən - v.s. to wäm waut doonen waut dee nich jleicht - inflict. Category: 4.4.2.6. Suffer.
 646. aundra
  ɔundɾʌ - adj. nich disa oba doch wäa - another/ different one. Category: 8.1.4. More, 8.3.5.2.4. Other.
 647. aundreien
  ɔundrɛiən - v.w. turn on.1 • aum dreien moaken/ eenen Moota starten - turn on/ switch on.2 • met Lest wäm waut jäwen, oppjäwen ooda vekjeepen - compel someone to accept something. Category: 6.7.9. Machine, 8.3.3.1.1. Light source.
 648. aundremol See main entry: aundatmol.
 649. aune
  ɔunə - contr. aun de - at the.
 650. aunenaunda
  ɔunənɔundʌ - adv. toop/ soo daut see toopschieren ooda eent no daut aundre sent/ aunsteetent/ aunligjent/ aunhenkjlich - abutting. See: aunhenkjlich/ aunsteetent/ aunligjent. Category: 8.5.1.5. Touching, contact.
 651. aunerkjanen
  ɔunɛɹcaːnən - v.w. wiesen daut eena wäm kjant/ wiesen daut eena waut, waut wieet räakjent - recognize/ acknowledge. Category: 3.2.6.2. Recognize, 3.5.2.4. Admit.
 652. Aunerkjanunk
  ɔunɛɹcaːnʊŋk - n.f. Pl: Aunerkjanungen. Respakjt/ een Wuat ooda Tieekjen daut eena waut räakjent/ oppmoakjsom moaken opp dän Wieet von waut - recognition. Category: 3.2.4. Understand, 3.2.6.2. Recognize, 4.2.2.1. Ceremony.
 653. aunfajchten
  ɔunfaːçtən - v.w. aunjriepen/ schlemm baudren - nervous attack.
 654. Aunfajchtunk
  ɔunfaːçtʊŋk - n.f. Pl: Aunfajchtungen. een Aunfaul/ eene Erfoarunk dee eenem (sea) baudat - nervous attack.
 655. aunfangen
  ɔunfaːŋən - v.s. eenen Aunfank moaken/ de ieeschte Stoopen nämen/ loosslajen - begin/ start/ commence/ originate. See: loosslajen. Category: 8.4.6.1. Start something, 8.4.6.1.1. Beginning, 9.4.1.2. Aspect--dynamic verbs, 6.7.9. Machine.
 656. aunfangs
  ɔunfaːŋs - adv. aum Aunfank von waut/ väaren en - at the beginning/ begin with/ initially/ primarily. Category: 8.4.6.1.1. Beginning.
 657. Aunfank
  ɔunfaːŋk - n.m. Pl: Aunfanks. daut gauns ieeschte Poat von eene Erfoarunk ooda waut langet - beginning/ commencement/ outset/ inception/ opening/ origin/ genesis. Category: 8.4.6.1.1. Beginning, 9.4.1.2. Aspect--dynamic verbs, 1.2.1.5. Underground, 4.2.2.1. Ceremony, 4.2.6.1.2. Chess, 6.1.2.9. Opportunity, 7.2.3.4.1. Move out, 7.8.5. Make hole, opening, 8.5.4.4. Interval, space, 9.6.2.5. Cause.
 658. Aunfankstiet
  ɔunfaːŋkstit - n.f. Pl: Aunfankstieden. de Tiet wan waut aunfankt - time to get established.
 659. Aunfaul
  ɔunfɑɬ - n.m. Pl: Aunfal. eene Aunfajchtunk/ een Väakomen von eene schwoare Erfoarunk/ een Aunjreff - seizure/ attack/ fit/ stroke. See: Krankheitsaunfaul/ Aunjreff. Category: 4.6.6.1.1. Arrest, 7.2.6.1. Catch, capture, 3.5.1.8. Criticize, 4.8.2.3. Attack, 2.4.1. Strong, 2.5.2. Disease, 7.2.4.2.2. Swim, 7.3.4.1. Touch.
 660. aunfaulen
  ɔunfɔulən - v.s. aunjriepen/ äwafaulen/ enne Macht nämen/ aunflieejen - accost/ attack/ assail. See: aunboaschen/ aunflieejen/ aunjriepen. Category: 4.7.5.3. Accuse, confront, 3.5.1.8. Criticize, 4.8.2.3. Attack.
 661. aunfeichten
  ɔunfɛiχtən - v.w. leicht naut moaken/ klaum moaken - moisten. Category: 1.3.3. Wet.
 662. Aunfenja
  ɔunfɛɲʌ - n.m. Pl: -. eena dee aum Aunfank es/ eena dee noch nich väl weet - beginner/ novice. Category: 6.1.1.1. Expert.
 663. aunfenkjlich
  ɔunfɛɲcliç - adj. toom Aunfank - originally/ begin with/ primarily. Category: 8.4.6.1.1. Beginning.
 664. aunfieren
  ɔunfirən - v.w. aunfangen/ leiden/ em Schwunk brinjen - instigate. Category: 4.8.2. Fight.
 665. Aunfiatieekjen
  ɔunfiatiəcən - n.n. Pl: Aunfiatieekjens. twee korte Stricha dee wiesen daut de näakjste Wieed entwäda jerät woaren ooda aundasch betoont sent ( " )/ een enjkeldet Aunfiatieekjen ( ' ) - opening quote mark.
 666. Aunfiera
  ɔunfiɾʌ - n.m. Pl: -. Leida/ eena dee waut aunfangt, foaken von waut schlajchtet - instigator.
 667. aunflieejen
  ɔunfliəjən - v.s. todoak gonen/ aunboaschen/ ruchlooss aun waut naungonen/ aunfaulen/ rasäakjlen - accost/ attack/ charge. See: aunboaschen/ aunfaulen/ rasäakjlen. Category: 4.7.5.3. Accuse, confront, 3.5.1.8. Criticize, 4.8.2.3. Attack, 1.6.4.1. Animal movement, 4.8.3. War, 6.8.4.3. Price.
 668. aunfoaren
  ɔunfɔaɹən - v.s. drop in.1 • wua stell hoolen un met wäm räden un dan wiedafoaren - drop in casually by vehicle.2 • aun waut naunfoaren - drive against.3 • toofoaren/ todoak gonen/ aunboaschen - attack. Category: 3.5.1.8. Criticize, 4.8.2.3. Attack.
 669. aunfoten
  ɔunfoːtən - v.s. met de Haunt aunschieren/ enne Haunt nämen - touch/ grab/ grasp/ take hold of. Category: 2.3.5. Sense of touch, 7.3.4.1. Touch, 8.5.1.5. Touching, contact, 7.3.3.1. Take something from somewhere, 7.5.2. Join, attach.
 670. aunfräten
  ɔunfɾeːtən - v.s. overeat.1 • too väl äten - overeat.2 • daut ieeschte von waut fräten - nibble at something for the first time.
 671. aunfrieren v.s. met frieren aun waut faust woaren/ toopfrieren - freeze to.
 672. aunfrieen
  ɔunfriən - v.w. toop komen ooda Frintschoft woaren derch befrieen - join through marriage.
 673. Aunfroag
  ɔunfɾɔaɣ - n.f. Pl: Aunfroagen. eene Nofroag/ aunlangen/ met eene Froag no wäm gonen - request/ inquiry/ petition/ application. Category: 3.3.2. Request, 9.4.3.2. Hortative, 3.5.1.5. Ask, 4.9.5.2. Pray.
 674. aunfroagen
  ɔunfɾɔagən - v.s. froagen/ met eene jewesse Froag no wäm gonen - request/ question/ enquire/ apply for a job. Category: 3.3.2. Request, 9.4.3.2. Hortative, 3.2.2.3. Evaluate, test, 3.5.1.5. Ask.
 675. aunfulen
  ɔunfylən - v.w. aunfangen to fulen/ von Frucht, aunfangen schlajcht to woaren - begin to rot.
 676. aunglo
Author:
Ralle
ID:
210208
Card Set:
Vokabeln_Plautdiesch_A02.txt
Updated:
2013-03-29 19:03:04
Tags:
Plautdietsch
Folders:

Description:
Plautditsche wieed a-A
Show Answers: