Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv vetenskap

The flashcards below were created by user Basill on FreezingBlue Flashcards.

 1. What is Cognitive Neuroscience
  The biology of the mind
 2. Vilken teori använde sig Aristoteles av?
  Kardioventrisk Teori; Viss dualism - men ej i likhet med Platon.
 3. Vilken teori använde sig Hippocrates av?
  Cerebral teori
 4. Vilken teori använde sig Galenos av?
  Ventrikel teori
 5. Vilket område förknippas med Franz Joseph Gall?
  Frenologi
 6. Vilket område förknippas med Flourens?
  Aggregated field
 7. Vad är Brocas afasi?
  • - Störning på syntaxnivå
  • - Svårighet att relatera diskursnivå till syntaxnivå; Svårt att skilja mellan: Kalle läste Boken, Boken läste Kalle - Boken lästes av Kalle.
 8. Vad är Wernickes afasi?
  • - Störning på ord/morfemnivå
  • - Syntaxnivå intakt
  • - Har svårt att uppfatta och använda betydelsen hos morfem, nonsensprat
 9. Nämn tre namn under Behaviorismen?
  • Watson
  • Skinner
  • Pavlov
 10. Nämn tre namn under Gestaltpsykologi?
  • Wertheimer
  • Köhler
  • Koffka
 11. Den kognitiva revolutionen; ÅR?
  1949
 12. Vad är en Schemisk stroke?
  • En artär blir blockerad; Thrombus. 
  • Eg; risk vid höga kolesterol värden.
 13. Vad är en Hemmorhagisk stroke?
  • En artär som brister; Ruptured Aneurysm. 
  • Eg; risk vid högt blodtryck.
 14. Vilka typer av tumörer finns det?
  • Gliomas - abnormal tillväxt av gliaceller.
  • Meningomas - abnormal vävnadstillväxt mellan hjärnhinnorna
  • Metastaser - lung, bröst eller hudtumörer som sprids via blod eller lymfvätska.
 15. Nämn de neurodegenerativa sjukdomarna?
  • Alzheimers sjukdom
  • Parkinsons Sjukdom
  • (PSP) Progressive supranuclear palsy 
  • Picks disease
 16. Nämn de infektiösa sjukdomarna?
  • Multiple Skleros (MS) (Possibly infectious)
  • AIDS/HIV - infektions demens; Viral infection. 
  • Herpes simplex; Viral infection. 

  Korsakoffs Sjukdom - Alkohol demens; näringsbrist.
 17. Orsak i hjärnan hos Parkinsons sjukdom?
  • Dysfunktion i basal ganglion; 
  • Idiopatisk parinsonism "okänd" störning i dopaminsproduktion (kan behandlas med L-Dopa)
 18. EEG stands for?
  Electroencephalography
 19. ERP stands for?
  Event-related potentials
 20. Vad mäter man med EEG?
  • Elektriska potentialer genom elektroder på hjässan. 
  • Eg; Förändringar mellan sömn och vaket tillstånd kan studeras.
 21. Hur fungerar ERP?
  Event-related potentials, förändringar som kan mätas under kort tid när försökspersoner får utföra någon form av kognitiv uppgift. För att upptäcka dessa små avvikelser (ERP) så måste man aggregera data från många upprepningar.
 22. International 10-20 system?
  Standardiserade positioner för elektrodplacering.
 23. Vad är ERP?
  Skillnad i den elektrofysiologiska signalen mellan olika kognitiva betingelser.
 24. Fördelar och nackdelar med ERP?
  • Fördelar: Mycket bra temporal upplösning
  • Relativt billigt

  Nackdel: Dålig spatial upplösning
 25. MEG stands for?
  Magnetoencephalografi
 26. MEG används för?
  Baseras i princip på samma teknik som ERP/EEG, men har bättre spatial upplösning, bäst för att mäta aktivitet i kortikala områden.
 27. TMS stands for?
  Transcranial Magnetic Stimulations.
 28. Vad är TMS?
  • Vid TMS så har forskare möjlighet att få tillfälligt störa (slå ut) kortikala områden på friska försökspersoner (also called, virtual lesions). 
  • Detta genom att skicka en magnetisk puls genom skallbenet: 
  • Single-pulse stimulations - enskilda pulser 
  • Repetetive TMS - ett antal pulser
 29. CAT and CT stands for?
  • CAT - computer-aided tomography
  • CT - computerized tomography
 30. MRI and fMRI stands for?
  Magnetic Resonans Imaging and functional magnetic resonans imaging.
 31. DTI stands for?
  Diffusion Tensor Imaging
 32. Vad gör DTI?
  Mäter densiteten i den vita substansen, samma princip som MRI men istället för att den registrerar väteatomer registreras rörelsen av vatten i axonerna.
 33. PET stands for?
  Positron Emission Tomography
 34. Vad är PET?
  • Teknik som baseras på sönderavfall av radioaktiva spårämnen. Olika spårämnen används beroende på vad man vill undersöka;
  • Glukos - metabolism
  • Aminosyror - proteinsyntes
  • Antagonister till transportsystemet - t.ex. dopamin för att undersöka täthet och spridning av receptorer
  • Syre - blodflöde (vanligast!)
 35. Hur fungerar PET?
  • Vatten som innehåller det radioaktiva spårämne injiceras i blodet. Den mängd spårämne som ackumuleras i hjärnan är i direkt proportion till lokalt blodflöde. 
  • Högre blodflöde i de delar av hjärnan som är mest aktiverade.
 36. Fördelar och nackdelar med PET?
  • Fördelar: Bra spatial upplösning
  • Möjlighet att använda olika spårämnen för att undersöka olika aspekter av hjärnans funktion, tex dopaminergiska system
  • Tyst miljö

  • Nackdelar:Dålig temporal upplösning, kan inte mäta förändring över tid. 
  • Dyrt
  • Försökspersoner måste utsättas för små mängder av radioaktivitet.
 37. BOLD stands for?
  Blood oxygen level dependent.
 38. Fördelar och nackdelar med fMRI?
  • Fördelar; mkt bra spatial upplösning, ner till några millimeter. 
  • Relativt god temporal upplösning
  • Billigare än PET - fortfarande relativt dyrt
  • Anatomiska bilder på försökspersoner 
  • Kräver inte injektion av spårämne

  • Nackdelar; Inte samma möjlighet som med PET att undersöka transmittorsystemet. 
  • Svår att få bra signal i vissa regioner.
 39. Varför använder man PET och fMRI?
  • Man har möjlighet att mäta förändringar av aktivitet i hjärnan under olika kognitiva uppgifter. 
  • Man har möjlighet att mäta förändringar i hjärnaktivitet i relation till olika psykiatriska tillstånd, (eg; schizofreni, depression)
  • Mäta förändringar i hjärnaktivitet mellan olika normala grupper, eg, äldre och yngre.
  • För att få en diagnos på olika sjukdomstillstånd.
 40. MRI?
  MRI uses magnetic fields and radio waves to produce high-quality two- or three-dimensional images of brain structures without injecting radioactive tracers.
 41. CT
  • Spatial: ~3mm
  • Non-invasive
  • Multidirectional
  • Fairly short procedure
  • Shows structure—not function
  • Uses x-rays
 42. ERP
  • Spatial: Terrible
  • Temporal: Excellent
  • Non-invasive
  • Excellent temporal resolution 
  • Inexpensive
  • Terrible spatial resolution
 43. MEG
  • Spatial: 2mm
  • Temporal: 1msec
  • Non-invasive
  • Poor availability
  • Expensive
 44. EEG
  • Spatial: Terrible
  • Temporal: 1msec
  • Non-invasive
  • Inexpensive
  • Graphs brainwaves—no images
  • Poor resolution
 45. DTI
  • Spatial: 1mm2, 1mm3 with SNR
  • Non-invasive
  • Not for those with metal implants
 46. fMRI
  • Spatial: <1mm
  • Temporal: 200msec per slice>
  • Non-invasive
  • Excellent resolution
  • Shows brain activity
  • Multidirectional
  • Expensive
  • Lengthy procedure
  • Not for those with metal implants
 47. MRI
  • Spatial: <1mm
  • Non-invasive
  • No special preparation
  • Multidirectional
  • Expensive
  • Shows structure—not function
  • Not for those with metal implants
 48. PET
  • Spatial: 5mm
  • Temporal: 30secs
  • Sensitive
  • Good resolution
  • Shows brain activity
  • Invasive (radioactive materials)
  • Expensive
  • Limited to short tasks (30secs)
 49. De två teknikerna Knockout procedure
  och neurochemical lesion är båda exempel på metoder som används
  för djurstudier inom kognitiv neurvetenskap? SANT/FALSKT
  SANT
 50. Teknikerna MRI, DTI och fMRI är alla
  baserade på vävnaders eller vätskors magnetiska egenskaper.  
  SANT
 51. Termen voxel kan delvis betraktas som
  en tredimensionell motsvarighet till termen pixel.  
  SANT
 52. Meningnoma tumörer börjar med en
  abnormal vävnadstillväxt mellan hjärnhinnorna för att sedan
  sprida sig till hjärnan och där orsaka direkta cellförändringar i
  såväl grå som vit substans.  
  FALSKT
 53. Att reaktionstiden i en så kallad
  sternberg-uppgift ökar med antalet objekt som presenteras talar för
  att uppgiften i hög grad sker via parallellt processerande.
  FALSKT
 54. Den så kallade single-cell recording
  tekniken används ofta för att skapa neural aktivitet i specifika
  områden, exempelvis visuella cortex hos försöksdjur.  
  FALSKT
 55. En tonotopisk representation återfinns
  såväl i primära delar av visuella som auditiva kortex.
  FALSKT
 56. De motoriska problem som kan uppkomma
  vid parkinsons sjukdom och multiple skleros är orsakade av
  dompaminrelaterade nedsättningar i substantia nigra och basala
  ganglier.  
  FALSKT
 57. Även om epilepsi är en relativt
  ovanligt förekommande sjukdom kommer ungefär så många som 5%
  drabbas av ett epilepsiliknande anfall någon gång i livet.  
  SANT
 58. I ett studieupplägg som undersöker en
  enkel dissociation jämförs en försöksgrupp mot en kontrollgrupp
  på en uppgift
  FALSKT
 59. Anledningen till att MEG inte har samma
  lokaliseringsproblematik som ERP är att magnetfält inte är
  drabbade av samma förvrängningsproblematik som elektriska signaler.
  SANT
 60. Event-related fMRI kombinerar man ERP
  och fMRI teknikerna och mäter förändringar i elektrisk aktivitet
  samtidigt med förändringar i regionalt blodflöde.  
  FALSKT 
 61. Forskningen om transplantation av
  stamceller antyder att en rad framfrångsrika behandlingsmetoder
  kommer kunna utveckla inom området för behandling av olika typer av
  neurodegenerativa sjukdomar så som alzheimers och parkinson.
  SANT
 62. fMRI?
  Functional MRI (fMRI) relies on the magnetic properties of blood to enable scientists to see images of blood flow in the brain as it is occurring. Thus researchers can make “movies” of changes in brain activity as patients perform various tasks or are exposed to various stimuli. 
 63. EEG?
  Electroencephalography uses electrodes placed on the scalp to detect and measure patterns of electrical activity emanating from the brain.
 64. MEG?
  Magnetoencephalography (MEG) is the measurement of the magnetic fields produced by electrical activity in the brain, usually conducted externally, using extremely sensitive devices.
 65. ERP?
  An event-related potential (ERP) in the brain is used to investigate the electrophysiological responses measured by electroencephalography (EEG) as a response to a certain event. This event is usually the exposition of a stimulus. As the EEG reflects thousands of simultaneously ongoing brain processes, the brain response to a certain stimulus or event of interest is usually not visible in the EEG. For this reason, the ERP is calculated by averaging the EEG data of dozens to thousands of stimulus expositions. Certain conditions manipulated by the independent variables of the stimulus set are compared, e.g., the presentation of a word and a non-word compared can reflect the temporal characteristics of semantic processing in the brain.
 66. CT?
  Computed tomography (CT), sometimes called CAT scan, uses special x-ray equipment to obtain many images from different angles, and then join them together to show a cross-section of body tissues and organs. CT scanning provides more detailed information on head injuries, stroke, brain tumors, and other brain diseases than do regular radiographs (plain x-ray films). It also can show bone, soft tissues and blood vessels in the same images. CT of the head and brain is a patient-friendly exam that involves radiation exposure.
 67. Bruner J?
  Utvecklingspsykologi 
 68. Ebbinghaus, H?
  Associationism 
 69. Fechner, G?
  Psykofysik
 70. Jackson, J. H?
  Lokaliseringsperspektiv
Author:
Basill
ID:
210905
Card Set:
Arbetsmetoder och registreringstekniker inom kognitiv vetenskap
Updated:
2013-04-17 15:03:42
Tags:
Cognitive Neuroscience
Folders:

Description:
Slides!
Show Answers: