Basic Chinese

The flashcards below were created by user mentaldiet on FreezingBlue Flashcards.

 1. I/me
  • wo
  • (woh)
 2. you
  ni
 3. he/she/it
  ta
 4. we/us
  women
 5. you
  nimen
 6. they/them
  tamen
 7. Hello
  • Ni hao
  • neen-ho
 8. Hello  plural
  Nimen hao
 9. My name is Walter
  • Wo jiao walter
  • (who) (jee-ow)
 10. I am Chinese
  Wo shi Zhongguo ren
 11. I am American
  • Wo shi mei guo ren
  • (woh)(shr)(may-gwoh)(ruhn)
 12. What is your name?
  • Ni jiao shenme mingzi
  • (nee)(jee-ow)(shun-muh)(meeng-zuh)
 13. Where do you come from?
  Hi shi na guo ren
 14. Old Chen
  lao chen
 15. Young chen
  ziao chen
 16. How are you doing?
  • ni hao ma?
  • (nee)(how)(mah)
 17. I am very well, and you
  Wo hen hao. ni ne?
 18. I am very well, too
  Wo ye hen hao
 19. Thank you
  • xiexie
  • ssee-eh-ssee-eh
 20. You are welcome.
  • Bu yong xie
  • Bu xie  boo-ssee-eh
 21. Sorry
  • Dui bu qi.
  • dway-boo-chee
 22. It doesn't matter.
  Mei guan xi.
 23. Bye
  Zai jian
 24. tomorrow
  Mingtian jian
 25. next week
  Mingtian  jian
 26. Next week
  xia xingqi jian
 27. Monday
  • xingqi yi
  • (sseeng-chee-yee)
 28. Tuesday
  • xingqi er
  • (sseeng-chee-ur)
 29. Wednesday
  • xingqi san
  • (sseeng-chee-sahn)
 30. Thursday
  • xingqisi
  • (sseeng-chee-sih)
 31. Friday
  • xingqi wu
  • (sseeng-chee-woo)
 32. Saturday
  • xingqi liu
  • (sseeng-chee-lee-oo)
 33. Sunday
  • xingqi tian
  • (sseeng-chee-tee-ahn)
 34. See you next Monday
  Xia xingqi yi jian
 35. Love
  ai
 36. Papa
  baba
 37. Momma
  mama
 38. Children
  Haizi
 39. Father loves Children
  Baba ai haizi
 40. Mama loves papa
  mama ai baba
 41. Children love mama
  Haiza ai mama
 42. I love America
  Wo ai Meiguo
 43. I love American people
  Wo ai Meiguo ren
 44. I love China
  Wo ai Zhongguo
 45. I love Chinese people
  Wo ai Zhongguo ren
 46. my
  woden
 47. your
  Nide
 48. his/her/its
  tade
 49. our
  womende
 50. your
  nimende
 51. their
  tamende
 52. friend
  pengyou
 53. teacher
  looshi
 54. husband
  zhanfu
 55. wife
  • taitai
  • tie-tie
 56. good
  hao
 57. beautiful
  mei
 58. handsome
  sauai
 59. cute
  keai
 60. cat
  mao
 61. dog
  gai
 62. grandson
  sun zi
 63. granddaughter
  sun nu
 64. son
  nan haizi
 65. daughter
  nuer
 66. please
  • qing
  • Cheeng
 67. yes
  • shi  
  • shr
 68. No
  • bu
  • boo
 69. Good morning
  • nin zao
  • (neen)(zow)
 70. Good night
  • wan an
  • (wahn)(ahn)
 71. good-bye
  • zaijian
  • zi-jee-ahn
 72. Who


  Who
  • shui
  • shway


  • shei
  • shay
 73. what
  • shenme
  • shun-muh
 74. where


  where
  • na
  • nah

  • nar
  • nahr
 75. Where is ...
  • nar you
  • (nahr)(yoh)
 76. Why
  weishenme

  (way-shun-muh)
 77. when
  • shenme shihou
  • (shun-muh)(shr-hoh)
 78. How
  • zenme
  • zuhn-muh
 79. How much?

  How many?
  • duoshao
  • (dwoh-shao)
 80. How much is it?
  • duoshao qian
  • (dwoh-shao)(chee-ahn)
Author:
mentaldiet
ID:
211958
Card Set:
Basic Chinese
Updated:
2013-04-14 19:14:47
Tags:
Class
Folders:

Description:
These are the phases we learned in class
Show Answers: