sv verb01

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. arbeta, arbetar, arbetade, arbetat 
  work
 2. behöva, behöver, behövte, behövt 
  need
 3. berätta, berättar, berättade, berättat 
  tell/narrate
 4. besluta, beslutar, beslutade, beslutat 
  decide/determine
 5. besöka, besöker, besökte, besökt 
  visit
 6. betyda, betyder, betydde, betytt 
  mean/signify
 7. bo, bor, bodde, bott 
  live
 8. börja, börjar, började, börjat 
  start/begin
 9. det handlar om 
  it's about
 10. drömma, drömmer, drömde, drömt 
  dream
 11. dö, dör, dog, dött 
  die
 12. döma, dömer, dömde, dömt 
  sentence
 13. finna, finner, fann, funnit 
  find
 14. fråga, frågar, frågade, frågat 
  ask
 15. följa, följer, följde, följt 
  follow
 16. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat 
  forget
 17. förlora, förlorar, förlorade, förlorat 
  lose
 18. försöka, försöker, försökte, försökt 
  try/attempt
 19. gifta, gifter, gifte, gift 
  marry
 20. gå, går, gikk, gått 
  go
 21. har, har, hade, haft 
  have
 22. hindra, hindra, hindrade, hindrat 
  prevent/avoid
 23. hoppas, hoppas, hoppades, hoppats 
  hope
 24. komma, kommer, komm, kommit 
  come
 25. kämpa, kämpar, kämpade, kämpat 
  fight/struggle
 26. leva, lever, levde, left 
  live
 27. lära, lär, lärde, lärt 
  learn
 28. låna, lånar, lånade, lånat 
  borrow
 29. markera, markerar 
  highlight
 30. måste, måster, måstedde, måstett 
  must
 31. regna, regnar, regnade, regnat 
  rain
 32. ringa, ringer, ringde, ringt 
  call
 33. simma, simmar, simmade, simmat 
  swim
 34. skriva, skriver, skrev, skrivit 
  write
 35. sova, sover, sov, sovit 
  sleep
 36. spela, spelar, spelade, spelat 
  play
 37. stjäla, stjäl, stal, stulit 
  steal
 38. stödja, stöder, stödde, stött 
  support/encourage
 39. säga, säger, sa, sagt 
  say
 40. ta, tar, tok, tatt 
  take
 41. tillhöra, tillhör, tillhörde, tillhört 
  belong
 42. träffa, träffar, träffade, träffat 
  hit/strike/meet
 43. tömma, tömmer, tömde, tömt 
  empty
 44. utveckla, utvecklar, utvecklade, utvecklat 
  develop
 45. vara, är, var, varit 
  be
 46. veta, vet, visste, vetat 
  know
 47. vinna, vinner, vann, vunnit 
  win
 48. välja, väljer, valde, valt 
  choose/select
 49. ärva, ärver, ärvde, ärvt 
  inherit
 50. öppna, öppnar, öppnade, öppnat
  open
Author:
Anonymous
ID:
214757
Card Set:
sv verb01
Updated:
2013-04-21 07:19:09
Tags:
sv verb01
Folders:

Description:
sv verb01
Show Answers: