คำศัพท์ sas 2

The flashcards below were created by user kaew080 on FreezingBlue Flashcards.

 1. adj. slitsam
  ยาก
 2. adj. lidande
  ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมาน
 3. tillvaron
  ดำรงอยู่
 4. adj.  ständig
  ซึ่งมั่นคง
 5. kollen , kollar
  การตรวจสอบ
 6. kostnaden , kostnader
  ค่าใช้จ่าย
 7. budgeten , gudgetar
  งบประมาณ
 8. v. utnyttja
  ใช้ได้
 9. adj. noga
  ระมัดระวัง
 10. v. ordnar
  จัดเรียง
 11. krissituationen , krissituationer
  สถานการณ์วิกฤติ
 12. balansen , balanser
  ความสมดุลย์
 13. studiemedel (-medlet), studiemedel (-medlen)
  ค่าเล่าเรียน
 14. bidraget , bidrag
  เงินช่วยเหลือ
 15. tentan , tentor
  การสอบ
 16. v. vilja, vill, ville, velat
  ต้องการ
 17. rådgivaren , rådgivare
  ที่ปรึกษา
 18. v. uppgår
  ประมาณ, ราวๆ
 19. adj. intensiv
  เข้มข้น
 20. slutfasen , slutfaser
  ขั้นตอนสุดท้าย
 21. forskarstudien , forskarstudier
  การวิจัยตอนเรียน
 22. bufferten , buffertar
  ตัวกันชน
 23. v. pressa
  กด, กดดัน
 24. adj. pressad
  ซึ่งกดดัน
 25. adj. ekonomisk
  ทางการเงิน
 26. läget , lägen
  สถานการณ์ , ตำแหน่ง
 27. adj. oförutsedd
  ซึ่งคาดไม่ถึง
 28. utgiften , utgifter
  ค่าใช้จ่าย
 29. enkäten , enkäter
  การสำรวจความคิดเห็น
 30. adj. tillgänglig
  ใช้ประโยชน์ , มีอยู่
 31. frekvensen , frekvenser
  ความถี่
 32. adj. viss , visst, vissa
  แน่นอน
 33. försiktigheten , försiktigheter
  ความระมัดระวัง
 34. adj. oroväckande
  ซึ่งน่าหนักใจ
 35. ordföranden , ordförande
  ประธาน
 36. genomströmningen
  ปริมาณงานที่ทำในช่วงเวลาหนึ่ง
 37. adj. rimlig
  สมเหตุสมผล
 38. v. justera
  ปรับตัว, อนุมัติ
 39. adj. utökad
  ซึ่งเพิ่มขึ้น
 40. v. utöka
  เพิ่มขึ้น
 41. rabatten , rabatter
  ส่วนลด
 42. förslaget , förslag
  ข้อเสนอ
 43. pre. bortom
  ที่เหนื่อกว่า, อยู่ทางนั้น
 44. höjningen , höjningar
  การเพิ่มขึ้น
 45. v. förvänta
  คาดหวัง
 46. v. önska
  ปรารถนา
 47. intresset , intressen
  ความสนใจ
 48. v. intressera
  สนใจ
 49. adj. intressant
  ซึ่งน่าสนใจ
 50. v. väga
  ชั่ง, มีน้ำหนัก
 51. adj. tung
  หนัก
 52. yrket , yrken
  อาชีพ
 53. resten , rester
  ส่วนที่เหลือ
 54. kunskapen , kunskaper
  ความรู้
 55. prep. enligt
  ตามที่
 56. karriären , karriärer
  อาชีพ
 57. adj. dryg
  กว่า
 58. adv. delvis
  ส่วนหนึ่ง
 59. förutsättningen , förutsättningar
  เงื่นไข, ปัจจัย
 60. temat , teman
  หัวข้อ
 61. förhoppningen , förhoppningar
  การคาดหมาย
 62. adv. främst
  สำคัญที่สุด
 63. adj. förvånad
  แปลกใจ
 64. adj. tydlig
  ชัดเจน
 65. trenden , trender
  ทิศทาง
 66. bristen , brister
  ความขาดแคลน
 67. kompetensen , kompetenser
  ความสามารถ
 68. näringslivet , näringsliv
  โลกธุรกิจ, อุตสาหกรรม
 69. väsen (väsendet)
  väsen (väsendena)
  การมีอยู่
 70. ansvaret , ansvar
  ความรับผิดชอบ, หน้าที่
 71. v. främställa
  สร้าง, ก่อ
 72. v. locka
  ล่อใจ
 73. akademikern , akademiker
  ด้านวิชาการ, มหาวิทยาลัย
 74. v. peppa
  ย้ำ
 75. siffran , siffror
  ความสิ้นหวัง
 76. adj. missvisande
  ทำให้เข้าใจผิด
 77. avgången , avgångar
  การเกษียรอายุ
 78. adj. ödesdiger
  ร้ายแรง, น่ากลัว
 79. kandidaten , kandidater
  ปริญญา
 80. v. styra, styr, styrde, styrt
  ควบคุมเส้นทาง, บังคับพวงมาลัย
 81. adj. styrde
  ซึ่งนำทาง
 82. ingången , ingångar
  ทางเข้า
 83. v. ta reda på
  ค้นพบ
 84. adv. efterhand
  ภายหลัง
 85. v. anta, antar, antog, antagit
  ยอมให้เข้า, รับเข้า
 86. adj. antagen
  ซึ่งรับเข้า, ยอมให้เข้า
 87. adj. årlig
  ประจำปี
 88. adj. attraktiv
  มีเสน่ห์, น่าดึดดูด
 89. adj. stolt
  ภูมิใจ
 90. deltagarantalet
  ผู้มีส่วนร่วม, ผู้เข้าร่วม
 91. rekordet , rekord
  สถิติ
 92. kategorien , kategorier
  หมวดหมู่
 93. missförståndet , missförstånd
  การเข้าใจผิด
 94. adj. poplulär
  ป๊อปปูล่า
 95. arbetsgivaren , arbetsgivare
  นายจ้าง
 96. faktorn , faktorer
  ปัจจัย
 97. valet , val
  ทางเลือก
 98. listan , listor
  รายการ
 99. innovationen , innovationer
  นวัตกรรม
 100. produkten , produkter
  ผลิตภัณฑ์
 101. arbetsmiljön , arbetsmiljöer
  บรรยากาศการทำงาน
 102. adj. tongivande
  ชั้นแนวหน้า
 103. v. förknippa med
  เข้าร่วม
 104. utmärkelsen , utmärkelser
  ความยอดเยี่ยม, ความแตกต่าง
 105. ambitionen , ambitioner
  ความทะเยอทะยาน
 106. adj. gemensam
  สามัญ, ธรรมดา
 107. adj. konstant
  มั่นคง, เป็นอยู่เสมอ
 108. framkanten , framkanter
  แถวหน้า
 109. v. sträva efter
  ติดตาม, ไล่ตาม
 110. adj. intern
  ภายใน
 111. v. främja
  ส่งต่อ, สนับสนุน
 112. kreativiteten
  ความคิดสร้างสรรค์
 113. adj. nytänkande
  ความคิดใหม่ๆ
 114. adj. korrelativ
  สัมพันธ์กัน
 115. idén , idéer
  ความคิด
 116. drivkraften , drivkrafter
  แรงผลักดัน
 117. skillnaden , skillnader
  ความแตกต่าง
 118. individen , individer
  แต่ละบุคคล, บุคคล
 119. v. förverkliga
  ตระหนัก, เข้าใจ
 120. adv. dessutom
  ยิ่งกว่านั้น
 121. v. dominera
  ครอบงำ
 122. placeringen , placeringar
  ตำแหน่ง
 123. adj. säker
  ปลอดภัย
 124. adj. stabil
  มั่นคง
 125. adj. generell
  ทั่วไป
 126. adj. skakig
  สั่น
 127. konkurrensen , konkurrenser
  การแข่งขัน
 128. skriveriet , skriverier
  งานเขียน
 129. v. utsatt
  เปิดเผย
 130. adj. ytterlig
  สิ้นเชิง, ทั้งหมด
 131. v. attrahera
  ดึงดูดความสนใจ
 132. naturvetenskapen , naturvetenskaper
  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
 133. kombinationen , kombinationer
  การรวมกัน, การผสมกัน
 134. konjuk. antingen
  either, ทั้งสอง
 135. tillgången , tillgånger
  ทางเข้า
 136. ingenjören , ingenjörer
  วิศวกร
 137. v. förbli
  ยังคง
 138. adj. avgörande
  แน่นอน, เด็ดเดี่ยว
 139. posten , poster
  ที่มั่น
 140. v. fortsatt
  ต่อเนื่อง
 141. välståndet , välstånd
  ความสำเร็จ, ความรุ่งเรือง
 142. stoltheten , stoltheter
  ความภาคภูมิใจ
 143. betydelsen , betydelser
  ความหมาย
 144. rikedomen , rikedomar
  ความมั่งคั่ง
 145. moderniteten , moderniteter
  สมัยใหม่
 146. adj. berättigad
  มีอำนาจ
 147. v. skapa
  ก่อสร้าง
 148. optimismen
  การมองในแง่ดี
 149. framsteget , framsteg
  ความก้าวหน้า
 150. inriktningen , inriktningar
  แนวทาง, มุ่งเน้น
 151. anstalten , anstalter
  สถาบัน
 152. undertaget , undertag
  ข้อยกเว้น
 153. framtagningen , framtagningar
  การรวบรวม, การผลิต
 154. hälften , hälfter
  ครึ่งหนึ่ง
 155. övervikten , övervikter
  น้ำหนักเกิน, ส่วนใหญ่
 156. v. avspegla
  สะท้อน
 157. andelen , andelar
  สัดส่วน
 158. mentorprogramet , mentorprogram
  โปรแกรมที่ปรึกษา
 159. v. underlätta
  ทำให้ง่ายขึ้น
 160. föregångaren , föregångare
  ผู้บุกเบิก
 161. v. omorganisera
  ปฏิรูป, ปรับปรุง
 162. institutet , institut
  สถาบัน
 163. adj. i synnerhet
  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
 164. uppsvinget , uppsving
  การเจริญก้าวหน้า
 165. v. anlägga
  สร้าง
 166. v. bevilja
  อนุญาต
 167. dispensen , dispenser
  การยกเว้น, การละเว้น
 168. adj. nuvarande
  ปัจจุบัน
 169. adj. imposant
  น่าประทับใจ
 170. v. inviga
  เริ่มต้น
 171. v. införa
  แนะนำ, เพิ่ม
 172. regeländringen , regeländringar
  การเปลี่ยนกฏ
Author:
kaew080
ID:
215779
Card Set:
คำศัพท์ sas 2
Updated:
2013-04-30 09:46:06
Tags:
svenska thailändska
Folders:

Description:
คำศัพท์ sas 2
Show Answers: