en-vc a1

The flashcards below were created by user mc530 on FreezingBlue Flashcards.

 1. country - nationality - capital
  /ˈkʌntri/ - /naʃəˈnalɪti/ - /ˈkapɪt(ə)l/
  dat nuoc - quoc tich - thu do
 2. America - American - Washington D.C
  /əˈmerɪkə/ -  /əˈmɛrɪk(ə)n/ -  /ˈwɒʃɪŋtən/
  nuoc My
 3. Canada - Canadian - Ottawa
  /ˈkanədə/ - /kə'neidiən/ -   /ˈɒtəwə, -wɑː/
  canada
 4. France - French - Paris
  /frɑːns/ - /frɛn(t)ʃ/ -  /ˈparɪs, paʀi/
  Phap
 5. Japan - Japanese - Tokyo
  /dʒəˈpan/ - /dʒapəˈniːz/ - /ˈtəʊkɪəʊ/
  Nhat Ban
 6. Korea - Korean - Seoul
  /kəˈrɪə/ - /kəˈriːən/ - /səʊl/
  Han Quoc
 7. China - Chinese - Beijing
  /ˈtʃʌɪnə/ - /tʃʌɪˈniːz/ - /beɪˈdʒɪŋ/
  Trung Quoc
 8. India - Indian - New Delhi
  /ˈɪndɪə/ - /ˈɪndɪən/ - /nju:'deli:/
  An Do
 9. Egypt - Egyptian - Cairo
  /ˈiːdʒɪpt/ - /ɪˈdʒɪpʃ(ə)n/ - /ˈkʌɪərəʊ/
  Ai Cap
 10. Poland - Pole - Warsaw
  /ˈpəʊlənd/ - /pəʊl/ -  /ˈwɔːsɔː/
  Ba Lan
 11. Finland - Finn - Helsinki
  /ˈfɪnlənd/ -  /fɪn/ - /ˈhɛlsɪŋki, hɛlˈsɪŋki/
  Phan Lan
 12. Holland (Netherlands)- Netherlander - Amsterdam
  /ˈhɒlənd/ (/ˈnɛðələndz/) - /'neðələndə/ -  /ˌamstəˈdam, ˈamstədam/
  Ha Lan
 13. Hungary - Hungarian - Budapest
  /ˈhʌŋgəri/ - /hʌŋˈgɛːrɪən/ - /buːdəˈpɛst/
  Hungary
 14. Bulgaria - Bulgarian - Sofia
  /bʌlˈgɛːrɪə/ - /bʌlˈgɛːrɪən/ - /ˈsəʊfɪə, səˈfiːə/
  Bungary
 15. Italy - Italian - Rome
  /ˈɪtəli/ - /ɪˈtaljən/ - /rəʊm/
  Y
 16. Brazil - Brazilian - Brasilia
  /brəˈzɪl/ - /brəˈzɪlɪən/ - /brəˈzɪlɪə/
  Brazil
 17. Argentina - Argentinean - Buenos Aires
  /ˌɑːdʒənˈtiːnə/ - /ˌɑːdʒənˈtiniən/ - /ˌbweɪnəs ˈʌɪriːz, bwenos ˈajres/
  Argentina
 18. Spain - Spanish - Madrid
  /speɪn/ - /ˈspanɪʃ/ - /məˈdrɪd/
  Tay Ban Nha
 19. Turkey - Turkish - Ankara
  /ˈtəːki/ -  /ˈtəːkɪʃ/ - /ˈaŋkərə/
  Tho Nhi Ky
 20. Thailand - Thai - Bangkok
  /ˈtʌɪland/ - /tʌɪ/ - /baŋˈkɒk/
  Thai Lan
 21. Switzerland - Swiss - Bern
  /ˈswɪtsələnd/ - /swɪs/ -  /bəːn, bɛːn, bɛʀn, bɛrn/
  Thuy Si
 22. Cambodia - Cambodian - Phnom Penh
  /kamˈbəʊdɪə/ - /kamˈbəʊdɪən/ - /nɒm ˈpɛn/
  Cambuchia
 23. Australia - Australian - Canberra
  /ɒˈstreɪlɪə/ - /ɒˈstreɪlɪən, ɔː-/ - /ˈkanbərə/
  Uc
 24. Russia - Russian - Moscow
  /ˈrʌʃə/ - /ˈrʌʃ(ə)n/ - /ˈmɒskəʊ/
  Nga
 25. Britain - British
  /ˈbrɪt(ə)n/ - /ˈbrɪtɪʃ/
  dao o Dai Tay Duong, ngoai khoi tay bac Chau Au, bao gom Anh, Scotland va xu Wales
 26. Portugal - Portuguese - Lisbon
  /ˈpɔːtjʊg(ə)l, ˈpɔːtʃʊ-/ - /ˌpɔːtjʊˈgiːz, -tʃʊ-/ -  /ˈlɪzbən/
  Bo Dao Nha
 27. Germany - German - Berlin
  /ˈdʒəːməni/ -  /ˈdʒəːmən/ - /bəːˈlɪn/
  Duc
 28. triple /ˈtrɪp(ə)l/
  gap ba lan
 29. igloo  /ˈɪgluː/
  leu tuyet
 30. common nouns /ˈkɒmən naʊnz/
  danh tu chung
 31. proper nouns /ˈprɒpə naʊnz/
  danh tu rieng
 32. Abstract nouns /ˈabstract naʊnz/
  danh tu truu tuong
 33. UFO = unidentified flying object
  /ˌʌnai'dentifaid ;'flaiiŋ 'ɒbdʒikt/
  UFO
 34. advice (n) /ədˈvaɪs/
  loi khuyen
 35. experience (n) /ɪkˈspɪərɪəns/
  kinh nghiem
 36. crew (n) /kruː/
  toan bo thuy thu tren tau, toan bo nguoi lai va nhan vien tren may bay
 37. herd (n) /hɜːd/
  bay, dan (vat nuoi)
 38. fleet (n) /fliːt/
  ham doi
 39. a loaf of bread /a louf of bred/
  1 o banh mi
 40. cow (n) /kaʊ/
  bo cai
 41. ox (n) /ɒks/ -> oxen /ˈɒksn/
  bo duc
 42. shame (n) /ʃeɪm/
  su xau ho
 43. church (n) /tʃəːtʃ/ ->churches /tʃəːtʃiz/
  nha tho
 44. stomach (n)  /ˈstʌmək/ -> stomachs  /ˈstʌməks/
  bao tu
 45. monarch (n) /ˈmɒnək/ = king -> monarchs /ˈmɒnəks/
  vua
 46. dynamo (n) /ˈdʌɪnəməʊ/ -> dynamos /ˈdʌɪnəməʊz/
  may phat dien
 47. duty (n) /ˈdjuːti/ -> duties /ˈdjuːtiz/
  nhiem vu
 48. leaf (n) /liːf/ -> leaves /liːfs/
  chiec la
 49. roof (n) /ruːf/ ->  /ruːfs/
  mai nha
 50. handkerchief (n) /ˈhaŋkətʃɪf/ -> handkerchiefs /ˈhaŋkətʃɪfs/
  khan giay
 51. chief (n) /tʃiːf/ -> chiefs /tʃiːfs/
  nguoi lanh dao
 52. dwarf (n) /dwɔːf/ -> dwarfs /dwɔːfs/
  chu lun
 53. cliff (n)  /klɪf/ -> cliffs  /klɪfs/
  bo da
 54. goose (n)  /guːs/ -> geese /ɡiːs/
  con ngong
 55. louse (n) /laʊs/ -> lice /lʌɪs/
  con ran
 56. deer (n) /dɪə/
  con nai
 57. salmon (n) /ˈsamən/
  ca hoi
 58. grouse (n)  /graʊs/
  con ga tay
 59. means (n)  /miːnz/
  Phuong tien
 60. possessive adjective /pəˈzɛsɪv /ˈadʒɪktɪv/
  tinh tu so huu
 61. opinion (n) /əˈpɪnjən/
  y kien, quan diem
 62. origin (n)  /ˈɒrɪdʒɪn/
  xuat xu, nguon goc
 63. material (n)  /məˈtɪərɪəl/
  nguyen lieu, chat lieu
 64. ugly (a)  /ˈʌgli/
  xau xi
 65. terrible (a) /ˈtɛrɪb(ə)l/
  khung khiep
 66. huge (a) /hjuːdʒ/
  khong lo, to lon
 67. ancient (a) /ˈeɪnʃ(ə)nt/
  co dai, co xua, co dien
 68. old-fashion (a) /əʊld ˈfaʃ(ə)n/ ≠ latest-fashion  /'leɪtɪst ˈfaʃ(ə)n/
  loi thoi ≠ hop thoi, moi nhat
 69. saffron (n) /ˈsafr(ə)n/
  mau vang nghe
 70. steel (n)  /stiːl/
  thep
 71. leather (n) /ˈlɛðə/
  da thuoc, do da
 72. Affirmative form  /əˈfəːmətɪv fɔːm/
  the khang dinh
 73. Negative form  /ˈnɛgətɪv fɔːm/
  the phu dinh
 74. Interrogative form /ˌɪntəˈrɒgətɪv fɔːm/
  the nghi van
 75. luxurious (a) /lʌgˈʒʊərɪəs, lʌgˈzjʊə-, lʌkˈsjʊə-/
  sang trong, long lay, xa hoa
 76. thief (n) /θiːf/ -> thieves /θiːfs/
  ke trom
 77. mare (n)  /mɛː/
  ngua cai
 78. cuff (a)  /kʌf/
  co tay ao
 79. penny (a) /ˈpɛni/ -> pence /pens/
  • dong xu
  • * 3 pennies: 3 cai dong xu
  • * 3 pency: 3 xu
 80. ebony (n),(a) /ˈɛb(ə)ni/
  *ebony cat
  • (n) go mun
  • (a) den nhu mun
  • meo mun
 81. label (v), (n) /ˈleɪb(ə)l/
  • (v) dan nhan, ghi nhan, ghi ten do vat
  • (n) nhan, nhan hieu
 82. pronounce (v)  /prəˈnaʊns/
  pronunciation (n) /prəˌnʌnsɪˈeɪʃ(ə)n/
  • phat am
  • su phat am
 83. (shop-assistant)
  assistant (n)  /əˈsɪst(ə)nt/
  • nguoi ban hang
  • tro ly, phu ta
 84. lemonade (n) /lɛməˈneɪd/
  nuoc chanh
 85. favourite (a) /ˈfeɪv(ə)rɪt/
  ua thich
 86. sentence (n) /ˈsɛnt(ə)ns/
  cau
 87. pick up (v) /pɪk ʌp/
  nhat len, cam len
 88. instruction (n) /ɪnˈstrʌkʃ(ə)n/
  su chi dan
 89. architect (n) /ˈɑːkɪtɛkt/
  kien truc su
 90. dentist (n) /ˈdɛntɪst/
  toothbrush /ˈtuːθbrʌʃ/
  • nha si
  • ban chai danh rang
 91. engineer (n) /ɛndʒɪˈnɪə/
  ky su
 92. secretary (n)  /ˈsɛkrɪt(ə)ri/
  thu ky
 93. waiter (n) /ˈweɪtə/
  waitress (n) /ˈweɪtrɪs/
  boi ban
 94. hairdresser (n) /ˈhɛːdrɛsə/
  barber /ˈbɑːbə/
  • tho lam toc, tho lam dau
  • tho cat toc
 95. bank clerk (n) /bæŋk klɑːk;  (US) klɜːrk/
  nhan vien ngan hang
 96. be married to sb /ˈmærɪd/
  ket hon voi ai do
 97. speech (n) /spiːtʃ/
  cau noi, loi noi
 98. conversation (n) /ˌkɒnvəˈseɪʃn/
  hoi thoai, cuoc noi chuyen
 99. crossword (n) /ˈkrɒswɜːd;  (US) ˈkrɔːs-/
  tro choi o chu
 100. mistake (n) /mɪˈsteɪk/
  loi sai
 101. describe (v) /dɪˈskraɪb/
  mieu ta, dien ta
 102. badge (n) /bædʒ/
  huy hieu, huan chuong
 103. cassette (n) /kəˈset/
  bang cassette
 104. conference room (n) /ˈkɒnfərəns ruːm/
  phong hop
 105. reception (n) /rɪˈsepʃn/
  receptionist (n) /rɪˈsepʃənɪst/
  • su don tiep
  • nhan vien tiep tan
 106. be good at /bi:gud æt/
  gioi ve cai gi do
 107. board (n) /bɔːd/
  cai bang
 108. Job  /dʒəʊb/ = Career /kəˈrɪə/ = occupation /ɒkjʊˈpeɪʃ(ə)n/
  cong viec, nghe nghiep
 109. student  /ˈstjuːd(ə)nt/
  pupil  /ˈpjuːp(ə)l/
  • sinh vien
  • hoc sinh
 110. police /pəˈliːs/
  folk /foʊk/
  jail /dʒeɪl/
  • canh sat
  • toi pham
  • nha tu
 111. footballer /ˈfʊtbɔːlə/
  cau thu
 112. worker /ˈwəːkə/
  building worker /ˈbɪldɪŋ ˈwəːkə/
  • cong nhan
  • cong nhan xay dung
 113. Juggler /ˈdʒʌg(ə)lə/
  nha ao thuat
 114. Boxer /ˈbɒksə/
  vo si quyen anh
 115. designer /dɪˈzʌɪnə/
  model  /ˈmɒd(ə)l/
  • nha thiet ke
  • nguoi mau
 116. housewife  /ˈhaʊswʌɪf/
  noi tro
 117. mechanic /mɪˈkanɪk/
  car mechanic
  • tho may (co khi)
  • tho sua xe
 118. painter /ˈpeɪntə/
  • tho son
  • hoa si
 119. artist  /ˈɑːtɪst/
  hoa si
 120. tailor  /ˈteɪlə/
  tho may, nguoi may quan ao
 121. security guard /sɪˈkjʊərəti gɑːd/
  nhan vien bao ve
 122. butcher /ˈbʊtʃə/
  nguoi ban thit
 123. hunter /ˈhʌntə/
  huntress /ˈhʌntrɪs/
  tho san
 124. Greengrocer  /ˈgriːngrəʊsə/
  nguoi ban rau
 125. grocer /ˈgrəʊsə/
  nguoi ban tap hoa
 126. book seller /bʊk ˈsɛlə/
  nguoi ban sach
 127. doctor /ˈdɒktə/
  nurse  /nəːs/
  • bac si
  • y ta
 128. lawyer  /ˈlɔːjə, ˈlɔɪə/
  Judge  /dʒʌdʒ/
  court /kɔːt/
  magistrate  /ˈmadʒɪstreɪt/
  • luat su
  • tham phan
  • toa an
  • tham phan toa so tham
 129. firefighter /ˈfʌɪəfʌɪtə/
  fireman //ˈfʌɪəmən/
  linh cuu hoa
 130. businessman /ˈbɪznɪsmən/
  businesswomen /ˈbɪznɪswumən/
  doanh nhan
 131. dancer /ˈdɑːnsə/
  rapper /ˈrapə(r)/ 
  beatboxer  /ˈbiːtbɒksə/
  vu cong
 132. cook /kʊk/
  chef /ʃɛf/
  • dau bep
  • bep truong
 133. tobacconist  /təˈbak(ə)nɪst/
  nguoi ban thuoc la
 134. lifeguard /lʌɪf gɑːd/
  swimming pool /ˈswɪmɪŋ puːl/
  • nguoi cuu ho
  • ho boi
 135. avocado /ˌavəˈkɑːdəʊ/
  qua bo
 136. collective noun /kəˈlɛktɪv naʊn/
  danh tu tap hop
 137. trousers  /ˈtraʊzəz/
  quan dai
 138. suit /suːt/
  ao vet, com-le
 139. shirt  /ʃəːt/
  ao so mi
 140. hurt  /həːt/
  vet thuong, cho bi dau
 141. farmer  /ˈfɑːmə/
  nong dan
 142. babysitter /,beibi'sitə/
  babysister
  nguoi giu tre
 143. Greek /gri:k/
  tieng Hy Lap
 144. plumber /ˈplʌmə/
  water pipe /ˈwɔːtə paɪp/
  • tho sua ong nuoc
  • ong nuoc
 145. leak /li:k/
  lo thung, ro ri, su lo (bi mat)
 146. president /ˈprɛzɪd(ə)nt/
  chu tich, tong thong
 147. postman  /ˈpəʊs(t)mən/
  nguoi dua thu
 148. tire /'taiə/
  banh xe
 149. pilot /ˈpʌɪlət/
  phi cong
 150. through /θruː/ gioi tu
  xuyen qua
 151. astronaut  /ˈastrənɔːt/
  phi hanh gia
 152. that's interesting = that's nice
          /ˈɪnt(ə)rɪstɪŋ/
  do thi thu vi
 153. I must be off
  toi phai di day
 154. vocabulary /və(ʊ)ˈkabjʊləri/ = word /wəːd/
  tu vung
 155. feel (v) /fiːl/
  cam nghi, cam tuong
 156. invent (v) /ɪnˈvɛnt/
  • phat minh, sang che
  • hu cau, bia dat
 157. International Phonetic Alphabet = IPA
  /ɪntəˈnaʃ(ə)n(ə)l/ /fəˈnɛtɪk/ /ˈalfəbɛt/
  stress /stres/ + on something
  syllable /ˈsɪləb(ə)l/
  • ban phiem am quoc te
  • nhan am (nhan manh tren)
  • am tiet
 158. understand /ʌndəˈstand/
  hieu, nam duoc
 159. extension (n) /ɪkˈstenʃ(ə)n/
  su mo rong/ su duoi thang ra/ gia han them 1 khoang thoi gian
 160. imperative (a) /ɪmˈpɛrətɪv/
  bat buoc (mang tinh menh lenh)
 161. registration  /redʒɪˈstreɪʃ(ə)n/
  su dang ky, su ghi vao so
 162. guy /gai/
  ga kia, thang kia
 163. dark hair /dɑːk heə/
  black hair /blak heə/
  • toc mau toi
  • toc den
 164. fair hair /feə heə/
  blond hair /blɒnd heə/
  • toc mau sang
  • toc vang ong
 165. blue eyes /bluː ʌɪz/
  brown eyes /braʊn ʌɪz/
  • mat xanh
  • mat nau
 166. statement  /ˈsteɪtm(ə)nt/
  su trinh bay, loi phat bieu
 167. moustache  /məˈstɑːʃ/
  beard /bɪəd/
  • rau mep, ria
  • rau
 168. bald (a) /bɔːld/
  hoi (dau), troc trui
 169. good-looking /gʊd lʊkiŋ/
  de nhin
 170. attractive /əˈtraktɪv/
  hap dan, quyen ru
 171. cousin /ˈkʌz(ə)n/
  anh em ho
 172. nephew  /ˈnɛfjuː, ˈnɛvjuː/
  niece /niːs/
  • chau trai
  • chau gai
 173. identical  /aɪˈdentɪkəl/
  giong nhau y het
 174. Sweden /'swi:dn/
  Thuy Dien
 175. ferocious /fəˈrəʊʃəs/
  du ton, hung ac, da man, tan bao, manh liet
 176. docile /ˈdəʊsʌɪl/
  de bao, ngoan ngoan
 177. east /iːst/
  west /wɛst/
  south  /saʊθ/
  north /nɔːθ/
  • dong
  • tay
  • nam
  • bac
 178. pole /pəʊl/
  the south pole /saʊθ pəʊl/
  • cuc
  • cuc nam
 179. ocean /ˈəʊʃ(ə)n/
  river  /ˈrɪvə/
  desert /'dezət/
  canal /kəˈnal/
  lake   /leɪk/
  -> the great lakes /greɪt/
  • dai duong
  • song
  • sa mac
  • kenh dao
  • ho
  • he thong ngu ho
 180. middle age (n) /ˈmɪd(ə)l eɪdʒ/
  middle aged (a)  /ˈmɪd(ə)l eɪdʒ/
  • tuoi trung nien
  • o tuoi trung nien
 181. rather /ˈrɑːðə/
  (1) we got home late last night or rather, early this morning
  (2) He's rather nice
  • dung hon, hon la
  • hoi, kha la
  • (1) chung toi ve den nha khuya hom wa, hay noi dung hon la sang nay
  • (2) anh ay thi kha la thu vi
 182. quite /kwait/
  -> he's quite tall
  • kha la, hoan toan, hau het, dung la
  • -> anh ay kha la cao
 183. apostrophe (n)  /əˈpɒstrəfi/
  dau luoc, dau moc lung (')
 184. bank manager  /baŋk manɪdʒə/
  giam doc ngan hang
 185. sons'
  son's
  lan's
  • cach su dung ('s)
  • so huu o dang so nhieu
  • so huu o dang so it
  • khi danh tu rieng so huu dung o cuoi cau
 186. indicate /'indikeit/
  chi ra, cho biet, ra dau
 187. each  /iːtʃ/ = every
  moi
 188. cost  /kɒst/
  tri gia, phai tra
 189. focus  /ˈfəʊkəs/
  tieu diem, trong tam
 190. relationship /rɪˈleɪʃ(ə)nʃɪp/
  moi quan he, moi lien he
 191. mast /mɑːst/
  cot buom
 192. vase /vɑːz/
  lo, binh
 193. daisy /ˈdeɪzi/
  hoa cuc
 194. jar /dʒɑː/
  vai, lo, binh, hu
 195. envious /ˈenvɪəs/
  envious of sb
  • ghen ti, do ky
  • ghen gi voi ai ve cai gi do
 196. mathematics /maθ(ə)ˈmatɪks/
  applied math  /əˈplaɪd maθ/
  pure math /pjʊə maθ/
  • mon toan hoc
  • toan hoc ung dung
  • toan hoc thuan tuy
 197. chemistry /'kemistri/
  mon hoa hoa
 198. peach /piːtʃ/
  qua dao
 199. kind (a) /kʌɪnd/
  tu te, an can, co long tot
 200. gentle (a) /ˈdʒɛnt(ə)l/
  hien lanh
Author:
mc530
ID:
217804
Card Set:
en-vc a1
Updated:
2013-06-04 00:12:29
Tags:
vocabulary
Folders:

Description:
a1
Show Answers: