Marknadsrätt

The flashcards below were created by user Bosk1 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Aggressiv marknadsföring
  Användande av trakasserier, tvång, våld eller hot för att få sin produkt såld, vilket såklart inte är tillåtet.
 2. Avgiftsföreläggande
  Ett beslut från Konkurrensverket p.g.a. att ett företag har snedfördrivit marknaden. Kan beslutas om ärendet inte är tvistligt.
 3. Dominerande ställning
  Ett företag med minst 50 procent marknadsandel. Kan vara så lågt som 30 procent om alla de andra företagen är små.
 4. Faktiska monopol
  En aktör har köpt upp alla andra på marknaden eller har patent/ensamrätt på tekniken på marknaden.
 5. God marknadsföringssed
  Att man håller sig till lagar och andra oskrivna regler när man för ut sin produkt på marknaden.
 6. Gryningsräd
  När Konkurrensverket efter tillstånd av Stockholms tingsrätt får genomföra en undersökning hos ett företag när det misstänks att företaget begått brott mot konkurrensreglerna. Sker oftast tidigt på morgonen.
 7. Information om garanti
  Kunden har rätt till att få upplysningar om hur de ska ta del av företagets utfästelser och vad dessa omfattar.
 8. Immateriella rättigheter
  Rätten att skydda sina intellektuella produkter, såsom upphovsrätt, patent och mönster, mot att någon annan utnyttjar dessa i eget namn.
 9. Jämförande reklam
  När man nämner konkurrenter i sin marknadsföring.
 10. Karteller
  Två eller flera företag som samarbetar för att driva upp priserna genom att dela upp marknaden sinsemellan.
 11. Konkurrensbegränsande avtal
  En överenskommelse om ex prissättning eller uppdelning av marknaden mellan företag.
 12. Konkurrenslagen
  Lag som förbjuder marknadens aktörer att snedfördriva marknaden.
 13. Konkurrensskadeavgift
  Böter på max 10 procent av företagets årliga försäljning p.g.a. att företaget brutit mot konkurrenslagen.
 14. Konkurrensverket
  Myndighet som ska verka för en effektiv konkurrens på marknaden och för en korrekt offentlig upphandling.
 15. Konkursutförsäljningar
  När ett företag gått i konkurs har de många gånger ett lager som ska säljas och det fort. Då räknar kunderna med att det är billigt.
 16. Konsumentverlet
  Myndighet som granskar reklam och andra produkter.
 17. Kopplingsförbehåll
  Om köparen vid ett köp av en vara tvingar köpa en annan vara för att få köpa den första. Om detta motiveras med tekniska eller kvalitetsmässiga skäl kan det vara tillåtet.
 18. Kvarstad
  När kronofogden efter ett domstolsbeslut kommer och tar hand om tillräckligt mycket tillgångar hos gäldenären som motsvarar en fordran borgenären har. Detta för att säkerställa att de inte försvinner under den tid som ärendet får sin prövning i domstol. Om det sedan blir en friande dom lämnas tillgångarna tillbaka.
 19. Köperbjudanden
  Marknadsföring om att en viss produkt är till salu.
 20. Lagen om namn och bild i reklam
  Lag som förbjuder att man använder sig av människor i sin marknadsföring utan deras samtycke.
 21. Legala monopol
  När det är lagstiftat om att inga konkurrenter får finnas på en viss marknad. Exempelvis Systembolaget.
 22. Marknadsdomstolen
  Specialdomstol som dömer i ärenden som rör konkurrens och marknadsföring.
 23. Marknadsföringslagen
  Lag som förbjuder vilseledande och aggressiv marknadsföring.
 24. Marknadsstörningsavgift
  Böter som företag får när de har använt sig av vilseledande eller aggressiv marknadsföring. Böterna blir max 10 procent av företagets årliga försäljning.
 25. Missbruk av dominerande ställning
  När ett företag utnyttjar sin storhet på marknaden till att hämma konkurrensen exempelvis genom underprissättning av varor.
 26. Misskreditering
  När man försöker nedvärdera och tala illa om en konkurrent.
 27. Monopol
  Endast en aktör på marknaden som inte har några konkurrenter.
 28. Naturliga monopol
  P.g.a. kostnaden blir det bara en aktör på marknaden. Exempelvis fjärrvärme, el- och telenät.
 29. Näringsförbud
  När man har blivit förbjuden att driva ett företag.
 30. Obeställd reklam
  Reklam som man får via e-post och uppringningsautomater trots att man inte är kund sedan tidigare och man inte har godkänt att de får höra av sig för att sälja.
 31. Offentligt sektor
  Staten, landstingen och kommunerna, det som finansieras av skattemedel.
 32. Oligopol
  Ett fåtal aktörer på marknaden.
 33. Otillbörlig
  Oacceptabel.
 34. Perfekt konkurrens
  När det finns riktigt många aktörer på marknaden där det inte existerar några etableringshinder och kunderna har tillgång till fullständig information om produkterna samt köp- och leveransvillkor.
 35. Produktsäkerhetslagen
  Lag som förbjuder att man säljer farliga varor.
 36. Påföljder
  Straff, konsekvens.
 37. Realisationer
  Prissänkning under en begränsad period av produkter i ordinarie sortiment.
 38. Reklamidentifiering
  När man klart och tydligt kan se att det rör sig om en marknadsföring och exempelvis inte en tidningsartikel.
 39. RO- Reklamombudsmannen
  En stiftelse som håller på med marknadsetiska frågor såsom reklam. Alla kan vända sig dit med klagomål.
 40. Renommésnyltning
  När man försöker ta del av en konkurrents goda rykte.
 41. Skadestånd
  Ersättning till den som lidit skada.
 42. TF- Tryckfrihetsförordningen
  En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar människors rättigheter att uttrycka sig fritt i skrift, utan censur samt offentlighetspricipen.
 43. Utförsäljningar
  När man säljer ut hela eller en del av sortimentet.
 44. Utplånas
  Förstöras, förintas.
 45. Vilseledande efterbildining
  Piratkopia eller att produkten liknar en annan känd produkt för mycket.
 46. Vilseledande förpackningsstorlek
  När man använder en större förpackning än innehållet kräver för att få kunderna att tro att de får mer.
 47. Vilseledande marknadsföring
  Man använder sig av felaktiga påståenden när man ska föra ut sin produkt på marknaden.
 48. Vite
  En typ av böter som ett företag får betala om de inte följt ett beslut. Domstol får då utdöma detta.
 49. Överträdelse
  Brott, felsteg.
Author:
Bosk1
ID:
218540
Card Set:
Marknadsrätt
Updated:
2013-05-08 14:14:20
Tags:
Marknadsrätt
Folders:

Description:
Marknadsrätt
Show Answers: