eng-bg-51313

Card Set Information

Author:
fa31
ID:
219434
Filename:
eng-bg-51313
Updated:
2013-05-13 20:19:38
Tags:
eng words
Folders:

Description:
eng words
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user fa31 on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. CLAIM[kleim]
  1. изисквам, предявявам искане, изявявам нретенцйи/права и пр. твърдя,
 2. TOKEN[toukn]
  1. знак, белег, признак, символ
 3. ENTITY['entiti]
  1. (реално) съществуване 2. нещо съществуващо, обект, единица, съществоlegal ENTITY юридическа личност 3. същност
 4. REALM[relm]
  1. царство, страна2. облаcт, сфера
 5. COMPLIANCE[kəm'plaiəns]
  1. отстъпване, съгласяване, съгласие xxxx with съгласно/съобразно с2. отстъпчивост, услужливост3. угодничество, сервилност
 6. DILIGENCE['dilidʒəns]
  I. n прилежание, усърдие, трудолюбие, старание
 7. ANTICIPATION[æntisi'peiʃn]
  1. очакване

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview