sv verb06

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. bearbeta, bearbetar, bearbetade, bearbetat 
  process
 2. berika, berikar, berikade, berikat 
  enrich
 3. berusa, berusar, berusade, berusat 
  intoxicate/inebriate
 4. beskriva, beskriver, beskrev, beskrivit 
  describe
 5. bestraffa, bestraffar, bestraffade, bestraffat 
  punish
 6. bestå, består, bestod, bestått 
  consist
 7. bevisa, bevisar, bevisade, bevisat 
  prove/demonstrate
 8. bifoga, bifogar, bifogade, bifogat 
  attach/enclose/insert
 9. brinna, brinner, brann, brunnit 
  burn
 10. byta, byter, bytte, bytt 
  exchange/swap
 11. diska, diskar, diskade, diskat 
  wash
 12. dricka, dricker, drack, druckit 
  drink
 13. eftersträva, eftersträvar, eftersträvade, eftersträvat 
  seek
 14. flytta, flyttar, flyttade, flyttat 
  move in/emigrate
 15. forska, forskar, forskade, forskat 
  research
 16. födde, födder, föddedde, föddett 
  give birth
 17. förstöra, förstör, förstörde, förstört 
  ruin/spoil/wreck
 18. förtjäna, förtjänar, förtjänade, förtjänat 
  merit/deserve
 19. genomföra, genomför, genomförde, genomfört 
  carry on/execute
 20. glömma, glömmer, glömde, glömt 
  neglect/forget/leave
 21. gripa, griper, grep, gripit 
  grab/seize/capture/arrest
 22. hylla, hyllar, hyllade, hyllat 
  praise/celebrate
 23. hälsa, hälsar, hälsade, hälsat 
  greet/salute
 24. instänga, instänger, instängde, instängt 
  confine
 25. kalla, kallar, kallade, kallat 
  call/designate
 26. kolla, kollar, kollade, kollat 
  check/verify
 27. koppla, kopplar, kopplade, kopplat 
  connect
 28. kräkas, kräks, kräktes, kräkts 
  vomit
 29. kväva, kväver, kvävde, kvävt 
  choke/suffocate
 30. köra, kör, körde, kört 
  drive/ride
 31. leta after, letar, letade, letat 
  look for/seek after
 32. meddela, meddelar, meddelade, meddelat 
  inform/announce
 33. medverka, medverkar, medverkade, medverkat 
  participate/contribute
 34. odla, odlar, odlade, odlat 
  cultivate
 35. plugga, pluggar, pluggade, pluggat 
  study
 36. sjunga, sjunger, sjöng, sjungit 
  sing
 37. skina, skiner, sken, skinit 
  shine/beam
 38. skrämma, skrämmer, skrämde, skrämt 
  frighten/scare
 39. smaka, smakar, smakade, smakat 
  taste
 40. somna, somnar, somnade, somnat 
  fall sleep
 41. sporra, sporrar, sporrade, sporrat 
  spur/incite
 42. supa, super, söp, supit 
  booze
 43. tycka, tycker, tyckte, tyckt 
  like
 44. tält, tältar, tältade, tältat 
  camp
 45. uppgå, uppgår, uppgick, uppgått 
  amount
 46. vila, vilar, vilade, vilat 
  rest
 47. värva, värvar, värvade, värvat 
  recruit/sign up
 48. växa, växer, växte, växt 
  grow
 49. växla, växlar, växlade, växlat 
  vary/change
 50. överklaga, överklagar, överklagade, överklagat 
  appeal
Author:
Anonymous
ID:
221203
Card Set:
sv verb06
Updated:
2013-05-26 18:50:29
Tags:
sv verb06
Folders:

Description:
sv verb06
Show Answers: