PSP: Neuropsykologi, hormonor och sexuellt beteende

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. beskriv den fysiologiska könsutvecklingen?
  • alla foster börjar med odifferentierade strukturer som så småningenom ska bli könsorgan. Denna struktur består av outvecklade könskörtlar (gonads) samt två olika sorters kanaler (mullerian ducts och wolffian ducts). XY-foster har en speciell gen på sin Y-kromosom som kallas SRY-genen. denna får de omogna könskörtlarna hos fostret att utvecklas till testiklar. De omogna testiklarna producerar under sin utveckling testosteron vilket ökar testiklarnas storlek vilket får dem att utveckla mer testosteron osv.. denna positiva feebback cykel pågår under en känslig period i den tidiga utvecklingen. Testosteronet påverkar även wolff-kanalernas utveckling och får dem att differentieras till sädesblåsor och sädesledare. samtidigt som denna utveckling sker gör ett peptidhormon vid namn mullerian inhibiting hormone så att muller-kanalerna (vilka utvecklas till de kvinnliga könsorganet hos kvinnliga foster) degenererar. Slutresultatet av all denna SRY-initierade testosteronrelaterade utveckling är alltså penis och pung hos manliga foster.
  • alltså: odifferentierade strukturer, könskörtlar, mullerian ducts, wolffina ducts, SRY, testosteron, wollf-kanaler, mullerian inhibitin hormone, 

  flickor saknar Y-kromosom och SRY-gen. Hos XX fsoter utvecklas könskörtlarna till äggstockar vilka producerar låga halter testosteron vilket inte är tillräckligt för den postiva feedback-cykeln som hos manliga foster. Wollfkanalerna degenererar och muller-kanalerna utvecklas till äggledare, livmoder och övre delen av vaginan.
 2. Könsidentitet och genus
  refererar till vilket kön vi identifierar oss med och hur vi beskriver oss själva.

  genus är synen på kön som en social och kulturell konstruktion.
 3. hur är det möjligt för ett XY-embryo att utvecklas till en kvinna och vilka problem kan uppstå?
  • XY-embryon som lider av adrogeninsensitivitetssyndrom har en gendefekt som gör att de saknar fungerande testosteronreceptorer. Detta gör att kroppen inte kan ta upp testosteron, vilket gör att kroppen utvecklas i total avsaknad av testosteron. Eftersom den manliga könsutvecklingen till stor del beror på testosteron blir det ingen sådan utveckling hos dessa foster, de utvecklas istället fenotypiskt till kvinnor. Eftersom det hormon som bidrar till tillbakabildningen av mullerkanalerna (vilka utvecklas till till de inre könsorganen hos XX-kvinnor) dock har effekt även hos dessa individer utvecklar personier med AIS inga fungerande kvinnliga könsorgan. Deras könskörtlar är outvecklad testikelvävnad och de saknar livmoder. Deras vagina är oftast mycket grundare än genomsnittet vilket beror på att de har en vaginal återvändsgränd som inte leder nånstans. 
  • AIS diagnosticeras oftast i samband med puberteten och utebliven menstruation. Dessa foster saknar livmoder och äggstockar och kan därför inte menstruera, vilket också betyder att de är infertila.
 4. FSH
  • Follikelstimulerande hormon. 
  • utsönderas från anteriora hypofysen. 
  • stimulerar tillväxten av en follikel i äggstocken. Follikeln stimulerar mognaden hos äggcellen och producerar även östrogen.
 5. Östrogen
  • är ett samlingsnamn för en grupp likartade steroidhormoner
  • har flera verkningsområden bl.a stimulerar tillväxten av dendrittaggar i hippocampus och bidrar till ökad produktion av vissa serotonin- respektive dopaminreceptorer i nucleus accumbens. spelar viktig roll i menstruationscykeln.
  • en aktiv follikel utsöndrar östrogen, vilket ger feedback till hypofysen, vilken svarar med att frisätta ännu mer FSH och LU (luteiniserande hormon). Nivån av östrogen är som högst under ägglossningen.
 6. LH
  • Luteiniserande hormon
  • utsöndras från anteriora hypofysen.
  • Detta hormon i kombination med FSH leder till att follikeln släpper sin äggcell (ägglossning)
 7. Progesteron
  • resterna av follikeln nu kallad gulkropp ger ifrån sig detta hormon. 
  • Progesteron förbereder livmodern för implantation av ett befruktat ägg. 
  • detta leder till inhibering av utsöndringen av LH och FSH från hypofysen. 
  • Under slutet av menstruationscykeln sjunker nivån av FSH, LH, Östrogen och progestron. om ägget inte befruktats förs det ur kroppen. om ägget befruktats stiger nivåerna av östrogen och progesteron. Dessa stiger kontinuerligt under gravididteten och inhiberar under denna tid utsöndringen av FSH och LH från hypofysen. 
  • många p-piller bygger på teknik baserad på detta. sk kombinations p-piller innehåller ämnen liknande östrogen och progesteron. intag av dessa lurar kroppen till att tro att den är gravid vilket förhindrar ägglossning. P-piller verkar emellertid på fler sätt än så.
 8. Prolaktin
  • viktigt för mjölkproduktion hos kvinnor.
  • spelar även roll för flera mödrabeteenden såsom att hämta tillbaka förrymda ungar till boet
  • mot slutet av graviditeten utsöndrar kvinnan stora mängder prolaktin (såväl som östrogen och oxytocin)
 9. vilket hormon kan sexuell lust kopplas till?
  • östrogen kan kopplas till sexuellt lust.
  • i en studie fan man att kvinnor som inte änvänder p-piller ökar sin frekvens av onanering och självinitierad sexuell kontakt med män under perioden kring ägglossningen. 
  • niva av östrogen är som högst runt ägglossningen och därför gjorde forskarna denna koppling under denna studie. kvinnor som tar p-piller har en jämnare nivå av östrogen och man såg inte någon förändring i sexuellt beteende för dessa.
  • Studien om lapdance: mer dricks under ägglossning
  • kvinnor i ägglossning: mera maskulina män män
  • alltså finns det en korrelation mellan ägglossning och sexuellt beteende men det säger inget om orsakssamband. det sker andra förändringar i kvinnans kropp under ägglossningen och för att utesluta någon annan variabel måste vidare studier göras som att man tex injecerar östrogen i en grupp kvinnor och inget i kontrollen för att se om det finns någon skillnad. Man måste även se om skillnaden är signifikant.
 10. varför tror man att testosteron och aggressivt beteende hör i hop och varför bör man vara försiktig i tolkningen av resultaten.
  djurstudier indikerar att deras testosteronhalter bidrar till aggressivt beteende. Deras testosteronhalt är som högst under parningstiden. 

  hos människor kan man se att män är mer aggressiva än kvinnor och oftare grips för våldsbrott. vidare ser man att unga män som har de högsta halterna av testosteron är de som begår flest våldsbrott. Studier visar även att testosteronhalten är högre hos de män som sitter inne för våldsbrott och våldtäkt. Dessa effekter är emellertid väldigt små och man kan inte med säkerhet säga om det är testosteronet som påverkar beteendet eller om det är beteendet som påverkar testosteronet. Vidare kan det vara en annan miljöfaktor som påverkar båda faktorerna. 

  • i ett försök att klargöra kausalitet injecerade man kvinnor med testosteron för att se vilka emotioner som de upplevde att personerna på bilderna gav i uttryck. resultatet var att kvinnorna som injicerats med testosteron hade svårare att identifiera ilksa. 
  • andra studier visar att testosteron ökar aktiviteten i amygdala just när man ser ett ilsket ansikte. detta tolkar forskare som att testosteron höjer nivån av emotionell arousal i vissa delar av hjärnan samtidigt som det försvårar medveten identifiering och reglering av emotioner. Detta skulle kunna bidra till minskad impulskontroll och ökad våldsbenägenhet.
 11. testosteron har kopplats ihop med sexualitet och impotens.
  • testosteronnivå och grad av sexuell upphetsning korrelerar positivt hos män. Man har dessutom sett att gifta än har lägre testosteronhalter än lika gamla män som saknar partner. 
  • Detta tolkar forskare som att testosteron är relaterat till mäns benägenhet att söka partners. 
  • Minskning av testosteron leder ofta till minskning i sexuell aktivitet. Ex. kastrering leder inte sällan till minskad sexlust och mindre sexuell aktivitet och även ibland till impotens. 
  • dock är den vanligaste orsaken till impotens dålig blodcirkulation till penis och inte låga testosteronhalter. detta är framförallt vanligt hos äldre män. andra orsaker till impotens är neurologiska problem, farmaka samt psykologiska problem.
 12. vilket könsneutralt hormon kallas "kärlekens hormon" och varför?
  • Oxytocin påverkar beteende på flera sätt. Höga halter har i en studie visat facilitera skapandet av band mellan partners. 
  • det har även visat sig vara relaterat till skapandet av band som binder samman moder med avkomma vilket har fått mycket uppmärksamhet bland anhängare till attachmentteorin då resultatet antyder att grad av attachment påverkas av oxytocin. man måste dock vara försiktig då föräldrabeteende hos människor beror på mycket mer än hormonella faktorer.
  • oxytocin: frisätts vid sexuell njutning. oxytocin stiger gradvis och när sin kulmen under orgasmen. efter samlaget ligger oxytocin kvar i blodet och bidrar till en känsla av lugn och avsaknad av ångest.
 13. vilket nucleus i hypothalmus aktiverar dopaminflödet under sexuell aktivitet och vilken effekt får det på nucelus accumbens och sexuell motivation?
  • MPOA (Medial preoptic area) är det nucleus som aktiveras i hypothalmus
  • testosteron och östrogen "primar" förbereder POA för frisättande av dopamin. Dopaminfrisättandet ökar under sexuell aktivitet. Ju mer dopamin som frisätts desto mer ökar sannolikheten för att hanen ska para sig. Kastrerade hanar producerar normala mängder dopamin i MPOA men det frisätts inte i närvaron av en mottaglig hona och hanarna försöker heller inte para sig. 
  • medelhöga koncentrationer av dopamin stimulerar framför allt D1 och D5 receptorer, vilket faciliterar erektion hos hanen och intagandet av sexuellt mottagliga kroppsställningar hos honan. I högre koncentrationer stimuleras även D2 receptorer vilket leder till orgasm. 
  • Vid orgasm kommer ett hastigt frisättande av dopamin i flera ställen i hjärnan bl.a nucleus accumbens. detta gör att känslan påminner om ett det rus vissa beroendeframkallande droger inducerar. 
  • han och honråttor skiljer som när det gäller sexuell motivation. Om ett råttpar får para sig i en viss bur så kommer denna bur att vara mycket förstärkande för hanen men inte för honan. När hanråttan hela tiden fick vara i samma bur medans honan fick komma och gå som hin ville utvecklade även honan en preferens för denna bur. Detta tyder på att honråttor endast såg sex som belönande/förstärkande när de själva kunde bestämma timingen. Detta är sannolikt en trend som håller i sig över artgränserna.
 14. sexuell läggning kan vara relaterad till prenatala och strukturella neurofysiologiska faktorer. redogör för studier som indikerar detta!
  • homo och heterosexuella personer skiljer sig på flera subtila neurofysiologiska sätt. Generellt så gäller att på de ställen skillnader finns så liknar homosexuella män hjärnor mer de hos heterosexuella kvinnor och homosexuella kvinnors hjärnor ligger nånstans mellan heterosexuella män och kvinnor.
  • höger hemisfär är vanligtvis några procent större hos heterosexuella män. Kvinnor har approximalt samma storlek på båda hemisfärerna.
  • heterosexuella kvinnor har fler förbindelser till till sin vänstra amygdala medans hetro män har fler till sin vänstra. även här påminner homo män mer om hetro kvinnor. homo kvinnor befinner sig nånstans mitt i mellan.
  • Ett område i hypothalmus som kallas sexually diamorphic nucleus (SDN) skiljer sig mycket i storlek mellan män och kvinnor.
  • hur uppstår då dessa skillnader?: det tycks finnas en viss grad av heritibilitet. eftersom konkondanserna var högre för MZ än slumpen. vissa studier indikerar förekomsten av homosexuella släktingar på moderns sida vilket tyder på en koppling till x-kromosomen. genetiken förklarar dock bara några få procent av variansen. prenatal miljö kan vara ytterligare en pusselbit. detta har flera studier visat. Nedan följer en redovisning.
Author:
Anonymous
ID:
221289
Card Set:
PSP: Neuropsykologi, hormonor och sexuellt beteende
Updated:
2013-05-27 19:23:41
Tags:
neuropsykologi
Folders:

Description:
kompendie 5
Show Answers: