Africaans

The flashcards below were created by user tgooden87 on FreezingBlue Flashcards.

 1. how?
  what?
  who?
  why?
  where?
  • hoe?
  • wat?
  • wie?
  • hoekom? waarom?
  • waar?
 2. Can I help you?
  Can you help me?
  Do you speak English?
  What time is it?
  • kan ek jou help?
  • kan jy my help? 
  • Praat jy Engels? : prrot ji en-yos 
  • watter tyd is dit? : vat-ter tide es det
 3. How much is this?
  What is your name?
  Where do you live?
  • hoeveel is dit? : who-veal es det
  • wat is jou naam? : vat es yoh no-om
  • waar woon jy? : varr voon ji
 4. food
  bread
  cheese
  meat
  chicken
  • kos
  • brood : b-rr-oo-it
  • kaas : ko-os
  • vleis : fl-i-s
  • hoender: whon-de-r
 5. fish
  sandwich
  salad
  candy
  fruit
  apple
  • vis : fes
  • toebroodjie : toa-b-rro-od-ki
  • slaai : sly
  • lekkers : lack-ars
  • vrugte : fr-uuh-ta
  • appel : ap-el
 6. Thank you
  Hello (formal)
  Hello (informal)
  How are you?
  Fine
  • Dankie : don-key
  • goeie dag: qu-ya d-og
  • hallo : ha-lo
  • hoe gaan dit? : who sa-on det
  • goed : hoot
 7. please
  where are you from?
  I'm from the United States
  Yes, a little
  no, not at all
  • asseblief : asa-bleef
  • waar jy vandaan : var yi van-don
  • ek kon van Amerika : ek kone van
  • ja n' bietjie : ya n bee-tee
  • nee glad nie : nea clot nee
 8. You're welcome
  nice to meet you
  excuse me
  I'm sorry/pardon
  goodbye (formal)
  • jou welkom : yoh vel-com
  • aanganame kennis: an-fa-na-meh kin-es
  • verskoon my : ve-rr-s-coon my
  • ek is jammer : ek es ya-merr
  • totsiens : tot-seen-s
 9. post office
  goodbye (informal)
  I can't speak Afrikaans well
  Is there anyone here who speaks English?
  look out!
  • poskantoor : pos-con-t-oorr
  • baai : ba-i
  • ek kan nie goed Afrikaans praat nie
  • is hier iemand wat Engels praat? : es hee-rr e-mont vat een-g-els p-rr-ot
  • oppas : o-pos
 10. good morning
  good evening
  good night
  I don't understand
  where is the toilet?
  • goeie more : qu-ya mo-rr-a
  • goeie naand : qu-ya na-nt
  • goeie nag : qu-ya na-ck
  • ek verstaan nie : ek ve-rr-sto-an nee
  • waar es die toilet? : va-rr es dee toy-let
 11. Leave me alone!
  nothing.
  just around the corner
  she was in the shower
  What are you doing?
  • los my uit : los mih oit
  • niks nie : nooks nee
  • net om die hoek : n-et om dee hook
  • sy wat in die stort : si vat en dee stort
  • wat doen jy : vat doon ji
 12. Can you repeat that?
  please speak more slowly
  I will come/I will do it
  have
  be
  • kan jy dit harhaal? : kon jy det ha-rr-howl
  • praat asseblief stadiger : pro-ot as-a-bleef stad-cker
  • ek sal kom/ek sal dit doen: sol
  • het : h-et
  • wees : ve-es
 13. Can we eat?
  The menu, please
  That was delicious
  It's delicious
  I'll have...
  • kan ons eet : cone o-ns e-it
  • die spyskaart assablief : spyz-co-arr-t
  • dit was heerlik : det vas heh-rr-li-ck
  • dis heerlik : des
  • ek sal het...
 14. for me / for him / for her
  The bill, please
  what do you drink?
  a table vir vier
  • vir my / vir hom / vir haar : verr 
  • die rekening, asseblief : dee rre-eck-e-nack
  • wat wil jy drink : vat vo-le ji drrink
  • n' tafel vir vier : en ta-ful
 15. How much is this ticket to...
  One ticket to... please.
  Where does this train/bus go?
  I'm thinking/Let me think
  • hoeveel kos n' kaartjie na... : who-v-eel kos a carr-d-key
  • een kaartjie na... asseblief : e-in
  • waarheen gaan hierdie : varr-he-in hon he-rr-a-dee 
  • ek dink/laat my dink
 16. shirt
  horse
  thirty
  child
  bicycle
  banana
  animal
  dog
  cook
  farmer
  broken
  minutes
  • hemp : heh-mp
  • perd : peh-rr-t
  • dertig : dea-te-ck
  • kind : kent
  • fiets : feets
  • piesang : pe-song
  • dier : dee-rr
  • hond : hont
  • kok : coke
  • boer : boo-rr
  • stukkend : stu-kent
  • minute : meh-nee-ta
 17. heavy
  breath
  to fetch
  day
  to lay/lie
  say
  scissors
  bridges
  • swaar : swaa-rr
  • asem : awe-sum
  • haal : haa-l
  • blare : blaa-rr-a
  • dae : da
  • le : lay
  • se : seh
  • sker : ska-rr
  • brue : brr-uu
 18. to give
  to live
  any
  life
  boot
  son
  tower
  egg
  to lead
  bee
  frost
  • gee : kk-leer
  • leef : lee-if
  • enige : in-e-kka
  • lewe : le-veh
  • stewel : steh-vel
  • seun : se-un
  • toring : to-rr
  • eier : i-eh-rr
  • lei : lie
  • by : by
  • ryp :rr-ype
 19. sleeves
  shoulder
  house
  dirty
  many/much
  very
  • moue : mo-wa
  • skouer : sko-e-rr
  • huis : hoh-es
  • vuil : fo-el
  • baie : boy-a
  • kaia : ka-oy-a
 20. hand
  wagon
  picture
  seed
  pot
  oven
  foot
  well
  • hand : hont
  • wa : va
  • prent : p-rr-a-nt
  • pit : pet
  • pot : p-oot
  • oond : o-ent
  • voet : foo-t
  • put : puu-t
 21. rib
  academics
  musicians
  like
  pine tree
  bed/beds
  • rib : rr-ep
  • akademici : aka-dim-a-see
  • musici : mus-a-see
  • hou van : hoe fon
  • den : d-in
  • bed: beh-t / beddens : bed-din-s
 22. book
  surgeon
  road
  fresh
  hole
  mountain
  to pour
  guitar
  rooster
  year
  cat
  to turn
  dress
  • boek - book
  • chirurg - she-a-rrck
  • pad - pot
  • fris - f-rr-es
  • gat - hot
  • berg - be-rr-ck
  • giet -hheet
  • ghitaar - gee-tarr
  • haan - h-aan
  • jaar - yaa-rr
  • kat - k-ah-t
  • keer - kee-rr
  • rokke - rr-oka
 23. to walk
  to want
  never
  beans
  leg
  hunger
  heads 
  pan
  car
  to become
  • loop : loo-eh-p
  • wil : vole
  • nooit : noh-it
  • bone : boh-na
  • been : be-in
  • honger : hone-g-eh-rr
  • koppe : kope-a
  • pan : p-eh-n
  • kar : cah-rr
  • word : woh-rr-t
 24. become awake
  become furious
  to grow faint
  expensive
  to learn
  mother
  sock
  champagne
  to count 
  stamp
  to chop
  to die
  • word wakker : vorr-t vak-rr
  • rasend word : rr-a-seh-nt vorr-t
  • flou word : floo
  • duur : duu-rr
  • leer : lee-rr
  • moeder : moo-de-rr
  • sokkie : so-key
  • sjampanje : sha-pah-n-ya
  • tel : towl
  • tjap : chop
  • tjop : ch-oh-p
  • vrek : frr-ek
Author:
tgooden87
ID:
221763
Card Set:
Africaans
Updated:
2013-07-23 01:09:21
Tags:
Africaans Language
Folders:

Description:
Learning the Africaans translation of US words
Show Answers: