TIN 17. Turingovy stroje

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Church-Turingova teze
  Turingovy stroje definují svou výpočetní silou to, co považujeme za efektivně vyčíslitelné
 2. Turingův stroj
  • M = (Q, Σ, Γ, δ, q0, qF)
  • Q konečná množina stavů
  • Σ konečná vstupní abeceda, Δ ∉ Σ
  • Γ konečná pásková abeceda, Σ ⊂ Γ, Δ ∈ Γ
  • δ: (Q{qF})×Γ → Q×(Γ∪{L, R}) parciální přechodová funkce
  • q0 počáteční stav
  • qF koncový stav
 3. Vícepáskový TS
  • M = (Q, Σ, Γ1, ..., Γk, δ, q0, qF)
  • δ: (Q{qF})×Γ1×...×Γk → Q×(∪{i}×(Γi∪{L, R}))
  • čte symboly ze všech pásek, posouvá se/zapisuje jenom na jedné
 4. Nedeterministický TS
  δ: (Q{qF})×Γ → 2Q×(Γ∪{L, R})
 5. Ekvivalence TS a NTS
  • důkaz - 3 pásky:
  • 1. vstupní řetězec
  • 2. kopie vstupního řetězce
  • 3. pomocná, sekvence přechodů
 6. Konfigurace TS
  • konfigurace pásky: {γΔω | γ ∈ Γ*}×N (obsah pásky + pozice hlavy)
  • Δω: množina všech nekonečných řetězců nad Δ
  • konfigurace stroje: ∈ Q×{γΔω | γ ∈ Γ*}×N
 7. Přechod TS
  • substituce: sbn(γ) nahrazení n-tého symbolu řetězce γ symbolem b
  • zápis: (q1, γ, n) ⊢M (q2, sbn(γ), n) ⇔ δ(q1, γn) = (q2, b)
  • posun doprava: (q1, γ, n) ⊢M (q2, γ, n+1) ⇔ δ(q1, γn) = (q2, R)
  • posun doleva: (q1, γ, n) ⊢M (q2, γ, n-1) ⇔ δ(q1, γn) = (q2, L) ∧ n > 0
 8. Výpočet TS
  • posloupnost konfigurací K0, K1, ...
  • KiM Ki+1
  • buď nekonečná, nebo konečná (normální/abnormální zastavení - q = qF/nedefinovaný přechod nebo posun mimo pásku)
 9. Další varianty TS
  • více koncových stavů
  • dva koncové stavy (úspěch/neúspěch)
  • zarážka na konci pásky
  • přepis a posuv v jedné operaci
 10. Modulární konstrukce TS
  • spojování jednodušších TS ve složitější celek
  • kresleno pomocí kompozitních diagramů
  • nepodmíněné předání řízení:
  • Image Upload
  • Image Upload
  • podmíněné předání řízení:
  • Image Upload
  • parametrová konvence:
  • Image Upload
  • při neexistenci přechodu TS přejde do koncového stavu - tj. přijme!

  • Základní stavební bloky TS
  • posun doleva (L), posun doprava (R), na aktuální pozici zapiš x (x)
  • posun doleva, až narazíš na x (L<sub>x</sub>), anal. doprava (R<sub>x</sub>)
  • posun obsahu pásky doleva (S<sub>L</sub>) a doprava (S<sub>R</sub>)
 11. Jazyk přijímaný TS
  • w ∈ Σ* je přijat TS ⇔
  • (q0, ΔwΔω, 0) ⊢M* (qF, γ, n), γ ∈ Γ*, n ∈ N
  • L(M) = {w | w je přijat TS M}
 12. Úplný TS
  pro každý vstup zastaví
 13. Univerzální TS
  • TU
  • jako vstup přijímá kód jiného TS a vstupní slovo stroje
  • dokáže rozkódovat přechodovou funkci stroje a výpočet tohoto stroje simulovat
  • dokáže vypočítat libovolnou částečně rekurzivní funkci
  • rozhoduje jakýkoliv rekurzivní jazyk
  • přijímá libovolný rekurzivně spočetný jazyk
 14. Lineárně omezený TS
  • LOA, nedeterministický TS, který nikdy neopustí tu část pásky, na níž je zapsán jeho vstup
  • není známo, zda je DLOA je striktně slabší než LOA
Author:
hrbi
ID:
222666
Card Set:
TIN 17. Turingovy stroje
Updated:
2013-06-16 09:10:34
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: