sv verb02

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. agera, agerar, agerade, agerat  
  act/perform
 2. anta, antar, antog, antagit  
  assume
 3. avsluta, avslutar, avslutade, avslutat  
  finish/end
 4. befästa, befäster, befästade, befästat  
  confirm/consolidate
 5. berätta, berättar, berättade, berättat  
  tell/narrate
 6. bestämma, bestämmer, bestämmde, bestämmt  
  decide/determine
 7. beundra, beundrar, beundrade, beundrat  
  admire
 8. blåsa, blåser, blåste, blåst  
  blow
 9. brumma, brummar, brummade, brummat  
  growl
 10. börja, börjar, började, börjat  
  start/begin
 11. dra, drar, drog, dragit  
  draw/drag
 12. döda, dödar, dödade, dödat  
  kill
 13. finna, finner, fann, funnit  
  find
 14. fråga, frågar, frågade, frågat  
  ask
 15. följa, följer, följde, följt  
  follow
 16. förgäta, förgätar, förgätade, förgätat  
  forget
 17. försvinna, försvinner, försvann, försvunnit  
  disappear
 18. ge, ger, gav, gett  
  give
 19. gnälla, gnäller, gnällde, gnällt  
  whine
 20. har, har, hade, haft  
  have
 21. hjälpa, hjälper, hjälpte, hjälpt  
  help
 22. hyra, hyr, hyrde, hyrt  
  rent
 23. innebära, innebär, innebar, inneburit  
  connote/imply
 24. komma, kommer, komm, kommit  
  come
 25. känna, känner, kände, känt  
  feel/sense
 26. ligga, ligger, låg, legat  
  lie/be located
 27. lyda, lyder, lydde, lytt  
  obey
 28. låta, låter, lät, låtit  
  allow
 29. markera, markerar, markerade, markerat  
  highlight
 30. måla, målar, målade, målat  
  paint
 31. prata, pratar, pratade, pratat  
  talk
 32. ringa, ringer, ringde, ringt  
  call
 33. rädda, räddar, räddade, räddat  
  rescue/save
 34. se, ser, såg, sett  
  see/look
 35. skicka, skickar, skickade, skickat  
  send
 36. skydda, skyddar, skyddade, skyddat  
  protect
 37. smeka, smekar, smekade, smekat  
  cuddle/caress
 38. spela, spelar, spelade, spelat  
  play
 39. styra, styr, styrde, styrt  
  handle/steer
 40. svara, svarar, svarade, svarat  
  answer/reply
 41. ta, tar, tok, tatt  
  take
 42. tjäna, tjänar, tjänade, tjänat  
  earn/serve
 43. tvinga, tvingar, tvingade, tvingat,  
  force/compel
 44. undersöka, undersöker, undersökte, undersökt  
  investigate
 45. uppstå, uppstår, uppstod, uppstått  
  arise/emerge/come into existence
 46. varna, varnar, varnade, varnat  
  warn
 47. visa, visar, visade, visat  
  show/display
 48. våga, vågar, vågar, vågat  
  dare/venture
 49. äta, äter, åt, ätit  
  eat
 50. önska, önskar, önskade, önskat  
  desire
Author:
Anonymous
ID:
222873
Card Set:
sv verb02
Updated:
2013-06-07 18:27:07
Tags:
sv verb02
Folders:

Description:
sv verb02
Show Answers: