sv verb05

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. anklaga, anklagar, anklagade, anklagat  
  accuse
 2. bearbeta, bearbetar, bearbetade, bearbetat  
  process
 3. berika, berikar, berikade, berikat  
  enrich
 4. besegra, besegrar, besegrade, besegrat  
  beat/defeat
 5. beställa, beställer, beställde, beställt  
  order
 6. bifoga, bifogar, bifogade, bifogat  
  attach/enclose/insert
 7. brinna, brinner, brann, brunnit  
  burn
 8. drabba, drabbar, drabbade, drabbat  
  affect
 9. eftersträva, eftersträvar, eftersträvade, eftersträvat  
  seek
 10. forska, forskar, forskade, forskat  
  research
 11. födde, födder, föddedde, föddett  
  give birth
 12. förstöra, förstör, förstörde, förstört  
  ruin/spoil/wreck
 13. glömma, glömmer, glömde, glömt  
  neglect/forget/leave
 14. gråta, gråter, grät, gråtit  
  cry/weep
 15. hälsa, hälsar, hälsade, hälsat  
  greet/salute
 16. ingå, ingår, ingick, ingått  
  include
 17. instänga, instänger, instängde, instängt  
  confine
 18. jävla, jävlar, jävlade, jävlat  
  fuck
 19. klättra, klättrar, klättrade, klättrat  
  scramble
 20. koppla, kopplar, kopplade, kopplat  
  connect
 21. kräva, kräver, krävde, krävt  
  demand/claim/require
 22. kväva, kväver, kvävde, kvävt  
  choke/suffocate
 23. leta after, letar, letade, letat  
  look after/search
 24. lysa, lyser, lyste, lyst  
  illuminate
 25. låsa, låsar, låsade, låsat  
  lock
 26. medverka, medverkar, medverkade, medverkat  
  participate/contribute
 27. motsvara, motsvarar, motsvarade, motsvarat  
  correspond/equal/match
 28. plocka, plockar, plockade, plockat  
  pluck
 29. rita, ritar, ritade, ritat  
  draw/design
 30. räkna, räknar, räknade, räknat  
  count/calculate
 31. satsa, satsar, satsade, satsat  
  bet/invest
 32. skaffa, skaffar, skaffade, skaffat  
  procure/get
 33. skina, skiner, sken, skinit  
  shine/beam
 34. skälla, skäller, skällde, skällt  
  bark
 35. smaka, smakar, smakade, smakat  
  taste
 36. somna, somnar, somnade, somnat  
  fall asleep
 37. sprida, sprider, spred/spridde, spridit/spritt  
  spread
 38. sträva, strävar, strävade, strävat  
  strive
 39. suga, suger, sög, sugit  
  suck
 40. tina, tinar, tinade, tinat  
  thaw
 41. torka, torkar, torkade, torkat  
  dry/wipe off
 42. tugga, tuggar, tuggade, tuggat  
  bite/chew
 43. uppfatta, uppfattar, uppfattade, uppfattat  
  perceive
 44. uppskatta, uppskattar, uppskattade, uppskattat  
  appreciate/esteem/reckon
 45. utnyttja, utnyttjar, utnyttjade, utnyttjat  
  use/exploit/takea advantage of
 46. uttrycka, uttrycker, uttryckte, uttryckt  
  express
 47. vila, vilar, vilade, vilat  
  rest
 48. värva, värvar, värvade, värvat  
  recruit/sign up
 49. växla, växlar, växlade, växlat  
  vary/change
 50. överklaga, överklagar, överklagade, överklagat  
  appeal
Author:
Anonymous
ID:
222883
Card Set:
sv verb05
Updated:
2013-06-07 19:29:56
Tags:
sv verb05
Folders:

Description:
sv verb05
Show Answers: