TIN 20. Časová a paměťová složitost

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Složitost algoritmů
  • vychází z Church-Turingovy teze - každý algoritmus je implementovatelný nějakým TS
  • vyjádření požadovaných zdrojů (čas, prostor) jako funkci délky vstupního řetězce
  • dvě třídy problémů:
  • algoritmicky ani částečně rozhodnutelné (funkce algoritmicky nevyčíslitelné)
  • algoritmicky alespoň částečně rozhodnutelné (funkce algoritmicky vyčíslitelné)
  • různé případy analýzy složitosti:
  • složitost nejhoršího případu
  • složitost nejlepšího případu
  • složitost průměrného případu (vážený průměr)
 2. Složitost výpočtů TS
  • časová složitost: počet kroků TS provedený od počátku do konce výpočtu
  • prostorová složitost: počet buněk pásky TS požadovaný pro daný výpočet
  • je-li časová složitost n, pak prostorová složitost není větší než n+1
  • k-páskový DTS (resp. NTS) M přijímá jazyk L v čase TM: N → N, jestliže M přijme (resp. může přijmout) každé w ∈ L v nanejvýš TM(|w|) krocích
  • k-páskový DTS (resp. NTS) M přijímá jazyk L v prostoru SM: N → N, jestliže M přijme (resp. může přijmout) každé w ∈ L při použití nanejvýš SM(|w|) buněk pásky
 3. Asymptotické omezení složitosti
  • vyloučení aditivních a multiplikativních konstant
  • asymptotické horní omezení: O(f(n)) = {g(n) | ∃c > 0 ∃n0 ∈ N: ∀n ≥ n0 ⇒ 0 ≤ g(n) ≤ cf(n)}
  • asymptotické dolní omezení: Ω(f(n)) = {g(n) | ∃c > 0 ∃n0 ∈ N: ∀n ≥ n0 ⇒ 0 ≤ cf(n) ≤ g(n)}
  • asymptotické oboustranné omezení: Θ(f(n)) = {g(n) | ∃c1, c2 > 0 ∃n0 ∈ N: ∀n ≥ n0 ⇒ 0 ≤ c1f(n) ≤ g(n) ≤ c2f(n)}
 4. Třídy složitosti
  • prostředek pro kategorizaci problémů dle jejich složitosti
  • DTime[t(n)] = {L | ∃ k-páskový DTS M: L = L(M) ∧ TM ∈ O(t(n))}
  • NTime[t(n)] = {L | ∃ k-páskový NTS M: L = L(M) ∧ TM ∈ O(t(n))}
  • DSpace[s(n)] = {L | ∃ k-páskový DTS M: L = L(M) ∧ SM ∈ O(t(n))}
  • NSpace[s(n)] = {L | ∃ k-páskový NTS M: L = L(M) ∧ SM ∈ O(t(n))}
 5. Běžně užívané třídy
  • logaritmické:
  • LOGSPACE = ∪DSpace(k log(n))
  • NLOGSPACE = ∪NSpace(k log(n))
  • polynomiální:
  • P = ∪DTime(nk)
  • NP = ∪NTime(nk)
  • PSPACE = ∪DSpace(nk)
  • NPSPACE = ∪NSpace(nk)
  • exponenciální:
  • EXP = ∪DTime(2nk)
  • NEXP = ∪NTime(2nk)
  • EXPSPACE = ∪DSpace(2nk)
  • NEXPSPACE = ∪NSpace(2nk)
  • k-exponenciální (věž exponenciál o výšce k):
  • k-EXP = ∪DTime(22...2nl)
  • k-NEXP = ∪NTime(22...2nl)
  • k-EXPSPACE = ∪DSpace(22...2nl)
  • k-NEXPSPACE = ∪NSpace(22...2nl)
  • elementární:
  • ELEMENTARY = ∪k-EXP
 6. Vlastnosti tříd složitosti
  • k-páskový DTS v čase t(n) → 1-páskový DTS v čase O(t(n)2)
  • NTS v čase t(n) → DTS v čase 2O(t(n))
  • NSpace[s(n)] ⊆ DSpace[s2(n)]
  • PSPACE = NPSPACE
  • k-EXPSPACE = k-NEXPSPACE
 7. Doplněk třídy
  • třída jazyků, které jsou doplňkem jazyků dané třídy
  • L ∈ C ⇔ L ∈ co-C
  • prostorové třídy jsou obvykle uzavřeny vůči doplňku, časové spíše ne (co-NP, co-NEXP)
 8. Redukovatelnost
  • R je třída funkcí
  • jazyk L1 ⊆ Σ1* je redukovatelný na jazyk L2 ⊆ Σ2*, jestliže existuje f ∈ R taková, že w ∈ L1 ⇔ f(w) ∈ L2
  • L1Rm L2
 9. Polynomiální redukce
  • jazyka L1 ⊆ Σ1* na jazyk L2 ⊆ Σ2* je funkce f: Σ1* → Σ2* taková, že:
  • 1. ∀w ∈ L1 ⇔ f(w) ∈ L2
  • L1R
  • 2. f je Turingovsky vyčíslitelná v polynomiálním čase
  • značíme L1Pm L2
 10. Jazyky C-těžké a C-úplné
  • R je třída funkcí, C třída jazyků
  • L0 je C-těžký vzhledem k R redukovatelnosti, jestliže ∀L ∈ C: L ≤Rm L0
  • L0 je C-úplný vzhledem k R redukovatelnosti, jestliže L0 ∈ C a L0 je C-těžký
  • příklady:
  • NP, PSPACE, EXP úplnost vůči polynomiální redukovatelnosti
  • P, NLOGSPACE úplnost vůči redukovatelnosti v deterministickém logaritmickém prostoru
  • NEXP úplnost vůči exponenciální redukovatelnosti
  • Image Upload
 11. Příklady problémů
  • LOGSPACE: existence cesty mezi dvěma uzly v neorientovaném grafu
  • NLOGSPACE: existence cesty mezi dvěma uzly v orientovaném grafu, 2-SAT
  • P-úplný: splnitelnost Hornových klauzulí, náležitost řetězce do jazyka BKG
  • NP-úplný: 3-SAT, SAT, existence kliky dané velikosti, existence Hamiltonovské kružnice, barvitelnost, obchodní cestující, knapsack
  • co-NP-úplný: ekvivalence RV bez iterace
  • PSPACE-úplný: ekvivalence RV, náležitost řetězce do jazyka KG, nejlepší tah v Sokobanu
  • EXP-úplný: nejlepší tah v šachu
  • EXPSPACE-úplný: ekvivalence RV s kvadrátem
  • mimo ELEMENTARY: ekvivalence RV s negací
 12. SAT problém
  • V = {v1, v2, ..., vn} je konečná množina Booleovských proměnných
  • literál: proměnná vi nebo její negace vi
  • klausule: výroková formule obsahující literály spojené spojkou ∨ (nebo)
  • SAT-problém: je dána množina proměnných V a množina klausulí nad V, je tato množina klausulí splnitelná
  • NP-úplný problém
Author:
hrbi
ID:
222964
Card Set:
TIN 20. Časová a paměťová složitost
Updated:
2013-06-16 13:06:30
Tags:
tin
Folders:

Description:
mssz 2013
Show Answers: