MPR 28. Metoda Logického rámce

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Logická rámcová matice (LRM)
  • Prostředek přehledného zobrazení cílů (účelu), konkrétních výstupů z projektu, činností a prostředků umožňujících jejich naplnění, ukazatelů pomocí kterých je možné výsledky projektu vyjádřit (včetně jejich zdrojů dat) a podmínek a rizik, které realizaci projektu ovlivní, případně ohrozí.
  • Umožňuje logickou prezentaci výsledků analýz a cílů projektu.
  • Prezentuje předpoklady, které byly uvažovány při přípravě projektu.
  • Výsledkem tvorby logického rámce je tabulka sumarizující nejdůležitější aspekty projektu.
 2. Hlavní aspekt LRM
  Sladění úhlu pohledu na problematiku všemi zainteresovanými stranami.
 3. Fáze tvorby LRM
  • analytická fáze:
  • analyzována současná situace takovým způsobem, aby mohl být vytvořena vize budoucí situace a stanoveny strategie, jak situace dosáhnout
  • - kroky AF:
  • - analýza zainteresovaných skupin
  • - analýza problémů
  • - analýza cílů
  • - analýza strategií
  • plánovací fáze:
  • projektové myšlenky jsou dále rozvíjeny do podoby praktického plánu projektu připraveného k implementaci
  • v návaznosti na plán projektu je vytvořen rozpočet projektu
 4. Záměr
  • PROČ chceme dosáhnout níže uvedené změny?
  • nepřímo dosažitelná věc
  • např. zlepšení životního prostředí
 5. Cíl
  • ČEHO chceme dosáhnout?
  • JEDINÝ cíl pro jeden projekt.
  • Pokud mezi záměrem a cílem není konsenzus a cílů je 2 a více, je třeba (nejspíš) spustit více projektů.
  • např. kvalita vody v řece M na úseku XY zlepšena
 6. Výstupy (konkrétní)
  • Specifikují, JAK chceme změny (cíle) dosáhnout.
  • Co konkrétně bude tým fyzicky realizovat.
  • např. čističky odpadních vod, kanalizace, ...
 7. Aktivity (klíčové činnosti)
  • Rozhodujícím způsobem ovlivňují realizaci konkrétních výstupů.
  • např. výkup a výběr pozemků, projektování, výstavba, kolaudace, ...
 8. Objektivně ověřitelné ukazatele (OOU)
  • Prokazují, že záměru/cíle/výstupů bylo dosaženo.
  • Musí obsahovat konkrétní hodnotu!
  • např. obsah látky X na m3 je nižší než X; obsah dusičnanů je o 20% nižší než oproti současnému stavu; ...
 9. Předpoklady a rizika
  např. fakt, že si nějaká továrna nepostaví u ústí naší řeky M výrobnu...
 10. Předběžné podmínky
  např. že projekt uspěje v dotačním řízení a budou na něj prachy
Author:
hrbi
ID:
223108
Card Set:
MPR 28. Metoda Logického rámce
Updated:
2013-06-10 09:45:00
Tags:
mpr
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: