טריגונומטריה

The flashcards below were created by user clavim on FreezingBlue Flashcards.

 1. points on a graph
  plotted points
  A(x;y) B(x;y)

  A(-2;1) B(1:5)
 2. distance formula   Image Upload 1


 3. find the missing coords

  a(x;y) b(-1;3) c(1;1)

  AB = AC= (sqr)10
  AB2 = (x+1)2 + (y-3)2 = 10 AC2 = (x-1)2 + (y-1)2 = 10

  AB2 = x2 + 2x +10 + y2 -6y = 10 AC2 = x2 - 2x + 1+ y2 -2y +2 = 10
Author:
clavim
ID:
22316
Card Set:
טריגונומטריה
Updated:
2010-06-16 17:44:47
Tags:
נקודות במתמטיקה
Folders:

Description:
5 נקודות במתמטיקה
Show Answers: