PRL 35. Distribuovaný broadcast, synchronizace v distribuovaných systémech

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. PRAM
  • Parallel Random-Access Machine
  • synchronní model paralelního výpočtu ve kterém procesory komunikují sdílenou pamětí
  • výpočet probíhá po krocích: čtení sdílené paměti; lokální operace; zápis do sdílené paměti
  • přístupy do paměti: EREW(, ERCW), CREW, CRCW
  • řešení zápisových konfliktů
  • broadcast
 2. Řešení zápisových konfliktů PRAM
  • COMMON: všechny zapisované hodnoty musí být shodné
  • ARBITRARY: zapisované hodnoty mohou být různé, zapíše se libovolná
  • PRORITY: procesory mají prioritu
 3. Broadcast v PRAM
  • Hodnota uložená v paměti má být rozšířena mezi N procesory:
  • pro CREW a CRCW řešení v konstantním čase
  • pro EREW je třeba simulovat současné čtení (P1 přečte D a zpřístupní jej P2, P1 a P2 jej zpřístupní P3 a P4...)
 4. Distribuovaný broadcast
  • komunikace: známe horní mez zpoždění zprávy; lokální hodiny pro každý proces
  • m = zpráva z množiny možných zpráv
  • Každá zpráva obsahuje:
  • (a) totožnost odesilatele sender(m)
  • (b) pořadové číslo (kolikátou zprávu odesilatel poslal) seq(m)
 5. Základní vlastnosti distr. broadcastu
  • Validity: Pokud korektní proces odešle broadcast, pak všechny korektní procesy tento broadcast obdrží (dříve či později)
  • Agreement: Pokud korektní proces obdržel broadcast, potom všechny korektní procesy obdrží broadcast také (dříve či později)
  • Integrity: Každý korektní procs obdrží broadcast maximálně jednou (nedojde k zacyklení)
 6. Další vlastnosti broadcastu
  • FIFO Order: pokud nějaký proces broadcastuje zprávu m před zprávou n, potom žádný korektní proces nepřijmne zprávu n, aniž by nejdříve přijal zprávu m (tj. zprávy jsou doručovány ve stejném pořadí jak byly odeslány)
  • Causal Order: FIFO Order, ale v rámci všech procesů v systému (tj. Pokud máme 2 procesy a každý vysílá 2 broadcasty A (m,n), B(o,p) pak žádný proces nepřijme v pořadí (m,n,p,o) nebo (o,p,n,m) nebo (p,n,m,o)... Jediné správné je (m,n,o,p) nebo (o,p,m,n) nebo (m,o,p,n) nebo (m,o,n,p))
  • Total Order: doručování přesně ve stejném pořadí, jak byly broadcasty odeslány
 7. Spolehlivý broadcast
  validita, agreement, integrita
 8. Klasifikace broadcastů
  • Reliable (RBCAST): Validity + Agreement + Integrity
  • FIFO (FBCAST): reliable + FIFO Order
  • Causal (CBCAST): reliable + Causal Order
  • Atomic (ABCAST): reliable + Total Order
 9. Suma prefixů
  • jeden ze základních kamenů stavby paralelních systémů
  • operace, jejímž vstupem je binární asociativní operátor ⊕ a uspořádaná posloupnost n prvků 𝑎0, 𝑎1 , ..., 𝑎𝑛−1, jejímž výstupem je vektor (𝑎0, 𝑎0⊕𝑎1, ..., 𝑎0⊕𝑎1⊕...⊕𝑎𝑛−1)
  • Image Upload
 10. Synchronizace v distr. systémech
  • absence globálních a synchronizačních hodin
  • řešení vzájemného vyloučení:
  • (a) centralizované řešení
  • (b) distribuované (Lamportův alg., Raymondův alg.)
 11. Lamportův algoritmus
  • předpokládá oboustranné FIFO kanály mezi procesy
  • každý proces udržuje vlastní frontu požadavků
  • používá časových značek k uspořádání požadavků
  • vyžaduje 3(n-1) zpráv
  • fáze: požadavek (request), potvrzení (reply), uvolnění (release)
  • algoritmus:
  • (a) proces P pošle všem ostatním procesům request
  • (b) všechny ostatní procesy musí odpovědět reply
  • (c) po dokončení proces P pošle release
  • (d) požadavky se vyřizují dle FIFO front
 12. Raymondů algoritmus
  • procesy uspořádány do stromu
  • pracuje na bázi předávání pověření
  • udržuje frontu požadavků na pověření od procesů nižších úrovní
Author:
hrbi
ID:
223356
Card Set:
PRL 35. Distribuovaný broadcast, synchronizace v distribuovaných systémech
Updated:
2013-06-11 11:51:09
Tags:
prl
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: