MAR 40. Segmentace trhu

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Shrnutí Segmentace trhu
  • homogenní trh x heterogenní trh
  • tržně nediferencovaný marketing x cílený
  • marketing
  • požadavky na segment
  • etapy analýzy a rozhodování u cíleného marketingu
  • makrosegmenty trhu
  • hlediska segmentace spotřebitelského trhu
  • hlediska segmentace průmyslového trhu
 2. Marketingový segment
  • Heterogenní trh je rozdělen do různých marketingových segmentů.
  • Marketingový segment tvoří zákazníci se stejnými potřebami.
  • Marketingový segment je homogenní z hlediska způsobu uspokojování potřeb.
 3. Jak se liší marketingové mixy jednotl. segmentů?
  Liší se od sebe tak, aby se optimálně vyšlo vstříc potřebám jednotlivých segmentů.
 4. Proč diferenciovat produkt?
  • Diferenciace produktu a segmentace trhu jdou obvykle ruku v ruce.
  • Výrobci produkují diferencovaný produkt na určitém marketingovém segmentu.
 5. Heterogenní trh vs. homogenní trh
  • Heterogenní trh = spotřebitelé s různými motivy pro užívání a nákup produktu.
  • Homogenní trh = spotřebitelé daného segmentu mají stejné preference.
 6. Strategie segmentace (způsoby pokrytí trhu)
  • Tržně nediferencovaný marketing:
  • (a) Masový marketing
  • (b) Výrobkově diferencovaný marketing
  • Cílený marketing:
  • (a) Diferencovaný marketing
  • (b) Koncentrovaný (soustředěný) marketing
 7. Na čem závisí výběr strategie segmentace
  • Možnosti společnosti, včetně finančního rozsahu, technického vybavení a know-how.
  • Homogennost produktu a homogenita trhu.
  • Fáze v životním cyklu produktu.
  • Strategie konkurence.
 8. Požadavky, které musí segment splňovat
  • Velikost
  • Měřitelnost
  • Rozdílnost a homogennost
  • Dostupnost
  • Akceschopnost
 9. Etapy analýzy a rozhodování u cíleného marketingu
  • Průzkum trhu
  • Segmentace trhu
  • Tržní zacílení (targeting)
  • Tržní umístění (market positioning)
  • Volba marketingové strategie
 10. Segmentace makrosegmentů
  • Průmyslový trh
  • Spotřebitelský trh
 11. Hlediska segmentace Spotřebitelského trhu
  • Geografické (země, region, místo, klimatická oblast)
  • Demografické (věk, pohlaví, počet dětí, cyklus rodinného života, velikost rodiny)
  • Sociálně ekonomické (příjem, zaměstnání, vzdělání, společenská třída, náboženství, etnický původ)
  • Psychologické (osobnost, životní styl)
  • Motivy koupě (hledaný prospěch nebo požadovaný užitek)
  • Kupní chování (stupeň užití, úroveň věrnosti značce)
  • Citlivost na marketingové nástroje (na cenu, reklamu, služby)
 12. Hlediska segmentace Průmyslového trhu
  • Velikost (měřena počtem zaměstnanců, počtem provozoven, prodejen, obratem...)
  • Typ organizace (výrobní, nevýrobní, vládní, veřejné služby, armáda, rozpočtová, příspěvková...)
  • Geografické - řada odvětví je výrazně geograficky koncentrována
  • Typ nákupní situace (opakovaný nákup, modifikovaný opakovaný nákup, nový nákup)
Author:
hrbi
ID:
223373
Card Set:
MAR 40. Segmentace trhu
Updated:
2013-06-11 15:10:10
Tags:
mar
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: