EIP 45. Informační management

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Informační management (IM)
  Informační management představuje soubor poznatků, metod, doporučení systémových přístupů a informatiky, pomáhající realizovat informační procesy manažerského myšlení k dosažení cílů organizace.
 2. Komponenty IM
  • manažerský přístup: rozhodující pro správnou orientaci svého použití
  • systémový přístup: účelový způsob myšlení či řešení problémů, přičemž zkoumané jevy a procesy jsou chápány komplexně v jejich vnitřních a vnějších souvislostech
  • přístupy informatiky: vnímání informací jako dat, kterým jejich uživatel v procesu své interpretace přisuzuje určitý význam
 3. Manažerské funkce
  • sekvenční: plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků vedení lidí, kontrola
  • paralelní/průběžné: analýza, rozhodování, realizace/implementace
 4. Strategie IM
  Základní programové stanovisko TOP managementu k dalšímu rozvoji; vymezení a uspořádání soustavy cílů rozvoje dané organizační jednotky v prostoru a času a volba postupu dosažení (hybnou silou strategie je inovace faktorů/činností reprodukčního procesu).
 5. Druhy strategie IM
  • celopodniková
  • oborová
  • funkcionální
 6. Postup tvorby strategie IM
  • Stanovení poslání – mise (navazuje na vizi)
  • Rozbor výchozího stavu - SWOT, hodnotvorný řetězec
  • Rozbor zdrojových možností rozvoje
  • Stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie
  • Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie
  • Prověření vhodnosti zvolené strategie
  • Realizace strategie
 7. SWOT
 8. Hodnotvorný řetězec
 9. Kritické faktory úspěchu 7S (podle Květoňové)
  • manažerské procesy: posloupnost transformace vstupních zdrojů na výstupní
  • strategie: východiska, hlavní cíle a postupy rozvoje organizace
  • struktura: uspořádání organizačních částí, jejich vzájemné vztahy a obsahově vymezená funkční náplň; vertikální, horizontální a další vazby, vyjadřující vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce)
  • technologie (IS/IT): poskytuje prostředky, postupy a metody informatizace oblastí manažerské práce
  • lidé a role: pracovníci vykonávající manažerské i prováděcí činnosti; individuálně uplatňovaná analytická, rozhodovací či implementační činnost pro zabezpečení manažerské práce
  • kultura: sdílené firemní hodnoty, cíle, zájmy, tradice
 10. Kritické faktory úspěchu 7S (podle McKinsey)
  • strategie (strategy),
  • struktura (structure),
  • spoluzaměstnanci (staff),
  • systémy řízení (systems),
  • sdílené hodnoty (shared value),
  • styl manažerské práce (style),
  • schopnosti, resp. dovednosti (skills)
 11. Manažerské informační systémy
  • Prolínají celou organizací jako sociálním systémem.
  • Formální IS určeny k výběru a integraci dat z různých zdrojů informací.
 12. Základní klasifikace manažerských IS
  • podnikový: sdílen v organizaci
  • osobní: pro konkrétního uživatele
  • inteligentní: zvlášť uložené formalizované znalosti
 13. Typy operací manažerských IS
  • uchování vhodně organizovaných dat. struktur
  • rychlý přenos obrovských objemů dat
  • prezentace dat ve vhodné podobě (jazyková, tabulková, grafy, obraz, zvuk)
  • zpracování dat dle stanovených postupů (algoritmů)
 14. K zapamatování, od Šárky (s láskou)
  • Informační management: pojem, rysy, funkce a komponenty (manažerský přístup, systémový přístup, přístupy informatiky)
  • Základní pojmy: management, organizace, podnikavost (vnitřní, vnější), podnikání
  • Manažerské funkce: sekvenční (plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí, kontrola) a paralelní /průběžné (analýza, rozhodování, realizace/implementace)
  • Kritické faktory úspěchu („7S“) - manažerské procesy, strategie, struktura, technologie, lidé a role, kultura
  • Systémový přístup – pojmy (systém, systémový přístup..), taxonomie (srovnání různých klasifikací), charakteristiky
  • Podnikatelská strategie – pojem, druhy, postup tvorby (stanovení poslání / mise → realizace strategie), využívané metody a techniky (SWOT analýza, Hodnototvorný řetězec)

Card Set Information

Author:
hrbi
ID:
223538
Filename:
EIP 45. Informační management
Updated:
2013-06-17 14:48:47
Tags:
eip
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview