EIP 45. Informační management

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Informační management (IM)
  Informační management představuje soubor poznatků, metod, doporučení systémových přístupů a informatiky, pomáhající realizovat informační procesy manažerského myšlení k dosažení cílů organizace.
 2. Komponenty IM
  • manažerský přístup: rozhodující pro správnou orientaci svého použití
  • systémový přístup: účelový způsob myšlení či řešení problémů, přičemž zkoumané jevy a procesy jsou chápány komplexně v jejich vnitřních a vnějších souvislostech
  • přístupy informatiky: vnímání informací jako dat, kterým jejich uživatel v procesu své interpretace přisuzuje určitý význam
 3. Manažerské funkce
  • sekvenční: plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků vedení lidí, kontrola
  • paralelní/průběžné: analýza, rozhodování, realizace/implementace
 4. Strategie IM
  Základní programové stanovisko TOP managementu k dalšímu rozvoji; vymezení a uspořádání soustavy cílů rozvoje dané organizační jednotky v prostoru a času a volba postupu dosažení (hybnou silou strategie je inovace faktorů/činností reprodukčního procesu).
 5. Druhy strategie IM
  • celopodniková
  • oborová
  • funkcionální
 6. Postup tvorby strategie IM
  • Stanovení poslání – mise (navazuje na vizi)
  • Rozbor výchozího stavu - SWOT, hodnotvorný řetězec
  • Rozbor zdrojových možností rozvoje
  • Stanovení soustavy cílů podnikatelské strategie
  • Formulace scénářů a výběr vhodné podnikatelské strategie
  • Prověření vhodnosti zvolené strategie
  • Realizace strategie
 7. SWOT
  Image Upload
 8. Hodnotvorný řetězec
  Image Upload
 9. Kritické faktory úspěchu 7S (podle Květoňové)
  • manažerské procesy: posloupnost transformace vstupních zdrojů na výstupní
  • strategie: východiska, hlavní cíle a postupy rozvoje organizace
  • struktura: uspořádání organizačních částí, jejich vzájemné vztahy a obsahově vymezená funkční náplň; vertikální, horizontální a další vazby, vyjadřující vztahy nadřízenosti, podřízenosti a spolupráce)
  • technologie (IS/IT): poskytuje prostředky, postupy a metody informatizace oblastí manažerské práce
  • lidé a role: pracovníci vykonávající manažerské i prováděcí činnosti; individuálně uplatňovaná analytická, rozhodovací či implementační činnost pro zabezpečení manažerské práce
  • kultura: sdílené firemní hodnoty, cíle, zájmy, tradice
 10. Kritické faktory úspěchu 7S (podle McKinsey)
  • strategie (strategy),
  • struktura (structure),
  • spoluzaměstnanci (staff),
  • systémy řízení (systems),
  • sdílené hodnoty (shared value),
  • styl manažerské práce (style),
  • schopnosti, resp. dovednosti (skills)
 11. Manažerské informační systémy
  • Prolínají celou organizací jako sociálním systémem.
  • Formální IS určeny k výběru a integraci dat z různých zdrojů informací.
 12. Základní klasifikace manažerských IS
  • podnikový: sdílen v organizaci
  • osobní: pro konkrétního uživatele
  • inteligentní: zvlášť uložené formalizované znalosti
 13. Typy operací manažerských IS
  • uchování vhodně organizovaných dat. struktur
  • rychlý přenos obrovských objemů dat
  • prezentace dat ve vhodné podobě (jazyková, tabulková, grafy, obraz, zvuk)
  • zpracování dat dle stanovených postupů (algoritmů)
 14. K zapamatování, od Šárky (s láskou)
  • Informační management: pojem, rysy, funkce a komponenty (manažerský přístup, systémový přístup, přístupy informatiky)
  • Základní pojmy: management, organizace, podnikavost (vnitřní, vnější), podnikání
  • Manažerské funkce: sekvenční (plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků, vedení lidí, kontrola) a paralelní /průběžné (analýza, rozhodování, realizace/implementace)
  • Kritické faktory úspěchu („7S“) - manažerské procesy, strategie, struktura, technologie, lidé a role, kultura
  • Systémový přístup – pojmy (systém, systémový přístup..), taxonomie (srovnání různých klasifikací), charakteristiky
  • Podnikatelská strategie – pojem, druhy, postup tvorby (stanovení poslání / mise → realizace strategie), využívané metody a techniky (SWOT analýza, Hodnototvorný řetězec)
Author:
hrbi
ID:
223538
Card Set:
EIP 45. Informační management
Updated:
2013-06-17 14:48:47
Tags:
eip
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: