EIP 47. Oceňování informačních produktů

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Náklady produkce
  • Základní vlastností informačního zboží je, že náklady na jeho produkci jsou udávány náklady na vydání jeho první verze. Ostatní (kopie, updaty) jsou často zanedbatelné.
  • Fixní náklady jsou obrovské, variabilní minimální.
 2. Tržní struktury pro informační zboží
  • Model dominantní firmy: může/nemusí produkovat nejlepší produkt, ale z důvodu své velikosti a úsporám z rozsahu se těší nákladové výhodě napříč jeho menším konkurentům (např. Microsoft).
  • Trh s diferencovaným produktem: na trhu se vyskytuje větší počet firem produkujících stejný druh informačního produktu, ale v mnoha různých modifikacích či variantách (typicky elektronické publikace, filmy apod.).
 3. Typy strategií
  • diferenciace produktu
  • dosažení vůdcovství v nákladech
  • výhoda prvního příchozího
 4. Diferenciace produktu
  K "syrové" informaci (produktu) je třeba přidat hodnotu, čímž se nabízející odliší od konkurence.
 5. Dosahování vůdcovství v nákladech
  Dosažení vůdcovství v nákladech prostřednictvím úspor z rozsahu; tzn. prodej třeba i stejného (nediferencovaného) zboží, ale ve větším objemu, aby se ušetřilo na nákladech.
 6. Výhoda prvního příchozího
  Využití časného vstupu na trh kombinovaného s prozíravým přístupem k oceňování.
 7. Strategie/přístupy oceňování
  • strategie prémiové ceny: prvotní nabízení produktu za vysoké ceny, postupné snižování
  • penetrace: založena na používání nízkých cen; cílem je rychlé proniknutí na trh, dosažení velkého tržního podílu s tím spojeného zvýšení objemu výroby
  • sbírání smetany: uplatnění záměrně vysoké ceny v poměrně krátkém časovém období, nejčastěji při zavádění zcela nového výrobku či služby na světový trh
 8. Tři typy diferencovaných cen
  • Personalizované ceny: prodej každému uživateli za odlišné ceny – prvního stupně.
  • Verzování: nabídka produktové řady a ponechání volby na uživatelích, jaká verze produktu nejvíce vyhovuje jejich potřebám (jakou chtějí) – druhého stupně.
  • Skupinové ceny: nastavení odlišných cen pro různé skupiny spotřebitelů (studenti, důchodci atp.) – závislost např. na elasticitě poptávky – třetího stupně.
 9. Cenová diskriminace
  • Stanovení rozdílných cen stejných výrobků, aniž by k tomu vedly nákladové důvody.
  • (a) First-degree: stejné zboží za různé ceny různým zákazníkům. Zisky nejsou závislé na cenové
  • strategii použité konkurenty.
  • (b) Second-degree: firmy účtují nižší ceny za vyšší množství
  • (c) Third-degree: založena na porozumění trhu – rozložení spotřebitelů dle jejich poptávkových křivek
 10. Cenová diskriminace I. stupně
  Je taková, kdy prodávající stanoví každému jednotlivému spotřebiteli maximální cenu, kterou je ochoten zaplatit za každou jednotlivou jednotku statku, tj. připraví ho o celý přebytek spotřebitele. Někdy též nazýváno "rezervační cena", angl. "Reservation Price".
 11. Cenová diskriminace II. stupně
  Spočívá ve stanovení různých cen za různá kumulovaná množství daného statku (diskriminace v závislosti na prodaném množství). Někdy též nazýváno "Multi-Part Pricing". Statky jsou prodávány po blocích s postupně se snižující cenou.
 12. Cenová diskriminace III.
  Stupně spočívá v rozdělení spotřebitelů do několika skupin dle jejich poptávkové křivky a stanovení ceny pro každou skupinu samostatně.
 13. Customizace
  Snaha o pochopení, co zákazník přesně chce, následovaná vysokým přizpůsobením.
 14. Verzování
  Zájem o stejné základní zboží, ale odlišné stupně ochoty platit.
 15. Svazování
  • Prodej dvou a více komponent spolu za jednu cenu.
  • čistý svazek: nejde koupit zvlášť A a B, jen (AB)
  • smíšený svazek: A i B jde koupit zvlášť
 16. Účely svazování
  Primární redukce nákladů, zlepšení kvality, cenová diskriminace a vstupní omezení.
 17. Saturační efekt
  • snížení potenciálního počtu zákazníků, zatímco tržní penetrace roste
  • sestupný posun v křivce poptávky
  • schopnost uspokojit poptávku jinými prostředky (půjčování/pronájem)
Author:
hrbi
ID:
223560
Card Set:
EIP 47. Oceňování informačních produktů
Updated:
2013-06-17 16:07:14
Tags:
eip
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: