EIP 49. Síťová ekonomika

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. proces vytváření sítí: síťová struktura, implementace a řízení
 2. Pojem síťová ekonomika
  • Označení pro nynější globální vazby mezi ekonom. subjekty charakteristické výrazným propojením.
  • Propojení čehokoliv s čímkoliv do pavučiny sítí různých úrovní vztahů.
 3. Síť
  Množina více autonomních organizací, které jsou v přímé a nebo nepřímé interakci.
 4. Hnací síly síťové ekonomiky
  • liberalizace a internacilonalizace
  • konkurence
  • inovace mng. a organizace
  • poptávka po řešení problémů a individ. produktech
  • změny v technice a technologiích
 5. Síťové struktury
  • hvězda: lokální telefonní síť (centrála)
  • strom: distribuce plynu, elektřiny
  • krystal: propojení mezi hvězdami (dálkové tel. sítě)
  • point-to-point: struktury, kde existuje přímé spojení mezi všemi dvojicemi uzlů
  • hub and spoke strom: struktury s jedním centrem, umožňující nepřímé spojení uzlů (letecká doprava - přesedání cestujících)
 6. Síťové externality
  Přírůstky užitku, který uživatel získá spotřebou produktu, když počet uživatelů stejného typu produktu roste.
 7. Členění síťových externalit
  • přímé: generovány jako přímé důsledky počtu uživatelů stejného produktu (mobily)
  • nepřímé: vznikají, když hodnota produktu roste společně s růstem počtu komplementárních produktů (HW-SW paradigma)
 8. Příčiny vzniku síťových externalit
  • očekávání uživatelů: víc uživatelů = větší užitek
  • koordinace mezi uživateli: dosažení větších síťových výhod ve stabilnější síti
  • náklady na přepnutí a problém uzamčení: např. při přechodu z jedné sítě do druhé
 9. Analýza síťových externalit
  • makro přístup: předpokládá se, že ext. existují a snaží se modelovat jejich důsledky
  • mikro přístup: snaží se nalézt příčinu síťových externalit
 10. Negativní a positivní zpětná vazba
  • negativní: stabilizuje systém, udržuje rovnovážný stav
  • positivní: silné činí ještě silnějšími a slabé slabšími, hnací silou síťové ekonomiky
 11. Proces vytváření sítí firem
  • síťová strategie
  • síťová struktura
  • výběr partnerů
  • implementace
  • řízení
  • změna
 12. Proces vytváření sítí firem - typy sítí
  • výzkumné a vývojové: organizace, jejichž cílem je sdílení rizika, nákladů a kvalifikace při vývoji nových technologií
  • standardizační: snaha prosadit dominantní technologii jako standard v určité oblasti (nemožné pro jednotlivce --> spojení firem)
  • dodavatelské sítě: zaměřeny na zvýšení výkonnosti
  • sítě řešení: složené z partnerů s komplement. produkty z různých oblastí
  • kvazi-integrační sítě: horizontální sítě mezi přímými konkurenty (obranné důvody)
 13. Proces vytváření sítí firem - stavební prvky síťové struktury
  • síla spojení: dána formou kooperace
  • velikost sítě: závisí na schopnostech sítě uspokojovat členy
  • členský mix: složení partnerů ⇒ konkurence v síti
  • kolektivní řízení: koordinace v sítích
  • vytváření klastru: odpovídá rozsahu, v němž jsou partneři propojeni do skupin s vazbami mezi nimi
 14. Proces vytváření sítí firem - implementace
  Zvážení vhodnosti použití plánovacího přístupu.
 15. Proces vytváření sítí firem - řízení
  • udržování sítě (tlaky mezi partnery)
  • řízení výkonnosti
  • vytváření síťových schopností (partnerský program)
 16. Pozice v sítích
  • organizátor
  • most
  • člen skupiny
Author:
hrbi
ID:
223577
Card Set:
EIP 49. Síťová ekonomika
Updated:
2013-06-13 10:48:19
Tags:
eip
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: