MEK 58. Investiční rozhodování v podniku. Metody hodnocení investic: čistá současná hodn

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. Investiční rozhodování v podniku. Metody hodnocení investic: čistá současná hodnota, doba návratnosti, vnitřní výnosové procento.
 2. Typy investic
  • finanční investice: nákup cenných papírů s cílem získat úrok
  • kapitálové investice: tvoří základ pro rozšíření výrobní kapacity
  • nehmotné: know-how, výsledky výzkumu, vývoje
 3. Analýza investičního rizika
  • spojeno s pravděpodobností budoucích výnosů (zisků)
  • důležitá část hodnocení každého projektu
  • k určení se vytváří ve firmách specializované týmy
 4. Metody analýz investičních rizik
  • rozhodovací stromy
  • scénáře
  • simulace
 5. Fáze hodnocení investic
  • vyhodnocení účelu a potřebnosti investice
  • vyhodnocení technickoekonomické úrovně výrobků
  • vyhodnocení zaměnitelných variant (srovnatelná efektivnost)
  • komplexní vyhodnocení výsledné varianty (sociální účinky, investiční nároky)
  • hospodárnost využitých zdrojů
 6. Metody hodnocení investic
  • čistá současná hodnota
  • doba návratnosti
  • vnitřní výnosové procento
 7. Cash flow
  • CFT=(VT –NppT–NpsT–NoT–NúT)*(1-d)+NoT–UT–NiT
  • VT ... výnosy (tržby)
  • NppT ... provozní proměnné náklady
  • NpsT ... provozní stálé náklady
  • NoT ... odpisy sledovaného zařízení
  • NúT ... úroky placené z úvěrů
  • d ... sazba daně z příjmu
  • UT ... úmor úvěrů
  • NiT ... investiční náklady
 8. Čistá současná hodnota (ČSH) - teorie
  • absolutní, rozdílově orientovaný ukazatel rozdílu mezi současnou hodnotou příjmů (kladný CF) a současnou hodnotou investičních výdajů (záporný CF)
  • požaduje se, aby byl větší než 0
  • výhody: zkoumání realizovatelnosti investice na základě celé uvažované doby života
  • nevýhody: při porovnání projektů, pokud mají různou dobu života
 9. Čistá současná hodnota (ČSH) - vztah
  • ČSH = -IN + Σ1n(CF / (1+i)n)
  • n ... doba životnosti projektu,
  • CF ... peněžní toky v jednotlivých letech doby života projektu
  • i ... diskontní sazba projektu / úroková míra
  • IN ... investiční náklad (kapitálový výdaj) na pořízení investice
 10. Doba návratnosti - teorie
  vyjadřuje čas provozu, za který se investiční prostředky navrátí provozním efektem
 11. Doba návratnosti - vztah
  • IN = Σ(Zi + Qi)
  • IN ... investiční náklad (kapitálový výdaj)
  • Zi ... zisk v i-tém roce,
  • Qi ... odpisy v i-tém roce
 12. Index rentability
  • poměrový, relativní ukazatel míry výnosnosti investičního projektu nad rámec požadovaných nákladů kapitálu
  • přijatelný projekt je s indexem větším jak 1
  • IR = ( (CF0 + ... + CFn) /
 13. Vnitřní výnosové procento
  • vychází z principů čisté současné hodnoty s tím, že hledanou je proměnná I, která odpovídá nulové hodnotě ČSH
  • jde o vnitřní sílu (rentabilitu) dané varianty řešení
  • výpočet se provádí metodou pokusů a omylů, počítá se vícekrát ČSH, aby se zjistilo, která hodnota diskontní sazby odpovídá nulové hodnotě kritéria ČSH
Author:
hrbi
ID:
223744
Card Set:
MEK 58. Investiční rozhodování v podniku. Metody hodnocení investic: čistá současná hodn
Updated:
2013-06-13 18:32:20
Tags:
mek
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: