Nederlands – Turks [C]

The flashcards below were created by user vvv123 on FreezingBlue Flashcards.

 1. de cactus : kaktüs
  Image Upload
  •Een cactus kan wekenlang zonder water.
  • •Bir kaktüs haftalarca susuz kalabilir.
  • •Bir kaktüs haftalarca susuz yaşayabilir.
 2. de ceremonie : tören, merasim

  •Bij elke begrafenis hoort een ceremonie.
  • •Her defnetmede bir tören olur.
  • •Her cenazede bir merasim olur.
 3. de ceremonie : tören, merasim

  •Sommige ceremonies worden uitgevoerd om gebeurtenissen of personen te herdenken.
  •Bazı merasimler olayları ya da kişileri anmak için yapılır.
 4. de ceremonie : dini tören, ayin

  •Tijdens een ceremonie worden rituele
  handelingen uitgevoerd.
  •Bir ayin sırasında dini törene ait hareketler icra edilir.
 5. chagrijnig : asık suratlı, mutsuz, sıkıntılı, suratsız
  Image Upload
  •Ze is de laatste tijd erg chagrijnig.
  •Son günlerde çok asık suratlı.
 6. de chemische wapens : kimyasal silahlar

  •Het Syrische regime zal niet twijfelen om chemische wapens te gebruiken tegen de eigen bevolking.
  •Suriye rejimi kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmaya tereddüt etmeyecek.
 7. de chemische wapens : kimyasal silahlar

  •Syrië heeft de meeste chemische wapens in het Midden-Oosten.
  •Suriye Orta Doğu’da en çok kimyasal silaha sahiptir.
 8. de citroen : limon
  Image Upload
  •De schil van de citroen wordt wel gebruikt om gebak smaak te geven.
  •Limon kabuğu pastaya tat vermek için kullanılır.
 9. een citroen uitpersen: limon sıkmak
  Image Upload
  •Zal ik een citroen uitpersen?
  •Bir limon sıkayım mı?
 10. de combinatie : bağdaşma; birleşme, kombinezon

  •De combinatie van kaas met jam vind ik niet lekker.
  •Reçelli peynir birleşmesi hoşuma gitmiyor.
 11. de combinatie : bağdaşma; birleşme, kombinezon

  •Wat ze ook aantrekt, het is altijd een goede combinatie.
  •Ne giyse, her zaman iyi bir kombinezondur.
 12. het compliment : iltifat, kompliman, gönül okşayıcı söz

  •Dat zal ik maar als een compliment opvatten.
  •Bunu iltifat kabul ediyorum.
 13. het compliment : iltifat, kompliman, gönül okşayıcı söz

  •Het regent complimenten.
  •İltifatlar yağıyor.
 14. contant : peşin, nakit
  Image Upload
  •Ik accepteer alleen contant.
  •Sadece nakit kabul ederim.
 15. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •De crisis is evenmin de fout van het systeem.
  •Kriz sistemin de hatası.
 16. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Er moet een betere manier zijn om de crisis te beheersen.
  •Krizi idare etmek için daha iyi bir yol olmalı.
 17. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Maar deze keer is de crisis wel heel ernstig.
  •Ama bu sefer kriz elbette çok ciddi.
 18. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Niemand heeft blijkbaar lessen getrokken uit deze crisis.
  •Bu krizden muhtemelen hiç kimse ders çıkarmadı.
 19. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Om de crisis aan te pakken, werd er een spoedoverleg ingelast.
  •Krizi halletmek için, acil bir müzakere araya sokuldu.
 20. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Wat is de psychologische impact van de crisis?
  •Krizin psikolojik etkisi nedir?
 21. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Welke conclusies moeten wij uit die crisis trekken?
  •O krizden hangi sonuçları çıkarmalıyız?
 22. de crisis : kriz, bunalım, buhran

  •Wij moeten deze crisis ernstig nemen.
  • •Bu krizi ciddiye almalıyız.
  • •Bu krizi ciddiytle ele almalıyız.
 23. economische crisis : ekonomik kriz

  •Allereerst natuurlijk de economische crisis.
  •Her şeyden önce elbette ekonomik kriz.
 24. economische crisis : ekonomik kriz

  •In een economische crisis is dewerkloosheid groot.
  •Bir ekonomik krizde işsizlik büyüktür.
 25. in de crisistijd : kriz zamanında

  •Deze invoeren moeten plaatsvinden, omdat in de crisistijd de binnenlandse veestapel wegens gebrek aan veevoeder is ingekrompen.
  Bu ithalatlar olmalı, çünkü kriz zamanında hayvan yeminin azlığında dolayı ülke içinde büyükbaş hayvanlar azaldı.
 26. politieke crisis : siyasi bunalım

  •Het land bevindt zich al jaren in een politieke crisis.
  •Ülke yıllardır bir siyasi bunalım içinde.
 27. de curator : (iflasta) tasfiye memuru, sendik; murakıp

  •De curator heeft bepaald dat dit verkocht mag worden.
  •Tasfiye memuru bunun satılabileceğini belirledi.
 28. de curator : (iflasta) tasfiye memuru, sendik; murakıp

  •De curatoren wikkelen de claims van de schuldeisers af.
  •Tasfiye memurları alacaklıların taleplerini hallediyorlar.
 29. de curator : (iflasta) tasfiye memuru, sendik; murakıp

  •Ik ben curator.
  •Ben tasfiye memuruyum.
Author:
vvv123
ID:
223924
Card Set:
Nederlands – Turks [C]
Updated:
2013-06-23 20:54:45
Tags:
Nederlands Turks Dutch Turkish Hollandaca Türkçe Woordenboek Sözlük
Folders:

Description:
Voorbeeld Zinnen en Uitdrukkingen met Turkse Vertalingen
Show Answers: