KODIFIKACE ČJ jaro 2013

The flashcards below were created by user Achiever on FreezingBlue Flashcards.

 1. Kdo může kodifikovat?
  Oddělení jazykové kultury Akademie věd ČR
 2. Pravidla českého pravopisu
  -1902 první (Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví)

  -1993 dodatky (poslední úpravy čj)

  -Academia (kodifikační)
 3. Kodifikační slovníky výkladové:
  • SSJČ (slovník spisovného jazyka českého)
  • -ne zcela kodifikační
  • -nářeční, expresivní výrazy
  • -1960-71, 1978

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  • -1978
  • -reprint 2005
  • -50 000 jednotek
  • -spisovné ve spisovných významech

  • Nový akademický slovník cizích slov
  • -2005

  • NEKODIFIKAČNÍ:
  • Nová slova v češtině
 4. Jména (nekodifikační)
  • M. Knappová:
  • Jak se bude vaše dítě jmenovat?
  • Naše a cizí příjmení v současné češtině

  • Polévková:
  • Naše místní jména a jak jich užívat
 5. Typografické příručky
  Kočička a Blažek: Praktická typografie

  Kraus, Hofmannová: Písemnosti v našem životě

  Kublová, Fleischmannová: Písemnosti v našem životě
 6. Kodifikační mluvnice:
  Havránek, Jedlička: Česká mluvnice (1978)
 7. Ortoepické příručky:
  Výslovnost spisovné češtiny - 1967, 1978 - kodifikační

  Česká výslovnostní norma - nekodifikační
 8. Jazyková poradna
  • od r. 1936
  • časopis Naše Řeč (kodifikační) od r. 1917

  ONOMASTICKÉ ODDĚLENÍ: zápis rodného jména, posudek pro neobvyklá jména

  • INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA: chyby
  • 1)slovníková část (gramatické kategorie, skloňování, výklad, exemplifikace)
  • 2)výkladová část
 9. PRAVOPIS
  soubor pravidel o reprezentaci fonémů a hlásek v písmu
 10. -fonologický pravopis
  v čj jeden grafém (znak) = jedna hláska

  výjimka:CH

  • ě[je]
  • x[ks]
  • q[kv]
  • i/y[i]
 11. etymologický/morfologický/morfologicko-etymologický pravopis
  • písemná vs. vyslovená forma
  • mně/mě
  • led/let
 12. historický pravopis
  • na základě tradice
  • -rozlišování ú/ů, i/y
  • -proč nezrušit? -tradice, změna významu
 13. lexikální pravopis
  soubor slov a pravidel (vyjmenovaná slova)
 14. syntaktický pravopisný princip
  shoda podmětu s přísudkem, psaní čárek
 15. analogický pravopis
  • analogická úprava
  • 1809 Dobrovský:
  • -po C pouze i
  • -po z/s podle vzoru nosy-hrady. nosÍK=suffix
 16. spojovník
  kratší, bez mezer na krajích
 17. pomlčka
  • s mezery, delší
  • 9. 2. - 3. 3. (pokud na každé straně dvě slova/dvě číslice
 18. rozmezí (číslovky)
  8-12 let (delší, ale bez mezer)
 19. NORMA
  soubor zákonitostí jazykového úzu směřující k jisté pravidelnosti (mění se)
 20. KODIFIKACE
  zachycení normy spisovného jazyka v určitých příručkách a pravidlech (postupem zaostává)
 21. ÚZUS
  soubor jazykových prostředků, které užívá jazykové společenství aniž by je hodnotilo, zda jsou správné nebo vhodné
 22. jazyková kultura
  • vychovávat lid - osvěta:
  • přednášková a publikační činnost
  • kodifikační
  • -Pražský lingvistický kroužek, Havránek
  • 1932 soubor přednášek Spisovná čeština a jazyková kultura
 23. SPISOVNÝ ÚZUS
  • =spisovný jazyk
  • v něm: soubor variant z dubletních párů, které jsou frekventovanější
Author:
Achiever
ID:
224021
Card Set:
KODIFIKACE ČJ jaro 2013
Updated:
2013-06-16 13:36:45
Tags:
Kodifikace jaro 2013
Folders:

Description:
pojmy
Show Answers: