KODIFIKACE ČJ jaro 2013

Home > Flashcards > Print Preview

The flashcards below were created by user Achiever on FreezingBlue Flashcards. What would you like to do?


 1. Kdo může kodifikovat?
  Oddělení jazykové kultury Akademie věd ČR
 2. Pravidla českého pravopisu
  -1902 první (Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví)

  -1993 dodatky (poslední úpravy čj)

  -Academia (kodifikační)
 3. Kodifikační slovníky výkladové:
  • SSJČ (slovník spisovného jazyka českého)
  • -ne zcela kodifikační
  • -nářeční, expresivní výrazy
  • -1960-71, 1978

  • Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
  • -1978
  • -reprint 2005
  • -50 000 jednotek
  • -spisovné ve spisovných významech

  • Nový akademický slovník cizích slov
  • -2005

  • NEKODIFIKAČNÍ:
  • Nová slova v češtině
 4. Jména (nekodifikační)
  • M. Knappová:
  • Jak se bude vaše dítě jmenovat?
  • Naše a cizí příjmení v současné češtině

  • Polévková:
  • Naše místní jména a jak jich užívat
 5. Typografické příručky
  Kočička a Blažek: Praktická typografie

  Kraus, Hofmannová: Písemnosti v našem životě

  Kublová, Fleischmannová: Písemnosti v našem životě
 6. Kodifikační mluvnice:
  Havránek, Jedlička: Česká mluvnice (1978)
 7. Ortoepické příručky:
  Výslovnost spisovné češtiny - 1967, 1978 - kodifikační

  Česká výslovnostní norma - nekodifikační
 8. Jazyková poradna
  • od r. 1936
  • časopis Naše Řeč (kodifikační) od r. 1917

  ONOMASTICKÉ ODDĚLENÍ: zápis rodného jména, posudek pro neobvyklá jména

  • INTERNETOVÁ JAZYKOVÁ PŘÍRUČKA: chyby
  • 1)slovníková část (gramatické kategorie, skloňování, výklad, exemplifikace)
  • 2)výkladová část
 9. PRAVOPIS
  soubor pravidel o reprezentaci fonémů a hlásek v písmu
 10. -fonologický pravopis
  v čj jeden grafém (znak) = jedna hláska

  výjimka:CH

  • ě[je]
  • x[ks]
  • q[kv]
  • i/y[i]
 11. etymologický/morfologický/morfologicko-etymologický pravopis
  • písemná vs. vyslovená forma
  • mně/mě
  • led/let
 12. historický pravopis
  • na základě tradice
  • -rozlišování ú/ů, i/y
  • -proč nezrušit? -tradice, změna významu
 13. lexikální pravopis
  soubor slov a pravidel (vyjmenovaná slova)
 14. syntaktický pravopisný princip
  shoda podmětu s přísudkem, psaní čárek
 15. analogický pravopis
  • analogická úprava
  • 1809 Dobrovský:
  • -po C pouze i
  • -po z/s podle vzoru nosy-hrady. nosÍK=suffix
 16. spojovník
  kratší, bez mezer na krajích
 17. pomlčka
  • s mezery, delší
  • 9. 2. - 3. 3. (pokud na každé straně dvě slova/dvě číslice
 18. rozmezí (číslovky)
  8-12 let (delší, ale bez mezer)
 19. NORMA
  soubor zákonitostí jazykového úzu směřující k jisté pravidelnosti (mění se)
 20. KODIFIKACE
  zachycení normy spisovného jazyka v určitých příručkách a pravidlech (postupem zaostává)
 21. ÚZUS
  soubor jazykových prostředků, které užívá jazykové společenství aniž by je hodnotilo, zda jsou správné nebo vhodné
 22. jazyková kultura
  • vychovávat lid - osvěta:
  • přednášková a publikační činnost
  • kodifikační
  • -Pražský lingvistický kroužek, Havránek
  • 1932 soubor přednášek Spisovná čeština a jazyková kultura
 23. SPISOVNÝ ÚZUS
  • =spisovný jazyk
  • v něm: soubor variant z dubletních párů, které jsou frekventovanější

Card Set Information

Author:
Achiever
ID:
224021
Filename:
KODIFIKACE ČJ jaro 2013
Updated:
2013-06-16 13:36:45
Tags:
Kodifikace jaro 2013
Folders:

Description:
pojmy
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview