ZPO 38. Detekce hran, segmentace

The flashcards below were created by user hrbi on FreezingBlue Flashcards.

 1. vymezení pojmů detekce hran a segmentace, možné aplikace algoritmů a jejich důvody, typické nasazení algoritmů
 2. Hrana
  Místo, kde se prudce mění jas.
 3. Modely hran
  • skoková
  • náběžná
  • impulsní
  • střechová
 4. Proces detekce
  • odstranění šumu
  • zvýraznění hran
  • detekce
 5. Metody založené na derivaci jasové funkce
  • první derivace (vyhledává se extrém): Roberts, Sobel, Robinson, ...
  • druhá derivace (vyhledává se průchod nulou): Canny, Laplacián, ...
 6. Metody založené na prametrizaci hran
  Houghova transformace
 7. Cannyho detektor
  • eliminace šumu
  • určení gradientu (velikost a směr; např. sobel)
  • nalezení lokálních maxim
  • eliminace nevýznamných hran (prahování s hysterezí)
 8. Houghova transformace
  • reprezentace čar a rovinných křivek
  • transformace z Kartézského souřadnicového systému do polárního
  • robustní, není citlivá na šum a porušená data
  • výpočetně náročná
Author:
hrbi
ID:
224139
Card Set:
ZPO 38. Detekce hran, segmentace
Updated:
2013-06-17 09:47:33
Tags:
zpo
Folders:

Description:
szz 2013
Show Answers: