Practice Pronouns

The flashcards below were created by user margust on FreezingBlue Flashcards.

 1. I am your friend
  Ako ang iyong kaibigan
 2. You speak very fast
  Napakabilis mong magsalita
 3. He has three dogs
  Mayroon siyang tatlong aso
 4. She can speak German
  Marunong siyang magsalita ng Aleman
 5. We will not come late
  Hindi kami darating ng leyt
 6. They bought milk and bread
  Bumili sila ng gatas at tinapay
 7. Can you tell me your name?
  Maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong pangalan?
 8. I will give you money
  Bibigyan kita ng pera
 9. She wrote him a letter
  Gumawa siya ng sulat para sa kanya
 10. Can she help us?
  Maaari niya ba tayong tulungan?
 11. My name is Kurt
  Ang pangalan ko ay Kurt
 12. Her mother cooks for us
  Ang kanyang ina ay nagluluto para sa amin
 13. Their house is not far
  Ang kanilang bahay ay hindi malayo
Author:
margust
ID:
225583
Card Set:
Practice Pronouns
Updated:
2013-07-02 01:34:02
Tags:
fil
Folders:

Description:
practice with sentences
Show Answers: