Chinese 1

The flashcards below were created by user randys on FreezingBlue Flashcards.

 1. 你好
  • nǐ hǎo
  • Hello
 2. 再见
  • zài jiàn
  • Good bye
 3. 同学
  • tóng xué
  • classmate
  • men
  • used after a pronoun or noun to indicate plural
 4. 老师
  • lǎo shī
  • Teacher
  • ma
  • question ending
  • me
  • hěn
  • very; rather; quite
 5. 謝謝
  • xiè xiè
  • Thank
  • jiàn
  • to see
  • jiào
  • call, is called
 6. 什么
  • shén me
  • what
 7. 名字
  • míng zì
  • name
  • Wáng
  • Wang (family name)
  • xiǎo
  • small
  • big
 8. 小文
  • xiǎo wén
  • a given/first name
  • family name
 9. 大中
  • Dà Zhōng
  • first name
  • him
  • Bái
  • Family name
 10. 大卫
  • Dà wèi
  • family name
  • her
 11. 玛丽
  • Mǎ lì
  • a given / first name
  • one
  • Èr
  • two
  • sān
  • three
  • four
  • five
  • liù
  • six
  • seven
  • eight
  • jiǔ
  • nine
  • shí
  • ten
  • how many
  • suì
  • years of age
 12. 几岁
  • jǐ suì
  • how old
 13. 中国
  • Zhōng guó
  • China
  • rén
  • person
 14. 澳洲
  • Ào zhōu
  • Australia
 15. 英国
  • Yīng guó
  • England
 16. 美国
  • Měi guó
  • United States
 17. 加拿大
  • Jiānádà
  • Canada
 18. 法国
  • Fǎ guó
  • France
 19. 日本
  • Rìběn
  • Japan
  • shì
  • yes
  • which
  • guó
  • country
  • no
 20. 是不是
  • shì bùshì
  • Isn't it?
  • zhōng
  • middle
  • shàng
  • above
  • also
  • Huá
  • chinese
 21. 学校
  • xué xiào
  • school
 22. 大华小学
  • Dà huá xiǎo xué
  • Da Hua elementary school
 23. 小学
  • xiǎo xué
  • elementary school
 24. 年级
  • niánjí
  • grade
 25. 妈妈
  • mā ma
  • mother
 26. 爸爸
  • bà ba
  • father
 27. 哥哥
  • gē ge
  • older brother
 28. 弟弟
  • dìdi
  • younger brother
 29. 姐姐
  • jiě jie
  • older sister
 30. 妹妹
  • mèi mei
  • younger sister
  • liǎng
  • two
  • shéi
  • who
  • de
  • possessive particle
  • ài
  • to love
 31. 我的
  • wǒ de
  • mine, my
  • jiā
  • family, home
  • yǒu
  • have/has, there are/there is
 32. 几个
  • a few
  • jǐ gè
  • and
  • zhè
  • this
  • zhù
  • to live
  • zài
  • at, in, on
  • jiē
  • street
  • hào
  • number; date
 33. 校长
  • xiào zhǎng
  • principal
  • lóu
  • floor
 34. 公园
  • gōng yuán
  • park
  • lǎo
  • old
  • shī
  • teacher
  • nián
  • year
 35. 今 天
  • jīn tiān
  • today
  • day, the sun
 36. 生 日
  • shēng rì
  • birthday
  • zhù
  • to wish
 37. 快乐
  • kuài lè
  • happy
  • yuè
  • the moon
  • month
  • shēng
  • to be born
  • jīn
  • today, now
 38. 星期日
  • xīng qī rì
  • Sunday
 39. 星期一
  • xīng qī yī
  • Monday
 40. 星期二
  • xīng qī èr
  • Tuesday
 41. 星期三
  • xīng qī sān
  • Wednesday
 42. 星期四
  • xīng qī sì
  • Thursday
 43. 星期五
  • xīng qī wǔ
  • Friday
 44. 星期六
  • xīng qī liù
  • Saturday
  • líng
  • zero
 45. 星期
  • xīng qī
  • week
 46. 昨天
  • zuó tiān
  • yesterday
 47. 明天
  • míng tiān
  • tomorrow
Author:
randys
ID:
226276
Card Set:
Chinese 1
Updated:
2013-07-26 14:53:39
Tags:
Chinese characters
Folders:

Description:
first set of Chinese characters
Show Answers: