Mandarin from Yahoo BBS

The flashcards below were created by user erichui on FreezingBlue Flashcards.

 1. 论坛
  lùntán 論壇
 2. 发出
  fāchū 發出
 3. 自己
  zìjǐ 自己
 4. 态度
  tàidù 態度
 5. 声音
  shēngyīn 聲音
 6. 话题
  huàtí 話題
 7. 领袖
  lǐngxiù 領袖
 8. 获得
  huòdé 獲得
 9. 万千
  wàn qiān 萬千
 10. 回应
  huíyīng 迴應
 11. 时事
  shíshì 時事
 12. 见解
  jiànjiě 見解
 13. 分享
  fēnxiǎng 分享
 14. 生活
  shēnghuó 生活
 15. 有关
  yǒuguān 有關
 16. 搞笑
  gǎoxiào 搞笑
 17. 换得
  huàn de 換得
 18. 无论
  Wúlùn 無論
 19. 老人
  lǎorén 老人
 20. gāng 剛
 21. 注册
  zhùcè 註冊
 22. 不久
  bùjiǔ 不久
 23. 新丁
  xīn dīng 新丁
 24. 只要
  zhǐyào 只要
 25. 坚持
  jiānchí 堅持
 26. 原创
  yuánchuàng 原創
 27. 网友
  wǎngyǒu 網友
 28. 带来
  dài lái 帶來
 29. 作品
  zuòpǐn 作品
 30. 作家
  zuòjiā 作家
 31. 欢迎
  huānyíng 歡迎
 32. 加入
  jiārù 加入
 33. 犹豫
  yóuyù 猶豫
 34. 无需
  wúxū 無需
 35. 谦虚
  qiānxū 謙虛
 36. 报名
  bàomíng 報名
 37. 相信
  xiāngxìn 相信
 38. 喝彩
  hècǎi 喝彩
Author:
erichui
ID:
226645
Card Set:
Mandarin from Yahoo BBS
Updated:
2013-08-22 06:49:47
Tags:
Mandarin
Folders:

Description:
Words extracted from http://bbs.yahoo.cn/read-htm-tid-12531232.html
Show Answers: