12/7

The flashcards below were created by user anti207 on FreezingBlue Flashcards.

 1. egregious
  quá xấu/tệ
 2. distraught
  quẫn trí, phẫn uất
 3. elicit
  rút ra
 4. pernicious
  hủy hoại, ko tốt
 5. contrue
  luận ra,suy ra
 6. impunity
  miễn trị tội
 7. sally
  xông ra, phá vây
 8. consternation
  kinh ngạc, rụng rời
 9. precocious
  khôn trc tuổi
 10. perfunctory
  qua quýt, qua loa
 11. chargin
  tủi nhục
 12. perverse
  cố chấp, ngang bướng
 13. deride
  nhạo báng
 14. disparage
  gièm pha, miệt thị
 15. fiasco
  n thất bại thảm hại
 16. masticate
  nghiền ngẫm, nhai nát
 17. obsolescence
  cũ kĩ, lỗi thời
 18. implacable
  ko nguôi
 19. paroxysm
  cơn (đau, giận)
 20. jurissdiction
  phạm vi quyền lực
 21. skirmish
  cuộc giao chiến nhỏ
Author:
anti207
ID:
227736
Card Set:
12/7
Updated:
2013-07-21 14:34:01
Tags:
12
Folders:

Description:
12/7
Show Answers: