psc1

The flashcards below were created by user yhliuaa on FreezingBlue Flashcards.

 1. 參與

  Yu2

 2. 赤道

  Chi3


 3. Cheng4


 4. Cheng2


 5. Shi1


 6. Chao2


 7. Chao2


 8. Xiang1

 9. 沉著

  Zhuo2


 10. Chen2

 11. Zan4
 12. 稱呼
  `

 13. Che3


 14. Chang3


 15. Shi2

 16. 認識

  `


 17. Reng2


 18. Reng1


 19. Chang2


 20. Rong2


 21. Rong2


 22. Rong2

 23. 柔軟

  Rou2ruan3


 24. Rou2


 25. Shao1

 26. 少爺

  `

 27. 舌頭

  She2tou0


 28. She2


 29. She4


 30. Shen3


 31. Shen4

 32. 事情

  `


 33. Chan4

 34. 差不多

  Cha4bu2duo1


 35. Chan2


 36. Chan2


 37. Chai1


 38. Cha1

 39. 殘酷

  Can2ku4


 40. Ce4

 41. 策略

  Ce4lue4

 42. 操縱

  Cao1zong4

 43. 蒼蠅

  • `

  • Can2

 44. 不禁

  Jin1

 45. 不惜

  Xi1

 46. 部署

  Bu4shu3


 47. Zhou4

 48. 捕撈

  Bu3lao1


 49. Zhuo1

 50. 不必

  Bu4bi4


 51. Bo1

 52. 玻璃

  Bo1li2

 53. 剝削

  Bo1xue1


 54. Qie3


 55. Bing3


 56. Bing3


 57. Bie4


 58. Bi4


 59. Bao1


 60. Bao1

 61. 簿

  Bao2

 62. 包袱

  `


 63. Ban4


 64. Wo4


 65. Pa2


 66. Ao1


 67. Dou4


 68. Huo3

 69. 打聽

  `

 70. 打算

  `

 71. 打量

  `

 72. 打扮

  `


 73. Fu4

 74. 答應

  `


 75. Da1


 76. Cuan4


 77. Cun4


 78. Cu4

 79. 粗糙

  Cu1cao1


 80. Cou4


 81. Cu4


 82. Cong2

 83. 純粹

  Chun2cui4


 84. Zu3


 85. Ci2


 86. Ci4


 87. Ci4


 88. Cong2

 89. 船舶

  Chuan2bo2


 90. Zhi1


 91. Chuan3


 92. Chuang3


 93. Chuang2


 94. Zhuo1


 95. Zhuo2

 96. 垂直
  Chui2zhi2
 97. 著重
  Zhuo2zhong4
 98. 窗戶

  `

 99. 創傷

  Chuang1shang1

 100. 儲蓄

  Chu3xu4


 101. xu4


 102. Chu4


 103. Fu4


 104. Chou2


 105. Xuan1


 106. Chong2


 107. Chou2


 108. Xi2

 109. 出血

  Xue3

 110. 處分

  Chu3fen4

 111. 稻穀

  Dao4gu3

 112. 盜竊

  Dao4qie4

 113. 導致

  Dao3zhi4

 114. 檔案

  Dang4an4

 115. 燈泡兒

  Paor4


 116. Zu1

 117. 弟子

  ~

 118. 弟兄

  `


 119. Di1


 120. Deng4

 121. 蛋白質

  Dan4bai2zhi4


 122. Ji2

 123. 當事人

  Dang1shi4ren2

 124. 大夫

  `

 125. 逮捕

  Dai4bu3

 126. 耽誤

  `


 127. Nao3


 128. Niang2


 129. Sha4


 130. Shu1

 131. 大自然

  Da4zi4ran2


 132. Dai1


 133. Dai1


 134. Dian3


 135. Zu3


 136. Ke4


 137. Die1


 138. Die2


 139. DIE2


 140. Dou3


 141. Dou1

 142. 動靜

  `

 143. 豆腐

  `


 144. Dou4

 145. 都會

  Du1hui4


 146. Zan4


 147. Zao1


 148. Zao1

 149. 早上

  • `

  • Zao3


 150. Zha1


 151. Zha3


 152. Zei2


 153. Zhan1


 154. Zhan3


 155. Zhan3

 156. 丈夫

  `


 157. Zhang4

 158. 帳篷

  Zhang4peng0


 159. Ai4

 160. 招呼

  Zhao1hu0

 161. 著急

  Zhao2ji2

 162. 隊部

  `


 163. Zhao4


 164. Zhe1


 165. Zhe2

 166. 針灸

  Zhen1jiu3


 167. Zhen1


 168. Zhen3


 169. Zheng1


 170. Zheng4


 171. Cheng1


 172. Yuan2


 173. Zhi1


 174. Zhi1

 175. 知識

  `

 176. 對不起

  Dui4bu4qi3

 177. 對稱

  Dui4chen4

 178. 對付

  `


 179. Dun1

 180. 發動機

  Fa1dong4ji1


 181. Hui1


 182. Er3

 183. 耳朵

  `

 184. 惡劣

  E4lie4


 185. E2


 186. E2

 187. 挖掘

  Wa1Jue2


 188. Wai1


 189. Bi4


 190. Wan2


 191. Wan3

 192. 晚上

  `

 193. 威脅

  Wei1xie2


 194. Wei1


 195. Jiao3


 196. Wei3

 197. 尾巴

  `

 198. 委屈

  `


 199. Wei4

 200. 位置

  `


 201. Wen3


 202. Wen2


 203. Wo4


 204. Nai4

 205. 侮辱

  Wu3ru3


 206. Qi1


 207. Qi2

 208. 崎嶇

  Qi2qu1

 209. 棋子

  ~


 210. Qi2

 211. 乞丐

  Qi3gai4

 212. 豈有此理

  Qi3you3ci3li3

 213. 企鵝

  Qi3e2


 214. Zha4


 215. Wu4


 216. Qian2


 217. Qian2

 218. 乾坤

  Qian2kun1


 219. Qian2


 220. Qian3


 221. Qian4


 222. Qiang1


 223. Qiao1


 224. Qiao2


 225. Qiao3


 226. Qiao4


 227. Qiao1

 228. 強勁

  Qiang2jing4


 229. Qiao4


 230. Qiao4


 231. Qiao4


 232. Wu4


 233. Wu4


 234. Xi1


 235. Xi1

 236. 犧牲

  Xi1sheng1

 237. 稀少

  Xi1shao3


 238. Xi1

 239. 狹隘

  Xia2ai4

 240. 狹窄

  Xia2zhai3


 241. Zhai4


 242. Zhai4


 243. Xia1

 244. 媳婦

  Xi2fu0


 245. Xun2


 246. Xian1

 247. 鮮血

  Xian1xue4

 248. 先生

  `


 249. Xian1


 250. Xian3


 251. Xian2


 252. Xian2


 253. Zai3

 254. 吐血

  Tu4xie3


 255. Tun2

 256. 吞咽

  Tun1yan4


 257. Tui4

 258. Xian2
 259. Xian2

 260. Xian4


 261. Xian4

 262. 鄉下

  `


 263. Xiang1


 264. Xiang4


 265. Xue1


 266. Xue2


 267. Xue4

 268. 學問

  `

 269. 咨詢

  Zi1Xun2

 270. 姿

  Zi1

 271. 仔細

  Zi3xi4

 272. Zong1
 273. Zong3
 274. 罪犯

  Zui4fan4

 275. 走廊

  Zou3lang2


 276. Zu3

 277. 祖宗

  `

 278. 嘴巴

  Zui3ba0


 279. Zui4


 280. Zuo3


 281. Zun1


 282. Zuo4

 283. Xun2
 284. 鑽研
  Zuan1yan2

 285. Yan2

 286. 沿

  Yan2


 287. Su4


 288. Jun4


 289. Yan1


 290. Chi3


 291. Ya1

 292. 鑰匙

  Yao4shi0

 293. 耶穌

  Ye1su1

 294. 衣服

  `

 295. 衣裳

  Yi1shang0

 296. 遺囑

  Yi2zhu3


 297. Zhuang1

 298. 莊稼

  Zhuang1jia0


 299. Yi3


 300. Yi4


 301. Yi3


 302. Yi4

 303. 意思

  `

 304. 隱蔽

  Yin3bi4

 305. 因子

  ~


 306. Ying4

 307. 擁擠

  Yong1ji3

 308. 永久

  Yong3jiu3

 309. 憂鬱

  You1yu4


 310. You1

 311. 猶豫

  You2yu4

 312. 有如

  You3ru2


 313. You4

 314. 予以

  Yu3yi3

 315. 宇宙

  Yu3zhou4


 316. Yu4


 317. Yue1

 318. 月亮

  `

 319. 運輸

  Yun4Shu1


 320. Yun4


 321. Yun4

 322. 消失

  Xiao1shi1

 323. 消息

  `

 324. 硝酸

  Xiao1suan1


 325. Xiao3

 326. 笑話

  `


 327. Xie2


 328. Xie2


 329. Xie4

 330. 牌樓

  `

 331. 盤算

  `


 332. Xie4

 333. 心思

  `


 334. Ying3


 335. Xing2

 336. 胸脯

  Xiong1pu2

 337. 休息

  `


 338. Xiu4


 339. Xiu4


 340. Xiu4


 341. Xu1


 342. Xu2


 343. Xu4

 344. 法西斯

  Fa3xi1si1


 345. Fa4


 346. Ze2


 347. Zhi2


 348. Zui4


 349. Kui4


 350. Ying4


 351. Feng287

 352. 奉獻

  Feng4xian4


 353. Yue4


 354. Fei3


 355. Ge1


 356. Mi4

 357. 分子

  ~


 358. Sui4

 359. 憤怒

  Fen4nu4


 360. Bao4


 361. Su4


 362. Su2


 363. Xi1

 364. 諷刺

  Feng3ci4

 365. 妻子

  Qi1zi3


 366. Qi1

 367. 旗幟

  Qi2zhi4

 368. 俘虜

  Fu2lu3


 369. Shi4


 370. Zi1

 371. 工夫

  `


 372. Qu3


 373. Geng1


 374. Bi2


 375. Ge1

 376. 疙瘩

  Ge1da0

 377. 胳膊

  Ge1bo0

 378. 鴿子

  Ge1zi0

 379. 告訴

  `


 380. Guo1


 381. Zu2


 382. Gui1

 383. 規矩

  `

 384. 閨女

  `

 385. 廣場

  Guang3chang3


 386. Xia2


 387. Ze2

 388. 灌溉

  Guan4gai4


 389. Guan1

 390. 呼喚

  Hu1huan4

 391. 忽略

  Hu1lue4


 392. Hu1


 393. Hui3


 394. Hong2


 395. Hong1


 396. Hong1


 397. Hu2


 398. Hu4

 399. 護士

  `


 400. Hu4

 401. 互助

  Hu4zhu4

 402. 糊塗

  `

 403. 蝴蝶

  Hu2die2

 404. 核兒

  Hur2


 405. Ji4

 406. 祭祀

  Ji4si4

 407. 記載

  Ji4zai3


 408. Ji3

 409. 給予

  Ji3yu3


 410. Ji3


 411. Ji1


 412. Zhi1


 413. Jiao1


 414. Jiang3


 415. Jiao1

 416. 揭露

  Jie1lu0

 417. 結實

  `


 418. Xi4


 419. Jing1

 420. 警惕

  Jing3ti4

 421. 救濟

  Jiu4ji4

 422. 究竟

  Jiu1jing4


 423. Jiu1

 424. 咀嚼

  Ju3jue2

 425. 渴望

  Ke3wang4

 426. 克服

  Ke4fu2

 427. 彈簧
  Tan2huang2
 428. 客氣
  `
 429. Tao1

 430. Tao2

 431. 陶冶

  Tao2ye3


 432. Tao3


 433. Shu1

 434. 特務

  `


 435. Chang4


 436. Xing3

 437. Shu1
 438. 舒服
  Shu1fu0

 439. Shu1


 440. Shen4


 441. Shen4

 442. 拾掇

  Shi2duo0


 443. Shi3

 444. 使喚

  `


 445. Shi4


 446. Shi4


 447. Shi4


 448. Shi4


 449. Shi4


 450. Shi4


 451. Shi4


 452. Shuai1


 453. Shuan4


 454. Shuan1

 455. 雙重

  Shuang1chong2


 456. Beng4


 457. Ta3


 458. Ta3


 459. Zha2


 460. Shun4


 461. Suo3


 462. Shu2

 463. 術語

  Shu4yu3


  • Ken3

 464. 快活

  `


 465. Kuang1

 466. 虧損

  Kui1sun3

 467. 喇叭

  La3ba

 468. 領袖

  Ling3xiu4

 469. 臨床

  Lin2chuang2

 470. 糧食

  Liang2shi0


 471. Lian2


 472. Lia3

 473. 彌漫

  Mi2man4

 474. 買賣

  `


 475. Man2

 476. 饅頭

  Man2tou0


 477. Jin1

 478. 冒險

  Mao4xian3

 479. 貿易

  Mao4yi4

 480. mao4
Author:
yhliuaa
ID:
227741
Card Set:
psc1
Updated:
2013-07-21 15:51:03
Tags:
psc1
Folders:

Description:
psc1
Show Answers: