psc2

The flashcards below were created by user yhliuaa on FreezingBlue Flashcards.

 1. 眉毛

  Mei2mao0

 2. 扭轉

  Niu3zhuan3

 3. 奴隸

  Nu2li4

 4. 女婿

  Nu3xu0


 5. Ni3

 6. 念頭

  `

 7. 捏造

  Nie1zao4


 8. Ning2

 9. 凝聚

  Ning2ju4


 10. Nang2

 11. 腦袋

  `


 12. Wu1

 13. 仿佛

  Fang3fu2


 14. Fu2


 15. Fu2

 16. 撫摸

  Fu3mo1


 17. Fu3

 18. 腐朽

  Fu3xiu3

 19. 復辟

  Fu4bi4


 20. Fu4


 21. Fu4


 22. Za2


 23. Za2

 24. 咱們

  Zan2men0

 25. Zang1
 26. 覆蓋
  Fu4gai4

 27. Fu4


 28. Bian1


 29. Bian1


 30. Gai4


 31. Gai4


 32. Zao4

 33. 感激

  Gan3ji1

 34. 感慨

  Gan3kai3


 35. Gang1

 36. 功夫

  `

 37. 供給

  Gong1ji3


 38. Gong3

 39. 估計

  Gu1ji4

 40. 姑娘

  `

 41. 骨頭

  `


 42. Chui1

 43. 固執

  Gu4zhi2

 44. 故事

  `

 45. 脂肪

  Zhi1fang2


 46. Zhu1


 47. Zhi3


 48. Zhi2

 49. 秩序

  Zhi4xu4

 50. 智慧

  Zhi4hui4


 51. Zhi4


 52. Shu1


 53. Zhong1


 54. Zhong1


 55. Zhong1


 56. Zhong3


 57. Zhong4


 58. Zhou2


 59. Zhou4

 60. 逐漸

  Zhu2jian4


 61. Zhai2


 62. Zhu4


 63. Zhu4

 64. 顧慮

  Gu4lu4

 65. 寡婦

  Gua3fu0

 66. 怪物

  `

 67. 關係

  `


 68. Cha2


 69. Han3


 70. Jian1


 71. Han3


 72. Han4

 73. 好事

  Hao4shi4

 74. 合併

  He2bing4


 75. Shi4

 76. 合同

  `

 77. 痕跡

  Hen2ji4


 78. He2

 79. 和尚

  He2shang0


 80. Huan4


 81. Hui4


 82. Hun2

 83. 緩和

  Huan3he2


 84. Huang3


 85. Hui1

 86. 活躍

  Huo2yue4

 87. 活潑

  Huo2po0

 88. 婆家

  `

 89. 瀑布

  Pu4bu4


 90. Qi1


 91. Chu3


 92. Pu3


 93. Pu3

 94. 匍匐

  Pu2fu2

 95. 撲克

  Pu1ke4

 96. 混淆

  Hun4xiao2


 97. Jian4

 98. 機械

  Ji1xie4


 99. Shu3

 100. 傢伙

  `


 101. Jia3


 102. Jian1

 103. 嫁接

  Jia4jie1


 104. Chi2


 105. Bang3


 106. Jian3

 107. 監督

  Jian1du1

 108. 簡稱

  Jian3cheng1


 109. Jian3

 110. 間隔

  Jian4ge2


 111. Zhu4


 112. Quan2


 113. Jian4


 114. Jian4

 115. Suo1
 116. Shi4
 117. 收拾

  `

 118. 首都
  Shou3du1
 119. 狩獵

  Shou4lie4


 120. Shou4


 121. Si3


 122. Si4


 123. Si4


 124. Sou1


 125. Si4


 126. Su1


 127. Sou1

 128. 宿舍
  Su4she4
 129. 訴訟
  Su4song4

 130. Sui1

 131. Sui3

 132. Sui4


 133. Sui4


 134. Sun1


 135. Sui4


 136. Sun3

 137. 所屬

  Suo3shu3


 138. Jie2

 139. 束縛

  Shu4fu4


 140. Shu4


 141. Shuai1


 142. Shuai1


 143. Shuai3

 144. 率領

  Shuai4ling3


 145. Shuan1


 146. Zheng1


 147. Shun4


 148. Si1


 149. Si1


 150. Jin3


 151. Jin4


 152. Jin4


 153. Jin4


 154. Jin4


 155. Jing1

 156. 角色

  Jue2se4

 157. 覺得

  Jue2de2


 158. Jian4

 159. 均勻

  Jun1yun2

 160. 開闢

  Kai1pi4


 161. Shi3

 162. 使勁

  Shi3jin4


 163. Ruo4


 164. Sa1

 165. 散文

  San3wen2

 166. 散射

  San3she4


 167. Sai1


 168. Sai1

 169. 散佈

  San4bu4


 170. Sao3


 171. Sang4


 172. Sao3


 173. Sen1


 174. Seng1


 175. Sha1


 176. Sha3


 177. Shai4


 178. Shuo4


 179. Shan4

 180. 商量

  `


 181. Shu4

 182. 傾聽

  Qing1ting1

 183. 慶祝

  Qing4zhu4


 184. Zhu4

 185. 著作

  Zhu4zuo4


 186. Qiu2

 187. 曲線

  Qu1xian4

 188. 歌曲

  Ge1qu3

 189. 驅逐

  Qu1zhu2


 190. Qu1


 191. Qu2

 192. 缺陷

  Que1xian4

 193. 確保

  Que4bao3

 194. 憑藉

  Ping2jie4


 195. Po1

 196. 迫切

  Po4qie4


 197. Pu1

 198. 菩薩

  Pu2sa4

 199. 葡萄

  Pu2tao2


 200. Quan2

 201. 拳頭

  `

 202. Tuo4
 203. Kan1
 204. kang2
 205. Kang4

 206. Ke1

 207. 咳嗽

  Ke2sou0


 208. Lan2

 209. 老婆

  `

 210. 老實

  `


 211. Leng4


 212. Li2

 213. 離子

  ~

 214. 力氣

  `

 215. 厲害

  `


 216. Run4

 217. 流血

  Liu2xue4


 218. Mang2


 219. Liu2

 220. 籠罩

  Long3zhao4


 221. Lou1

 222. 掠奪

  Lue4duo2

 223. 履行

  Lu3xing2


 224. Lu3

 225. lu2
 226. 陸續
  Lu4xu4

 227. Zui4

 228. 麻煩

  `

 229. 碼頭

  `

 230. 螞蟻

  Ma3yi3


 231. Ji2

 232. 螺旋

  Luo2xuan2


 233. Luo4

 234. 駱駝

  Luo4tuo0

 235. 目的

  Mu4di4


 236. Shui4


 237. Nai3

 238. 男子

  ~

 239. 摩擦

  Mo2ca1


 240. Mo2

 241. 模糊

  `


 242. Mo4


 243. Mo4

 244. 模樣

  Mu2yang4


 245. Mu3

 246. 摸索

  Mo2suo3


 247. Ta3


 248. Ta4

 249. 明白

  `

 250. 師傅

  `

 251. 石頭

  `

 252. 時候

  `

 253. 實踐

  Shi2jian4

 254. 名字

  `

 255. 敏捷

  Min3jie2


 256. Wang2


 257. She4


 258. Chi4


 259. Qian3


 260. Pan1


 261. Pan2

 262. 判處

  Pan4chu3


 263. Xun4


 264. Pen2

 265. 朋友

  `


 266. Peng3


 267. Peng2


 268. Peng2


 269. Peng2


 270. Zhun3

 271. 屁股

  `

 272. 脾氣

  `


 273. Pi3


 274. Pian1

 275. 便宜

  `


 276. Pin1


 277. Pin2

 278. Qi4
 279. 漂亮
  `

 280. Qia4

 281. Qi4
 282. 前頭

  `


 283. Xi1


 284. Qian3


 285. Dao4


 286. Qian4


 287. Qiao1


 288. Qiao1


 289. Qiao2


 290. Qin1

 291. 親戚

  Qin1qi0


 292. Qin2


 293. Qin2


 294. Shao1


 295. Rang3


 296. Re3


 297. Rao4

 298. 熱鬧

  `

 299. 人們

  `


 300. Tiao3

 301. 調節

  Tiao2jie2

 302. 頭髮

  `


 303. Xiang2


 304. Tu1


 305. Tu2


 306. Tu2


 307. Tu2


 308. Tu2

 309. 湍流

  Tuan1liu2

 310. 推薦

  Tui1jian4

 311. 妥協

  Tuo3xie2


 312. Dao4


 313. Ai2


 314. Ai2


 315. An1


 316. Na4


 317. An4


 318. Ang2

 319. 遨遊

  Ao2you2


 320. Ao2


 321. Ao2


 322. Ao3


 323. Zhuo1


 324. Ao4

 325. 巴掌

  `


 326. She4


 327. Jiao1


 328. Zhu2


 329. Bao1


 330. Bao2


 331. Lei3


 332. Bao4


 333. Bao4


 334. Bao4


 335. Zao4


 336. Bi3


 337. Ru4


 338. Pan4


 339. Pan4

 340. 磅礡

  Pang2bo2


 341. Xiao1


 342. Pao2


 343. Pei2


 344. Pi1


 345. Pi1


 346. Pi1

 347. 霹靂

  Pi1li4

 348. 批駁

  Pi1bo2


 349. Peng2


 350. Peng2


 351. Peng1


 352. Peng1

 353. 噴嚏

  Pen1ti4


 354. Chi2


 355. Bai1


 356. Xi1


 357. Shu3


 358. Bai3


 359. Ban1


 360. Bo2


 361. Li4

 362. 幫手

  `

 363. 棒槌

  `


 364. Bang4


 365. Bang3

 366. 包涵

  `


 367. Bang4


 368. Zhuo2


 369. Beng4


 370. Beng4


 371. Bi3

 372. 比方

  `


 373. Chi3


 374. Ni3


 375. Se4


 376. Bi4


 377. Bi4


 378. Bi4


 379. Bi4


 380. Bi4


 381. Chui2


 382. Zhuan4


 383. Zuan3


 384. Bian3

 385. Zao4
 386. 扁擔
  `

 387. Bing4

 388. 撥弄
  `

 389. Gu3


 390. Tao1


 391. Bo1


 392. Bo2


 393. Bo2


 394. Bo2


 395. Bo2


 396. Bo2


 397. Bo2

 398. 簸箕

  Bo4ji0


 399. Bo2


 400. Bu3

 401. 補給
  Bu3ji3
 402. 補丁
  `

 403. Chi4

 404. Xie4

 405. Xie4

 406. 不由得

  `

 407. 不在乎

  `


 408. Bian4


 409. Biao1


 410. bin4


 411. Bie3


 412. Bin1


 413. Shu4


 414. Bie1


 415. Bie1

 416. 彆扭

  Bie4niu0


 417. Bin1


 418. Bing3


 419. Ta4

 420. 太子

  ~

 421. 坍塌

  Tan1ta1


 422. Lan2

 423. 談吐

  Tan2tu3

 424. 搪塞

  Tang2se4

 425. 倘使

  Tang3shi3


 426. Tao1


 427. Tao1


 428. Tao3


 429. Tao2


 430. Teng2


 431. Ti1

 432. 跳蚤

  Tiao4zao0


 433. Tie3


 434. Xian1

 435. 童子

  ~


 436. Tong2


 437. Tong3


 438. Tuo2


 439. Tuo2

 440. 陀螺

  Tuo2luo2

 441. 唾沫

  Tuo4mo0

 442. 挖苦

  `


 443. Wa4


 444. Wa3


 445. Wan1


 446. Wan2


 447. Wan3


 448. Bu4

 449. 擦拭

  Ca1shi4

 450. 財主

  `

 451. 裁縫

  `


 452. Shu1


 453. Yao2


 454. Ji2


 455. Cao2


 456. Qiong2

 457. 倉促

  Cang1cu4

 458. 慚愧

  Can2kui4

 459. 場景

  Chang3jing3

 460. 敞開

  Chang3kai1

 461. 悵惘

  Chang4wang3


 462. Xi2

 463. 嘲諷

  Chao2feng3


 464. Chao2

 465. 陳腐

  Chen2fu3


 466. Yin2


 467. Ji4


 468. Che4


 469. Chen1


 470. Chen2

 471. 稱職

  Chen4zhi2


 472. Chong3

 473. 抽搐

  Chou1chu4


 474. Qi4

 475. 稠密

  Chou2m4

 476. 躊躇

  Chou2chu2


 477. Chu2

 478. 鋤頭

  Chu2tou0


 479. Chu1

 480. 瓷磚

  Ci2zhuan1


 481. Rui3

 482. 此起彼落

  Ci3qi3bi3fu2

 483. 刺蝟

  Ci4wei0


 484. Ci4

 485. 湊合

  Cou4he0

 486. 粗獷

  Cu1guang3


 487. Cu4

 488. 簇擁

  Cu4yong1


 489. Cuan1


 490. Cuan2


 491. Cuan4


 492. Da1


 493. Shan3


 494. Cuo4


 495. Zuo3


 496. Cuo1

 497. 磋商

  Cuo1shang1


 498. Qin1


 499. Qie4


 500. Qin1

 501. 親昵

  Qin1ni4


 502. Qiong2


 503. Qiu1


 504. Qiu1


 505. Qiu2


 506. Zhou2


 507. Qiu2

 508. 屈辱

  Qu1ru3


 509. Qu1


 510. Qu1


 511. Quan2


 512. Quan4


 513. Sun3


 514. Que2


 515. Zuo4


 516. Que4


 517. Quan3


 518. Ru2

 519. Ru3
Author:
yhliuaa
ID:
227742
Card Set:
psc2
Updated:
2013-07-21 16:03:25
Tags:
psc2
Folders:

Description:
psc2
Show Answers: