psc3

The flashcards below were created by user yhliuaa on FreezingBlue Flashcards.


 1. Ru3


 2. Ru4


 3. Rui4


 4. Rui4


 5. Run4


 6. Sao1


 7. Sao1


 8. Sao1

 9. 喪葬

  Sang1zang4


 10. Sang1


 11. Sang3


 12. Sai1


 13. Sa4

 14. 撤謊

  Sa1huang3


 15. Sa1

 16. 掃帚

  Sao4zhou0


 17. Se4


 18. Lu4

 19. 杉木

  Sha1mu4


 20. Sha4


 21. Ao4


 22. Sha4

 23. 奢侈

  She1chi3


 24. Tai1


 25. She4


 26. She4


 27. She4


 28. Sui4


 29. Kan1


 30. Xiao4


 31. Cun1


 32. Cui4


 33. Cui4


 34. Dan3


 35. Qie4


 36. Dang1


 37. Dao3


 38. Dao3

 39. 動彈

  Dong4tan0


 40. Diu1


 41. Diao1


 42. Diao1


 43. Diao1


 44. Dian4


 45. Dian4


 46. Lan3

 47. 囤積

  Dun4ji1


 48. Dun1


 49. Duo4


 50. Duo4


 51. Bi4


 52. Duo4


 53. Luan3


 54. E2


 55. E4


 56. E4


 57. E4


 58. E4


 59. Er3

 60. 二胡

  Er4hu2


 61. Jiao4


 62. Xiao4


 63. Xie4


 64. Cheng2


 65. Cheng2


 66. Cheng3

 67. 澄清

  Cheng2qing1


 68. Chi1

 69. 痴呆

  Chi1dai1

 70. 恥辱

  Chi3ru3


 71. Chi4


 72. Chi4


 73. Chong1


 74. Chong1

 75. 充塞

  Chong1se4


 76. Chong1


 77. Chong1


 78. Xu1


 79. Chu4

 80. 揣摩

  Chuai3mo2


 81. Chuai4

 82. 床鋪

  Chuang2pu4


 83. Chuang1


 84. Zha2


 85. Xian2


 86. Chuo1


 87. Ci2


 88. Chuo4


 89. Chuo4

 90. 淳樸

  Chun2pu3


 91. Chun2


 92. Liu3


 93. Fu2

 94. 打點

  `

 95. 打發

  `


 96. Du3

 97. 打盹兒

  Da3dunr3


 98. Kua3


 99. Si4

 100. 大使

  Da4shi3


 101. Yan4


 102. Zai3

 103. 燈籠

  `


 104. Deng4


 105. Di1

 106. 提防

  Di1fang0


 107. Di1


 108. Tan3

 109. 滌綸

  Di1lun2


 110. Di2


 111. Di4


 112. Di4


 113. Dian1

 114. 顛簸

  Dian1bo3


 115. Zhui4


 116. Zhe2

 117. 抖擻

  Dou3sou3


 118. Dou3

 119. 嘟嚷

  Du1nang0


 120. Xiang2


 121. Du4


 122. Du4


 123. Du3

 124. 對頭

  `


 125. Zhi4


 126. Dui4


 127. Fan1


 128. Fan1


 129. Mao4


 130. Yan3


 131. Chu2

 132. 反倒

  Fan3dao4


 133. Fan4


 134. Fan4


 135. Xing3


 136. Shao4


 137. Ting3


 138. Zhang3

 139. 非得

  Fei1dei3


 140. Fei1


 141. Wo4


 142. Nie4

 143. 粉筆

  Fen3bi3


 144. Shi4


 145. Shuo4


 146. Yu2


 147. Che4


 148. Mi3


 149. Qu4

 150. 風箏

  `

 151. 峰巒

  Feng1luan2

 152. 縫隙

  Feng4xi4


 153. Fu2


 154. Fu2


 155. Fu1

 156. 夫子

  ~

 157. 負離子

  ~


 158. Fu2


 159. Fu3


 160. Fu3


 161. Kan4


 162. Fu3


 163. Zhai4


 164. Fu4


 165. Rao2


 166. Shu4


 167. Yong1


 168. He2


 169. Ku1

 170. 甘蔗

  Gan1zhe0

 171. 坩堝

  Gan1guo1


 172. Ju2

 173. 橄欖

  Gan3lan3

 174. 幹事

  `

 175. 剛勁

  Gang1jing4


 176. Kui1


 177. Gan3


 178. Gan3


 179. Kang4

 180. 高粱

  `


 181. Song3

 182. 高血壓

  Go1xue4ya1

 183. 膏藥

  `


 184. Gao3


 185. Ge1


 186. Yong3


 187. Ge1


 188. Ge2

 189. 隔閡

  Ge2he2

 190. 跟頭

  `


 191. Ge3


 192. Geng1


 193. Geng1


 194. Geng3


 195. Geng3

 196. 哽咽

  Geng3ye4


 197. Pu2


 198. Gong1


 199. Xun1

 200. 公轉

  Gong1zhuan4

 201. 公子

  ~


 202. Ji4


 203. Gong3

 204. 供奉

  Gong2feng4


 205. Gou3


 206. Pi4


 207. Fu4

 208. 瓜子

  ~


 209. Yong1

 210. 關卡

  Guan1qia3


 211. Bo2

 212. 瑰麗

  Gui1li4


 213. Gui3


 214. Gui1


 215. Mao4

 216. 蛤蟆

  Ha2ma0


 217. Jin4

 218. 含糊

  `

 219. 鼾聲

  Han1sheng1

 220. 憨厚

  Han1hou4


 221. Hai4


 222. Hai4


 223. Han1


 224. Tun2


 225. Xia2


 226. Xiao4

 227. 海市蜃樓

  Hai3shi4shen4lou2


 228. Han4


 229. Han4


 230. Han4

 231. 行當

  `


 232. Hang4

 233. 嚎啕

  Haoo2tao2


 234. Hao2


 235. Dai3


 236. Hao3

 237. 號角

  Hao4jiao3


 238. Ai3


 239. Huan3

 240. 核桃

  He2tao0

 241. 核子

  ~


 242. He4


 243. He4


 244. He4


 245. Gen2

 246. 紅火

  `


 247. Jin1


 248. Hong1


 249. Hua4


 250. Huai2


 251. Huai2


 252. Huan4


 253. Huan4


 254. Huo4


 255. Ying1

 256. 黃澄澄

  Huang2deng1deng1

 257. 皇上

  `


 258. Dan3


 259. Wu2


 260. Miu4


 261. Huan4


 262. Huan4

 263. 恍惚

  Huang3hu1


 264. Huang3


 265. Huang4

 266. 詼諧

  Hui1xie2


 267. Huo4


 268. Hui1


 269. Jing3

 270. 荊棘

  Jing1ji2


 271. Ji2


 272. Zhui1


 273. Ji2


 274. Ji2

 275. 羈絆

  Ji1ban4

 276. 機靈

  `


 277. Ji1

 278. 脊梁

  Ji3liang0


 279. Ji3


 280. Ji3

 281. 記號

  `


 282. Jian3

 283. 檢索

  Jian3suo3

 284. 見識

  `


 285. Jiang1


 286. Jian4

 287. 將就

  `


 288. Jian4

 289. 踐踏

  Jian4ta4


 290. Jian4


 291. Jian4


 292. Jian4


 293. Jian4


 294. Xie1

 295. 獎懲

  Jiang3cheng2


 296. Jiang3


 297. Jiang4


 298. Jiang4


 299. Jiang4


 300. Can1


 301. Jin1


 302. Jie4

 303. 戒指

  `


 304. Ke3

 305. 藉以

  Jie4yi3


 306. Dai4


 307. Jin1


 308. Jie2

 309. 姐夫

  `

 310. 結識

  Jie2shi2


 311. Jie2


 312. Jie2

 313. 節儉

  Jie4jian4

 314. 街坊

  `


 315. Jiu3


 316. Jiu4


 317. Jiu4

 318. 拘泥

  Ju1ni4

 319. 巨著

  Ju4zhu4


 320. Ju4


 321. Ju3


 322. Ju3


 323. Ju1

 324. 鞠躬

  Ju1gong1

 325. 倔強

  Jue2jiang4


 326. Jue2


 327. Jue2


 328. Jue2


 329. Jue2


 330. Hou2


 331. Hou3

 332. 後勁

  Hou4jin4

 333. 後頭

  `

 334. 厚道

  `

 335. 呼號

  Hu1hao2

 336. 後裔

  Hou4yi4


 337. Hu2

 338. 狐狸

  `

 339. 胡蘿蔔

  `

 340. 胡同兒

  Hu2tongr4

 341. 胡琴

  `


 342. Hu3

 343. 花崗岩

  Hua1gang1yan2


 344. Hui4


 345. Jiao4


 346. Lei3


 347. Hua2

 348. 滑稽

  Hua2ji1

 349. 悔改

  Hui3gai3


 350. Hun1


 351. Hun1

 352. 渾濁

  Hun2zhuo2

 353. 混沌

  Hun2dun2

 354. 豁口

  Huo1kou3

 355. 火候

  `


 356. Hui4


 357. Hui4


 358. Hui4


 359. Hui4

 360. 賄賂

  Hui4lu4


 361. Shu1


 362. Shu1

 363. 舒坦

  `

 364. 疏忽

  `


 365. Shu2


 366. Shu2


 367. Shu3


 368. Shu3


 369. Cun3


 370. Si1


 371. Si4


 372. Si4


 373. Si4


 374. Song4


 375. Song4

 376. 慫恿

  Song3yong3


 377. Suo1


 378. Sui2

 379. 算計

  `


 380. Su4

 381. 天子

  ~

 382. 添置

  `


 383. Tian3


 384. Tian2

 385. 挑剔

  Tiao3ti0


 386. Xin4


 387. Tiao4

 388. 投奔

  Tou2ben4


 389. Zhi4

 390. 豁免

  Huo4mian3


 391. Xi1


 392. Huo4

 393. 紀要

  Ji4yao4


 394. Ji4


 395. Ji4

 396. 夾攻

  Jia1gong1


 397. Jia3


 398. Jia2


 399. Jia2

 400. 家喻戶曉

  Jia1yu4hu4xiao3

 401. 間距

  Jian1ju4


 402. Zhen1

 403. 監牢

  Jian1lao2

 404. 緘默

  Jian1mo4


 405. Jian1

 406. 嫁妝

  `

 407. 教書

  Jiao1shu1


 408. Jiao3

 409. 矯柔造作

  Jiao3rou2zao4zuo4


 410. Jiao3

 411. 攪拌

  Jiao3ban4


 412. Jiao3

 413. 叫喚

  `

 414. 校對

  Jiao4dui4

 415. 秸秆

  Jie1gan3


 416. Jie1

 417. 接壤

  Jie1rang3

 418. 接洽

  Jie1qia4


 419. Jiao4


 420. Hui4


 421. Jin4

 422. 精闢

  Jing1pi4


 423. Jiu1


 424. Jiong3


 425. Jiong3


 426. Mu4


 427. Mi4


 428. Jue2


 429. Jun1

 430. 君子

  ~


 431. Jun4

 432. 竣工

  Jun4gong1


 433. Ka3


 434. Kai3


 435. Kai1

 436. 坎坷

  Kan3ke3

 437. 勘察

  Kan1cha2

 438. 慷慨

  Kang1kai3


 439. Ke1


 440. Ke1


 441. Ke1

 442. 烤火

  Kao3huo3


 443. Long3

 444. 恪守

  Ke4shou3


 445. Keng1

 446. 鏗鏘

  Keng1qiang1


 447. He4

 448. 空地

  Kong4di4


 449. Kong4


 450. Kou1

 451. 窟窿

  Ku1long0


 452. Se4


 453. Zhong1

 454. 褲腿

  Ku4tui3


 455. kua3


 456. Kua3


 457. Kua4

 458. 膾炙人口

  Kuai4zhi4ren2kou3


 459. Kui1


 460. Kui2


 461. Kuang4


 462. Kuang4


 463. Wang4


 464. Ben1

 465. 魁梧

  Kui2wu2

 466. 傀儡

  Kui3lei3


 467. Kuo4

 468. 闊氣

  `


 469. Kuo4

 470. 喇嘛

  La3ma0


 471. La4


 472. Kui4

 473. 籬笆

  `

 474. 尿

  Niao4

 475. 利索

  `

 476. 瀝青

  Li4qing1


 477. Li4


 478. Li4

 479. 痢疾

  Li4ji0


 480. Lian3


 481. Lian3

 482. 漣漪

  Lian2yi1

 483. 連累

  `


 484. Ling2


 485. Ling2

 486. 零散

  Ling2san3

 487. 溜達

  Liu1da0


 488. Liu1


 489. Liu3

 490. 魯莽

  Lu3mang3


 491. Lu3


 492. Lu2


 493. Lou3


 494. Lou4


 495. Long3


 496. Long3

 497. 蠻橫

  Man2heng4


 498. Man2


 499. Man3

 500. 忙活

  `

 501. 盲腸

  Mang2chang2


 502. Song3


 503. Mao2


 504. Mao3


 505. Mao3


 506. Mei4

 507. 冒失

  Mao4shi0

 508. 玫瑰

  Mei2gui1


 509. Mei4

 510. 門道

  `


 511. Kuang4


 512. Min2


 513. Min3

 514. 泯滅

  Min3mie4


 515. Min3

 516. 名堂

  `


 517. Fan2

 518. 抹殺

  Mo3sha1

 519. 末梢
  Mo4shao1
Author:
yhliuaa
ID:
227745
Card Set:
psc3
Updated:
2013-07-21 16:12:25
Tags:
psc3
Folders:

Description:
psc3
Show Answers: